Савицька Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: savickaya.en@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2015 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат доцента 12 ДЦ № 043078 від 30 червня 2015 р., Міністерство освіти і науки України.

2012 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 002656  від 19 січня 2012 р., спеціалізована вчена рада Д 64.251.001, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,  спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  тема: «Контролінг на наукомістких підприємствах».

Київський національний економічний університет,
диплом КВ № 14154441 від 30 вересня 2000 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

2018 р.

Участь у міжнародному проекті: Спільний проект НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні, м. Київ, 23-26.11.2018 р. Сертифікат про участь: № реєстрації: №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; Дата реєстрації: 23.11.2018 р.;

Участь у міжнародному проекті: Спільний проект НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні, м. Київ, 24-29.11.2018 р. Сертифікат про участь: № реєстрації: 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; Дата реєстрації: 24.11.2018 р.

2013 р.

Участь у міжнародному українсько-білоруському проєкті

 1. Відповідальний виконавець НДР (ініціативної) кафедри менеджменту, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, тема НДР: «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень», ДР № 0114U001135, 2014-2018 рр., науковий керівник  НДР, к.е.н, доц. Коцко Тарас Аркадійович.
 2. Відповідальний виконавець (до 31.12.2020 р.) НДР (ініціативної) кафедри менеджменту, ФММ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, тема НДР: «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», ДР № 0117U005640, 2017-2022 рр., науковий керівник – д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна.

Участь у НДР:

 1. Участь у НДР (держбюджетна, договір МОН України та інші центральні органи виконавчої влади) “Організаційно-економічне обґрунтування та методика створення регіональних організаційних форм інноваційної науково-виробничої діяльності (технопарків, бізнес-інкубаторів, венчурних підприємств тощо)”, ДР № 0108U008950; 2008-2009 рр. науковий керівник НДР: д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський Михайло Захарович.
 2. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів) “Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності”, ДР № 0108U001483; 2008-2010 рр., науковий керівник НДР: к.е.н., доц. Войтко Сергій Васильович.
 3. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів)  “Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств”, ДР № 0114U001133; 2013-2018 рр., науковий керівник НДР: д.е.н, проф. Шульгіна Людмила Михайлівна.
 4. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів)  “Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір”, ДР № 0114U001132; 2013-2018 рр., науковий керівник НДР: к.е.н., доц. Дунська Алла Рашидівна.
 5. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів) “Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень”, ДР № 0114U001135; 2013-2018 рр., науковий керівник НДР: к.е.н, доц. Коцко Тарас Аркадійович.
 6. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів) “Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки”, ДР № 0117U005640; 2018-2022 рр., науковий керівник НДР: д.е.н, проф. Дергачова Вікторія Вікторівна.
 7. Участь у НДР (ініціативна, в межах робочого часу викладачів) “Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку”, ДР №0117U005641; 2018-2022 рр., науковий керівник НДР: к.е.н., доц. Луценко Ірина Сергіївна.
НАУКОВІ ВИДАННЯ
 1. Савицька О. М. Контролінг на наукомістких підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. М. Савицька; НДЦ ІПР НАН України. – Харків, 2011. – 20 с.
 2. Савицька О. М. Теоретико-методологічні засади удосконалення системи управління витратами на підприємстві в контексті підвищення ефективності його діяльності та розвитку контролінгу / О. М. Савицька // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 272 с. (Розділ 2, підрозд. 2.2, – С. 166-194).
 3. Савицька О. М. Цифрові трансформації управління бізнесом компаній в умовах розвитку Індустрії 4.0 / О. М. Савицька // Цифровізація економіки як фактор економічного зростання : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 260 с. (Розділ 2, С. 231-257).
НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ
 1. Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум: навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – 255 с.
 2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 2. – 484 с. (Гриф НТУУ «КПІ», протокол № 6 від 21.02.2013 р.), (автор Савицька О. М. (всього 92 сторінки) : Т. 2, розділ 8. Фінанси, гроші та кредит, С. 81-171.)
 3. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська  та ін. – Т. 2 – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 с. (Гриф НТУУ «КПІ», протокол №2 від 23.10.2014 р.), (автор Савицька О.М. (всього 45 сторінок) : Т. 2, розділ 8. Фінанси, гроші та кредит, С. 64-108.).
 4. Фінанси, гроші та кредит: Курсова робота. Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізаціями “Менеджмент і бізнес‐адміністрування”, “Менеджмент міжнародного бізнесу”, “Логістика”, “Менеджмент інвестицій та інновацій” Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 10 від 21.06.2018 р.) / Уклад.: Дергачова В.В., Голюк В.Я., Савицька О.М., Шкоробот М.В. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 55 с.
АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО

А. с. 32018 Україна, Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук „Контролінг та напрями його вдосконалення на промислових підприємствах” / О. М. Савицька (Україна). – № 32152 ; заявл. 10.12.2009; опубл. 09.02.2010.

