Кваско Алла Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: alla_kvasko@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2011 р.

Доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
Атестат 12ДЦ №024278 від 14.04.2011 р.

2008 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №046523 від 21.05.2008 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді К 26.063.01 Європейського університету (м. Київ), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах»и сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу»

1992-1998 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний факультет
інженер-економіст

2023 рік

Наукові статті та тези доповідей

1. Нечипорук Н.В., Григорова З.В., Кваско А.В., Аванесова Н.Е. Стратегічний управлінський облік у системі комплексного менеджменту підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2023. Випуск №2. С.26-29. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2023.2.5 (фахове кат.Б, наукометр. видання IndexCopernicus)

2. Сухорукова О. А., Григорова З. В., Кваско А.В. Тенденції розвитку вітчизняної медіаіндустрії. Проблеми системного підходу в економіці. 2023. Випуск № 2 (91). С.94-103. DOI:  https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-12 (фахове кат.Б, наукометр. видання Index Copernicus)

3. Кваско А.В., Сухорукова О.А. Стан та тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 51. DOI: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-42 (фахове кат.Б, наукометр. видання IndexCopernicus)

4. Кваско А.В. Тенденції розвитку поліграфічної галузі України // Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. (Кропивницький, 27 червня 2023р.). Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. С.60-62

2022 рік

Навчально-методичні видання

1. Менеджмент і бізнес-адміністрування. Організація і проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; А. В. Кваско, Н. І. Ситник, Л. П. Шендерівська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 50 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49904

Наукові статті та тези доповідей

1. Кваско А.В., Григорова З.В. Управління ефективним використанням робочого часу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. Вип. 45. С. 22–29. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu23078030/2022-45-3 (фахове кат.Б, наукометр. видання IndexCopernicus)

2. Кваско А.В., Шендерівська Л.П. Ефективність операційної діяльності підприємства та її оцінювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. Вип. 46. С.16-22. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu23078030/2022-46-3 (фахове кат.Б, наукометр. видання IndexCopernicus)

3. Сухорукова О.А., Кваско А.В. Стан та особливості дослідження концентрації у медіагалузі. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-72 (фахове кат.Б, наукометр. видання IndexCopernicus)

4. Григорова З.В., Кваско А.В. Підходи до сегментації медіа ринку //Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція «Світ наукових досліджень».Випуск 10. (23-24 червня 2022). URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3805/

2021 рік

Навчально-методичні видання

1. Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42183

2. Основи медіабізнесу: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 25 с. Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 13.05.2021. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42115

Наукові статті

1. Sukhorukova O., Grygorova Z., Kvasko A., Siryk M., Bobrov Y. Рrinciples and components of combining investment activities with strategic management of a company // Academy of Strategic Management Journal, 2021. Volume 20, Issue 2, р.1-7 URL: https://www.abacademies.org/articles/principles-and-components-of-combining-investment-activities-with-strategic-management-of-a-company-10857.html (наукометр. видання Scopus)

2. Григорова З. В., Кваско А.В. Сучасні методи управління витратами підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. вип. 2(72). – с. 18-24. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-72-3 (фахове кат.Б, наукометр. видання Index Copernicus)

3. Кваско, А., Сухорукова, О., Григорова, З. Сучасні методи досліджень в медіаменеджменті // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2021. – № 24. – 8 с. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-13 (фахове кат.Б)

4. Сухорукова О.А., Кваско А.В. Управління персоналом медійної індустрії в сучасних умовах // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2021. – Том 32 (71), № 2. – С.58–64. https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-2-9 (фахове кат.Б, наукометр. видання Index Copernicus)

5. Шендерівська Л. П., Кваско А. В. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – N 166. – C. 74-80. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-13 (фахове кат.Б, наукометр. видання Index Copernicus)

6. Григорова З.В., Кваско А.В. Управління інвестиційним забезпеченням на різних стадіях життєвого циклу підприємства. Інфраструктура ринку. 2021. №62. С.68-73. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct62-12 (фахове кат.Б, наукометр. видання Index Copernicus)

2020 рік

Наукові статті

1. Kvasko A.Methodological approaches to evaluation of logistic strategy efficiency// Education, Law, Business:  Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. – р.64-68. URL: http://conferencii.com/files/archive/2020-04.pdf

2. Kvasko A.Using the expert method to assess the competitiveness of printing enterprises// Science and innovation: Collection of scientific articles. – Shioda GmbH: Steyr, Austria, 2020. – p.88-92. URL: http://conferencii.com/files/archive/2020-05.pdf

2019 рік

Навчально-методичні видання

1. Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. Ухвалено методичною радою; Протокол № 10; Дата 20.06.2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31290

Наукові статті та тези доповідей

1. Кваско А.В. Методи та показники оцінки рівня розвитку видавничо-поліграфічних підприємств // Технологія і техніка друкарства. – Київ, 2019. – №1(63). – С.58-69. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(63).2019.167548 (наукометр. видання Index Copernicus)

2. Kvasko A.Features of assessment of competitiveness of media enterprises // Education, Law, Business: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. – р. 99-102. URL: http://conferencii.com/files/archive/2019-04.pdf

3. Кваско А.В.Економічні інструменти оцінки ефективності розвитку видавничо-поліграфічних підприємств // Тези доповідей XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі (м. Київ, 08 квітня 2019 року). -Київ: УкрНДІСВД, 2019. – С.30-33.

