Дергачова Вікторія Вікторівна

Доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38044-204-85-10

Е-mail: dergacheva.viktoria@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

Google Scolar Dergachova V.

Scopus Author ID Dergachova V.

ORCID Dergachova V.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИСТУДЕНТУ

2012 р.

Професор кафедри менеджменту
Атестат 12ПР №008008 від 26.09.2012 р.

2008 р. 

Доктор економічних наук
Диплом ДД №006665 від 21.05.2008 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.03 Донецького національного університету (м. Донецьк), спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, на тему: «Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації»

2006 р.

Доцент кафедри маркетингу та комерційної справи
Атестат 02ДЦ № 013769 від 22.12.2006 р.

2001 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 012097 від 10.10.2001 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України (м. Київ), спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, на тему: «Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу»

1985 – 1989 рр.

Донецький політехнічний інститут
Енергетичний факультет
інженер-електрик

1991-1994

Донецький державний університет
Економічний факультет
економіст

2020-2022 рр.

ГРАНТ МОН: «Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні» (№ДР 0120U102060)

2017-2019 рр.

ГРАНТ МОН: «Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей» (№ДР 0220U100688)

2017-2018 рр.

ГРАНТ ERASMUS+ та JEAN MONNET FUND: міжнародний проєкт «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

2013-2014 рр.

ГРАНТ ДФФ: Україно-білоруський проект «Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економік, що реформуються» (№ Ф54.5/001)

2011-2015 рр.

ГРАНТ Український науково-технологічний центр: «Міжнародна система підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій» (№5560)

2023-2028 рр.

Керівник науково-дослідної роботи «Стратегічне управління відновленням економіки України» що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0123U101596)

2018-2022 рр.

Керівник науково-дослідної роботи «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0117U005640)

2013-2014 рр.

Керівник науково-дослідної роботи №2665-п «Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України», що фінансується за рахунок державного бюджету (№ДР 0111U000745)

2012-2014 рр.

Керівник науково-дослідної роботи «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0112U001191)

2009–2011 рр.

Керівник науково-дослідної роботи №2465-п. «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)», що фінансується за рахунок державного бюджету (№ДР 0111U000333)

МОНОГРАФІЇ

2010 р.

1. Дергачева В.В., Любимова Е.А. Фактор экологического образования для обеспечения устойчивого развития. Методы решения экологических проблем: коллективная монография / под ред. д.е.н. Л.Г.Мельника, к.е.н. Е.В. Шкарупы. Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. Вып.3. 663 с. (С.572-583).

2. Дергачова В.В. Засади та проблеми економічного зростання  національної економіки в контексті сталого розвитку (Р. 1.2.4). Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: колективна монографія / за наук. Ред.. Є.В. Хлобистова. Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. 582 с.

3. Дергачова В.В. Економічні суперечності та конфлікти на ринку енергоресурсів: витоки кризи. Экологические конфликты в современной системе природопользования: колективна монографія / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. Сумы: Университетская книга. 2010. 352 с. (С.152-163).

4. Дергачова В.В., Гусєва І.І., Караєва Н.В., Сегеда І.В., Серебренніков Б.С. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території. монографія / за заг.ред. Н.В Караєвой. Черкаси: видавець Чабаненко. 2010. 364 с.

2011 р.

5. Дергачова В.В, Довгань Л.Е, Сімченко Н.О. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: монографія. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 380 с.

2012 р.

6. Караєва. Н.В., Лук`яненко С.О., Дергачова В.В. та ін. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія / за заг. ред. Н.В. Караєвой, С.О. Лук`яненко. К.: Тамподек ХХІ, 2012. 283 с.

2013 р.

7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.

8. Дергачова В.В. п. 1.1. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як  базового елементу забезпечення конкурентоспроможності; п. 1.2. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: колективна монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.

2014 р.

9. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізація за умов циклічності розвитку економіки і суспільства: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 378 с.

10. Дергачова В.В., Чорній В.В. Портфельне інвестування (ІРО) як ефективний інструмент залучення іноземних інвестицій в розвиток газовидобувних підприємств України. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 540 с. (С. 531-536).

11. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу в умовах реформування ринку електроенергії. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: колективна монографія / за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. 468 с. (С. 240-247).

2015 р.

12. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020– 2030 роки) часові горизонти / за наук. ред. акад. НАН України М. З. Згуровський. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.

13. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Оптимізація ресурсного потенціалу енергогенеруючого підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна). Дискусії 2015: колективна монографія / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. 2015.

14. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології: колективна монографія / за наук ред. Лукяненко С.О., Караєвої Н.В. К.: “МП” Леся”, 2015, 256 с.

2016 р.

15. Форсайт та побудова стратегії̈ соціально-економічного розвитку України на середньо- строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / за наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. К.: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. 184 с.

2017 р.

16. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / за наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. Ч.1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя. 328 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2017-P1-FULL-UA_1.pdf

17. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / за наук. кер. проекту М. З. Згуровський. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2016–2017). 72 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2017-P2-FULL-UA.pdf

18. Дергачова В.В, Кузнєцова К.О, Ченуша О.С. Р.1.4. Управління економічною безпекою підприємств ПЕК на основі компетентнісного підходу. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. К.: 2017. – 564 с.

2018 р.

19. Дергачова В. В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення конкурентоспроможності підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 279 с.

20. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Київ.: 2018.К– 246 с.

21. Форсайт 2018: Аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року/ а наук. кер. проекту. К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2018. 32 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT2018-HCA.pdf

2019 р.

22. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / за наук. кер. проекту К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. Ч. 1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя (2019). 216 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P1-FULL-UA.pdf

23. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / за наук. кер. проекту М. З. Згуровський. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). 112 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P2-FULL-UA.pdf

24. Розробка онлайн платформи системного аналізу і сценарного планування сталого розвитку країн і регіонів світу в контексті якості та безпеки життя людей: наукове дослідження / за наук. керівництвом Згуровського М.З. К., 2019.  URL: https://www.nas.gov.ua/nasuawards/UA/ConcursWork/Pages/default.aspx?ConcursWorkID=0004996

2020 р.

25. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Відновлювана енергетика як фактор забезпечення енергетичної безпеки та сталого розвитку України. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2020. 476 с. (С.272-279). URL: https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_957a0f54aad147918141fadac941e1da.pdf

2021 р.