МЕТОДИЧНА РОБОТА
 1. Войтко С. В., Савицька  О. М., Манаєнко І. М. Методичні вказівки до виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у телекомунікаціях»: методичні вказівки / Уклад.: С. В. Войтко, О. М. Савицька, І. М. Манаєнко. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 24 с. (Гриф ФММ – протокол № 9 від 27.05.2013 р.).
 2. Контролінг [Текст] : метод. вказівки до викон. індивід. і самост. роботи для студ. напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Уклад.: О. М. Савицька, В. А. Кармазін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 28 с. (Гриф НТУУ «КПІ», протокол №2 від 27.10.2011 р.).
 3. Контролінг [Текст] : метод. рек. до підготов. та викон. модульної контрольної роботи для студ. напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Уклад.: О. М. Савицька. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 48 с. (Гриф НТУУ «КПІ», протокол №2 від 27.10.2011 р.).
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 26 с.
СТАТТІ ФАХОВІ ТА НАУКОМЕТРИЧНІ
 1. Савицька О. М., Долгова Л. І. Підходи до планування концепції системного лідерства на підприємствах в умовах трансформаційних змін бізнесу та розвитку цифрової економіки. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9081 (дата звернення: 02.08.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.96. (Електронне наукове фахове видання, електронний журнал “Ефективна економіка” включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292, Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975, Індексується: Google Академия, Index Copernicus та ін.).
 2. Savytska Olena, Salabai Vladyslav Digital transformations in the conditions of Industry 4.0 development // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – Том 3. №38. (Web of Science, Index Copernicus (Польща), Міжнародна пошукова система Google Scholar та ін., фахове видання (категорія А))
 3. Савицька О. М., Салабай В. О. Особливості діджиталізації бізнесу компанії в умовах розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: Google Scholar, Google Академия, Index Copernicus).
 4. Савицька О. М., Салабай В. О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126 (дата звернення: 13.07.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.55(Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: Google Scholar, Google Академия, Index Copernicus).
 5. Савицька О. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Пермінова, О. М. Савицька, Я. В. Омельченко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – № 1. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: Google Scholar, Google Академия, Index Copernicus).
 6. Савицька О. М. Забезпечення економічної стійкості промислового підприємства в контексті удосконалення управління фінансово-економічною безпекою [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, М. І. Гафтуняк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: Google Scholar, Google Академия, Index Copernicus).
 7. Савицька О. М. Передумови формування стратегії маркетингових комунікацій на засадах системного підходу оцінювання рівня конкурентоспроможності та стану ресурсного забезпечення підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, Д. С. Лізягіна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5378. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Scholar, Index Copernicus).
 8. Савицька О. М. Передумови удосконалення управління витратами на підприємстві в умовах реалізації стратегії енергоефективності корпорації [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, Д. В. Авраменко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2016. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5341. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Scholar, Index Copernicus).
 9. Савицька О. М. Передумови формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр // Економічний вісник НТУУ “КПІ”, 2016. – №13. – Режим доступу : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80128/75683. (Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar. Видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.).
 10. Савицька О. М. Результати комплексного аналізу та оцінювання стійкості промислового підприємства в умовах формування концепції стійкого розвитку та управління витратами [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, К. С. Заречна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2016. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4740. (Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Scholar, Index Copernicus).
 11. Савицька О. М. Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, Ю. М. Карпенко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua(Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Scholar).
 12. Савицька О. М. Система контролінгу як ефективний механізм управління інноваційно-активним підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Савицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал (Одеський національний політехнічний університет). – 2014. – № 4 (14). – С. 37-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html. (Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних:РІНЦ (Російська Федерація); Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США); EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США)).
 13. Савицька О. М. До питання необхідності удосконалення системи управління витратами на промислових підприємствах України в контексті розвитку контролінгу [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, К. С. Заречна // Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету ім. Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації». – 2014. – 2 (12). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_51.pdf.  (Видання індексується в базах даних: Google Scholar).
 14. Савицька О. М. Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного та еколого-економічного співробітництва України з Республікою Білорусь [Текст] / О. М. Савицька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр». – №7 квітень 2014 р. – Київ : ТОВ «ДКС «Центр», 2014. – С. 26-30. або: Савицька О. М. Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного та еколого-економічного співробітництва України з Республікою Білорусь [Електронний ресурс] / О. М. Савицька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал, № 7, 2014. – С. 26 – 30. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=3516&i=5(Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Академія/Google Scholar).
 15. Савицька О. М. Теоретичні аспекти фінансового управління на підприємстві / О. М. Савицька, А. Г. Костюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30, Частина III (IX Міжнародна наук. практ. конференція «Облік контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», 18-19 квітня 2012 року, м. Черкаси). – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – С. 136-139.
 16. Савицька О. М. Реалізація функцій бізнес-аналітики в сучасних автоматизованих системах управління підприємством на засадах контролінгу [Електронний ресурс] / О. М. Савицька // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua(Індексується в міжнародних наукометричих базах даних: SIS, Google Scholar).
 17. Савицька О. М. Дослідження сировинно-продуктової складової експорту та імпорту целюлозно-паперової промисловості України / О. М. Савицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, – 2009. – Випуск 1 (45). – С. 302–309.
 18. Войтко С. В., Савицкая Е. Н., Цимбалюк В. П. Преимущества применения метода Standard Costing на предприятиях Украины. Фінансово-экономические аспекты развития региона: Международный сборник научных трудов / Брян. гос. универс. им. акад. И. Г. Петровского. – Брянск : РИО БГУ, 2007. – С. 122-127.
 19. Войтко С. В., Савицька О. М., Вощевська Н. В. Модель BALANCED  SCORECARD як інструмент ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – С. 27-33.
 20. Войтко С. В., Савицька О. М., Пиркова О. В. Процесний підхід до організації підрозділу контролінгу на підприємстві. Збірник наукових праць. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Випуск 2 (38). – Рівне : НУВГП, 2007. – С. 41-51.
