Смерічевська Світлана Василівна

Доктор економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: smerichevska.s@gmail.com

Адреса: 02000, м.Київ,проспект Любомира Гузара, 1, Корпус 2, ауд.2.124.

Google Scolar Smerichevska Svitlana.

Scopus Author ID Smerichevska Svitlana.

ORCID Smerichevska Svitlana.

ResearcherID

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2016 р.

Доктор економічних наук
Диплом ДД № 005822 від 28.09.2016 р.Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д12.105.03 Донбаська національно машинобудівна академія  (м. Краматорськ) за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертації: «Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки»

2013 р. 

Професор кафедри менеджменту і логістики
Атестат 12ПР №008755від 04.07.2013 р.

2001 р.

Доцент кафедри маркетингового менеджменту
Атестат ДЦ №002026 від 05.06.2021 р.

1998 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №001924  від 09.12.1998 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Донецького державного університету економіки і торгівлі  (м.Донецьк) за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». Тема дисертації : «Маркетингові дослідження зовнішнього середовища торговельних підприємств

1981-1985 рр.

Донецький інститут радянської торгівлі
Торговельно-економічний факультет
спеціальність «Економіка торгівлі» , кваліфікація «Економіст»

27.08.2018 – 27.05.2019 рр.

Програма малих грантів  Глобального екологічного фонду Програми Розвитку ООН (ПМГ ГЕФ ПРООН) з питань впровадження проектів UNOPS в Україні. Координатор проекту «Розвиток кластерних ініціатив поширення новітніх методів агроекології для збереження степового ландшафту» (Меморандум з ПМГ ГЕФ ПРООН                  № UKR/SGP/ОР6/Y4/ STAR/LD/2018/22)

28.05.2020 – 28.11.2020 рр.

Грант ПРООН. Консультант проекту  «Development of the assessment based environmental strategy and operational programmer for the prospective Sartana amalgamated territorial hromada (ATH)». (№ 189-2020-UNDP UKR-RFP-RPP. (№ 189-2020-UNDP UKR-RFP-RPP)

2018-2020 рр.

Програми малих грантів Глобального екологічного фонду Програми розвитку ООН  в Україні. Експерт ПМГ ГЕФ ПРООН

2017-2018 рр.

Проект в рамках технічної допомоги від EBRD,  який виконувався консорціумом на чолі  з  консалтинговою компанією  WYG. Експерт з менеджменту і адміністрування проекту «Зміни структури муніципального транспорту». (Ukraine: Corporate Development & Stakeholder Participation Programmers).

2015-2019 рр.

Наукове керівництво науково-дослідною роботою : «Формування транспортно-логістичних кластерів в Україні» (№ державної реєстрації  0116U006906)

2010-2012 рр.

Наукове керівництво науково-дослідною роботою :  «Управління автотранспортним комплексом промислового регіону»  (№державної реєстрації  0107U002149)

2021

Монографії :

 1. Savchenko L., Bugayko D., Smerichevska S. Envirmental and social responsibility in supply chains / Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 716 p. Р.596-616.

Наукові статті :

 1. Romanenko K., Zborovska O., Krasovska O., Smerichevska S., Pyvovarov S., Uhodnikova O. (2022) Information Technologies and Marketing Communications in Territories Management. In: Beskopylny A., Shamtsyan M. (eds) XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021″. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 246. Р. 825-833 Cham. URL :  https://doi.org/10.1007/978-3-030-81619-3_92  (Scopus, Springer )
 2. Yaremovich P., Mykhailenko D., Smerichevska S., Andrushkevych Z., Tytykalo V. Formation of the scientific paradigm of the transformation of potentialforming space and logistics platforms of the regional economy // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.10, October 2021. Р.288-294. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.10.41 (Web of Science)
 3. Tulchynska, S., Derhaliuk, M., Kravchuk, N., Smerichevska, S., Desiatov, T. (2021). The organizational and economic mechanism of the determinants activation of the regional development intensification in the conditions of digitalization. Laplage em Revista (International), 7(3B), 168-178. DOI:10.24115/S2446-6220202173B1530p.168-178. URL :  https://bit.ly/3Bf9VaI  (Web of Science)
 4. Vovk, O., Tkachenko, T., Smerichevska, S., Osypova, Ye., Raicheva, L. Implementation of modernization potential to ensure economic safety of enterprises. Laplage em Revista (International), (2021).7(3), 363-373. DOI: 10.24115/S2446-62202021731304p.363-373  (Web of Science)
 5. Касьянова Н.В., Колбушкін Ю.П., Смерічевська С.В. Система взаємозв’язків в ринковому просторі авіатранспортного сектору України //Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 2(82), 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-5. URL :  https://bit.ly/3vMGewu  (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index) Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200 (наукометричне, фахове видання кат. Б)
 6. Довгань Т.І., Юзькевич Ю.О., Смерічевська С.В.  Трансформація моделі управління глобальними ланцюгами постачання в умовах впливу COVID-19 // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. IX міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 28 жовтня 2021 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна.  Харків : НФаУ, 2021. С.24-32. URL : https://bit.ly/30vt635
 7. Дворецька О.С., Смерічевська С.В. Технології автоматичної ідентифікації та позиціонування товарів в сучасних WMS-системах // Science, innovations and education: problems and prospects.  The 5 th International scientific and practical conference (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. P.983-988. URL :  https://bit.ly/3yrI1IC (іноземне видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С.В., Літвінчук Ю.О. Діджитал-підтримка та ризики реалізації стратегій управління логістичними компаніями в умовах цифрової економіки// Управління та адміністрування в умоах протидії гібрідним загрозам національній безпеці. ІІ Міжнар. науково-практ.конф. в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (7 грудня 2021 р.). ДУІТ: Київ. 2021, С.682-685. URL : https://bit.ly/33evxJ4
 2. Смерічеська С.В., Носач О.Є. Принципи управління логістичним сервісом в інтегрованих ланцюгах постачання імпортних товарів // Управління та адміністрування в умовах протидії гібрідним загрозам національній безпеці. ІІ Міжнар. науково-практ.конф. В рамках реалізації проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (7 грудня 2021 р.). ДУІТ: Київ. 2021
 3. Семенова  А.О., Смерічевська С.В. LCL-сервіс в управлінні міжнародними морськими перевезеннями консолідованих вантажів // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей X науково-практ. конфер. з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). Х.: Вид-во Іванченка І. С., 2021. С.399-401  URLhttps://bit.ly/2YGLsOj
 4. Смерічевська С.В. Стратегічні тренди розвитку ланцюгів поставок нового покоління в епоху цифровізації економіки // Бізнес, інновації менеджмент : проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021.С.282-283
 5. Смерічевська С.В., Шрамко Н.В. Механізм управління утилізаційно-рециклінговими зворотними потоками // Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: матеріали Міжнар. науково-практ. конференції (м.Дніпро, 30.01.2021).  Дніпро: НО«Перспектива»,  2021. С.65-69
 6. Смерічевська С.В., Нініч В. З., Швець А. В.Програмне забезпечення реалізації балансового методу планування в логістиці // Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021»  (20-22 квітня 2021 р.). К. : НАУ, 2021. URLhttps://bit.ly/3wKRDfJ
2020

