НАУКА – ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Навчання в аспірантурі на кафедрі менеджменту підприємств є основною формою підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціалізацією 073 Менеджмент. В межах освітньо-наукової програми здійснюється підготовка висококваліфікованих професіоналів з менеджменту, інтегрованих у європейський і світовий науково-освітній простір. Висока результативність навчання в аспірантурі підтверджується майже 100% захистом дисертацій.

З 2011 до 2023 року на кафедрі менеджменту підприємств (до 01.07.2021 року на кафедрі менеджменту) було підготовлено та успішно захищено:

  • 5 дисертацій – для отримання наукового ступеня доктора економічних наук;
  • 22 дисертації – для отримання наукового ступеня кандидата економічних наук;
  • 3 дисертація – для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Наукове керівництво та наукове консультування аспірантів здійснюють провідні науковці, доктори економічних наук та професори кафедри менеджменту підприємств, кандидати економічних наук та доценти кафедри менеджменту підприємств:

ПІБ аспіранта
Байло О.О.
Васянович А. О.
Ведянкін М. С.
ПІБ аспіранта
Гольцова І.Б.
Субботін А.С.
Салабай В.О.
Прудкий В.В.
Вовк О.А.

Більшість здобувачів ступеню кандидата економічних наук та доктора філософії продовжують науково-педагогічну діяльність на державній службі, в університетах та наукових інституціях нашої країни або будують успішну кар’єру управлінця в реальному бізнесі.

У 2022-2023 навчальному році в аспірантурі навчались: 9 аспірантів. 6 здобувачів навчались за державним замовленням. За контрактною формою здобуття ступеня доктора філософії навчались 3 особи.

Здобувачі ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію (що регламентується положеннями КПІ ім. Ігоря Сікорського: про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/node/185),  про індивідуальний навчальний план студента (https://osvita.kpi.ua/node/117), Порядком оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності  (https://osvita.kpi.ua/node/117)) обираючи навчальні дисципліни, що відповідають напряму наукового дослідження. За науковою складовою індивідуальна освітня траєкторія формується в межах вибору теми та процесу виконання наукового дослідження, визначення наукового керівника. Детально з тематикою наукових досліджень аспірантів можна ознайомитись за посиланням: https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=1778


Аспіранти кафедри менеджменту підприємств приймають активну участь у лекторіях, вебінарах, інтенсивах і тренінгах для розвитку soft skills. У межах стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського та поглиблення інтернаціоналізації університету аспіранти кафедри мають можливості для проходження міжнародних стажувань та долучення до міжнародної академічної спільноти: участь у міжнародних проектах, наукових семінарах та лекцій з питань підприємництва, можливість обміну досвідом та публікації результатів наукових досліджень.


Для досягнення цілей та програмних результатів навчання аспірантам надається широкий спектр матеріально-технічних ресурсів університету і факультету менеджменту та маркетингу. Аспіранти мають можливості користування комп’ютерними класами, що обладнані сучасними мультимедійними та програмними засобами. Для забезпечення потреб та інтересів здобувачів ІІІ рівня вищої освіти кафедрою надається доступ до навчально-методичного забезпечення, до інформаційних ресурсів університету і міжнародних наукометричних баз, зокрема SCOPUS, Web of Science, UNdata та ін. Аспіранти мають доступ до інформаційно-аналітичної системи «YouControl» для здійснення пошуку і обробки аналітичної інформації в межах наукових досліджень. Крім того, здобувачі мають доступ до електронного архіву наукових та освітніх матеріалів інформаційних ресурсів з відкритим доступом, електронного каталогу НТБ ім. Денисенка, що сприяє досягненню цілей і результатів виконання освітньо-наукової програми.

Детальна інформація щодо навчання в аспірантурі на кафедрі менеджменту підприємств розміщена у розділі «Аспірант» на сайті кафедри:
https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=850