 21. Савицька О. М. Центри відповідальності підприємства як основні механізми управління в системі контролінгу. Економічний вісник НТУУ „КПІ”. – №4. – 2007. – К. : Видавництво ПП «Екмо», С. 350-356.
 22. Войтко С. В., Савицька О. М., Стасишина О. В. Автоматизовані системи управління як ефективні засоби прийняття управлінських рішень. Вісник Львівського університету. Серія: Екон. Випуск 37. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2007. – С. 257-263.
 23. Войтко С. В., Савицька О. М. Інтегрована система контролінгу як ефективний механізм управління підприємством. Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 3(10) – Ч. 3. – Луцьк 2006. – С. 74-85.
СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ
 1. Савицька О. М. Управління витратами на підприємствах в контексті підвищення їх конкурентоспроможності, розвитку контролінгу, фінансового обліку та бюджетування / О. М. Савицька // Scientific and pedagogic internship «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management» : Internship proceedings, January 20 – 31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. 176 pages (P. 135-139).
 2. Савицька О. М.,  Гафтуняк М.І. Методичні підходи до оцінювання стану управління ресурсним забезпеченням в контексті підвищення рівня фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, М. І. Гафтуняк // Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – (№4) 2019. – С.  – URL : http://spu.fmm.kpi.ua.
 3. Савицька О. М. Вплив факторів розвитку інформаційної економіки на підвищення ефективності управління підприємством / О. М. Савицька, Т. П. Панасюк // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського “Актуальні проблеми економіки та управління” (електронне видання), Випуск 12. – (№2) 2018. – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua. (15 852 др. знаки або 0,4 др. арк.). Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: РИНЦ, ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Видання індексується Google Scholar. Видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google ScholarBielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.
 4. Савицька О. М. Особливості розвитку логістичного контролінгу в контексті удосконалення управління персоналом на підприємстві [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, С. В. Марчук // Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – (№2) 2017. – С. 324-334. – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/6353.
 5. Савицька О. М. Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр // Сучасні підходи до управління підприємством :Збірник наукових праць VI Всеукраїнської наук.-практич. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 493 – 498. (Режим доступу: http://konfkafmen.kpi.ua/proc/article/view/43167).
 6. Савицька О. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах удосконалення системи ресурсного забезпечення / Д. С. Лізягіна, О. М. Савицька // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VI Всеукраїнської наук.-практич. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 409 – 415.
 7. Савицька О. М. Управління стратегічним розвитком підприємства на засадах контролінгу витрат [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, А. С. Дерипапа // Наукові конференції: Конференції 2014: «Україна наукова» (16-18 грудня 2014 р.). – 2014. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf122013/951-deripapa-a-s-upravlnnya-strategchnim-rozvitkom-pdpriyemstva-na-zasadah-kontrolngu-vitrat.html. (Міжнародна наукометрична база даних: Russian Science Citation Index – RSCI).
 8. Савицька О. М. Економічне обґрунтування можливості використання методики комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства / О. М. Савицька, О. С. Завальна // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 469-475.
 9. Савицька О., Бричак Т. Міжнародний досвід використання венчурного капіталу в контексті розвитку інноваційної діяльності підприємства. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету “Управлінські інновації” (Наукове видання, затверджено рішенням Вченої ради ТНЕУ, протокол №4 від 26 червня 2013 р.). – Тернопіль : Випуск 3, 2013 рік. – С. 133-139.
 10. Савицька О. М., Вакулко А. О. Особливості впровадження інноваційних технологій на підприємствах. Збірник наукових праць IV Всеукраїнської наук.-практич. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 2013 р., у двох томах: Т.1. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 172-176.
 11. Савицька О. М., Пермінова В. О. Фактори зростання продуктивності праці як важливі складові ефективного управління підприємством в контексті розвитку його зовнішньоекономічної діяльності. Збірник наукових праць III Всеукраїнської наук.-практич. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 328-333.
 12. Савицька О. М., Крищук Н. Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх інноваційного розвитку. Збірник наукових праць III Всеукраїнської наук.-практич. конф. «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 486-490.
 13. Савицька О. М. Реалізується інноваційний проект / О.М. Савицька // Газета Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Київський політехнік», 7 жовтня 2010 р., №30 (2923), – С. 2.
 14. Савицька О. М. Логістика та контролінг: наукові дискусії у Польщі [Електронний ресурс] / О. М. Савицька // Українсько-Польский Центр. Новини. – Режим доступу: http://upc.kpi.ua/index.php?option=com_content&view=article&id =47:2009-06-23-14-47-36&catid=34:news1&Itemid=50
ТЕЗИ
 1. Савицька О. М., Попова А. О. (УЛ-01) Розвиток Індустрії 4.0 в Україні: вплив на інновації, управління, ефективність, логістику / О. М. Савицька, А. О. Попова // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. наук. пр. XVII (XXIX) Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 берез. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 96-98. URL : http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/03/ISTC-2021.pdf.
 2. Савицька О. М., Сергеєва Д. О. Інженерно-економічне забезпечення ефективності діяльності підприємств в умовах сталого розвитку і цифрових технологій: аспекти планування та прогнозування  / О. М. Савицька, Д. О. Сергеєва // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. наук. пр. XVII (XXIX) Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 берез. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 20-22. URL : http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/03/ISTC-2021.pdf.
 3. Савицька О. М., Салабай В. О. Міжнародний та вітчизняний досвід формування цифрових трансформацій в управлінні бізнесом компаній / Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси в умовах змін ринкового середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 жовтня 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. С. 55-59. URL: URL: www.lef.lviv.ua.
 4. Савицька О. М., Салабай В. О. Результати моніторингу стану розвитку Індустрії 4.0 в Україні / Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 8-9 жовтня, 2020 р.). – Дніпро, 2020. URL: http://www.wayscience.com/en/11th-conference-8-9-october-2020.
 5. Савицька О. М. Калініченко К. Д. Концепція бенчмаркінгу – можливість удосконалення управління, логістики та контролінгу на підприємстві / Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – С.  222-223. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/%D0%91%D0%86%D0%9C/6416.
 6. Савицька О. М. Салабай В. О.  Діджиталізація управління бізнесом підприємства в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні / Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 року. – Київ. С. 62-63. – URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201202/201248.
 7. Савицька О. М., Салабай В. О. Збалансована система показників : вимір ефективності управління діяльністю підприємства / Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч.1. С. 28-30. URL: http://www.economics.in.ua/2019/03/1.html.
 8. Савицька О. М., Салабай В. О. Забезпечення економічної безпеки на засадах ефективного управління фінансово-господарською діяльністю на підприємстві / Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », 2019. С. 22-24. (НТСА). URL: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%90_2019.pdf.