Монографії :

 1. Włodzimierz U, Smerichevska S. Claster Policy for Innovative Economic Development in European Countries : Strategic and international Aspects / в кн.  Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects : monograph / under the editorship of professor Svitlana Smerichevska. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 380 p. Р.16-29. URL : https://bit.ly/3vHDsIO

Наукові статті :

 1. Dergachova V., Smerichevskyi S., Kniazieva  T., Smerichevska S. Tools for Formation and Development of the Environmentally Friendly Products Market : Regional Aspect // Environmental Economics, Volume 11, Issue 1, 2020, р. 96-109 doi:10.21511/ee.11(1).2020.09. URL :  https://bit.ly/3bsuKVL  (наукометричне, фахове видання кат. Б)
 2. Smerichevskyi S., Kryvovyazyuk I., Smerichevska S., Tsymbalistova O., Kharchenko M., Yudenko E.. Development of the Logistical Support Mechanism for the Airline`s Innovation activity on the Market of Air Transport Services // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 6, (June 2020), pp. 1482-1492. DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.135. URL :  https://bit.ly/3htORGo (наукометричне іноземне видання)
 3. Смерічевська С. В., Світлична А.О. Стан та стратегічні тренди розвитку світового ринку вантажних авіаперевезень //Sсientific Achievements of Modern Society. VI International Scientific and Practical Conference «Scientific Achievements of Modern Society» (5-7 February 2020). Liverpool, Great Britain. Р.1226-1326.  URL :  https://bit.ly/3bJecKc  (іноземне видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С.В., Таловір Ю. Ю.Стратегічне спрямування ланцюгів постачання туристичних послуг в України в умовах пандемії // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды :  ХY МНПК (23-24 октября 2020). Сборник докладов. К.: НАУ, 2020, С351-355. 
 2. Смерічевська С.В., Гетьман Д. Інноваційні тренди в управлінні ланцюгами постачань // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды : ХY МНПК (23-24 октября 2020). Сборник докладов. К.: НАУ, 2020, С. 161-166.
 3. Смерічевська С.В. Стратегічна роль кластерних структур для інноваційного розвитку національних економік : європейська практика // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи // Зб. тез доп. І-ї Міжнародної науково-практ. конфер., 23 квіт. 2020 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020.  С.70-71
 4. Смерічевська С.В., Мухаровська І.О. Інноваційність та ефективність логістичного сервісу як потужного фактору забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи // Зб. тез доп. І-ї Міжнародної науково-практ. конфер., 23 квіт. 2020 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020.   
 5. Smerichevska S., Dunets А. Replenishment as a Part of Warehouse`s Outbound Process // Модернізація економіки : сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2020 р., м. Херсон). С.323-324

Смерічевська С.В., Давидюк Н.В., Романко К.С.Інноваційні рішення щодо розвитку логістики доставки товарів в умовах світової кризи // Соціально-економічні проблеми сучасності. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція (30 травня 2020). Маріуполь. ДонДУУ. С.123-126

2019

Навчальні посібники

 1. Смерічевська С. В., Жаболенко М.В., Маловичко С.В. та інш. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях. 2-е видання стереотипне / За загальною редакцією С.В. Смерічевської.  Львів: «Магнолія 2006», 2019. 552 с. URL : http://bit.ly/2LNcgWd

Наукові статті :

