Гук Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: olgaguk@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246-2.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2014 р.

Звання доцента кафедри менеджменту
Атестат доцента кафедри менеджменту, 12ДЦ № 038770, 16.04.20214, видано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту

2008 р.

Ступінь кандидата економічних наук
диплом кандидата наук, ДК № 046974, 02.07.2008, видано Вищою атестаційною комісією України, спеціальність: економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності, тема дисертаційної роботи: «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств»

1999-2001 рр.

Національний університет «Львівська політехніка»
факультет економіки та менеджменту
спеціальність «фінанси», кваліфікація магістра економіста

2020 р.

Підвищення кваліфікації та стажування
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (Університет Міжнародних відносин та суспільної комунікації, м. Хелм (Польща), сертифікат № 381 від 23.12.2020 за програмою міжнародного стажування  на тему: «Управління, інновації та інвестиції: європейський вибір», 23.10-23.12.2020 р. Наказ КПІ №59-вс, від

2020 р.

Підвищення кваліфікації та стажування
НМК «Інститут післядимломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 02070921/006158-20 за програмою “Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності”

2017 р.

Підвищення кваліфікації та стажування
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»,  «Фінансові та інформаційні технології в_бізнесі в умовах невизначеності», ПК №21547613/000020-17 від 30.06.2017авчальної діяльності”

0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки»

Термін виконання 2019-2023 рр

«Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (НДР 0114U001132,   2013-2018 рр.), відповідальний виконавець наукової теми та підготовку реєстраційних документів 

ПІДРУЧНИКИ І МОНОГРАФІЇ

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки [Електронний ресурс] : монографія / Кравченко М. О., Бояринова К. О., Дунська А. Р., Ситник Н. І., Гук О. В., Пермінова С. О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 328 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61074

Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (Підручник з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського)

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2022

Гук, О. В. Інвестування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент / Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 186 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48941

Гук, О. В. Економіка та фінанси підприємства. Конспект лекцій. Частина 1 [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» / О. В. Гук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 220 сл. – Назва з екрана.   URL:   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47959

2021

Педагогічна практика аспірантів: Рекомендації до проходження [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора  філософії за освітньо-науковою програмою  «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, А. Р. Дунська, К. О. Копішинська, О. В. Гук, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 80 с.URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46452

Інвестування інноваційної діяльності. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 85 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39750

2016

Гавриш О.А. «Інноваційний менеджмент: теорія та практика»: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укладачі: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М., Кравченко М.О. // К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. – 386 с. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

2014

 1. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Л.Є. Довгань та ін. – Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 с. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

2013

Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посібник в 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К: НТУУ «КПІ», 2013. – Т 1. – 504 с. – Бібліогр. у кінці кожного розд. – Предм. покажч. С 500 – 100 пр. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського).

2011

 1. Економічна безпека підприємств: Підручник // Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін..; / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, О.В. Гук, Г.І. Шимечко, М.О. Живко – К.: Алерта, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-566-035-5 (підручник з грифом МОН у співавторстві).
 2. Ризик-менеджмент в міжнародній туристичній діяльності: [посібник] / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, В.Ю., Харчук, О.В. Гук. – Львів: вид-во «Растр-7», 2011 – 140 с. – ISBN 978-966-2004-65-6 (посібник з грифом МОН у співавторстві).
 3. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук – Львів.: ЗУКЦ, 2011. – 194 с. – ISBN 978-617-655-001-3 (посібник з грифом університету у співавторстві).
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2024

Економіка підприємства. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 883,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 93 с. URL: https://ela.kpi.ua/items/ffad61ed-12c2-43c2-ae15-ed9d9e273973

Бізнес-планування на промисловому підприємстві. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,39 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 52 с. URL: https://ela.kpi.ua/items/991dca15-bbed-4864-9f16-3975247d0a5f

2023

Економіка підприємства. Рекомендації до виконання розрахункової роботи. Денна форма навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Логістика», «Управління бізнесом, інновації і підприємництво» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 512 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 44 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60964

Бізнес-статистика. Рекомендації до виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт.-профес. програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спец. 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,69 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 51 с. URL: https://ela.kpi.ua/items/c15f75bd-d7ce-4bef-91b8-740cf36d120b

2022

Педагогічна практика аспірантів. Рекомендації до проходження (виправлено та доповнено) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для  здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо- науковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, А. Р. Дунська, О. В. Гук, К. О. Копішинська, І. І. Нагорна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 84 с. – Назва з екрана.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51905   

2021

Інвестування інноваційної діяльності. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 85 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39750

2020

Економіка та фінанси підприємства: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Логістика» першого бакалаврського рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 166 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32793

Економіка та фінанси підприємства: методичні рекомендації до виконання курсової роботи: навч. посіб. для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»; уклад.: О.В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 687 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 61 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33704