 9. Гафтуняк М. І., Савицька О. М. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку мʼясної продукції в Україні / Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 73. URL : http://conf.management.fmm.kpi.ua.
 10. Савицька О. М., Салабай В. О. Особливості методології оцінювання ефективності та результативності в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства / / Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 99. URL : http://conf.management.fmm.kpi.ua.
 11. Савицька О. М., Стоян С. Власний капітал підприємства : особливості формування і використання в умовах розвитку та ефективного управління / Олена Миколаївнна Савицька, Софія Стоян // «Світ економічної науки. Випуск 2» : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2018. – С. 19-21.
 12. Савицька О. М. Особливості проектів оптимізації логістики на підприємствах / О. М. Савицька // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 152.
 13. Савицька О. М., Гафтуняк М. І. До питання забезпечення економічної стійкості підприємства в контексті удосконалення управління фінансово-економічною безпекою / О. М. Савицька, М. І. Гафтуняк // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 119.
 14. Савицька О. М. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств оборонно-промислового комплексу / С. О. Пермінова, О. М. Савицька, Я. В. Омельченко // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 2. – с. 43 – 45.
 15. Савицька О. М., Маленко М. В. Процес бюджетування на підприємстві в системі фінансового контролінгу / О. М. Савицька, М. В. Маленко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали XVI Міжнародної наук.–практ. конференції, 22 листопада 2017 року. ― Київ : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2017. – С. 157.
 16. Гафтуняк М. І., Савицька О. М. Оптимізація логістичних витрат на промисловому підприємстві за умов впровадження системи управління транспортом (TMS) / М.  І. Гафтуняк, О. М. Савицька // ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – С. 162 – 164.
 17. Савицька О. М., Панасюк Т. П. Ефективність управління підприємством в умовах реалізації стратегії його розвитку / О. М. Савицька, Т. П. Панасюк // Збірник тез доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання» (14-15 листопада 2017 р.) [Текст] / Ред. кол. Сарапіна О. А. та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2017. – С. 87 – 89.
 18. Скляр Г. Ю., Савицька О. М. Контролінг витрат в умовах стратегічного розвитку промислового підприємства / Г. Ю. Скляр, О. М. Савицька // ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – С. 234 – 235.
 19. Савицька О. М., Пермінова С. О., Омельченко Я. В. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О. М. Савицька, С. О. Пермінова, Я. В. Омельченко // Збірник тез доповідей VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: ФОП Є. Л. Жуков, 2018. – С. 34 – 35.
 20. Гафтуняк М. І., Савицька О. М. Застосування багатофакторного регресійного аналізу для прогнозування фінансових показників діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. І. Гафтуняк, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Секція 5. Математичні методи та інформаційні технології в економіці), м. Київ, 18-19 квітня 2017 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 115 – 117. – Режим доступу: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/SBORNIK_fmm_1_1.pdf.
 21. Брожко О. О., Савицька О. М. Передумови формування інфраструктури ринку агропромислової техніки і обладнання для забезпечення та розвитку машинобудівних підприємств України / О. О. Брожко, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Секція 1. Менеджмент), м. Київ, 18-19 квітня 2017 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 8 – 10.
 22. Савицька О. М., Авраменко Д. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами в умовах реалізації стратегії енергоефективності підприємства / О. М. Савицька, Д. В. Авраменко // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квітня 2017 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 86.
 23. Юденко А. В., Савицька О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування / А. В. Юденко, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Секція 2. Економіка підприємства), м. Київ, 18-19 квітня 2017 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 80 – 81.
 24. Марчук С. В. Логістичний контролінг в системі управління підприємством / О. М. Савицька, С. В. Марчук // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квітня 2017 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 106.
 25. Савицька О. М., Авраменко Д. В. Результати моніторингу ефективності управління витратами на підприємстві в умовах реалізації стратегії енергоефективності корпорації / О. М. Савицька, Д. В. Авраменко // International Scientific Conference The Development of International Competitiveness : State, Region, Enterprise : Conference Proceedings, Part II, December 16, 2016. Lisbon, Portugal : Baltija Publishing. 200 pages. – P. 11 – 15.
 26. Савицька О. М. Міжнародний і вітчизняний досвід оцінювання стану енергетичної безпеки країни в контексті управління економічною безпекою держави та суб’єктів господарювання / О. М. Савицька // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : Зб. наук. праць П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (наукове видання); Черкаси, 26-28 квітня 2016 р. / Редкол. : Соловйов В. М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси : Видавець О. М. Третяков, 2016. – С. 175 – 178.
 27. Савицька О. М., Скляр А. Ю. Передумови формування антикризового контролінгу промислового підприємства / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 92.
 28. Артеменко О. Т. Інноваційний рейтинг країн : досвід ЄС / О. Т. Артеменко, О. М. Савицька //  Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 50.
 29. Савицька О. М., Скляр А. Ю. Антикризовий фінансовий контролінг – концепція ефективного управління підприємством в умовах економічної нестабільності та підвищення конкуренції / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр //  Матеріали ХІV Міжнародної наук.–практ. конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, м. Київ, 25 листопада 2015 року. ― К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 76.
 30. Лук’янчук М. С. Тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств : сучасний стан, проблеми та перспективи / М. С. Лук’янчук, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток : економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XIV Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 49 – 50.
 31. Міщук Ю. С. Шляхи підвищення ефективності роботи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на основі аналізу його рентабельності / Ю. С. Міщук, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток : економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XIV Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 58 – 59.
 32. Завальна О. С., Савицька О. М. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз теоретичних підходів до визначення поняття [Електронний ресурс] / О. С. Завальна, О. М. Савицька // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. Ч. 4. – С. 33-35. – Режим доступу: http://www.siee.donetsk.ua/index.php/ua/index.php?option=com_content&view=article&id=64.
 33. Савицька О.М., Бондар В.Ю. Роль стратегічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / О.М. Савицька, В.Ю. Бондар // Матеріали XXXI Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, 1-2 листопада 2013 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». В 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2013. Ч. 2: Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє. – С. 109-111. (Посилання на ел. джерело: http://www.uk.xlibx.com/4ekonomika/80130-1-obschestvennaya-organizaciya-lvovskaya-ekonomicheskaya-fundaciya-reformuvannya-finansovo-ekonomichnoi-sistemi-poglyad-ma.php.).
 34. Локота А. Г., Савицька О. М. До питання необхідності удосконалення управлінського обліку на промислових підприємствах / А. Г. Локота, О. М. Савицька // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей VI Студентської наукової конференції (зі статусом міжнародної) (Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту), Львів, 17-18 жовтня 2013 р. – Ч. 1. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 79-80.