 1. Smerichevskyi S., Kniazieva T., Smerichevska S., Shevchenko A. Assortment Portfolio Price Positioning of a Transnational Corporation in the Ukrainian Market // International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics. Fifteenth Scientific and Practical International Conference. Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019. SHS Web of Conferences. Volume 67 (2019). NTI-UkrSURT 2019. DOI:  https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706048
 2. Смерічевська С. В.,   Маркітан О. І. Методика оцінки конкурентоспроможності логістичної системи підприємства машинобудівної галузі // Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наук.праць молодих вчених. К.: КПІ ім.І.Сікорського. Випуск 13, 2019. URL :  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168670/168457 (наукометричне видання)
 3. Смерічевська С. В., Криворучко Г.О. Теоретико-методичні основи ефективного управління логістичними процесами на підприємстві // Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наук.праць молодих вчених. К.: КПІ ім.І.Сікорського. Випуск 13, 2019. URL :  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/170156/169893 (наукометричне видання)
 4. Smerichevska S. V., Martynenko O. Improvement of Transport–Logistic Support for Development of Export Potential of Ukraine // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference (Vol.1, May 25, 2019). RS Global Sp.z O.O. Warsaw, Poland, 2019. Р.17-22. URL : https://bit.ly/3EhLcnR  (іноземне наукометричне видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С.В., Стан та перспективи цифровізації транспортно-логістичної галузі // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. ХY МНПК 25-26 октября 2019 г. Сборник докладов К.: НАУ, 2019. С.114-117
 2. Смерічевська С.В., Антонюк О.В., Єлісеєв О. М. Переваги та недоліки віртуальної логістики в сучасних умовах // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. ХY МНПК 25-26 октября 2019 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2019.  С.26-30
 3. Смерічевська С.В., Дига А.В., Гончаренко А.В. Перспективи розвитку логістики на основі впровадження технології «розумні» контейнери // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. ХY МНПК 25-26 октября 2019 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2019.  С.57-61
 4. Смерічевська С.В., Світлична А. Удосконалення логістичного обслуговування клієнтів на основі CRM-системи // Менеджмент, підприємництво та цифрові інновації: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжн. науково-практ. конференції (Львів, 30 березня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019.   С.53-57.
 5. Смерічевська С.В. Стан та перспективи цифровізації транспортно-логістичної галузі // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. ХY МНПК 25-26 октября 2019 г. Сборник докладов. К. : НАУ, 2019.  С.114-117 (0,2 друк.арк.)
 6. Смерічевська С.В. Переваги кластерної моделі розвитку органічного бджільництва як сучасного методу агроекологічного впливу на збереження степового ландшафту // Кластерна модель розвитку органічного бджільництва та поширення передових агроекологічних практик. Матеріали конференції-фестивалю (23-24 квітня 2019). ПМГ ГЕФ ПРООН / За ред. д.е.н., проф. С. В. Смерічевської.  Запоріжжя: ФОП Михайленко.  2019.  С.10-15.
2018

Наукові статті :

 1. Аntoniuk V., Smerichevska S. Remyha Y. Cluster Model of Supply Chains Management and Development of Transport-Logistics Infrastructure // Transportation Management, USA, (2018) Vol 1, No 3, р.441-454doi:10.24294/tm.v1i3.798 URL : https://bit.ly/3GlFFyq (іноземне наукометричне видання)
 2. Смерічевська С. В., Мунтян К. Стратегічне значення та види логістичного аутсорсингу в управлінні ланцюгами поставок // Регіональна економіка та управління.      №1(19) лютий 2018.   С.88-92. URL :  https://bit.ly/2ZoQfo1
 3. Смерічевська С. В.  Методологічні засади просторової організації економіки в умовах глобалізації  // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НАУ. К.:  Видавничий дім «Гельветика».  Випуск 3 (65), 2018. С.138-143. URL : https://bit.ly/3tIQELy (наукометричне, фахове видання, кат.Б)
 4. Смерічевська С. В., Колесник М. В. Інтелектуальна соціалізація та інституційна безпека послуг як рушії сталого розвитку відповідального підприємництва  // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НАУ. К.:  Видавничий дім «Гельветика». Випуск 1 (63), 2018.  С.207-212. URL : https://bit.ly/3EvLQyv (наукометричне, фахове видання, кат.Б)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С.В. Стратегія тотальної логістизації національної економіки: перспективи та реалії /С.В.Смерічевська// Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей ХІІ Міжн.наук.-практ. конференції, 25-26 жовтня 2018 р.  Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.  С.284-286.
 2. Смерічевська С.В., Світлична А. Удосконалення логістичного обслуговування клієнтів на основі CRM-системи // Менеджмент, підприємництво та цифрові інновації: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжн. науково-практ. конференції (Львів, 30 березня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019.  108 с.  С.53-57
 3. Смерічевська С.В., Маркітан О.І. Різновиди та особливості умов поставок по міжнародним правилам Інкотермс 2010 // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018.  Ч. 7.  С.21-22
 4. Смерічевська С.В., Маркітан О.І. Сучасне становище аутсорсингу в Україні та тенденції його розвитку в світі // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч.  Полтава: ЦФЕНД, 2018.  Ч. 7.  С.21-22
 5. Смерічевська С.В., Литвинова С. Стратегическая роль логистики в развитии  экономики Германии // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: ХIY МНПК, 26-27 октября 2018 г. Сборник докладов  К.: НАУ, 2018. С.191-197.
 6. Смерічевська С.В., Одновол К.О. Стан та перспективи розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 26-27 октября 2018 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2018. С.191-197.
 7. Смерічевська С.В. Стратегічна роль логістики в реалізації «економічного дива» в Україні в умовах неоекономіки // Сучасні підходи до управління підприємством : зб.наук.допов. ІХ Всеукр.наук.-практ.конф., 12 квітня 2018 р.  Київ : КПІ ім.І.Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С.152
 8. Смерічевська С.В. Бойко О., Ніколаєва І.Переваги доставки продуктів та товарів з використанням технології //Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: збірник матеріалів ІІІ-х Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2018 р.). Кривий Ріг : ДонДУЕТ, 2018.  С.
 9. Смерічевська С.В. Чабанов М.Е. Стратегічне значення та перспективи для України поставок транспортно-логістичних послуг на міжнародний ринок // Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 26–27 січня 2018 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018.  С.98-103.
2017

Монографії :