2009-2019

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління венчурним бізнесом» / О.В. Гук, М.Б. Найчук-Хрущ – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 72 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
 3. Економіка підприємства: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич. – НМУ № Е19/10-398, 44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.
 4. Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, К.О. Бояринова та ін..– К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / уклад. Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, О.В. Гук – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 68 с.
 6. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» / Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 204, 60 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
 7. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: «магістр» для студентів спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю» / Ю.В. Каракай, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. Електронне навчальне видання НМУ № Е 10 / 11 – 205, 70 стор., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 24 лютого 2011 р., протокол № 6.
 8. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Г.А. Мохонько, О.В. Гук, Н.М. Григорська. Електронне навчальне видання НМУ № Е 11/12-131, 130 с., гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 2 березня 2012 р., протокол № 6.
 9. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2066 – Назва з екрана.
 10. Менеджмент інноваційної діяльності: метод. вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова [та ін.]. – НТУУ «КПІ» ; уклад. Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2065 – Назва з екрана.
 11. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Л. Є. Довгань, І. П. Малик, О. В. Гук, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»: Електронні текстові дані (1 файл: 858 Кбайт). – Київ, 2012.
 12. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,спеціальностей: 8.03060104, 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. – НТУУ «КПІ»; Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. –Назва з екрана. – Доступ :http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2443.
 13. Економіка підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» / О.В. Гук, К.О. Бояринова, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
 14. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спец. 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Гук, Н.М. Григорська – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 130 с.
 15. Управління венчурним бізнесом: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.М. Крейдич, О.В. Гук, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с.
 16. Проходження виробничої та переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
 17. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 46 c.
 18. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870.
 19. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871.
 20. Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 21. Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 634 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
 22. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 23. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964.
 24. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, Н. М. Григорська. – Електронні текстові дані (1 файл: 627 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6949
 25. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 51 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870
 26. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. – Назва з екрана. – Доступ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
 27. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: методические указания выполнения и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – 2013.
 28. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к изучению дисциплины для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 341 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 64 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7837
 29. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 1,34 Мбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 142 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7833.
 30. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : методические указания к курсовой работе для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» для направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессиональных направлений: «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Менеджмент инновационной деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. О. В. Гук, Н. М. Григорская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 430 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 38 с. – Название с экрана. – Доступ:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7835.
 31. Економіка інноваційного підприємства: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»” / Уклад.: О. В. Гук, К.О. Бояринова, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с.
 32. Економіка підприємства: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: О.В.Гук, К.О. Кузнєцова. – 41 с. – 2015 р.
 33. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. – 38 с. – 2015 р.
 34. Экономика предприятия: методические рекомендации к выполнению практических занятий для студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / Составители: О.В. Гук, Е.А. Кузнецова. – 57 с. – 2015 р.
 35. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
 36. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.
 37. Економіка інноваційного підприємства: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічна категорія» для спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Укладачі: О.В. Гук, К.О. Бояринова, М.В. Шкробот – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 120 с.
 38. Economy of enterprise: Methodical instructions to study of discipline for students, field of knowledge 0306 «Management and Administration» for directions of preparation 6.030601 «Management» and professional directions: «Management of organization», «Management of External Activity», «Management of innovation»/ Compiled by: О.V. Guk, К.О. Куznecova – К.: NTUU «КPI», 2016. – 43 p.
 39. Управління венчурним бізнесом: конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Укладачі: О.В. Гук, Г.А. Мохонько – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 102 с.
 40. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Г.А., Мохонько, О.В. Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c.
 41. Гук О.В. Економіка підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніх програм: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / О. В. Гук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 834 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 c. – Назва з екрана URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29870
 42. Менеджмент: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Лазоренко, О. В. Гук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078
СТАТТІ  ТА  МАТЕРІАЛИ  КОНФЕРЕНЦІЙ

Статті у виданнях, що належать до наукометричних баз даних Scopus та  Web of Science

2024

Guk, O., Fedevych, L., Lyvdar, M., Bushovska, L., & Blyznyuk, A. (2024). ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: FINANCIAL ASPECT. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(54), 174–187. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4265  (Scopus, фахова категорія «А»)

2023

Marchenko, O., Guk, O., Borutska, Y., Pacheva, N., Zaichenko, V. (2023). Ensuring sustainable development of the enterprise during the transition to industry 5.0. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1149-1154.  URL: https://doi.org/10.18280/ijsdp.180418  (Scopus, фахова категорія «А»)

Nikonenko, U., Maksymenko, D., Holovachko, V., Golubka, Y., Guk, O. (2023). Accounting and auditing time management: A model for enterprise sustainable development planning. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 9, pp. 2883-2889. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180926 (Scopus, фахова категорія «А»)

2022

M. Kopytko, M. Vinichuk, O. Guk, L. Shenderivska and H. Mokhonko, “Financial Stability as a Factor of Ensuring Sustainable Development of Ukraine’s Economy in the Conditions of Globalization,” 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9922978.  https://ieeexplore.ieee.org/document/9922978  (Scopus, фахова категорія «А»)

Panchenko, V., Ivanova, R., Viunyk, O., Androshchuk, I., & Guk, O. (2022). Forming a methodological approach to the management system of innovative activities at enterprises in conditions of economic development. Journal of Business Economics and Management, 23(5), 1155–1169. https://doi.org/10.3846/jbem.2022.17804  (Scopus, фахова категорія «А»)

Urba, S., Chervona, O., Panchenko, V., Artemenko, L., Guk, O. (2022). Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, Vol. 27, No. 2, pp. 205-211. https://doi.org/10.18280/isi.270204  (Scopus, фахова категорія «А»)

Galyna Boikivska, Ganna Mokhonko, Roman Andrushkiv, Larysa Lytvynova, Olga Guk. 2022. Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 2  pp. 283-289. URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.35 (Web of Science, фахова, категорія «А»)

2018

Lina Shenderivska,  Olga Guk. Enterprise development: management model. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  pages 334-345. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-334-344 (Web of Science, фахова, категорія «А»)

2014

Гук О.В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання у сфері трансферу технологій. Актуальні проблеми економіки. Київ. 2014. № 5. С. 82-96. (Scopus, фахова, категорія «А»).