 35. Горобець В. А. Підходи до оцінювання інноваційної активності промислових підприємств / В. А. Горобець, О. М. Савицька // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей VI Студентської наукової конференції (зі статусом міжнародної) (Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту), Львів, 17-18 жовтня 2013 р. – Ч. 2. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 35 – 39.
 36. Кононенко О. С., Савицька О. М. Фінансові аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств / О.С. Кононенко, О.М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 16.
 37. Ріпенко Я.В., Савицька О.М. Теоретико-методологічні аспекти управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств в контексті розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності / Я. В. Ріпенко, О. М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 28.
 38. Шкурат В. О., Савицька О. М. До питання удосконалення контролінгу, фінансового та бюджетного управління на підприємствах, орієнтованих на розвиток зовнішньоекономічної діяльності / В.О. Шкурат, О.М. Савицька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 32.
 39. Шаран А.В., Савицька О.М. Особливості аналізу та оцінювання кадрового потенціалу підприємства в системі контролінгу / А.В. Шаран, О.М. Савицька // Актуальні питання сучасної економічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпропетровськ, 16–17 листопада 2012 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2012. ч.2. – С. 39-40. + Електронний ресурс: Режим доступу: http://perspektyva.dp.ua/files/conference/2012/11.16-17.2012.-2.pdf.
 40. Савицька О.М., Ігнатенко О.Є. Теоретичні аспекти процесу прийняття управлінських рішень на засадах контролінгу / О.М. Савицька, О.Є. Ігнатенко // Achievement of high school – 2012: Материали за VIII Международна научна практична конференция, 17-25 November, 2012, Том 4. Економики. гр. София, Республика Болгария. – София : То публикува «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 61-62.
 41. Савицька О.М., Тенетко І.І. Фінансова звітність підприємства як основа прийняття ефективних управлінських рішень / О.М. Савицька, І.І. Тенетко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез I Міжнародної наук.-практ. конференції молодих науковців, аспірантів та студентів, 26-27 квітня 2012 року. Рівне: НУВГП, 2012. – С. 307-309.
 42. Savytska О., Tenetko І. Total Innovation in Management / Olena Savytska, Iryna Tenetko, Kateryna Tsaregradska // Інновації в науці та техніці: Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. студентської конференції, 3 квітня 2012 року, м. Київ. – К.: НТУУ «КПІ». Вид-во: ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 188-189.
 43. Савицька О.М., Дерипапа А.С. Інформаційне забезпечення процесу управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств [Електронний ресурс] / О.М. Савицька, А.С. Дерипапа // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IX-ї Міжнародної наук.-практ. конференції (Секція 2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності): Черкаси, 18-19 квітня 2012 р. / Відп. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Режим доступу: http://www.chiti.uch.net/go.php/news/712.
 44. Савицька О. М., Дерипапа А. С. Інформаційне забезпечення процесу управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств / О. М. Савицька, А. С. Дерипапа //  Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IX Міжнародної наук.-практ. конференції Черкаси, 18-19 квітня 2012 р. У 3 т., Т. II (Аналіз та контроль підприємницької діяльності): / Відп. ред. В. М. Яценко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – С. 60-61.
 45. Солов’ян І. О., Савицька О. М. Особливості управління інвестиційними проектами / І. О. Солов’ян, О. М. Савицька // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали II Наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». 2011. – С. 338.
 46. Савицька О. М. Конкурентоспроможність як основа сильної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, А. А. Липовенко // Економічні наукові Інтернет-конференції: Конференції 2011: Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Секція 1. Економіка та підприємництво. 8.10.2011 р. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/974/.
 47. Кузьменко А.С., Савицька О.М. Планування покращення ефективності діяльності підприємства в умовах інноваційного розвитку / А.С. Кузьменко, О.М. Савицька // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали II Наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». 2011. – С.
 48. Котенко О.А., Савицька О.М. Технічні інновації в умовах планування підвищення прибутковості діяльності підприємства / О.А. Котенко, О.М. Савицька // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали II Наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». 2011. – С.
 49. Савицька О. М. Сучасні підходи до управління операційною діяльністю промислових підприємств / О.М. Савицька, Я.В. Марісова // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали II Наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». 2011. – С. 181-182.
 50. Костюк  А. К., Савицька О. М. Підвищення інноваційної активності промислових підприємств як передумова конкурентоспроможності вітчизняної економіки / О. М. Савицька, А.К. Костюк // Матеріали IX Міжнародної наук.-практ. конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, м. Київ, 24 листопада 2010 року. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 185.
 51. Савицька О.М. До питання необхідності формування концепції контролінгу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, І. В. Ільченко // Рада молодих вчених: Тернопільський національний економічний університет (5.11.2010 р.). Інтернет-конференція „Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”. 8.11.2010 р. – Режим доступу: http://www.iconf.org.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=1173&Itemid=53.
 52. Шаріна А. В. Дослідження стану виробничо-господарської та інноваційної діяльності промислового підприємства в умовах євроінтеграції / А. В. Шаріна, О.М. Савицька // Економіка, соціологія та інформаційні технології в умовах євроінтеграції: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 23 квіт. 2010 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ; відп. за вип. І.Г. Романченко. – Біла Церква, 2010. – С. 26-27.
 53. Степанюк І. В. Лідерство за витратами як пріоритетна стратегія розвитку промислових підприємств / І. В. Степанюк, О. М. Савицька // Економіка, соціологія та інформаційні технології в умовах євроінтеграції: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 23 квіт. 2010 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ; відп. за вип. І.Г. Романченко. – Біла Церква, 2010. – С. 23.
 54. Бричак Т. П., Савицька О. М. Дослідження стану і тенденцій зміни фінансового потенціалу промислового підприємства / Т. П. Бричак, О. М. Савицька / Матеріали VII Міжнародної наук.-теор. конференції молодих учених і студентів „Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”, м. Донецьк, 20–21 травня 2010 р. ― в 2–х томах. ― Т. 1. – Донецьк: ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, 2010. – С. 61-62.
 55. Бальченко К. Ю. Роль реінжинірінгу в процесі підвищення ефективності діяльності підприємства / К. Ю. Бальченко, О. М. Савицька // Матеріали I Студентської наук.–практ. конференції „Сучасні підходи до управління підприємством”, м. Київ, 22 квітня 2010 року. – К. : ПЦ „АВЕРС”, 2010. – С. 15.
 56. Грищенко А. О. Управління фінансовими ризиками на підприємстві в сучасних умовах / А. О. Грищенко, О. М. Савицька // Матеріали I Студентської наук.–практ. конференції „Сучасні підходи до управління підприємством”, м. Київ, 22 квітня 2010 року. – К. : ПЦ „АВЕРС”, 2010. – С. 51.
 57. Ковальчук О. І. Тенденції та перспективи розвитку машинобудівних підприємств України / О. І. Ковальчук, О. М. Савицька // Матеріали I Студентської наук.–практ. конференції „Сучасні підходи до управління підприємством”, м. Київ, 22 квітня 2010 року. – К. : ПЦ „АВЕРС”, 2010. – С. 85.
 58. Пігілова Н. А. Підходи до управління підприємствами на засадах контролінгу / Н.А.Пігілова, О. М. Савицька // Матеріали I Студентської наук.–практ. конференції „Сучасні підходи до управління підприємством”, м. Київ, 22 квітня   2010 року. – К. : ПЦ „АВЕРС”, 2010. – С. 126.