 1. Smerichevska.S., Poznyak O., Remyga Y. Conceptual and Methodological Aspect of Assessing the Efficiency of Transport-Logistics Clusters Innovative Type / National Economic Development and Modernization: Experience of Poland and Prospects for Ukraine [monograph].  Рига: «Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2017.  С.63-77
 2. Smerichevskyi S.F., Kryvoviaziuk I.V., Raicheva L.I., Smerichevska S.V. Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі / Research on the development of the machine-building industry of Ukraine: state and prospects. Multiauthored monograph /S.F.Smerichevskyi, I.V.Kryvoviaziuk, L.I.Raicheva, S.V.Smerichevska.  Litvia: «Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2017.  200 p. Р.146-159
 3. Смерічевська С. В. Діагностика стану та тенденції розвитку малого підприємництва як елемента НІС / Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі  національної інноваційної системи України: [монографія]  / за заг.ред. С.Ф.Смерічевського. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  224 с.  С.55-72. URL : https://bit.ly/3pBVNG5

Наукові статті :

 1. Смерічевська С. В., В. А. Ковальов. Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності : світовий досвід та українські реалії // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НАУ. К.:  Видавничий дім «Гельветика».  Випуск 6 (62), Т.1, 2017. С.104-112. URL : https://bit.ly/3pCLHVu (наукометричне, фахове видання, кат.Б)
 2. Смерічевська С. В. Соціально-відповідальне підприємництво як сучасна управлінська концепція формування сталих конкурентних переваг підприємства // Причорноморські економічні студії. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2017. Вип.24. С.270-274. URL :  http://bses.in.ua/journals/2017/24_2017.pdf  (наукометричне, фахове видання, кат.Б)
 3. Смерічевська С. В. Еволюція  методологічних підходів до оцінки та формування інноваційного потенціалу національної економіки як стратегічної передумови її логістизації // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск №16. URL : http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (електронне  наукове фахове  видання).
 4. Смерічевська С. В., Науменко О. П. Логістичні ризики в процесі стратегічного управління ланцюгами поставок авіапослуг і шляхи їх мінімізації // International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part II, December 22th, 2017. Lisbon, Portugal. Baltija Publishing. 128 pages. Р.53-56. URL : https://bit.ly/3beNO9z  (іноземне видання)
 5. Смерічевська С. В., Ковальов В.А. Механізм забезпечення ефективної партнерської взаємодії в кластерних організаційних структурах // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.  Запоріжжя. Випуск 6 (12) 2017. Ч.1.  С.50-54. URL :  https://bit.ly/2ZqtQWH (фахове видання)
 6. Смерічевська С. В., Олєнев М.М. Тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні  // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НАУ. К.:  Видавничий дім «Гельветика». Випуск 1 (58) / 2017. С.47-53. URL : https://bit.ly/2ZqD5q9  (наукометричне, фахове видання, кат. Б)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В. Стратегічна пріоритетність орієнтиру державної економічної політики на її логістизацію // Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Києв 17-18 березня 2017 року). К.: Київський економічний науковий центр, 2017.  С.15-19
 2. Смерічевська С. В. Інноваційний потенціал економічного розвитку на основі тотальної логістизації економіки // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 27-28 октября 2017 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2017.
 3. Смерічевська С. В. Ключові імперативи державного логістичного менеджеризму // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V-а Міжн. науково-практична конференція, 2-3 квітня 2017. Харьків: Вид-во НФаУ, 2017.   С.294-297
 4. Смерічевська С. В.. Гапоненко В.О., Садовська І.І.Стан системи тендерних державних закупівель в Україні // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V-а Міжн. науково-практична конференція, 2-3 квітня 2017. Харьків: Вид-во НФаУ, 2017.  С.453-455
 5. Смерічевська С. В., Ткачук М.Ю.Концепція маркетинг-логістичного управління: інтеграція маркетингу та логістики // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V-а Міжн. науково-практична конференція, 2-3 квітня 2017.- Харьків: Вид-во НФаУ, 2017.  С.502-505
 6. Смерічевська С. В. Бойко О.В., Ситнік Ю.О.Новітні технології в транспортній логістиці // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V-а Міжн. науково-практична конференція, 2-3 квітня 2017. Харьків: Вид-во НФаУ, 2017.  С.445-448
2016

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В.,Прищепа Н.П. Логістичний менеджеризм як новітня  концепція державного управління економікою // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (19-20 травня 2016 р.  Тернопіль). URL :  https:// bit.ly/2Zkj98n
 2. Смерічевська С. В. Тимошенко А.О. Концептуальні основи управління логістичною активністю підприємства в умовах неоекономіки// Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (СІСМ-2016):  Зб. матер. ІІІ-ї Міжнар.науково – практичної конференції  (17 – 18 березня 2016 року).  у 2-хч.. Київ: КНЕУ, 2016.   Ч.2.- С.73-79
 3. Смерічевська С. В., Олєнєв М. М. Особливості процесу запровадження стратегії ІТ-аутсорсингу на вітчизняних підприємствах // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 27-28 октября 2016 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2016. С.124-127
 4. Смерічевська С. В., Кравчук Т. П. Стратегічна роль транспортно-логістичних кластерів в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 27-28 октября 2016 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2016. 204 с. С. 90-94
 5. Смерічевська С. В., Махмудова І. І. Стратегічне спрямування логістичного управління збутом в ланцюгах поставок// Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 27-28 октября 2016 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2016. С. 111-115
 6. Смерічевська С. В. Гапіна Т.В. Вплив світових тенденцій на розвиток ринку логістичних послуг // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIY МНПК 27-28 октября 2016 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2016. С. 35-38.
2014

Монографії :

 1. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : стратегічні імперативи [монографія] . Херсон : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2015. 320 с. URL : https://bit.ly/3CeKSpj
 2. Смерічевська С.В. Концепція логістизації  як новітня система поглядів на формування національної економічної політики / Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми.: [монографія] / за наук.ред. М. Ю. Григорак та Л. В. Савченко. Київ: Логос, 2015. 548 с.  С.8-30.
 3. Смерічевська С.В. Особливості інвестиційного потенціалу страхових організацій / Небанківське фінансове посередництво на ринку фінансових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку [монографія] / За заг.ред. С.Ф.Смерічевського. Маріуполь: Вид-во «ВІК», 2015. 282с.  С.86-97.