26. Гавриш О.А., Дергачова В.В., Салоїд С.В., Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.  Управління економічною безпекою промислових підприємств в контексті забезпечення національних інтересів України. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 330 с. (14,38 д.а.) URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43473 (рекомендовано Вч. радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № від 29.06.2021 р.)

27. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с. ISBN 978-966-990-033-3  http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports

28. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Цифровізація бізнес-середовища та бізнес-процесів задля динамічного розвитку в умовах пандемії. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021. : колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2021. С.264-270. 

29. Дергачова В.В., Мартиненко О.В. Управління інвестиційним забезпеченням зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України  в умовах сталого розвитку. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021. : колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2021. С. 478-486.

2022 р.

30. Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств: монографія / Дергачова В. В., Кравченко М.О., Омельченко А.І. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2023. – 251с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57487 ISBN ???

2024

31. Управління економічною безпекою підприємств на засадах енергозабезпечення: монографія / Кравченко М.О., Дергачова В. В., Колешня Я.О., Дергачова Г.М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»,  2024. – 221 с

СТАТТІ У БАЗАХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

2017 р.

1. V. Dergachova, M. Kravchenko, O. Zgurovsky. Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukrainian Socio-Economic System in the Context of System Economic Theory. Problems and Perspectives in Management”. 2017. №4. С.86-99. URL: http://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/econometric-analysis-of-the-structure-and-sustainability-of-ukraine-socio-economic-system-in-the-context-of-the-economic-systems-theory

2018 р.

2. V. Dergachova, N. Pysar. Implementation of the market approach to the processes of management of the energy sector of Ukrainian economy under conditions of European integration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control processes. Kharkiv, Ukraine, 2018. 3/3 (93). pp. 40–49. DOI:10.15587/1729-4061.2018.133437

3. N. Pysar, V. Dergacheva, A. Bandura, J. Pásztorová. Composite fuel poverty index as a means to assess energy security of the country. Economic Annals-ХХI. Kyiv, Ukraine, 2018. Vol 169, Issue 1-2, pp. 50–56. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-10

4. N. Pysar, V. Dergachova, O. Kyvliuk, D. Svyrydenko. Strategies for development of Ukrainian energy market at conditions of geopolitical challenges. Науковий вістник Національного гірничого університету. №5 (167), 2018. С.  148-154 URL: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1651-2018/zmist-5-2018/4631-zmist-05-201

5. N. Pysar, V. Dergacheva, Determination of Parity Price for Gas and Electricity in Terms of Estimation of Household Incomes and Energy Costs. International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8(5), 342-346. URL: http: www.econjournals.com// (наукометр. видання Scopus)

2019 р.

6. V. Dergachova, M. Kravchenko, K. Kuznietsova, A. Dergachova, V. Melnykova. Systemic-structural analysis of the machine-building enterprises economic sustainability formation mechanism. Problems and Perspectives in Management. Vol. 17. 2019, Issue #3, pp. 395-409 http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32 

2020 р.

7. N. Pysar, V. Dergacheva, O. Vynogradova, O. Guseva. Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterin for Evaluating the Energy Security of National Economy. International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429. URL: https://econpapers.repec.org/article/ecojourn2/2020-04-53.htm 

8. V. Dergachova, S. Smerichevskyi, Tetiana Kniazieva, Svitlana Smerichevska. Tools for formation and development of the environmentally friendly food products market: regional aspect in Ukraine. Environmental Economics Vol. 11, 2020. Issue #1. pp. 96-109. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ee.11(1).2020.09 

9. V. Dergachova, M. Kravchenko, K. Kuznietsova, T. Kotsko. Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 4/2020. Vol. 23. pp. 67-90. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/128598 

10. V. Dergachova, Zh. Zhygalkevych, Ye. Derhachov, Ya. Koleshnia. Alternative energy in Ukraine: the current status and possible solutions to existing problems. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 4/2020. Vol. 23. pp. 123-140. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/128332

2021 р.

11. V. Dergachova, M. Kravchenko, O. Vynogradova, K. Kuznietsova, V. Holiuk. Determinant management of competitive devaluation:  theoretical and practical aspects. Financial and credit activities: problems of theory and practice. No 1 (36). 2021. №1. pp. 281-292. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3145/3146

12. Dergachova, V., Dunska, A., Holiuk, V., Lutsenko, I., Pichugina, M. Export concentration and diversification impact on economic growth in the developed and developing countries of the world Scopus. Economic Annals-ХХІ. Volume 192, Issue (7-8(2)), September 21, 2021. pp. 26-37. DOI: https://doi.org/10.21003/ea URL: http://ea21journal.world/index.php/192-7-8-2-2021/ (Scopus).

2022 р.

13. Dergachova V., Holiuk V., Kuzminska N. Synchronization of business cycles of Ukraine and its neighbor countries. 2022 IEEE Third International Conference on System Analysis & Intelligent Computing. Kyiv: IEEE, October 04-07, 2022. pp.306-309 ISBN: 979-8-3503-9674-4  
DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922924 
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9922924 (Scopus). 

2023 р.

14. Dergachova V.,  + Тонких «Blockchain технологія та перетворення фінансових систем: від децентралізації до інноваційних рішень у глобальній економіці».

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2010 р.

1. Дергачева В.В. Перспективы развития торгово-экономических отношений Украины со странами СНГ и ЧЭС. Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов. Стамбул-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г.Донецке. 2010. С.331-333.

2. Дергачова В.В., Прокопов О.А. Конкурентосроможність інформаційної взаємодії господарюючих суб’єктів в умовах глобалізації. Механізм регулювання економіки: міжнародний науковий журнал. 2010. №3. Т.2. С.66-72.

2011 р.

3. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К.: НТУУ «КПІ», 2011 (8).

4. Дергачова В.В. Інноваційні пріоритети розвитку енергетики України. Журнал міжнародних досліджень. 2011. №1. С.88-97.

5. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2011 (8), №8. С. 111-120.

6. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Процеси економічної глобалізації у міжнародних співставленнях. Журнал європейської економіки. Т.10 (№2), 2011. С.132-149.

7. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Дослідження впливу економічної кризи як прояву циклічності розвитку на глобалізацій ні процеси через показники соціо-економічного розвитку. Механізм регулювання економіки. 2011. №3, том 2. С.83-90.

8. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки. Вісник Донецького національного університету. Cерія В: Економіка і право, Спецвипуск, Т.2. Донецк: ДонНУ, 2011. С. 289-293.

9. Дергачова В.В. Прокопов В.А. Досвід використання програмно-цільових інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності інформаційної індустрії в зарубіжних країнах. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Часть II. Донецк: ДонНУ, 2011. С.95-100.

10. Дергачова В.В. Концептуальні основи європейської інтеграціїї України. Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Одесса-Севастополь-Донецк, 2011. С.229-232.

11. Дергачова В.В. Кузнєцова К.О., Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности нациоанльной экономики. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. №3. С.69-80.

2012 р.

12. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Механізм запобігання боргової залежності України в процесі структурної перебудови світової економіки під впливом кризових явищ. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Часть I. Донецк: ДонНУ, 2012. С. 114-121.

13. Дергачова В.В., Яресько Р.С. Структурний механізм венчурного фінансування в інвестиційно-інноваційні системі. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 1, 2012. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_1/Yaresko_112.htm

14. Дергачова В.В. Підвищення економічного зростання країни за рахунок оптимізації амортизаційної політики підприємств. Вісник Донецького національного університету. Серія В Економіка і право: збір. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2012. Спецвипуск, Т.2. С. 293-296.

15. Гавриш О.А., Дергачева В.В. Ресурсное обеспечение международной конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Донецк: ДонНУ, 2013. Т.1. С. 83-87.

16. Дергачева В.В. Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К.: НТУУ «КПІ», 2012 (9). С.15-23.

17. Дергачева В.В. Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К.: НТУУ «КПІ», 2012 (9). С.168-173.

2013 р.

18. Дергачова В.В., Костюк А.К. Особливості функціонування інноваційно-активних промислових підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013 (10). С. 457-461.

19. Дергачова В.В., Трихліб Т.В. Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013 (10). С. 81-86.

2014 р.

20. Дергачова В.В., Біличенко І.Б. Організаційні процеси управління післяреалізаційним супроводом на виробничому підприємстві. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014 (11).

21. Дергачова В.В., Бедик О.В. Становлення відновлювальної енергетики в Україні як складова економічної безпеки держави. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014 (11).

2015 р.

22. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: Держ. ун-т телекомунікацій, 2015. №2. 

23. Дергачова В.В., Кологривов Я.І. Циклічно орієнтоване передбачення в підприємництві для інноваційного розвитку підприємств енергетичного машинобудування. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Держ. ун-т телекомунікацій, 2015. №2. С. 22-28.

2016 р.

24. Дергачова В.В., Ченуша О.С. Теоретичні основи компетентністного управління підприємством. Економіка – реалії часу. Одеса, 2016. №4 (26). С. 60-68. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No4/60.pdf

25. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2016 (13). С.33-39.

26. Дергачова В. В., Чорній В. В. Особливості середовища функціонування підприємств газової промисловості України в контексті формування механізму процесів їх інвестування. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2016 (13). С.158-169.

27. Дергачова В.В., Чужиков В.І. Парадигма розвитку мегаполісів в глобальній економіці: чи можливе прогнозування? Цінні папери України. 2016 (13). №7-8. С. 3-10.

2017 р.

28. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108717/103665

29. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108745/103691 

30. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Чорній В.В. Акумулювання та перерозподіл інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічного розвитку економіки. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017 (14). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108720/103668 

2018 р.

31. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни. Бізнес Інформ. Харків: 2018, №1. С. 111-116. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-111_116.pdf 

32. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Роль інфраструктури агрокомплексу у забезпеченні економічної безпеки та сталого розвитку регіону (на прикладі Чернігівської області). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2018. Вип. 29. С. 10-14. 

33. Dergachova V.V., Fedirko G.A. Features of Forming Corporate Culture on Enterprises of Ukraine. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc  

34. Дергачова В. В., Бойко О. В. Developing the export potential of domestic enterprises in terms of european integration. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc

35. Дергачова В.В., Мусіна К. В. Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2018 (15). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc 

36. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Економічна безпека підприємства на засадах  антикризового управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (25), 2018. C. 27−35. 

37. V. Dergachova, N. Pysar Prospects for the formation of the polarized energy space: approach to data analysis. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. Маріуполь, 2018. Вип. 16. С.11–20. 

38. Дергачова В. В., Мартиненко О. В. Формування інвестиційного середовища України як чинника розвитку експортного потенціалу підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 6. С. 47-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_6_9 

39. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Оцінювання рівня компетентності персоналу як фактору забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. Вип. 22. С. 54–64 

40. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Альтернативна енергогенерація підприємствами агропромислового сектору як засіб підвищення економічної безпеки. Підприємництво та інновації, №5, 2018. С.134-139. URL:  http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/journal052018.pdf 

41. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (25), 2018. C. 12−18. 

2019 р.

42. Dergachova V.V., Ovcharova Sn.K.,  Martynenko O.V. Export potential of the enterprise in terms of exit on european market. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2019 (16). pp. 105-115. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/7943/showToc 

43. Дергачова В.В. Голюк В.Я., Згуровський О.М. Валютна девальвація у торгівельній війні США і КитаюВісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2019. № 17. С. 41-48.

44. Дергачова В., Череп А. Вплив комплаєнс-факторів на рівень економічної безпеки підприємстваВісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”(економічні науки). 2019. №23. С. 101-105 Doi: 10.20998/2519-4461.2019.23.101 

45. Дергачова В.В., Голюк В.Я., Згуровський О.М. Торговельна війна США і Китаю: причини та наслідки для світової економіки. Китаєзнавчі дослідження.  КНТЕУ. 2019. №1. С. 54-63. URL: https://chinese-studies.com.ua/uk/Archive/2019/1/9 

46. Дергачова В.В., Обельницька Х.В. Специфіка взаємодії ринкових і державних інструментів регулювання відносин у сфері формування тарифу на послуги розподілу природного газу. Науковий погляд: економіка та управління. Випуск № 3(65), 2019. С. 293-298

2020 р.

47. Дергачова В.В.., Голюк В.Я., Згуровський О.М. Тренди розвитку сучасної глобальної економіки 2020. Економіка, фінанси, право. 2020. №3. С.23-26.