 59. Юхименко Т. В., Савицька О. М. Сучасні підходи до організації інноваційної діяльності на підприємстві / Т. В. Юхименко, О. М. Савицька // Матеріали IX Міжнародної наук.–практ. конференції „Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”, м. Київ, 21–24 квітня 2010 року. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – С. 52.
 60. Савицька О. М., Ільченко І. В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Савицька, І. В. Ільченко // Матеріали I Міжнародної наук.–практ. інтернет–конференція «Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах», Секція 1: Напрямки розвитку економіки та управління економічною діяльністю в умовах глобалізації, м. Одеса, 16 квітня 2010 року. ― ОДЕУ (Одеський державний економічний університетСпеціальний факультет перепідготовки кадрів). – Режим доступу: http://sfpk.at.ua/forum/13-19-4.
 61. Щербата Т. С. Розвиток економічного аналізу виробничо–господарської діяльності підприємств України в сучасних умовах / Т. С. Щербата, О. М. Савицька // Міжнародної наук.–практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Шевченківська весна: Економіка” за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича: у 2-х тт. ― К. : ТОВ „Сталь”, 2010. – Вип. VIII, Том 2. – С. 488-489.
 62. Ткаченко І.В., Савицька О.М. Безробіття як фактор економічної кризи [Електронний ресурс] / І.В. Ткаченко, О.М. Савицька / Матеріали XI Міжнародної наук.-техн. конференції  “Системний аналіз та інформаційні технології», м. Київ, 26-30 травня 2009 р. – НТУУ «КПІ» ІПСА.  – Режим доступу: /http://sait.kpi.ua/eproc/2009/2/s2308.pdf.
 63. Савицька О. М. Моделювання та інформаційне забезпечення контролінгової діяльності для оцінки та аналізу рівня ефективності управління промислового підприємства / О. М.  Савицька // Матеріали III Всеукраїнської науково–практичної конференції „Моделювання та прогнозування економічних процесів”, м. Київ,  9–11 грудня 2009 року. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 99.
 64. Савицький М. В., Савицька О. М. Автоматизовані системи управління підприємствами: аналіз та оцінка тенденцій розвитку / М. В. Савицький, О. М.  Савицька // Матеріали III Всеукраїнської наук.–практ. конференції „Моделювання та прогнозування економічних процесів”, м. Київ, 9–11 грудня 2009 року. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 100–101.
 65. Коновал Н. П., Савицька О. М. Аспекти функціонування контролінгу в сучасних умовах господарювання підприємств та організацій / Н. П. Коновал, О. М. Савицька // Матеріали VIII Міжнародної наук.–практ. конференції „Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”, м, Київ, 25 листопада 2009 року. ― К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 48-49.
 66. Ołena M. SAWICKA Kontroling (sterowanie) i logistyka: wzajemny związek strumieni informacyjnych (Контроллинг и логистика: взаимосвязь информационных потоков) // Integracja systemow logistycznych : conferencje przez Miedzynarodowa Wyzsza Szkole Logistiki i Transportu we Wroclawiu, 17–19 czerwca 2009 r. – Wroclaw, 2009.
 67. Савицька О. М. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення в управлінні підприємством. // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XI Міжнар. наук.–техн. конф., 26–30 травня 2009 р. – К. : ННК „ІПСА” НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 561.
 68. Савицька О. М., Руденок Т. В. Використання методики економічного аналізу для прогнозування обсягів виробництва товарної продукції // Моделювання та прогнозування економічних процесів: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. студ. конф., 10–12 грудня 2008 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 106-108.
 69. Савицька О. М., Барчан О. Є., Бебешко Д. В. Система контролінгу на промислових підприємствах України: проблеми впровадження / Розвиток України в XXI столітті: економічні, гуманітарні, та правові проблеми : Матеріали III Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф., 15 жовтня 2008 р. – Тернопіль : ПП Созанський А. М., 2008. – С. 184–185.
 70. Руденок Т. В., Савицька О. М. Аспекти підвищення конкурентоспроможності целюлознопаперової галузі України Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств : Матеріали ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених, 9–11 жовтня 2008 р. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 181-182.
 71. Юхименко В. В., Савицька О. М. Виробництво інноваційної продукції як один з аспектів підвищення конкурентоспроможності галузі / Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених, 9–11 жовтня 2008 р. – Севастополь : Вид–во СевНТУ, 2008. – С. 240-241.
 72. Савицька О. М. Підвищення ефективності управління на наукомістких підприємствах України. Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: Матер. XVI Міжнар. наук.–практ. конференції, Таллінн, 10–11 квітня 2008 р. К. : ВПІ «Політехніка», 2008. – С. 163-164.
 73. Савицька О. М. Ефективність управління в системі контролінгу. Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління : Матеріали VII Міжнародної наук.–практ. конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 26–29 березня 2008 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – С. 43.
 74. Савицька О. М. Переваги системи контролінгу наукомістких підприємств. Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матер. VI міжнародної наук.–практ. конф., 22-23 листопада 2007 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 169.
 75. Савицька О. М. Розвиток виробничого, інформаційного та науково-технічного потенціалу як необхідність забезпечення системи контролінгу підприємства. Міжнародне науково–технічне співробітництво: Матер. III наук.-практ. конф. – К. : НТУУ „КПІ”, 2007. – С. 15.
 76. Савицька О. М., Пшенична С. Ю. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві при використанні методу Direct Costing // Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку: Матеріали другої всеукр. студ. наук. –практ. конф., квітень 2007 р. – К. : Академія муніципального управління, 2007. – С. 83-85.
 77. Савицька О.М. Від генерації ідей до розробки стратегії розвитку організації. НАУКОВО–ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: економіка, технології, управління: Матеріали VІ Міжнародної наук.–практ. конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 19–21 квітня 2007 р. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2007. – С. 75.
 78. Войтко С. В., Савицкая Е. Н. Сбалансированная система показателей: планирование, разработка, внедрение. Стратегическое планирование и развитие предприятия. Секция 3. / Матер. Восьмого всероссийского симпозиума. Москва, 10–11 апреля 2007 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера. – М. : ЦЭМИ РАН, 2007 – С. 35–37.
 79. Войтко С. В., Савицька О. М. Модель  BALANCED  SCORECARD як інструмент системи контролінгу на підприємстві. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IV-ї Міжнародної наук.-практ. конференції: Черкаси, 11–13 квітня 2007 р. / Відп. ред. В. М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 329–330.
 80. Савицька О. М. Модель  BALANCED  SCORECARD як інструмент сучасних концепцій контролінгу. Економічна організація та економічна освіта:  взаємообумовленість стратегій розвитку: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100–річчю від дня народж. Булаха С. М., д. е. н., професора. 7–8 лют. 2007 р. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 345–349.
 81. Войтко С. В., Савицька О. М. До питання термінології та необхідності функціонування контролінгу на високотехнологічних підприємствах. Формування та проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали V Міжнародної наук. –практ. конференції студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів 23-24 листопада 2006. – К. : ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2006. – С. 104-105.
 82. Савицька О. М. Еволюція контролінгу: фактори розвитку системи ефективного механізму управління підприємством. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Матеріали ІІ наук.-практ. конференції 1-3 березня 2006. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – С. 17.