Наукові статті :

 1. Смерічевська С. В. Стратегія формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки і механізм її реалізації // Молодий вчений.  Херсон : Гельветика, 2015.  № 3 (18).  C. 90-95 . URL : https://bit.ly/3Ed2wKK (наукометричне, фахове видання, кат. Б)
 2. Смерічевська С. В. Жаболенко М.В.Методологичевские аспекты формирования транспортно-логистических кластеров // Друкеровский вестник. Новочеркасск: Изд-во «ЮРГПУ (НПИ) им.М.И.Платонова», 2015. №2. С.147-152 (науко метричне іноземне видання)
 3. Смерічевська С.В., Григорак М.Ю.Новітні тенденції розвитку концептуально-компетентнісної моделі підготовки менеджерів з логістики // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, dosiviadczenie.  Lodz: Wyzsza Szkola Informatyki I Umiejetnosci, 2015. Nr.1. P.29-32. URL : https://bit.ly/2ZwkSHZ (іноземне видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В., Федорова І.А. Посилення інноваційної активності логістичної діяльності авіапідприємства  // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2015. С. 255-260
 2. Смерічевська С. В., Прозоря О.С. Концепція логістичного еклектизму логістичного провайдера нового покоління  // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2015. С. 229-236
 3. Смерічевська С. В. Шукюрова А.А. Особливості організації безпеки перевезень літієвих батарей авіаційним транспортом // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2015. С. 289-291
 4. Смерічевська С. В. Фурман О.М. Стан розвитку агрологістики в Україні // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2015. С. 261-263
 5. Смерічевська С. В. Ткачик В.В. Досвід Німеччини як логістичної європейської країни // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды ХIII МНПК 23-24 октября 2015 г. Сборник докладов. К.: НАУ, 2015. С. 250-254
 6. Смерічевська С. В. Сучасне інформаційне забезпечення процесу формування транспортно-логістичних кластерів в Україні // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: IV-а Міжн. науково-практична конференція, 2-3 квітня 2015.- Харьків: Вид-во НФаУ, 2015.  С.158-160
2014

Монографії :

 1. Смерічевська С.В. Аналіз системи державної  фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в Україні / Розвиток малого та середнього бізнесу в системі регуляторної політики України [монографія] / за заг.редакцією С.Ф.Смерічевського.  Донецьк: ВІК, 2014. 261 с.  С.95-114.    

Наукові статті :

 1. Смерічевська С. В. Стратегії маркетингу взаємин в управлінні ланцюгами поставок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ : СУНУ, 2014.  №4 (211).  С. 22–27. (фахове видання)
 2. Смерічевська С. В. Національні пріоритети логістизації економіки : світовий досвід та українські реалії // Стратегія економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць.  Маріуполь : ДонДУУ, 2014.  С.156–161.
 3. Смерічевська С. В. Концептуальні основи та багатовекторність логістизації національної економіки в Україні // Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. 2014. № 4 (15Е).  С. 153–162. (фахове видання)
 4. Смерічевська С. В. Освітньо-інноваційний потенціал логістизації економіки і його кількісна оцінка // Менеджер : Вісник Донецького держ. ун-ту упр. Донецьк : ДонДУУ, 2014.  № 1 (67).  С. 246–251. (фахове видання)
 5. Смерічевська С. В. Діагностика передумов формування і стану освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки // Ефективна економіка. 2014.  № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3295.  (фахове видання)
 6. Смерічевська С. В. Методичний підхід до обґрунтування сценарію і напрямів формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки // Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. C. 10181021. URL :  http://global-national.in.ua/archive/2-2014/00-2.pdf.  (фахове видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В.Управління ланцюгами поставок на основі концепції маркетингу взаємин // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: зб. наук. праць за матер. V Міжн. наук.-практ. конф. (5–8 трав. 2014 р., м. Луганськ). Луганськ : СУНУ, 2014. С. 56–58
 2. Смерічевська С. В. Завдання і суперечності еколого-орієнтованого логістичного управління // Альянс наук: вчений – вченому: зб.наук.праць ІХ Міжнар.наук.-практ.конф., 27–28 березня 2014 р.), Рівно. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014.- С.60-63
 3. Смерічевська С. В. Основні перешкоди та «драйвера» формування транспортно-логістичних кластерів в Україні // Регіональний розвиток – основа становлення української держави : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3–4 квіт. 2014 р., м. Донецьк). Донецьк : ДонДУУ, 2014. С. 125–127
2013

Навчальні посібники

 1. Смерічевська С. В., Жаболенко М.В., Чернишева С.В. та інш. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях /За загальною редакцією С.В. Смерічевської.  Львів: «Магнолія 2006», 2013. 552 с.

Монографії :

1.Смерічевська С. В., Федоров Є. Є. , Ібрагімхалілова Т. В. Стратегія формування та розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні: інноваційно-інтелектуальний підхід : [монографія] / За заг. ред. С. В. Смерічевської.  Донецьк: «ВІК», 2013.  360 с.