Статті у наукових фахових виданнях, що належать до інших наукометричних баз даних, в тому числі Index Copernicus

2023

Гук О.В., Мохонько Г.А. Шендерівська Л.П. Моделювання антикризового розвитку підприємств агропродовольчої сфери в системі іноваційно-інвестиційного управління. Український журнал прикладної економіки та техніки.  2023 . URL: http://ujae.org.ua/modelyuvannya-antykryzovogo-rozvytku-pidpryyemstv-agroprodovolchoyi-sfery-v-systemi-innovatsijno-investytsijnogo-upravlinnya/   https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-6 (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)   

Вдовенко Н.М., Овчаренко Є.І., Гук О.В., Бабій Л.І. Механізм ефективного управління фінансовою безпекою в системі бізнес-планування інноваційно орієнтованих підприємств в умовах діджиталізації та економічних викликів.  Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7-8 (266-267). – К., 2023. С.52-58. https://doi.org/10.5281/zenodo.8420772 (фахова, категорія «Б»)

Гафурова Е.С., Гук О.В. Управління антикризовою стратегією олійного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Електронний журнал: «Ефективна економіка». 2023. № 11. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2530 (фахова, категорія «Б») https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.11.71

Гук О.В., Мохонько Г.А., Шевченко О.М., Старченко І.Ю. Адаптивний механізм конкурентного управління фінансовою безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в контексті діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. № 1 (260). – К., 2023. С. 59-65. URL: http://dndiime.org.ua/page/pdf-journal-1 (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Гук О.В., Мохонько Г.А. Шендерівська Л.П. Моделювання антикризового розвитку підприємств агропродовольчої сфери в системі іноваційно-інвестиційного управління. Український журнал прикладної економіки та техніки.  2023 . URL: http://ujae.org.ua/modelyuvannya-antykryzovogo-rozvytku-pidpryyemstv-agroprodovolchoyi-sfery-v-systemi-innovatsijno-investytsijnogo-upravlinnya/  (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

2022

Кукса І.М., Гук О.В., Живко О.В., Дігтяр І.В. Компетентісно-орієнтований підхід у системі лідеротворення торгових підприємств в умовах діджиталізації та управління змінами. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6 (253). – К., 2022. С.79-85  http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/10/6-2022.pdf  (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Лишенко М.О., Овчаренко Є.І., Гук О.В., Мохонько Г.А. Формування конкурентних переваг на основі удосконалення системи управління якістю продукції підприємства в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 2 (249). – К., 2022. С. 170-176. URL: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/06/2-2022.pdf   (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Шендерівська Л. П., Гук О. В., Мохонько Г. А. (2022). Трансформація бізнес-моделей видавництв в умовах війни та пандемії. Економічний простір, (179), С. 79-85. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-12   (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Гук О.В., Мохонько Г.А., Телічко Н.А., Сірик М.В. Формування інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу. Форування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (248). К., 2022. С.103-110. URL: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/06/1-2022-1.pdf   (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Гук О.В., Кучма О.Ю., Мельник А.В. Необхідність застосування інноваційних логістичних процесів для розвитку сучасних підприємств. Економіка та суспільство. 2021. No 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/703   (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

Franchuk V., Kopytko M., Guk O. Features of Modern Management and Its Impact on the Security of Socio-Economic Systems. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the International Conference on Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL 2021). 2021. Volume 188. Рр.101-107.  https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210826.018 (міжнародне видання, категорія «Б»)

2021

Гук  О.В.,  Мохонько  Г.А.,  Шендерівська  Л.П.  Тенденції  інвестування  в  Україні. Економіка  та  суспільство. 2021.  No  29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577

DOI: 10.32782/2524-0072/2021-29-35 (фахова, категорія Б,  Іndex Copernicus)

Гук О.В., Александрук А.В., Павленко Т.А. Оцінка інноваційної діяльності в контексті міжнародних порівнянь та рейтингу вітчизняних стартап проектів. Економіка і управління. Випуск 1 (89) 2021. C.15-21. URL:file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/%D0%93%D0%A3%D0%9A.pdf (фахова, категорія Б,  Іndex Copernicus)

Гук О.В., Кучма О.Ю., Мельник А.В. Необхідність застосування інноваційних логістичних процесів для розвитку сучасних підприємств. Економіка та суспільство. 2021. No 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/703 (фахова, категорія Б,  Іndex Copernicus)

Franchuk V., Kopytko M., Guk O. Features of Modern Management and Its Impact on the Security of Socio-Economic Systems. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the International Conference on Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL 2021). 2021. Volume 188. Рр.101-107.  https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210826.018 (міжнародне видання, категорія Б)

