Про аспірантуру

ПРО АСПІРАНТУРУ

Кафедра менеджменту підприємств проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент. Підготовка здобувачів ІІІ рівня вищої освіти здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців вищої категорії, здатних самостійно вирішувати наукові і прикладні проблеми управління та адміністрування промисловими підприємствами, спроможних на основі інтеграції глибинних системних знань, оригінальних наукових досліджень й інноваційних розробок генерувати нові ідеї та виконувати складні науково- прикладні завдання з формування управлінського інструментарію забезпечення проривного розвитку підприємств і неоіндустріалізації реального сектору економіки

ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ

Підготовка в аспірантурі на кафедрі менеджменту підприємств передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю 073 Менеджмент та проведення власного наукового дослідження.

Для опанування наукової програми аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. Підготовка в аспірантурі завершується публічним захистом наукових досягнень аспіранта у формі дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді. 


Основні положення та структуру освітньо-наукової програми підготовки за спеціальністю 073 Менеджмент представлено за посиланням: https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=1228 


Протягом навчання в аспірантурі здобувачі отримують такі інтегральні компетентності: здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Наукове керівництво та наукове консультування аспірантів здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри, залучені до реалізації освітньої програми, мають науковий ступінь, вчене звання, а також практичний досвід. Наукові керівники здобувачів є дослідниками у галузі управління та адміністрування.


Детальна інформація про умови та особливості вступу до аспірантури розміщена за посиланням:  https://kafedra.management.fmm.kpi.ua/main/?p=3905