4. Кваско А.В. Питання оцінки конкурентоспроможності медіапідприємств // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» : збірник матеріалів – Київ, 2019. – С.27-30. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28175/1/Zbirnyk_Mediamanagement2019.pdf

2018 рік

Наукові статті та тези доповідей

1. Kvasko A. Strategic management of development of publishing enterprises // Problem of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018. – p.150-155. URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-04.pdf

2. Кваско А.В. Стратегічне управління розвитком видавничо-поліграфічних підприємств // Інноваційна економіка.Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 червня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.46-48.

3. Кваско А.В. Особливості механізму управління розвитком видавничих підприємств  // XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 25 квітня 2018 р.) – Київ: УкрНДІСВД, 2018

4. Кваско А.В. Формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства // Тези доповідей заходу XXVII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі (м. Київ, 30 листопада 2018 року). – Київ: УкрНДІСВД, 2018.

2017 рік

Навчально-методичні видання

1. Кваско А.В., Передерієнко Н.І.  Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств [Електронний ресурс] : підручник / А. В. Кваско, Н. І. Передерієнко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. – 381 с. – URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19559 (підручників з грифом університету)

Наукові статті та тези доповідей

1. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки УАД. – 2017. – №1(54). – с.111-118. URL: http://nz.uad.lviv.ua/uk/articles/analysis-of-methods-of-enterprises-competitiveness-assessment/ (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2. Кваско А.В. Стратегічне управління як технологія розвитку підприємств // Тези доповідей ХХV Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 16 листопада 2017 р.) – Київ: УкрНДІСВД, 2017. – С.47-49.

2016 рік

Навчально-методичні видання

1. Економічний аналіз видавничо-поліграфічних організацій [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. А. В. Кваско. – К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 54c. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18632

Наукові статті та тези доповідей

1. Kvasko A. Methodological approaches to assessing the level of development of the enterprise // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – P.308-311

2. Кваско А. В. Методи оцінювання рівня розвитку підприємств видавничої галузі. // 22 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 27 квітня 2016 р.) – Київ: УкрНДІСВД, 2016, с. 52-55.

3. Кваско А. Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. // 23 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 24 листопада 2016 р.) – Київ: УкрНДІСВД, 2016. – С.57-59.

2015 рік

Навчально-методичні видання

1. Економіка праці та соціально-економічні відносини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів ОКР «бакалавр» з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад. А. В. Кваско. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с. – Назва з екрана: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11938

Монографії

1. Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі [Електронний ресурс] : монографія / Ю. С. Ганжуров, Л. А. Пунчак, Г. П. Грет [та ін.]; НТУУ «КПІ» ; за ред. Ю. С. Ганжурова. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 282 с. (п.3.1-3.3, с.67-97) – Назва з екрана: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15408

Тези доповідей

1. Кваско А.В. Глобалізація економіки та розвиток підприємства. // Інформаційна культура в сучасному світі. Глобалізований світ економіки, науки, освіти: матеріали наукового семінару / за ред. С.О Гуткевич (Київ, 21 квітня 2015 р.). – К.: НУХТ, 2015. – вип. 8. – Ч.1. – с.48-52

2. Кваско А.В. Стратегічне управління на поліграфічних підприємствах. // 20 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 28 квітня 2015 р.) – К.: Укр НДІ СВД, 2015, с.34-36.

3. Кваско А.В. Управління системою економічної безпеки промислового підприємства. // Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення: Матеріали ІІ Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 15-16 травня 2015 р.) / упоряд. А.М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2015, с. 63-64.

4. Кваско А.В. Система антикризового управління підприємством // 21 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 17 листопада 2015 р.) – К.: Укр НДІ СВД, 2015, с.57-59.

5. Кваско А.В. Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства. // Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 19-21 листопада 2015 р.). – Львів: УАД, 2015, с. 63- 65

2014 рік

Тези доповідей

1. Кваско А.В. Логістична стратегія як напрям розвитку підприємства. // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наукового семінару у 2 ч. [круглий стіл: Сучасний світовий науково-технічний та освітній простір: тенденції та перспективи розвитку]/ за ред. С.О Гуткевич, Л.А. Андросюк (Київ, 10 квітня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – вип. 5. – Ч.1. – с. 66-68.

2. Кваско А.В. Формування системи економічної безпеки поліграфічного підприємства. // 18 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 15 травня 2014 р.) – К.: Укр НДІ СВД, 2014, с.26-28.

3. Кваско А.В. Трудовий потенціал промислового підприємства. // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наукового семінару у 2 ч. [круглий стіл: Вплив ринку праці на розвиток галузей економіки]/ за ред. С.О Гуткевич, Л.А. Пунчак (Київ, 23 жовтня 2014р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – вип. 6. – Ч.1. – с.72-74.