Наукові статті :

 1. Смерічевська С. В., Дорошкевич Д. В. Еволюція організаційних форм транспортної логістики // Ефективна економіка.  2013.  №10. URL : http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=4865.  (фахове видання)
 2. Смерічевська С.В. Сучасні тренди концепції «зеленої логістики» // Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Зб. наук. праць. Т. ХIV, вип. 288. Серія: Економіка. Донецьк: Ноулідж, 2013.  С.407-417.
 3. Смерічевська С.В. Стратегические предпосылки формирования транспортно-логистических кластеров в Украине: национальный аспект // Логистические системы в глобальной экономике: материалы. Межд.науч.-практ.конф. (14-15 марта 2013 г., Красноярск): в 2-х ч. Ч.1.  Красноярск: Сиб.гос. аэрокос-мич.ун-т, 2013. 332 с.

Тези доповідей :

 1. Смеричевская С. В. Стратегические предпосылки формирования транспортно-логистических кластеров в Украине: национальный аспект // Логистические системы в глобальной экономике: матер. Межд. науч.-практ. конф. (14–15 марта 2013 г., г. Красноярск, Российская Федерация) : в 2-х ч.; Ч. 1. Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2013. С. 220–226
 2. Смерічевська С. В. Новації як вектор розвитку логістичних процесів в Україні // Логістика промислових регіонів : зб. наук. праць за матер. V Міжн. наук.-практ. конф. (3–4 квіт. 2013 р., м. Донецьк). Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.  С. 77–79
 3. Смерічевська С. В. Методологія формування національної кластерної політики // Актуальні питання підвищення конкуренто-спроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали І Міжн.науково-практ.коференції. 14-15 лют.2013 р. Полтава: у 3-х т. Т.3: Інноваційний підхід до підвищення конкуренто-спроможності. Дніпр-ськ: Видавець Біла К.О., 2013. С.40-43
2012

Монографії :

 1. Смерічевська С. В., Жаболенко М.. Supply Chain Management (SCM) як нова ідеологія управління бізнесом в умовах глобалізації економіки  / Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов. В 2 книгах. К 1. : монография / под общ.ред.С.В.Куприенко; SWorld. Одесса: Куприенко С.В., 2012. 145 с. С.33-48.
 2. Смерічевська С. В., Мельцер Л.Г. Оцінка конкурентоспроможності  Донецького регіону та обґрунтування шляхів підвищення її рівня / Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія / О.Ф.Новікова, О.І.Амоша, .П.Антонюк та ін..; НАН України, Ін-т економіки пром-ті.Донецьк, 2012. 534 с. С.326-341. URL : https://bit.ly/3Bfxyjt

Наукові статті :

 1. Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В. Метод когнітивного  моделювання параметрів і факторів структури управління транспортно-логістичною системою // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012.  Вип. 1, Т. 2.  302 с. С.290-293. (фахове видання)
 2. Смерічевська С.В. Вдосконалення механізму державного регулювання митних процедур в логістичних системах  на основі впровадження  концепцій ЕСR та EDI // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕУ, 2012. Вип.ІІ (46). Економічні науки.   412 с. С.127-131.(фахове видання)
 3. Смерічевська С.В., Смерічевська В.С.  Логістизація зовнішньоекономічної діяльності мікроло-гістичних систем шляхом впровадження електрон-ного декларування митних процедур // Логістика: теорія і практика. Науковий журнал Луцького національного технічного університету.  №1(2). Луцьк, 2012. С.169-176. (фахове видання)
 4. Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні // Науковий журнал. Економічний часопис -ХХІ. №7-8, 2012.  С.22-25  (фахове видання)
 5. Смерічевська С.В., Жаболенко М.В. Організація та управління сервісною логістикою на сучасному автомобільному підприємстві // Вісник Східноукраїнського національного університету ім..В.Даля. №1(172) 2012. Науковий журнал.  Луганськ, 2012. С.36-39 (фахове видання)
 6. Смерічевська С.В. Системні функції інноваційного потенціалу науково-освітньої сфери в системі координат макро-та| мезоекономіки // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., N5 (68). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. С.24-26. (фахове видання)
 7. Смерічевська С.В. Концепція освітнього антрепренерства як запорука інноваційного розвитку та логістизації національної економіки // Проблеми ефективності використання людських і природних ресурсів України. Збірник наукових праць ДонДУУ. Донецьк: Вид-во «Цифровая печать», 2012. Т.ХІІІ. (серія «Економіка», вип.233). С.210-220. (фахове видання)
 8. Смерічевська С.В. Змістовний підхід до процессу становлення інноваційної освіти // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб.наук.праць ДонДУУ.  До-нецьк: ДонДУУ, 2012.  т. XІII. 467 с.  (серія ―Економіка; вип. 256).  С.358-366. (фахове видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В. Значення та зміст процедури митного оформлення товарів в логістичній системі підприємства // Транспортные проблемы крупнейших городов: материалы международной науч.-практ.конф., Харьков, 12-16 марта 2012 г.: тезисы докладов/ редкол.: в.к.Доля (отв.ред.) и др. Х.: ХНАГХ, 2012. 148с.  С.102-103.
 2. Смерічевська С. В., Ібрагімхалілова Т.В. Кадровий потенціал забезпечення інноваційного розвитку транспортно-логістичного кластеру Донецького  регіону // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012 р. :У 5 т. Т. 5: Управління конкуренто-спроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній).  Дніпропетровськ: Біла К. О., 2012. С.103-106
 3. Смерічевська С. В., Безгина Е.С. Приоритетные  направления инновационное развитие интегрированных логистических систем // Логістика промислових регіонів: збірник наук.праць за матеріалами ІУ-ї Міжнар.науково-практ. конфер., 23-25 квітня 2012 року. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 225с. С.42-43
 4. Смерічевська С. В., Семенова О.О. Удосконалення логістичної системи сервісу авіакомпанії // Логістика промислових регіонів: збірник наук.праць за матеріалами ІУ-ї Міжнар.науково практ.конфер., 23-25 квітня 2012 року. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. С.36-37
 5. Смерічевська С. В. Національні пріортети логістизації економіки: світовий досвід // Проблеми розвитку транспортної   логістики: Матеріали IУ Міжнар. науково-практ.конфер.  Одеса-Нессебер: ОНМУ, 2012. С.161-164
2011