2020

Меркулов І.В., Гук О.В. Управління впровадженням інновацій на підприємстві. Modern Economics. Електронне наукове видання з економічних наук.  Випуск 23 (2020). м. Миколаїв. С. 130-135. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/management-of-innovation-implementation-at/ (фахова, категорія Б)

Старигін Д.О., Гук О.В. Оцінка ефективності інноваційних проєктів: сутність та шляхи вдосконалення. Modern Economics. Електронне наукове видання з економічних наук.  Випуск 23 (2020). м. Миколаїв. С. 204-210. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/innovation-project-efficiency-assessment-the/ (фахова, категорія Б)

Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні та закордоном. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. –  Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2020, № 17. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216385   (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

Гук О.В., Мохонько Г.А., Лазоренко Т.В. Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 46. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/46-2020 (категорія «Б», Index Copernicus)

2019

Гук О.В., Манаєнко І.М. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 29, 2019 р. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

І.М. Манаєнко, О.В. Гук. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце  у європейській спільноті. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. –  Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2019, № 16. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181697 (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проекту. Електронний науково-практичний журнал  «Інфраструктура ринку». 2019. Випуск 35. С. 188-191. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/35_2019_ukr/30.pdf (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні. Електронний науково-практичний журнал  «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 36. С. 114-118 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/20.pdf (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

2018

Бигар Т.В., Гук О.В. Service Design – основа клієнтоорієнтованого управління. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). N 6, 2018. С. 147-150.   URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/33.pdf (фахова, категорія «Б», Index Copernicus) (Ст)

Грозовська А.С., Гук О.В. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 27. 2018 р. С. 117-122  URL: http://bses.in.ua/journals/2018/27_1_2018/25.pdf (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Тищенко О.М. Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій в маркетинговій діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17. частина 1. Ужгород 2018. С. 87-89. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_1_2018ua/21.pdf (фахова, категорія «Б», Index Copernicus) (Ст)

2017

Гук О.В., Мохонько Г.А. Принципи венчурного фінансування в різних країнах. Економіка та суспільство. 2017. № 11. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/34.pdf  (фахова, Index Copernicus)

2016

Гук О. В., Дейнека О.С, Лєксін Р.І. Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання.  2016.  № 14.  URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2566-guk-o-v-dejneka-o-s-leksin-r-i-innovatsijnij-potentsial-yak-instrument-zabezpechennya-innovatsijnogo-rozvitku-pidpriemstva (фахова, категорія «Б», Index Copernicus) (Ст)

Гук О.В. Фінансова криза на підприємстві: причини, наслідки та способи подолання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016.  № 2. Т.2.  С.206-210. (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

2015

Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства. Економіка: реалії часу. 2015. № 6 (22). С. 193-198.    URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/193.pdf (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Колоскова В.В. Формування інноваційної політики Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, випуск 8, Миколаїв 2015. С. 440-443 (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Шкурат В.О. Формування стратегії інноваційного розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, випуск 7. Миколаїв 2015. С.545-548 (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В. Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технології Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. –  Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015 (12). С. 454–459. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/author/submission/45285 (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)

2014

Гук О.В., Пономар Н.В. Формування системи управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 90. – Дніпропетровськ: ПДАБА. 2014.  С. 139-148. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В. Напрями удосконалення митної логістики на поліграфічних підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць.  № 88. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2014. С. 165-174 (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Пономар Н.В. Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 5. Частина 2. Херсон, 2014. С. 253 – 256. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Вітовтова М.С. Інноваційні технології в системі управління. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 85. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. С. 153-163. (фахова, категорія «Б») (Ст)

2013

Гук О.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 76. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2013. С. 49-59. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Рощина Н.Ю. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 75. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. С. 181-190. (фахова, категорія «Б»)  (Ст)

2012

Гук О.В., Грищенко А.О. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування. Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 173-179. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Грищенко А.О. Міжнародний досвід техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. 2012. Вип. 4. URL:  http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Grischenko_412.htm (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Головіна М.М. Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2012. Частина І. С. 150-155. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В. Слободська Т.В. Нормативно-правові аспекти функціонування державної політики в сфері венчурної діяльності підприємств Німеччини та України. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. 2012. Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахова, категорія «Б») (Ст)

2011

Гук О.В., Бояринова К.О. Управління економічним ризиком підприємства. Вісник Донецького національного університету серія В. Економіка і право. Спецвипуск, том 1. 2011. Донецьк. С. 306-309. (фахова, категорія «Б»)

2010

Гук О.В., Головіна М.М. Індексне інвестування як новий напрямок вкладення коштів. Приднепровский научный вестник.  № 6 (109) 2010.  Днепропетровск.  С. 24-31. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Собко К.В. Система управління ризиками. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 265: В 9 т. Т. VIII. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 2230-2237. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Боярин Ю.М. Світові тенденції венчурного фінансування інноваційної діяльності. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 44/2. Дніпропетровськ: ПДБА, 2010. С. 26-33. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Керницька М., Шимечко Г., Гук О.В. Економічна безпека підприємств в умовах сьогодення. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. Випуск 43.  Львів. С. 325-330. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Коробейник О.В. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. 2010. Вип. 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/ (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В., Волохова А.С. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 264: В 9т. Т. ІІІ. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 823-830. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В. Методи оптимізації економічного ризику на різних етапах розвитку підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 41. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. С. 244-253. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Управління економічними ризиками на підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. 2010. Вип. 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Найчук-Хрущ М.Б. Нормативно-правові особливості формування та функціонування венчурних фондів в Україні. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. 05’2010.  С.17-24. (фахова, категорія «Б»)