48. Кравченко М.О., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Голюк В.Я. Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки. Економіка та держава. 2020. С. 35-42. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4715&i=5 

49. Дергачова В.В., Манаєнко І. М. Ризикологія: управління, проекти, тренди та перспективи. Підприємництво та інновації. 2020. (11-1), с. 24-31. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/261 

50. Перевозова І.В. Дергачова В. В., Мінакова С. М. Характеристика етапів формалізованої оцінки стану та рівня організаційної (корпоративної) культури.  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Том 19. №3 (46). С. 422-439. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).215051 

51. Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес-Інформ. 2020. №7. С. 6-15.

52. Дергачова В.В., Рудницька Ю.В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах пандемії COVID-19. Економіка та держава. №12, 2020. С. 15-21.

2021 р.

53. Дергачова В.В., Курт Майнка Марсель, Мартиненко О.В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підприємств переробної промисловості України в контексті переходу до «безконтактної економіки». Економічний вісник НТУУ “КПІ”, 2021. № 18. С. 1-16. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240320 

54. Дергачова В.В., Турчак І.О., Мартиненко О.В. Розвиток експортного потенціалу підприємств переробної галузі України в умовах імплементації до міжнародних інтеграційних процесів. Електронний журнал «Ефективна економіка», 2021. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9255

55. Дергачова В.В., Колешня Я.О., Хлебинська О.І. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм”. №14 (2021). С. 60-68. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1139 

56. Голюк В.Я., Дергачова В.В., Колешня Я.О. Вплив податкової ставки на економічнe зростання. Економічний форум 2/2021. С. 122-127. URL: https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1_0.pdf 

57. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Григорова З.В. «Теорія і концепції менеджменту»: методологічні аспекти дисципліни. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021 (20). URL: URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/252848

2022 р.

58. Дергачова В.В., Голюк В.Я., Колешня Я.О. Пандемія COVID-19 у бізнес-циклах світової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. № 41. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/41_2022ua/6.pdf

59. Дергачова В.В., Голюк В.Я., Колешня Я.О. Цифрова термінологія у стратегіях. Сутність, місце та роль діджитал менеджменту. Економічний вісник НТУУ “КПІ”, 2022. № 22. С. 114-117. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/260165

2023 р.

60. Дергачова В.В., Сичевська Ю. Передумови та перспективи повоєнного економічного відродження малих і середніх підприємств в Україні. Електронний журнал «Економіка та суспільство», 2023.№56.
doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-137
URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3069


СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

2010 р.

1. Дергачева В.В. Концептуальные основы экологической парадигмы в контексте устойчивого развития. Спецвыпуск Международного научного журанала Acta Universitatis Pontica Euxinus. Днепропетровск-Варна: ДІПОпром, ТУ-Варна. 2010. С. 115-118.

2. Дергачева В.В. Особенности развития экономик стран СНГ в условиях кризиса. Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Ч.1. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 584-587.

2011 р.

3. Дергачёва В.В., Сегеда И.В. Предпосылки эффективного развития энергетики Украины на основе инновационных приоритетов. Научные и технические средства обеспечения энергосбережения и энергоэффективности в экономике РФ. СПб: Изд-во Политехнического университета. 2011. С. 8-13.

2013 р.

4. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становлення эффективного энергетического рынка Украины. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф.. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 293-298.

2014 р.

5. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины. Устойчивое развитие: международный научный журнал, София (Болгария), 2014.

2016 р.

6. Dergachova V.V., Chenusha O.S. Competency enterprise management in the context of European integration. World Scientific News. №57 (2016), p. 596-602. URL:  http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-596-602.pdf

2018 р.

7. Дергачева А.М., Дергачева В.В., Дергачев Е.В. Кузнецова Е.А. Устойчивое развитие предприятий в условиях евроинтеграции. Устойчивое развитие: международный журнал, Болгария, 2018. №2/2018. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f29d0_eb87f74a640a42e3b3f30a6052145395.pdf

8. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Стимулювання альтернативної енергетики: український та світовий досвід. Evropsky casopis ekonomiky a management. Praha, 2017. Vol. 3, Issue 5. p. 5-11. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2017/eujem_2017_3_5/03.pdf 

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

2010 р.

1. Дергачова В.В. Передумови та перспективи міжнародного співробітництва між Росією та Україною. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го наук-практичного семінару з міжнародною участю. 21-22 жовтня 2010 р. Черкаси: вид-ць Чабаненко Ю.А., 2010. 406 с.

2011 р.

2. Дергачова В.В., Смирнов  М. Інвестиційна складова інноваційного розвитку на рівні держави та на рівні підприємства. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. К.: НТУУ «КПІ», 2011. С.173-179.

3. Дергачова В.В., Згуровський О.М. Інтеграція України в глобальну економіку в умовах циклічності світогосподарського розвитку. Україна на шляху до європейської соціальної держави: Збірник матеріалів міжнародної конференції.  Київ: КНЕУ. 2011. С. 95-117.

2012 р.

4. Дергачова В.В., Маланчук А.С. Формування міжнародної конкурентоспроможності країни на основі розвитку вітчизняних інноваційно-активних підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. 2012. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». С.290-295.

5. Дергачова В.В., Полонська Є.С. Теоретичні аспекти дослідження циклічності розвитку економічних процесів в Україні. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. 2012. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». С.250-255.

6. Дергачова В.В., Бальвас І.Г. Зміна олігархічної моделі – шлях до країни з розвинутою економікою. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 9. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С.11-16.

7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці IV міжнар. наук.-практ. семінару. 23-26 жовтня 2012 р. Дніпетровськ: Національний гірничий університет, 2012. С.49-53.

2013 р.

8. Дергачова В.В., Гавриш Ю.О. Менеджмент інновацій робото технічних систем в машинобудівне виробництво. Сучасні підходи  до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том І. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С.48-55.

9. Дергачова В.В., Гачечіладзе Е.В. Формування експортного потенціалу України. Сучасні підходи  до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С.22-26.

10. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності ЗЕД підприємства. Сучасні підходи  до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С.31-35.

11. Дергачова В.В., Прихода М.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сучасні підходи  до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С.186-191.

2014 р.

12. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: НТУУ «КПІ», 2014. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/450

13. Дергачова В.В., Костюк А.К. Перспективи розвитку сучасних підприємствна умовах франчайзингу. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: НТУУ «КПІ», 2014. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/451

14. Дергачова В.В., Стрілець А.В. Організаційно-економічні форми співробітництва у сфері міжнародного обміну технологіями. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. С.281-285.

15. Дергачова В.В., Котова Н.О. Реінжиніринг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць V Всеукраїнської наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. С. 369-374.

16. Ніколаєнко К.В, Дергачова В. В. Особливості впливу фінансової глобалізації на економіку України. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: НТУУ «КПІ», 2014. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/315

2015 р.

17. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Пріоритети інноваційного розвитку промислових підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 59-64.

18. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Інноваційна складова розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 131-137.

19. Дергачова В.В., Кравченко О.І. Економічна криза в контексті дезінтеграції України з Російською Федерацією. Сучасні підходи до управління підприємством: Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 239-244.

2016 р.

20. Дергачова В.В., Ченуша О.С. Концепція компетентністного управління економічною безпекою енергетичних підприємств. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Матеріали VІIІ Міжнародного науково-практичного семінару ім. проф. І.В. Недіна, 21-22 жовтня 2016 р., НТУУ «КПI». С. 209-214.

21. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Міжнародний трансфер технологій як основа розвитку підприємства в умовах адаптації до процесів глобалізації. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: НТУУ «КПІ», 2016. №10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66913

22. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Фінансовий інжиніринг як інструмент антикризового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: НТУУ «КПІ», 2016. №10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/67097

23. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Зміни в підходах до управління підприємством з метою адаптації до умов вищих технологічних укладів. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ», 2016. №1. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72859/68369

2017 р.

24. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Чорній В.В. Проблемні аспекти економічного розвитку України в світогосподарському просторі. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. №11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102728/97785 

25. Дергачова В.В., Мельник В.О. Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. №11. URL: ape.fmm.kpi.ua/article/download/102731/97788 

26. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Мусіна К.В. Сутність та детермінанти нестабільного розвитку світової економіки в контексті досягнення рівноважного зростання. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. №2. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/108643/103610

2018 р.

27. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Створення мінімальних запасів нафти як інструмент удосконалення системи забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2018. № 13. С. 23-36.

28. Дергачова В., Манаєнко І., Букрєєва К. Development of trade and economic relations of Ukraine and European union within free trade zone. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Матеріли міжнар. наук.-практ. конф. К.: Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, КНУ ім. Тараса Шевченка, 26-27 березня 2018 р. С. 149-158. 

29. Дергачова В.В., Федірко Г.А. Вплив корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №12. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130934/126659 

30. Дергачова В.В., Зимогляд А.С., Коржов Є.О. Управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №12. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/131535/127614 

31. Дергачова В.В. Буртан Я.В. Фактори впливу на вдосконалення конкурентоспроможності туристичної індустрії в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №12. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/131533/127613

32. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Управління енергозабезпеченням підприємства в системі економічної безпеки з метою підтримання сталого розвитку. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018. Київ, 2018. 620 с.

33. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Інфраструктура агропромислового комплексу та стан її розвитку на прикладі Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №3. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142608/140465 

34. Дергачова В.В., Бойко О. В. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку деревообробної галузі. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №3. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142945/140385

35. Дергачова В.В., Федірко Г.А. Теоретичні засади інноваційної культури корпоративного управління. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №3. http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142935/140378

36. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Економічне поняття «умов невизначеності»: сутність і детермінанти сьогодення (прояву). Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №3. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142989/140415 

37. Дергачова В.В., Басевич А.Ю. Стратегічне управління міжнародною діяльністю підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. №3. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142971/140397

2020 р.

38. Дергачова В.В., Мельникова В. А. Нормативно-методичний механізм управління проектними ризиками. Сучасні підходи до управління підприємством. 2020. №5. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204738/204651 

2021 р.

39. Дергачова В.В., Ольмезова І.К. Управління персоналом як складова стратегії підприємтсва. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. №17/117, 2021. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2021/17/7738

40. Дергачова В.В., Ольмезова І.К. Специфіка системи міжнародної дистрибуції в умовах пандмії. Електронний Міжнародний науковий журнал “Наука Онлайн”. №ХІІ, 2021. URL: https://nauka- online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/04-5/

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2012 р.

1. Дергачова В.В., Костюк А.К. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. С. 38-39.

2. Dergacheva V., Kostyuk A. Innovations as the factor of raising the enterprise’s competitive ability. Study and Achieve: Proceedings of the 6thInternational Students’ Conference. Moscow, MISIS, 2012. рр.100-102.

2013 р.

3. Дергачова В.В., Костюк А.К. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник праць ІХ (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції. К: НТУУ «КПІ», 2013. С. 37-39.

4. Дергачова В.В., Костюк А.К. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сучасних промислових підприємств. Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. С. 111-113.

5. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 вересня 2013 р. Суми: ТОВ «Папірус», 2013. С. 60-62.

6. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Формування конкурентного енергетичного ринку на умовах сталого розвитку. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-пр. конф. імені проф. Балацького О.Ф., 6-8 травня 2014 р. у 2 т. Суми: Сумський державний університет, 2014 (2013). Т.1. С.16-18.

2015 р.

7. Бодак М.Є., Дергачова В.В. Економічна безпека підприємств в умовах інтенсивного розвитку економіки. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 12-13 (наук. керів).

8. Дергачова В.В., Луцик О.В. Іноземні інвестиції: позитивні та негативні наслідки для економіки України. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали XIVміжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 50-52 (наук. керів).

9. Дергачова В.В., Макарюк К.С. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали XIV міжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 53-54.

10. Дергачова В.В., Островерха Д.В. Аналіз проблем управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств України. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали XIV міжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 66-68 (наук. керів).

11. Дергачова В.В., Мусіна К.В. Інновації як чинник формування «нової економіки» в умовах економічної глобалізації. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали XIV міжнар. наук.-пр. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 183185.

12. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Системний підхід до формування ресурсного забезпечення енергогенеруючого підприємства. Сучасні виклики розвитку світової економіки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 листопада 2015 року.  С. 218-221.