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського – Платформа дистанційного навчання «Сікорський» : https://do.ipo.kpi.ua

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/simple-search?query=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9E.+%D0%9C.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2020+TO+2021%5D&filtertype=equals

Національний репозитарій академічних текстів : https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0411U007029/

Електронний кампус КПІ : https://ecampus.kpi.ua

2023 рік

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти, МОН України, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, серія ПК, № 02070921/007710-23 від 18.02.2023 р., період навчання: 19.12.2022 – 10.02.2023 р. за програмою: “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”. Обсяг: 108 акад. годин (3,6 кредити ЄКТС).
 2. Міжнародне науково-педагогічне стажування у “BALTIC RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ECONOMIC AREA PROBLEMS” (м. Рига, Латвійська Республіка) за програмою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», за спеціальністю 073 «Менеджмент», у період 13.02.2023 – 26.03.2023 р. Обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС).
  + Сертифікат сторінка 1
  + Сертифікат сторінка 2
  + Наказ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» сторінка 1:
  + Наказ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» сторінка 2:

2022 рік

 1. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему: «ЦИФРОВА НАУКА ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТОВИМИ ДАНИМИ», ДНУ «УкрІНТЕІ», 27.09.2022 р. Обсяг: 2 акад. години (0,1 кредитів ЄКТС).
 2. Сертифікат підвищення кваліфікації (тренінг-практикум): «Написання проєктів. Інструменти швидкого реагування», № 0291.22 від 04.08.2022 р. ГО «Асоціація проектних менеджерів» і Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC). Кількість годин – 30 год. (1 ЄКТС).
  + ПРОГРАМА КУРСУ
 3. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000392-22 за програмою професійного розвитку «Емоційний інтелект – системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача»; термін проведення: 16.02.2022 ‒ 23.03.2022 р.; реєстраційний номер: 12613/22, дата видачі: 25.05.2022 р. Обсяги навчального часу: 5 кредитів ЄКТС (150 годин).  
 4. Сертифікат №0073/2022 учасниці програми ОСІННЯ ШКОЛА, Цикл інтерактивних лекцій: “ОСІННЯ ШКОЛА: МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ”, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ФММ, кафедра економічної кібернетики, 25.10.2022 – 21.12.2022 р. Обсяг: 10 акад. години (0,3 кредити ЄКТС).