2009

Артеменко Л.П., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2009. №19. С. 12–14. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Літошко М.О. Молодіжне кредитування на придбання та будівництво житла в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 256: В 6 т. Т. VI. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.  С. 1456–1462. (фахова, категорія «Б») (Ст)

Гук О.В. Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка” № 647. Львів: НУ„Львівська політехніка”. 2009. С. 37–43. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ: Київ. 2009. Вип. 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Кількісне оцінювання ризиків банкрутства підприємств.  Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут». 2009 (6). С. 173 –179. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В., Найчук-Хрущ М.Б. Форми та способи взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 249: В 10 т. Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. С. 1063–1072. (фахова, категорія «Б»)

2007

Гук О.В. Національний та світовий досвід у сфері запобігання банкрутства підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка” № 599.  Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2007.  С. 86–93. (фахова, категорія «Б»)

Загородній А.Г., Гук О.В. Ідентифікація ризиків банкрутства машинобудівних підприємств. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Розвиток територіально-виробничих систем: Зб. наук. пр. Вип. 6 (68) / НАН України. Львів: Інститут регіональних досліджень, 2007.  С. 184–205. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Прогнозування банкрутства машинобудівних підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики:  Зб. наук. пр. Випуск 228 в 4 т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. Т. II. С.431–440. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Види ризиків, що зумовлюють банкрутство машинобудівних підприємств.  Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. III.Чернівці: Книги-XXI, 2007. С. 219–230. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Державне регулювання банкрутства в Україні. Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка” № 582. Львів: НУ „Львівська політехніка”. 2007. С. 150–157. (фахова, категорія «Б»)

2006

Гук О.В. Сутність та причини банкрутств підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка” № 575. Львів: НУ „Львівська політехніка”. 2006.  С. 58–64. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. № 575. Львів: НУ „Львівська політехніка”. 2006.  С. 58–64. (фахова, категорія «Б»)

2003

Гук О.В. Особливості діагностики банкрутства підприємств. Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка” № 484. Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2003.  С. 45–49. (фахова, категорія «Б»)

Гук О.В. Маркетингові стратегії з позицій антикризового управління.  Логістика. Вісник НУ “Львівська політехніка”. № 472. Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2003.  С. 42–47. (фахова, категорія «Б»)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2023

Шендерівська Л. П., Гук О. В., Артеменко Л. П. Соціальні медіа в комунікаційній діяльності закладу освіти.Modernization of science and its influence on global processes: proceedings of IV International Scientific and Theoretical Conference. 03.11.2023. Берн, Швейцарська Конфедерація.  Pp. 33-36. https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/03.11.2023

Гук О.В., Коваль І. М.Вплив кризових умов на конкурентоспроможність підприємства. The 12th International scientific and practical conference “European scientific congress”: зб. тез доп. XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Мадрид, 25-27 грудня 2023. С. 558-564. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-25-27-12-2023-madrid-ispaniya-arhiv/

Гереєва, В. Маркетингове планування стартапів / Вікторія Гереєва, Ольга Гук // В2В Marketing : збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – С. 57-59. URL: http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/issue/archive 

Гафурова Є.С., Гук О.В. Перспективи створення аграрних кластерів в Україні  БІЗНЕС. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – С.125. URL: https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=4699

Гук О.В., Фомюк О.В. Особливості інноваційного розвитку підприємств в умовах діджиталізації.  Збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції: «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 79),  м. Тернопіль.  6-7 липня 2023. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-1226/

2022

Гук О.В., Сомова Є.С. Вітчизняний бізнес в умовах війни. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 44-45 URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

Чумак А.С., Гук О.В. Цифрова трансформація вітчизняних підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 117. URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

Гук О.В., Ковальчук О.С. Оплата праці на підприємстві в умовах воєнного стану. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.167. URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

Мордюк А.В., Гук О.В. Вплив розвитку блокчейн технологій на фінансову діяльність підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 187-188.  URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

Шендерівська Л.П., Гук О.В. Статистичне дослідження інноваційно-інвестиційної активності підприємств України. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 119-120. URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

2021

Гук О.В., Мохонько Г.А. Актуальні напрями діяльності Європейської ради інновацій в контексті «Горизонт-Європа». The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. p. 107-108. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/TOPICAL-TENDENCIES-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf

Гук О.В. Динаміка процесів інфляції, причини та наслідки для фінансової системи України.