13. Дергачова В.В., Кологривов Я.І. Технологічне передбачення в інноваційному розвитку підприємства. Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали науково-технічної конференції Державного університету телекомунікацій, 17-20 листопада 2015 р. Том 5. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій. С. 15-16.

2016 р.

14. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Вплив інформатизації на діяльність підприємств. Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: матеріали науково-практичної конференції, 20 грудня 2016 р. Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. С. 31-32.

15. Дергачова В.В., Омельченко А.І. Низьковуглецевий розвиток енергогенеруючих підприємств як один з ключових факторів забезпечення сталого розвитку. Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: матеріали науково-практичної конференції, 20 грудня 2016 р. Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. С. 32-33.

2017 р.

16. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції. Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства: матеріали VІІ Міжнар. наук. конф., 24-25 листопада 2017 р. Кременчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

2018 р.

17. Дергачова В.В., Бойко О.В. Інвестиційне забезпечення деревообробної галузі України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 52.

18. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Інфраструктурна безпека агропромислових підприємств Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 90.

19. Дергачова В.В., Колешня Я.О. Роль агропромислового комплексу у альтернативній енергетиці України. Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково- практичної конференції,16 жовтня 2018 р. К.: НАУ, 2018. С.23-25.

2019 р.

20. Юденко А.В., Дергачова В.В. Організаційно-економічні засади забезпечення міжнародної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. Київ : Вид-во «Політехніка», 2019.

21. Мартиненко О. В., Дергачова В. В. Інвестиційне середовище України як чинник розвитку експортного потенціалу підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. Київ: Вид-во «Політехніка», 2019.

22. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Plaza Accord: передумови та наслідки для світової економіки. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. Київ : Вид-во «Політехніка», 2019.

2020 р.

23. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Сучасні тренди розвитку інновацій у вимірі глобальної економіки. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнарод. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 119-120.

24. Дергачова В., Кравченко М., Кузнєцова К. Енергетична
політика України: аналіз та стратегія розвитку. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матер. VІ Міжнар. наук.-практич. конф., 17–18 вересня 2020 р. Міжнародний гуманітарний університет. Одеса: Фенікс, 2020. С.127-129.

2021 р.

25. Дергачова В.В., Макогон Ю.В., Голюк В.Я. Національна валютна політика та її вплив на економіку України в умовах четвертої промислової революції. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 158-159.

26. Пінчук О.В., Дергачова В.В. Управління підприємствами в умовах сучасних викликів економіки. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне: РДГУ, 2021. С. 62-64. 

27. Дергачова В., Макарова М. Виклики та пріоритети для фармацевтичних компаній в умовах пандемії COVID-19. Стратегія організації vs реалії vuca-світу: міжнародна науково-практична конференція, 10 листопада 2021 року на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

28. Дергачова В.В., Мартиненко О.В. Управління інвестиційним забезпеченням зовнішньоекономічної діяльності підприємств переробної промисловості в контексті євроінтеграції. Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти: міжнародна науково-практична конференція, 28 жовтня 2021 р. Львів, С. 11-14. 

29. Дергачова В.В., Федірко Г.А. Методичні підходи щодо оцінки стану зовнішнього ринкового середовища підприємств деревообробної галузі. Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28-29 жовтня 2021 р., м. Львів. С,21-25. https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/9180/1/20%20%20%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%9B%D0%A2%D0%A3%2C%20%D1%81.%20167-172.pdf

2022 р.

30. Дергачова В.В., Золотарьова Д.Р. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних підприємств у сфері інформаційних технологій. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 08 груд. 2022 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 48.

31. Дергачова В.В., Щемур В.Ю. Методологія оцінювання міжнародної конкуренто-спроможності. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 08 груд. 2022 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 122.

32. Дергачова В.В., Пур Ершард М.М. Теоретичні засади міжнародного партнерства у забезпеченні ЗЕД підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 08 груд. 2022 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 57. 

2023 р.

33. Дергачова В.В., Пилипенко Ю.С. Управління процесом оптимізаціі міжнародних закупівель в умовах відродження економіки України. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С. 99-100. 

34. Дергачова В.В., Джуринська А.В. Ризики та переваги менеджменту в нових умовах для віддаленої роботи Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С. 31.

35. Дергачова В.В., Зіма Д.І. Стратегія забезпечення кадрового потенціалу підприємства та його розвиток в умовах військового стану Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С. 30.

36. Дергачова В.В Інтеграція ОЕС України до європейської єдиної енергетичної системи ENTSO-E як запорука сталого розвитку енергетики України. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємства. Sustainable development of the economy, society and entrepreneurship.  Міжнародна наук.- практ. конф., 27-28 квіт. 2023р. Івано-Франкіськ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

2010 р.

1. Кочетков В.М., Дергачова В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: конспект лекцій. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 300 с.

2. Дергачова В.В. Міжнародні економічні відносини: практикум з дисципліни для студентів денного та заочного відділення факультету менеджменту та маркетингу. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 80 с.

3. Дергачова В.В. Макроекономіка: конспект лекцій з дисципліни  для другої вищої освіти зі спеціальності «Міжнародна економіка» факультету менеджменту та маркетингу. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 114 с.

2011 р.

4. Дергачова В.В., Скоробогатова Н.Є., Шик Л.М. Облік у зарубфжних країнах: конспект лекцій. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 300 с.

2012 р.

5. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 60 с.

6. Міжнародна банківська справа: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 40 с.

7. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: Методичні вказівки / Уклад. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 43 с.

8. Регіональна економіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів для студентів галузі знань 0306 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: методичні вказівки / Уклад. Дергачова В.В., Верхоляд І.М. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 50 с.

9. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до виконання комплексних контрольних завдань з дисципліни галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Уклад. В.В. Дергачова. К.: НТУУ «КПІ», 2012.

2013 р.

10. Проходження виробничої та переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузі знань 0306  „Менеджмент і адміністрування” спеціальності 8.03060102“Менеджмент інноваційної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник., О.В. Гук . К.: НТУУ „КПІ”, 2013. 44 c. 

11. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук. К.: НТУУ „КПІ”, 2013. 46 c. 

12. Інноваційна політика: конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В. В. Дергачова, К. О. Бояринова. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 196 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2648

13. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. К.: НТУУ «КПІ», 2013. 25 с.

14. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. К.: НТУУ «КПІ», 2013. 50 с.

15. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. Т.1. 504 с. (Р. 1/ Регіональна економіка), Т.2. – 484 с. (Р.7. Міжнародні економічні відносини).

16. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. Т.2. – 484 с. (Р.7. Міжнародні економічні відносини).

2014 р.

17. Дергачова В.В., Бояринова К.О. Інноваційна політика: підручник. К.: Видавництво Кондор, 2014. 460 с (№ листа МОН 1/11-3261; 11.03.2014).

18. Управление международными организациями: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 120 с. (5 д.а.).

19. Международные экономические отношения: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 94 с. (4,5 д.а.)

20. Международные экономические отношения: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» професіонального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 35 с. (1,4 д.а.)

21. Международные экономические отношения: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 41 с. (1,7 д.а.)

22. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О Кузнєцова. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 44 с. (3 д.а.)

23. Региональная экономика: конспект лекций для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 64 с. (3 д.а.)

24. Региональная экономика: методические указания к изучению дисциплины для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 37 с. (1.6 д.а.)

25. Региональная экономика: методические указания к проведению практических занятий для образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост.: В.В. Дергачева, И. Н. Манаенко. К.: НТУУ «КПИ», 2014. 44 с. (1.8 д.а.)

26. Регіональна економіка: методичні вказівки до виконання реферату для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 19 с. (0,7 д.а.)

27. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута. К.: НТУУ „КПІ”, 2014. 43 c.

28. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. 43 c.

29. Прохождение производственной и преддипломной практики: методические указания для студентов области знаний 0306 „Менеджмент и администрирование” направления подготовки 030601 „Менеджмент” профессионального направления „Менеджмент внешнеэкономической деятельности” образовательно-квалификационного уровня „бакалавр”: / Сост.: В.В. Дергачева, М.А. Пичугина, Н.И. Сытник, Т.В. Лазоренко, Л.Л. Ведута. К.: НТУУ „КПИ”, 2014. 43 c.

30. Прохождение производственной и преддипломной практики: методические указания для студентов области знаний 0306 „Менеджмент и администрирование” специальности   8.03060104 “Менеджмент внешнеэкономической деятельности”, образовательно-квалификационного уровня „магистр” / Составители: В.В. Дергачева, М.А. Пичугина, Н.И. Сытник, Л.Л. Ведута. К.: НТУУ „КПИ”, 2014. 44 c.

31. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 464 с.

2015 р.

32. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 416 с.

33. Виконання та захист дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко [та ін.]. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 56 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14445

34. Управління інноваційною діяльністю: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / уклад. В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова [та ін.]. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 65 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14446

2016 р.

35. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеню «магістр» напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент міжнародних проектів» / Уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. 52 с.

36. Інноваційний менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. / О.А. Гавриш, В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко. Київ : НТУУ “КПІ”, Вид-во “Політехніка”, 2016. 392 с.

2017 р.

37. Дергачова В.В., Голюк В.Я. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 132 с.

38. Международные кредитно-расчетные и валютные операции: конспект лекций: учебно-методическое издание для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачева, В.Я. Голюк. К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. 120 с.

39. Международные кредитно-расчетные и валютные операции: практикум: учебно-методическое издание для студентов образовательной степени «магистр» области знаний 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент», специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачева, В.Я. Голюк. К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. 60 с.

40. Международные кредитно-расчетные и валютные операции: методические указания к изучению дисциплины для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. К.: КПИ им. Игоря Сикорского, 2017. 52 с.

41. Менеджмент міжнародного бізнесу: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 56 с.

42. Менеджмент і бізнес-адміністрування: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій̆ на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко, І.П. Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 55 с.

43. Менеджмент інвестицій та інновацій: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, І. М. Манаєнко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 56 с.

44. Логістика: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент 2, спеціалізації «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.С. Луценко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 55 с.

2018 р.

45. Міжнародні економічні відносини: практикум: навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / уклад. В.В. Дергачова, О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 80 с. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23063/1/mizhnarodni_ekonom_vidnosyny.pdf

46. Фінанси, гроші та кредит: курсова робота. Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізаціями “Менеджмент і бізнес‐ адміністрування”, “Менеджмент міжнародного бізнесу”, “Логістика”, “Менеджмент інвестицій та інновацій” / Уклад.: Дергачова В.В., Голюк В.Я., Савицька О.М., Шкоробот М.В. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 55 с.

47. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 136 с.

48. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / уклад. В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 62 с.

49. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання: навч. посіб. для студ. спеціальності 073«Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес- адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / уклад. В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 59 с.

2019 р.

50. Управління кредитно-розрахунковими і валютними операціями: курсова робота: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 47 с.

51. Менеджмент стартап проектів : підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

2020 р.

52. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. 424 с. (№6 27.05.2019, 24.64 д.а.)

53. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс з дисципліни: навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  126 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767 (№9 25.05.2020, 4.5 д.а.)

54. Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад.: В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 105 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36668/1/Vykonania_zakhyst_dyplom_bakalavr.pdf (протокол № 6 від 31.01.2020 р., 6.5 д.а.) 

2021 р.

55. Тренди і моделі розвитку світової економіки: навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу» / уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк., Г.М. Дергачова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 52 с. (1,7 д.а.) (протокол №7 від 13.05.2021 р.)

56. Управління валютними операціями: навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу» / уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, Г.М. Дергачова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 71 с. (2,35 д.а.) (протокол №7 від 13.05.2021 р.)

57. Теорія і концепції менеджменту: навчально-методичний комплекс з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 66 с. 3 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46446 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

58. Теорія і концепції менеджменту: конспект лекцій з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня за спеціальністю 073 «Менеджмент» / уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 190 с. 14,2 д.а. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46448 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

2021 р.

1. Теорія і концепції менеджменту: дистанційний курс для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3990 31,2 д.а. (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 09 грудня 2021 р.)

59. Міжнародні економічні відносини: навчальний наочний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко, В.А. Мельникова, О.С. Ченуша – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 340 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469 (затверджено на Методичній раді КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №7 від 13 травня 2021 р.).

2022 р.