Навчальні посібники

 1. Стратегічний маркетинг. Навч.посібник. 3-є видання / За ред. С. В. Смерічевської, В.В. Кузнецова. Донецьк: ДонНУ, 2011. 348 с.
 2. Смерічевська С. В., Чернишова С.В. Маркетинг: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч.-наочн. посіб. у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ, які навчаються за економічними, управлінськими  та інженерними спеціальностями). Донецьк: «ВІК», 2011. 229 с.

Монографії

 1. Смерічевська С. В. Аналіз використання людського капіталу регіонів у сфері інноваційної діяльності / Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: монографія / В.П.Антонюк, О.І.Амоша, та ін.;  ІЕП НАН України. Донецьк: 2011. 308с.  С.143-176.
 2. Смерічевська С. В. Характеристика рівня розвитку регіональної інноваційної системи Донецької області та інших промислових регіонів України / Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: монографія / В.П.Антонюк, О.І.Амоша, Л.Г.Мельцер та ін.; НАН України,  Ін-т економіки пром-ті.  Донецьк : 2011. 308с. С. 230-247.

Наукові статті :

 1. Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В. Сутнісні властивості логістичних систем як різновиду економіко-симбіотичних систем // Фінансово-банківський механізм державного управління економікою України: зб. наук. праць ДонДУУ.  Донецьк: ДонДУУ, 2011. Т.12. Серія «Економіка», вип.. №212.С.286-298. (фахове видання)

Тези доповідей :

 1. Смерічевська С. В. Синергетичний ефект управління  партнерськими відносинами підприємств у логістичних ланцюгах  автоперевезень // Логістика промислових регіонів. Матеріали науково-практ. конференції, (Донецьк-Святогірськ, 6-9 квітня 2011 р.): Збірник наукових праць. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. С.233-235.
 2. Смерічевська С. В. Використання концепції логістичного менеджменту в управлінні регіональними транспортними системами // Логістика промислових регіонів. Матеріали науково-практ. конференції, (Донецьк-Святогірськ, 6-9 квітня 2011 р.): Збірник наукових праць. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. С.188-191.
 3. Смерічевська С. В. Логистическая постановка проблем оптимизации менеджмента// Актуальные проблемы разви-тия отраслевой экономики и логистики. Матеріали науково-практ. конф. Харків: НФау, 2011. С.107-108
 4. Смерічевська С. В., Явтушенко М.П.  Митно-логістична підсистема логістичної системи підприємства // Матеріали ІУ наукової конференції студентів (Донецьк, 19 травня 2011). Донецьк: ДААТ, 2011. С. 121-124
 5. Смерічевська С. В., Безгина Е.С. Оценка инновационных процессов в экономике Украины на основе теории диффузии инноваций // Матеріали ІУ наукової конференції студентів (Донецьк, 19 травня 2011). Донецьк: ДААТ, 2011. С. 13-17
 6. Смерічевська С. В., Синицина Я.О. Організація інтегрованої служби маркетингу та логістики на підприємстві // Матеріали ІУ наукової конференції студентів (Донецьк, 19 травня 2011). Донецьк: ДААТ, 2011. С. 109-111
 7. Смеричевская С. В. Логистическая постановка проблем оптимизации менеджмента // Актуальные проблемы развития отраслевой экономики и логистики Матеріали науково-практ. конференції.  Харків: НФау, 2011. С.107-108
 8. Смерічевська С. В., Матвієнко В.В. Світовий досвід економічного розвитку  на основі використання кластерного підходу // Матеріали ІУ наукової конференції студентів (Донецьк, 19 травня 2011). Донецьк: ДААТ, 2011. С. 76-78
 9. Смерічевська С. В., Безгина Е.С.  Методи та прийоми стимулювання інноваційної діяльності робітників компанії // Економіка і менеджмент: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. С.122-123
 10. Смерічевська С.В., Жаболенко М.В. Логистика как одно из самых перспективных карьерных направлений  в Украине // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурнтной среды: ІХ МНПК 27-28 октября 2011 г. Сборник докладов в 2-х частях: Ч.2. К.: НАУ, 2011. С.139-144.
2010

Наукові статті :

 1. Смерічевська С.В., Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка, №94-96/2010.  Київ: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет»,  2010. С.60-64  (фахове видання)
 2. Смерічевська С.В., Жаболенко М.В.Логістична підтримка діяльності автосервісних підприємств // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. Вип. ІІІ (39). Економічні науки. С.101-106 (фахове видання)

Тези доповідей :