The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (November 1-3, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2021. С. 1213-1215. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-1-3.11.21.pdf

Гук О.В., Кучма О.Ю. Виклики логістичної галузі у період COVID-19. Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С.54. URL: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html

Гук О.В., Мельник А.В. Технологічний розвиток підприємства як складова його інноваційного розвитку. Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С.29. URL: http://www.economics.in.ua/2021/10/2.html

Гук О.В., Коржов Є.О. Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021.   С.210-211. (Cт)

Мельник А.В., Гук О.В. Механізм забезпечення інноваційного розвитку на промисловому підприємстві. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С 228-229. (Cт)

Хмелюк А.В., Гук О.В. Перспективи використання альтернативної енергетики: тенденції інвестування в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 242-243.(Cт)

Гук О.В., Шарпата Д.А. Впровадження кіберфізичних систем індустрії 4.0 – інноваційне рішення у розвитку економіки України. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. наук. пр. XVII (XXIX) Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 берез. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – c/ 65-67 URL: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/ISTC-2021.pdf  (Cт)

2020

Меркулов І.В., Гук О.В. Управління впровадженням інновацій на підприємстві. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2  С.28. (Cт)

Старигін Д.О., Гук О.В. Основні напрями інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у галузі м’ясопереробки. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2  С.263(Ст)

Олешкевич С.І., Гук О.В. Роль діджиталізації у розвитку бізнесу та її вплив на організаційну структуру підприємств. Збірник наукових праць «сучасні підходи до управління підприємством». № 5 (2020)  URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204743 (Ст)

Коваль Д.В., Гук О.В. Постійні та змінні витрати виробництва підприємства та шляхи їх зниження. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч.Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С.24 (Ст)

Гук О.В., Мохонько Г.А.  Інвестиційне забезпечення стартап проектів в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 110. URL: https://drive.google.com/file/d/1bzwe0Xsh4Ovd-3kLvi4UsAsaxYbOz-eL/view

Чоні  І.В., Гук О.В. Інтернет речей в фармацевтичній галузі. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 84. (Ст)

Гук О.В., Мельник А.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 164. (Ст)

Кучма О. Ю., Гук О.В. Аналіз інвестиційної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»: Збірник тез доповідей. Вип. 2020. С.230. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201227/0. (Ст)

2019

О.В. Гук, І.В. Чоні. Проблеми впровадження інновацій у фармацевтичній галузі. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» 18 грудня 2019, м. Київ, КПІ. URL:  http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/article/view/191224 (Ст)

В.В. Багрій, О.В. Гук. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств у сфері спорту. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». 18 грудня 2019, м. Київ, КПІ. URL:  http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/article/view/188567 (Ст)

Лінива І.С., Гук О.В. Сутність start-up проектів на підприємствах у розрізі ІТ-технологій. Тридцять сьомі економіко-правові дискусії. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 травня 2019 р. URL:  http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2936/ (Ст)

Гук О.В., Дунець А.А. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С.47-49 (Ст)

Гук О.В., Гринчук Д.Р. Альтернативні джерела фінансування підприємств Міжнародна наукова інтернет-конференція «Світ економічної науки. Випуск 12», Тернопіль, 19 березня. 2019.  URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3052/ (Ст)

Гук О.В., Довмат А.В. Формування іміджу організації. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 18-19 (Ст)

Гук О.В., Довмат А.В. Підходи до управління працвниками нового покоління. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 79 (Ст)

Гук О.В., Тюшкевич В.О. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві. Ключові засади підвищення інноваційної активності на підприємстві.  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 13. (Ст)

Меркулов І.В., Гук О.В. Бізнес-планування інноваційного проекту. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. С. 24. (Ст)

2018

Гук О.В., Сараєва Ю.О.,  Лтховид С.П. Перша фаза життєвого циклу стартап-проекту Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. С. 45-46. (Ст)

Гук О.В., Пазина Ю.А. Особливості створення стартарпів в Україні Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник
матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя,
20 жовтня 2018 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління.
Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С.104-105. (Ст)

Гук О.В., Метелик А.В. Перспективи розвитку нових стартап компаній в Україні. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник
матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя,
20 жовтня 2018 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління.
Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С. 102-104. (Ст)

Добровінська Я.В., Гук О.В. Розвиток ринку мікрокредитування в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 10 березня 2018 р. Одеса. С. 33-34. (Ст)

Гук О.В., Кучма О.Ю. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах: переваги і недоліки. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2018. С. 88(Ст)

Бигар Т.В., Гук О.В. Впровадження інноваційного продукту: клієнтоорієнтований підхід  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р.  Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 12 (Ст)

Токарєв О.М., Гук О.В. Фінансова стійкість інноваційно-активних підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф. 12 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2018. С. 35. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142930 (Ст)

Кулик Є.С., Гук О.В. Інноваційний розвиток – ключ до успішного функціонування сучасного підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 24. (Ст)

Гук О.В., Єфімова Є.Є. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. Наук-практ. Конф., 12 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 16. (Ст)

2017

Гук О.В., Полях М.В. Ризики інноваційного проекту в умовах невизначеності. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 6 квітня 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, видавництво «Політехніка», 2017. С. 66. (Ст)

Гук О.В., Бигар Т.В. Інноваційний потенціал підприємства як основа інноваційного розвитку України. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу ім. Ігоря Сікорського,  2017 (11). URL:  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102741 (Ст)

Guk O.V., Prudkiy V.V.  Domestic waste in Ukraine:  Innovative potential of enterprises. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.).  Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С.116-118. (Ст)

2016

Гук О. В., Цвіркун А.С. Впровадження інноваційного продукту у виробництво підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 28 квітня 2016 р. К.: Вид-во «Політехніка», 2016. С. 19. (Ст)

Гук О.В, Артеменко Л.П. Євроінтеграція: стратегічні загрози та можливості  підприємств України. International Scientifiс Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas. Lithuania. Р.158-161.