4. Кваско А.В.  Управління розвитком підприємств видавничо-поліграфічної галузі. // 19 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 20 листопада 2014 р.) – К.: Укр НДІ СВД, 2014, с.42-44.

2013 рік

Монографії

1. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, галузі та підприємства: Монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А.М. Штангрета. – Л.: Українська академія друкарства, 2013. – 396 с. (п.3.3. – Кваско А.В., Андросюк Л.А. Стан та проблеми управління якістю продукції на поліграфічних підприємствах України. – с. 199-218)

Наукові статті та тези доповідей

1. Кваско А.В., Лавренюк М.М. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства // Збірник наукових праць “Економічний аналіз”. – Тернопіль: Терноп.нац. екон. ун-т. – 2013 – том 14. – №3. – с.29-34 (фахове видання)

2. Кваско А.В., Лавренюк М.М. Потенціал підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу. // Науковий журнал “Інтелект ХХІ”. – К.: НУХТ, 2013. – №1/2. – С.69-78

3. Кваско А.В. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Науковий журнал «Інтелект ХХІ». – 2013. – №1/2. – с.114-121.

4. Кваско А.В.  Оцінка конкурентоспроможності потенціалу поліграфічного підприємства // 16 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 15 травня 2013 р.). – К.: Укр НДІ СВД, 2013, с.27-29

5. Кваско А.В. Оцінка систем управління як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (Житомир, 20 червня 2013 р.) – Житомир: ЖДТУ, 2013. – с.307-309.

6. Кваско А.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства. // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19 вересня 2013 р.). – Львів: «Арт Друк», 2013, с.104-105

7. Кваско А.В. Формування конкурентоспроможності потенціалу поліграфічного підприємства. // 17 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 19 грудня 2013 р.). – К.: Укр НДІ СВД, 2013, с.58-60.

2012 рік

Тези доповідей

Кваско А.В.  Управління конкурентоспроможністю поліграфічного підприємства як соціально-економічна категорія //15 міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей (Київ, 21 березня 2012 р.). – К.: Укр НДІ СВД, 2012, с.36-38

2011 рік

Наукові статті

1. Кваско А.В. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств // Наукові записки. – Львів: УАД. – 2011 – випуск 2 (35) – с. 214-218 (фахове видання)

2. Кваско А.В., Слинявук О.С. Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств. // Технологія і техніка друкарства. – 2011 – вип. № 1(31), с.203-209 (фахове видання)

2010 рік

Навчально-методичні видання

1. Григорова З.В. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Текст]: підручн. / З.В. Григорова, А.М. Штангрет, С.С. Гасанов, Я.В. Котляревський, Л.П. Шендерівська, А.В. Кваско. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. – 274 с. (підручник з грифом МОН України)

2. Кваско А.В., Котляревський Я.В., Мельников О.В., Сірик М.В. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії: Навч. посіб. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – 248 с. (навч. посіб. з грифом МОН України)

3. Економічний аналіз видавничо-книготорговельних організацій [Текст]: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» усіх форм навчання / Уклад.: А.В. Кваско. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 20 с.

Наукові статті

1. Кваско А.В., Мануйлова А.С. Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа його конкурентоспроможності. // Технологія і техніка друкарства. – 2010 – вип.1 (27). – с.192-197 (фахове видання)

2. Іваненко С.В., Кваско А.В. Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах. // Технологія і техніка друкарства. – 2010 – вип.1 (27). – с.209-214 (фахове видання)

3. Кваско А.В. Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва.// Технологія і техніка друкарства. – 2010 – вип.2 (28). – с.137-144 (фахове видання)

2003-2009 роки

Навчально-методичні видання

1. Техніко-економічний аналіз господарської діяльності видавничо-поліграфічних організацій [Текст]: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки «Менеджмент» усіх форм навчання / Укладачі: О.М. Барзилович, А.В. Кваско. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 16 с.

2. Організація, нормування і оплата праці [Текст]: методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: А.В. Кваско. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с.

3. Теорія економічного аналізу [Текст]: методичні вказівки до виконання практичних і контрольних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» / Уклад.: А.В. Кваско. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 32 с.

Наукові статті

1. Кваско А. В. Виробничі функції та проблеми їх побудови // Технологія і техніка друкарства. – 2003. – вип. 2. – с.128-131 (фахове видання)

2. Кваско А. В. Організація виробництва в системі виробничих відносин // Вісник Харківського національного універси-тету ім. В.Н. Каразіна. Серія економічна: Шляхи рішення проблем функціо-нування економічних систем. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 2004. – №630. – Ч.2. – с.187-190 (фахове видання)

3. Кваско А. В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах // Актуальні проблеми економіки – 2007- №7 – с.150-157 (фахове видання)

4. Кваско А. В. Тривалість виробничого циклу та фактори, що її визначають // Економіка і управління – 2007 – №3 – с.34-41 (фахове видання)

5. Кваско А. В. Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність // Технологія і техніка друкарства. – 2008. – вип. 3-4 (21-22). – с.160-167 (фахове видання)