 1. Смеричевская С. В.,  Жаболенко М.. Сервисная логистика на автомобильном рынке // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2010. Сборник научн. трудов по материалам междун.науч.-практ. конфер. Том 1.   Транспорт-Одесса: Черноморье, 2010. С.56-59
 2. Смерічевська С. В., Ібрагімхалілова Т.В. Інноваційний розвиток системи вищої освіти : комплексний підхід//
 3. Смерічевська С. В., Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Междун.  конференци (4-11 июня 2010 г., Варна, Болгария). Волтант-ТУ-Варна, 2010.  С.84-87.
 4. Смерічевська С. В., Смирнова И.В. Маркетинг и логистика как концепции эффективного управления// Менеджмент XXI століття: еволюційне та революційне. Матеріали ІI Міжнар. науково-практ. конференції студентів та молодих вчених.  Донецьк: ДДУУ, 2010. С. 188-190.
 5. Смерічевська С. В., Жмутська А.  Доставка товара в концепции логістики // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 13-14 жовтня 2010 р. Донецьк: ДААТ, 2010.  С.133
 6. Смерічевська С. В., Мосейкин Є. Перспективы внедрения на отечественных предприятиях технологии  Supply Chain Management // Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування. Матеріали ІІ Міжвузівської науково-технічної конференції фахівців, молодих учених та студентів. Донецьк, ДІЗТ, 2010. С.77-78.
 7. Смерічевська С. В., Найдьонов А. Особенности реинжиниринга логистических систем // Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування.. Матеріали ІІ Міжвуз.науково-технічної конференції фахівців, молодих учених та студентів. Донецьк, ДІЗТ, 2010 р.
 8. Смерічевська С. В., Рекечинський Д.Н. Страхование грузов в международной торговле // Економічна політика країн ЄС : матер.міжн.науково-практ.конфер., 15жовт.2010 р. м.Познань, Польша. Донецьк: ДонДУЕТ,2010. С.100-102.
 9. Смерічевська С. В., Молова Е.В. Международные грузовые сообщения // Економічна політика країн ЄС: матер.міжн.науково-практ.конфер., 15жовт.2010 р. м.Познань, Польша. м.Донецьк: ДонДУЕТ,2010. С.73-75.
 10. Смерічевська С. В., Ковбаса Ю.М. Управління змінами в системі  сервісного обслуговування на автомобільному ринку в Україні // Матеріали науково-практ. конференції  студентів (Донецьк, 24 березня 2010 р.).Донецьк: ДААТ, 2010. С.143-145.
 11. Смерічевська С. В., Соломянюк А. С. Інноваційний потенціал логістики  в системі автосервісу // Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід , передова думка. Матеріали X–ої Міжнар. науково-практ. конфер.  студентів і молодих вчених.  Донецьк: ДРУК – ІНФО, 2010. С. 153-156.

Логістичний менеджмент

Силабус дисципліни

https://bit.ly/3kFWElv

Маркетинг і логістика : концептуальні основи та стратегічні рішення : навчальний  посібник у схемах і таблицях. (https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38702 )

Проектування об’єктів логістичної інфраструктури 

Силабус дисципліни

https://bit.ly/3yaQge4

Виробнича логістика

Силабус дисципліни

https://bit.ly/3sckWbb

Управління затратами в ланцюзі поставок

Силабус дисципліни (https://bit.ly/3OXtDQb  )

 1. International internship programme for university lectures „The New Challenges of the Modern Higher Education and Science”. Warsaw, Mieszko I School of Education and Administration. Workload: 180 hours.  Attended Session: 01.02.2021 – 05.03.2021. The medium of instruction of the programme: English. Sertificate №M214018 від 05.03.2021 (total – 180 hours).
 2. Онлайн тренінг Національного агентства для керівників експертних груп (26-27.04.2021). Сертифікат від 27.04.2021  № 0097/2021(165) (30 годин)
 3. Стажування в компанії «AM INTEGRATOR GROUP» згідно з наказом ректора НАУ № 123/к від 10.02.2020 р. без відриву від основної роботи (з 10.02.2020 по 10.05.2020 ). Звіт про стажування. Сертифікат компанії «AM INTEGRATOR GROUP» (180 годин).
 4.  Іnternational internship programme “European Responses to Global Educational Challenges”. Title of evaluated lecture (presentation language) : “Development of Tailor-Made Curriculum for Businesses in Ukrainian Universities” (English). Poznan, Miesko I School of Education and Administration (13th – January 24th  2020 р.). Sertificate №M213137, 24.01.2020 Workload : instructional contact 60 hours; indepenendent research 120 hours (total – 180 hours).
 5. Онлайн-семінар для експертів з акредитації освітніх програм та членів галузевих експертних рад  (09.09.2020)
 6. Онлайн-курс для співробітників та консультантів ПРООН з безпеки (BSAFE) (сертифікат UNDSS від 5.03.2020)
 7. Семінар-тренінг для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (22 січня 2020 р., м. Київ)
 8. Курс практичних лекцій від провідних фахівців в сфері логістики та SCM в межах участі у Міжнародному логістичному бізнес-таборі «Logistics Winter Camp – 2019» (6-7 грудня 2019, Kiev Logistics School (KLS), м. Київ) (Cертифікат Kiev Logistic School (KLS), 24 години)
 9. Тренінг для експертів з акредитації освітніх програм, що проводився Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) в м. Києві 15-16 жовтня 2019 р. (за результатами включена до складу експертів НАЗЯВО. Рішення НАЗЯВО від 29.10.2019 р.)
 10. Онлайн-курс через платформу «Prometheus» «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Сертифікат НАЗЯВО від 06.10.2019 р.)
 11. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології складської логістики». 17- 26 квітня 2017 р. (Сертифікат Kiev Logistic School (KLS), 72 год)
 12. Підвищення кваліфікації за програмою  «Новітні технології в управлінні ланцюгами поставок та сучасні      підходи до планування логістичної діяльності» (Логістична компанія «EKOL Logistics». Україна, м.Київ, 2016 р.) Сертифікат «EKOL Logistics», 180 годин.