Гук О.В. Контролінг у системі антикризового управління підприємством. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Конференції 2-4 червня 2016 р. (Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2016. С. 64-65.

Гук О.В., Панасюк Т.П. Застосування концепції сталого розвитку вітчизняними підприємствами на прикладі Київського картонно-паперового комбінату. Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21-22 жовтня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2016. С. 70-72. (Ст)

Маленко М.В., Гук О.В. Застосування закону самозбереження на прикладі українських компаній. Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез накових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопад 2016 р.). У 2-х частинах. К.: аналітичний центр «Нова Економіка», 2016.  Ч.1. С. 79-82. (Ст)

Гук О.В., Якимець І.А. Фактори, що зумовлюють банкрутство підприємств. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 16) (м. Тернопіль, 1 грудня 2016 р.). URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy01-12-2016. (Ст)

Гук О.В., Шовкун Д.Ю.  Санація підприємства в умовах невизначеності. Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 9-10 грудня 2016 р.). У 2-х частинах.  К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. Ч. 1. С.77-78. (Ст)

Гук О.В., Отрох І.А.  Сутність антикризового управління в умовах фінансової кризи. Проблеми стабілізації економіки країни: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. У двох частинах. Частина 1. Тернопіль, 2016.  С. 33-35. (Ст)

Гук О.В., Семененко М.В.  Розвиток трансферу технологій в Україні. Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ». 2016. С.149-151. (Ст)

Гук О.В., Лісовська П.О. Сутність економічної безпеки. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2016. С. 147-148 (Ст)

2015

Гук О.В., Колоскова В.В. Порядок та особливості формування інноваційної політики підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С.25-26. (Ст)

Гук О.В., Лисогуб Д.В. Соціальний інжиніринг як інструмент сталого розвитку. Дев’яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Львів, 1 грудня 2015 р. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1421/. (Ст)

Гук О.В., Шкляренко Ю.В. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 2. С. 94-95. (Ст)

Гук О.В., Кондратюк А.А. Особливості управління економічними ризиками на підприємстві. Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015.  С. 31-32 (Ст)

Гук О.В., Палагнюк О.Р. Особливості фінансової санації підприємств. Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. К. : Аналітичний центр «Нова Економіка». 2015. Ч. 1. С. 73-75. (Ст)

Гук О.В., Храмцова М.В. Особливості використання витратних методів ціноутворення на підприємствах промисловості. Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. Дніпропетровськ: НО «Перспектива». 2015. Ч. 1. С. 125-128. (Ст)

Гук О.В., Сич О.О. Розробка товарної політики підприємств орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність. Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. Ч. 1. C. 104-106. (Ст)

Гук О.В., Мельник В.О. Особливості управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). У 3-х частинах. К.: ГО «Київський економічний науковий центр». 2015. Ч. 2.  С.  29-31. (Ст)

Гук О.В., Шарай І.В. Венчурний бізнес в Україні. Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015 року) / І том, Фінансово-економічна наукова рада. 2015. С. 78-80. (Ст)

Гук О.В., Артеменко О.Т. Сильні та слабкі сторони ведення бізнесу в Україні. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка». 2015. С. 131. (Ст)

2014

 1. Рябоконь К.О., Гук О.В. Продуктові інновації: сутність, характеристика та етапи впровадження. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. К.: НТУУ «КПІ», 2014. С.29. (Ст)
 2. Гук О.В., Собко О.Ю. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 24. (Ст)
 3. Гук О.В., Скляр А.Ю. Малий бізнес як фактор розвитку економіки. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2014 року Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. С. 118. (Ст)
 4. Гук О.В., Собко О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні. «Майбутнє-аудит»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29 листопада 2014 р.). Кривий ріг: видавець Р.А. Козлов, 2014.  С. 130-131. (Ст)
 5. Гук О.В., Анікіна М.Ю. Сучасні соціально-економічні проблеми економіки України. «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2014. С. 13-15. (Ст)
 6. Гук О.В., Кольцова Є.М. Ефективність використання трудових ресурсів та мотивації на підприємстві. «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2014. С. 11-13. (Ст)
 7. Гук О.В., Краснощок А.О. Антикризове фінансове управління підприємством. «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2014. С. 15-17. (Ст)
 8. Гук О.В., Цибуленко М.О. Перспективи розвитку економіки України. «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль. 2014. С. 17-19. (Ст)
 9. Гук О.В., Єсюнін С.С. Особливості психологічного сприйняття бренду споживачем. П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2014. С. 12-14. (Ст)
 10. Гук О.В., Цвіркун А.С. Проблеми інноваційного менеджменту в Україні. П’яті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2014. С. 28-30. (Ст)
 11. Гук О.В., Федорова О.О. Удосконалення управління митною логістикою підприємств. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 травня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2015. Ч. 1. С. 52-54. (Ст)
 12. Гук О.В., Головата О.В. Застосування теорії обмежень на вітчизняних і зарубіжних підприємствах. Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми : СумДУ, 2014. С. 92-93. (Ст)
 13. Гук О.В., Ткаченко Г.О. Банкрутство та фінансова санація підприємства. Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми: СумДУ, 2014. С. 142-143 (Ст)
 14. Гук О.В., Чуй М.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми : СумДУ. 2014. С. 44- 45. (Ст)

