Сірик Максим Віталійович

Кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38 (044) 204-85-10

Е-mail: maksym@siryk.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2019 р.

Кандидат економічних наук
ДК № 053081, 20.06.2019, Міністерство освіти і науки України, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема роботи «Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств».

2001–2006 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний інститут
Менеджмент організацій

МОНОГРАФІЇ

Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі [Електронний ресурс] : монографія / Ю. С. Ганжуров, Л. А. Пунчак, Г. П. Грет [та ін.] ; НТУУ «КПІ» ; за ред. Ю. С. Ганжурова. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 282 с.

ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEBOFSCIENCE

1. Principles and components of combining investment activities with strategic management of a company / O. Sukhorukova, Z. Grygorova, A. Kvasko, M. Siryk, Y. Bobrov // Academy of Strategic Management Journal. – 2020. – Volume 20. – Issue 3. – URL : https://www.abacademies.org/articles/principles-and-components-of-combining-investment-activities-with-strategic-management-of-a-company-10857.html (Scopus, Q3).

ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
 1. Сірик М. Сучасне обладнання для друкування газет // Друкарство. – 2006. – № 2. – С. 60–61.
 2. Сірик М., Єршова Е. Терміни та визначення // Друкарство. – 2006. – № 2. – С. 41–44.
 3. Сірик М. BEIREN гарантує рівень якості поліграфічного обладнання // Друкарство. – 2006. – № 3. – С. 55.
 4. Сірик М. Видавничі системи для сучасних редакцій // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 51–52.
 5. Сірик М. В. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання // Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2008. – № 3–4. – С. 150–159.
 6. Газетне виробництво України / Ю. О. Барнич, М. В. Сірик, Ю. Фенько // Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2008. – № 3–4. – С. 168–179.
 7. Сірик М. В. Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства // Наукові записки [Укр. акад. друкарства]. – 2011. – № 2 (35). – С. 111–116.
 8. Сірик М. В. Еволюція поняття «ефективність» щодо функціонування економіки // Збірник наукових праць «Теорії мікро-макроекономіки». – Київ : Академія муніципального управління, 2013. – С. 216–221.
 9. Котляревский Я. В., Штангрет А. М., Сирык М. В. Состояние и тенденции развития издательско-полиграфической отрасли в Украине // Международный сборник научных статей «Общество и экономика постсоветского пространства». – Липецк : Изд. центр «Гравис», 2014. – Вып. VI. Ч. І. – С. 81–90. 
 10. Сірик М. В. Аналіз стану і динаміки основних засобів державних поліграфічних підприємств України // Вісник Одеського національного університету : наук. журнал. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Том 19, випуск 2. – С. 65–69.
 11. Сірик М. В. Аналіз практики управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Гельветика, 2017. – Вип. 23. Ч. 2 – С. 102–106.
 12. Сірик М. В., Мельников О. В. Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств // Наукові праці НДФІ. – Київ : Академія фінансового управління, 2017. – Вип. 2. – C. 118–131.
 13. Круш П. В., Сірик М. В. Формування організаційно-економічного механізму управління основними виробничими засобами поліграфічного підприємства [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2018 — № 21. — URL :  http://global-national.in.ua/issue-21-2018.
 14. Сірик М. В. Міська програма підтримки книговидання Києва: ретроспективний аналіз та сучасний стан // Технологія і техніка друкарства : Зб. наук. праць. – 2018. – № 1. – С. 78–84.
 15. Стеченко Д. М., Сірик М. В. Управління знаннями у забезпеченні інноваційного регіонального розвитку економіки // Банківська справа. – 2018. – № 3–4. – С. 102–119.
 16. Сірик М. В. Розвиток технологій як фактор управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – № 15. – С. 496–504.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПРАКТИКУМИ
 1. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії : навч. посіб. / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сірик. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 248 с.
 2. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» [Електронний ресурс] / Укладачі: Я. В. Котляревський, М. В. Сірик. – Електронні текстові дані (1 файл: 175 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – 18 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7508
 3. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. В. Котляревський, М. В. Сірик. – Електронні текстові дані (1 файл: 326 КБ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 18 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11619
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Б. Шевченко, Н. І. Передерієнко, М. В. Сірик ; ред.: Ю. С. Ганжуров. – Електронні текстові данні (1 файл: 500,83 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19036
 5. Економіка і організація виробництва. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Я. В. Котляревський, М. В. Сірик. – Електронні текстові дані (1 файл: 252 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с. – URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41845

Економіка і організація виробництва. Розрахункова робота: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41845