2021 рік

 1. Електронний сертифікат, Цифрова грамотність, Міністерство цифрової трансформації України/Дія, Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності, 28 вересня 2021 р.
 2. Міністерство освіти і науки України: Сертифікат учасника інформаційного заходу «Horizon Europe Launch Day», вивчення можливостей програми «Горизонт Європа» в Україні, використання механізмів державної підтримки досліджень та інновацій, аналіз попереднього досвіду учасників програми «Горизонт 2020», реєстраційний номер: 00000174; термін проведення: 3 грудня 2021 р. (7 годин; 0,2 кредити ЄКТС).
 3. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000633-21 за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій»; термін проведення: 16.03.2021 ‒ 30.03.2021 р.; реєстраційний номер: 12824/21, дата видачі: 14.04.2021 р. Обсяги навчального часу: 2 кредити ЄКТС (60 годин).
 4. Academy DTEK, Сертифікат №162436 за проходження курсу 10-денного інтенсиву: «D.Government Academy DTEK»; термін проведення: 12.07.2021 ‒ 23.07.2021 р. Обсяги навчального часу: 1 кредит ЄКТС (30 годин).
 5. Сертифікат УкрІНТЕІ, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», ГО «Ліга інвестиційного розвитку України». Онлайн-семінар: «Весь спектр інвестиційних можливостей», термін проведення: 14.07.2021 р. (2 години; 0,1 кредити ЄКТС).
 6. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР04635922/000980-21 за програмою «Поліаспектність професійного розвитку викладачів в умовах нової реальності»; термін проведення: з 21.10.2021 по 11.11.2021 р.; реєстраційний номер: 13200/21, дата видачі: 30.11.2021 р. Форма підвищення кваліфікації – інституційна, загальний обсяг навчального часу: 3 кредити ЄКТС (90 годин).  

2020 рік

 1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921 / 006170-20 за програмою: «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності», 20.10.2020 – 07.12.2020 р., загальний обсяг навчального часу: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

2019 рік

 1. Сертифікат, курс «Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом», викладач курсу Києво-Могилянської Бізнес-Школи, засновниця «Apple Consulting» Юлія Плієва. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, номер реєстрації: за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c35e3da18f7e491699cb08df7ad3b088, від 22.08.2019 р., місце проведення: м. Київ.
 2. Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Сертифікат, номер реєстрації 109, Науково-практичний семінар «On-line реєстрація НДККР, дисертацій та технологій. Система атестації наукових установ України», 28.03.2019 р., м. Київ, УкрІНТЕІ, термін проведення: 28 березня 2019 р.

2018 рік

 1. Києво Могілянська Бізнес Школа, навчання за програмою «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: фінансово-економічні підходи до підвищення вартості бізнесу», номер реєстрації 19.05-10.06.18, термін проведення: 19.05.2018-10.06.2018 р. Сертифікат. 

Документи про міжнародне стажування та участь у міжнародних проєктах протягом 2017-2022 рр. кандидата економічних наук, доцента Савицької Олени Миколаївни

2017-2022 рр.

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування (Польща, м. Кельце), у період 20.01.2021-31.01.2021 р., організованого Науково-освітнім консорціумом (м. Кельце, Польща) за підтримки Вищої гуманітарно-економічної школи (м. Бржег, Польща) та Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна), за програмою: «Інноваційно-освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та програмами курсів із бізнес-освіти: менеджмент, продажі, HR, маркетинг, фінанси, особиста освіта, оперативне управління підприємством, управління портфелем проєктів компанії, стратегічне управління підприємством, управління ризиками проєктів, управління змінами, стандарти управлінської роботи, етика бізнесу, управління командою співробітників та ін.; за програмою курсів «Фінанси»: управлінський облік і контролінг, фінансовий аналіз та оцінка стану компанії, оперативне фінансове планування та ін. Обсяги навчального часу: 6 кредитів (180 годин). Наказ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» № 0-1-вс від 19.01.2021 р.,
  + Сертифікат.
  + НАКАЗ
 2. Участь у міжнародному проєкті: Спільний проект НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією «Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні», м. Київ, 23-26.11.2018 р. (Перший проректор, академік, проф. Якименко Ю.І., керівник проекту: проф. Шульгіна Л.М.,) сертифікат про участь: № реєстрації: №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; дата реєстрації: 23.11.2018 р., Сертифікат :
 3. Участь у міжнародному проєкті: Спільний проект НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією «Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні», м. Київ, 24-29.11.2018 р. (Перший проректор, академік, проф. Якименко Ю.І., керівник проекту: проф. Шульгіна Л.М.,); сертифікат про участь: № реєстрації: 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; дата реєстрації: 24.11.2018 р., сертифікат:
 4. Експерт грантового міжнародного проєкту (BOWI) : Розпорядження (по університету) № 42/2022 від 14.02.2022 р. про створення експертної групи в рамках діяльності Центру 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідно до Суб-грантової Угоди № У/0001.01/0999.01/50/2021 від 01.06.2021 р. між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Проєктним консорціумом Boosting
  digital innovation in Europe (BOWI), «BOWI Widening Call for Developing Hubs»
  + Розпорядження.
 5. Участь у Міжнародному круглому столі “Війна в Україні: наслідки для світової економіки”, проведеного 16.06.2022 р. в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та організованого ФММ, (5 годин; 0,2 кредити ЄКТС). Сертифікат:
  Документи про підвищення кваліфікації

Документи про підвищення кваліфікації

2017 рік

 1. Міжнародний університет фінансів, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 21547613/000037-17, реєстраційний номер: 49/17 від 30.06.2017 р., «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», 12.05.2017 р. – 30.06.2017 р., загальний обсяг програми: 150 годин, 5 кредитів ECTS.