2013

Гук О.В., Столяренко А.В.  Формування інноваційного потенціалу на підприємств. Стратегії інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практичної конференції, (Львів 4-5 жовтня 2013 року) / громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах Львів: ЛЕФ, 2013 ч. 1. С. 97-100. (Ст) Гук О.В., Шумовецький М.І.  Тіньова економіка в Україні. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 року. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. С.149. (Ст)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

2023

 1. Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти щодо інтеграції курсу «Маркетинг ІТ-продуктів» у своєму закладі освіти,  24.06 – 04.07.2023 р. «Маркетинг ІТ-продуктів», Genesis, Обсяг 60 год. Сертифікат № 272/082-2023
 2. Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Сила соціальних мереж у професійному розвитку викладачів університетів: особистий бренд, інструменти для освітніх продуктів, просування цінностей сталого розвитку», 180 год, 31.07.2023 – 20.09.2023. Warsaw, Poland, September 20, 2023. Сертифікат №COMSUS-WP2-024
 3. Підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях», 01.11.2023 – 13.12.2023. Обсяг: 60 год. Сертифікат  № 20231213/130.  
 4. Підвищення кваліфікації у Закладі вищої освіти «Міжнародний університет фінансів» за програмою «Менеджмент 4.0: Управління в цифрову епоху», 25.09.2023 – 05.11.2023. Обсяг: 180 год. Свідоцтво № 21547613/000187-23
 5. Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти щодо інтеграції курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у своєму закладі освіти. 13.02-24.02.2023 р. (2 кредити, 60 год). Сертифікат №130/02-2023
 6. Міжнародне науково-педагогічне стажування у «BALTIC RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATOIN ECONOMIC AREA PROBLEMS» (м. Рига, Латвійська республіка) за програмою «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», за спеціальністю 073 «Менеджмент», у період 13.02-26.03.2023 р. Обсяг: 180 год (6 кредитів ЄКТС). Сертифікат C 20230334.
 7. Підвищення кваліфікації на ТОВ «М.Е.ДОК» у період з 03.03-02.05.2023 р. Обсяг 120 год (4 кредити). Сертифікат КПІ/ВО38, дата видачі: 02.05.2023
 8. Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти щодо інтеграції курсу «Маркетинг ІТ-продуктів» у своєму закладі освіти. 24.07-04.08.2023 р. (2 кредити, 60 год). Сертифікат № №272/082-2023

2022

 1. Підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти Google для освіти» Базовий рівень. Організатор: ТОВ «Академія цифрового розвитку». 31.10-13.11.2022 р. (30 год). Сертифікат №GDTfE-04-Б-01268
 2. Підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти Google для освіти» Середній рівень. Організатор: ТОВ «Академія цифрового розвитку». 14.11-20.11.2022 р. (15 год). Сертифікат №GDTfE-04-C-00487
 3. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD)  U.S.№ 086/2022 (від 15.06.2022) 1st of April -15th of June, 2022 Los Angeles 1.04-15.06.2022

2021

 1. «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід» Україна – Польща. FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic The Creation of the Innovative hub EconManLab 4.0 in the Context of Digitalization of the Educational Process, 11.09-17.10.2021 р. Наказ КПІ № 69-вс від 15.09.2021 р. Сертифікат №SZFL-000655

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

2023

Дистанційний курс «Інвестування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент / уклад.: Гук О.В. Серія ДК № 0243. Затверджено Метод. радою КПІ, протокол № 3 від 07.12.2023 р. URL: https://classroom.google.com/c/MjI3NzMwMjExMjU1?cjc=2v5brvb.

Дистанційний курс «Економіка та фінанси підприємства» для бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент
Частка автора 100% Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 8 від 02.06.2023 р. Адреса розміщення: https://classroom.google.com/c/MTU3NTUxNzY1NzIx?cjc=xkn2vqi Сертифікат Серія ДК   № 0076

Дистанційний курс «Організація підприємницької діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент
Частка автора 40 % Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 8 від 02.06.2023 р. Адреса розміщення: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6441 Сертифікат Серія ДК № 0077

Дистанційний курс «Інвестування інноваційної діяльності» розроблений в середовищі Google Workspace. Сертифікат Серія ДК № 0026. Протокол Методичної ради КПІ № 4 від 19.01.2023

2022

Дистанційний курс «Інвестування інноваційної діяльності» для магістрів 1-го курсу спеціальності 0733 Менеджмент Частка автора 40% Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р. Адреса розміщення: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2398 Сертифікат Серія НМП № 6051

Інвестування інноваційної діяльності. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 622 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 85 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39750

Економіка та фінанси підприємства: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Логістика» першого бакалаврського рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 166 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32793

Економіка та фінанси підприємства: методичні рекомендації до виконання курсової роботи: навч. посіб. для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»; уклад.: О.В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 687 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 61 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33704

Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (Підручник з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського)

[/su_spoiler]