60. Менеджмент міжнародного  бізнесу: Організація, виконання  та захист магістерської дисертації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ;  уклад.:  В.В. Дергачова, А. Р. Дунська, В.Я. Голюк, К.О. Кузнєцова, КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. (3.13 д.а) 65 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49908

61. Менеджмент міжнародного бізнесу: організація і проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А. Дунська, М. Кравченко, В. Дергачова, Н. Ситник. – Електронні текстові дані (1 файл: 626,18 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 51 c. (1,63 друк арк)   – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49859

62. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського;  уклад.:  В.В. Дергачова, А. Р. Дунська, В.Я. Голюк, І.С. Луценко, І.І. Нагорна КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 71 с. (3 д.а.) https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/49832/1/Naukovo-doslidna_robota.pdf

63. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Дергачова В. В., Жигалкевич Ж.М., Голюк В. Я., Луценко І. С., Нагорна І. І. – Електронні текстові данні (1 файл: 677 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 53с.   https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/50163/1/NMK_mag.pdf

64. Тренди та моделі розвитку світової економіки. Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» другого (магістерського) рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. В. Дергачова, В. Я. Голюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.83 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 151 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49829

2023 р.

65. Менеджмент міжнародного бізнесу: організація і проходження виробничої практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра  за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського;Уклад.: В. Дергачова, І. Манаєнко, Н. Ситник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 44 c.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

2021 р.

1. Теорія і концепції менеджменту: дистанційний курс для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3990 31,2 д.а. (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 09 грудня 2021 р.)

2022 р.

2. Дистанційний курс з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для бакалаврів 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент/ уклад.:  Дергачова В. В., Кузнєцова К. О.,  Манаєнко І. М., Чорній В.В. Сертифікат серія НМП №6100, № 6101, № 6102,  № 6103 від 26.05.2022 http://do.ipo.kpi.ua/course/viev/php?id=596

2017 р.

Підвищення кваліфікації у Міжнародному університеті фінансів, свідоцтво ПК №21547613/000030-17, тема: «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», 150 год., термін: 12.06.2017 – 30.06.2017.

Підвищення кваліфікації за проектом Британської ради, тема: «LearnEnglish Pathways», сертифікат рівня Pre-intermediate 2, термін: 24.12.2016 – 23.06.2017.

2018 р.

Міжнародне стажування у Technical University of Varna, сертифікат № TUV-002, тема: «Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization», 120 год, термін: 17.09.2018 – 24.09.2018.

Теоретико-практичний курс з використання комп’ютерної програми «М.Е.Doc» в управлінській та діловій діяльності підприємств та організацій, ТОВ «М.Е.Док», 108 год., термін: 07.11.2018 – 06.12.2018.

2019 р.

Міжнародне стажування у Technical University of Varna, сертифікат № TUV-27, тема: «Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization», 120 год, термін: 10.06.2019 – 21.10.2019.

2020 р.

Навчальний курс на платформі Prometheus, тема: «Боротьба з корупцією», сертифікат № e13628c14af4a37b21068700a1ebb68, термін: квітень 2020 р.

2022 р.

Курс підвищення кваліфікації у КПІ ім. Ігоря Сікорського за темою «Осіння школа: «Моделювання, аналіз даних та цифрові технології в економічних дослідженнях»», сертифікат №0092/2022, 10 год., термін: 25.10.2022 – 21.12.2022.

2023 р.

Курс підвищення кваліфікації у Міжнародному університеті фінансів, ID: 10742  за програмою «Іноземна мова (англійська)», що відповідає рівню володіння В2, 90 год., термін 17.09.2022-24.02.2023.

Навчальний курс у КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов», свідоцтво №26697  за програмою «Англійська мова як іноземна», що відповідає рівню володіння В2, 620 год, термін: 05.10.2022-07.03.2023.

Підвищення кваліфікації у Міжнародному університеті фінансів, свідоцтво ПК №21547613/000179-23, тема: «Менеджмент 4.0: Управління в цифрову епоху» 180 год., термін: 25.09.2023-05.11.2023.

Міжнародні економічні відносини (навчальній посібник та силабус)

Міжнародні економічні відносини – посібник
(навчальній посібник)

Міжнародні економічні відносини – силабус

Міжнародні економічні відносини (цикл презентацій)

Розділ 1

Р1 Тема-1 2024 рік

Р1 Тема-1.1 2024 Відео-лекція (06/02/2024)

Р1 Тема-1.2 2024 Відео-лекція (14/02/2024)

Р1 Тема-2 2024 рік

Р1 Тема-2 2024 Відео-лекція (20/02/2024)

Р1 Тема-3 2024 рік

Р1 Тема-3 2024. Як змінилася економіка за 30 років незалежності

Р1 Тема-3 2024. 10 економічних успіхів за період незалежності

Р1 Тема-3 2024 Відео-лекція (27/02/2024)

Р1 Тема-4ч.1 2024 рік

Р1 Тема-4ч.2 2024 рік

Р1 Тема-4 Платіжний баланс Відео-лекція 2024 рік

Розділ 2

Р2 Тема-5 2024 рік

Р2 Тема-5 2024 рік Відео-лекція (12/03/2024)

Р2 Тема-6 2024 рік

Р2 Тема-6 2024 рік Відео-лекція (19/03/2024)

Р2 Тема-7 2024 рік

Р2 Тема-7 Ч.1 Відео-лекція 2024 рік

Р2 Тема-7 Ч.2 Відео-лекція 2024 рік

Відео Китай

Індія 2022

Країни що розвиваються, ч 2. (Відео)

Країни що розвиваються, ч 3. (Відео)

Розділ 3

Р3 Тема-8 2024 рік

Р3 Тема-8 2024 Відео-лекція (09/04/2024)

Р3 Тема-9 2024 Відео-лекція

Р3 Тема-9 2024 рік

Р3 Тема-10 2024 Відео-лекція

Р3 Тема-10 2024 рік

Розділ 4

Р4 Тема-11 2024 рік

Р4 Тема-11 2024 рік

Тренди та моделі розвитку світової економіки

Силабус T&M

Тема 1. Циклічність економічного розвитку

Джерела-Тема 1

Тема 2. Сучасний етап розвитку світового господарства у вимірі циклічності економічного розвитку

Джерела-Тема 2

Тема 3. Криза як етап економічного циклу

Джерела-Тема 3

Тема 4. Тенденції розвитку глобальної економіки

Тема 5. Місце інноваційних чинників у економічному
розвитку світової економіки

[/toggle]