Сухорукова Ольга Аркадіївна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: sotopol@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246

Google Scolar Sukhorukova

ORCID Sukhorukova

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2004 р.

Доцент кафедри державних фінансів
Номер атестата 02ДЦ № 001663 від 17.06.2004 р.

2001 р. 

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 012710 від 12.12.2001 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.160. 01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (м. Київ), Спеціальність 08.10.01. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, на тему: «Економічні проблеми розвитку і розміщення видавничо-поліграфічного комплексу»

1992-1998 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний факультет
Спеціальність – Менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація інженер-економіст

2021-2026 рр.

Є учасником дослідницького проекту “Temporality of digital civilization as an attribute of a public system” (The European Academy of Sciences)

2017-2020 рр.

Участь у ініціативній науково-дослідній темі «Управління видавничим бізнесом у контексті розвитку медійного ринку в Україні» (№ ДР 0116U007974)

2014-2016 рр.

Участь у ініціативній науково-дослідній темі «Стратегічні напрями розвитку видавничо-поліграфічних підприємств» (№ДР 0113U005481)

2023
 1. Яремчук, С. С., Сухорукова, О. А., & Малишенко, Л. О. (2023). Інноваційний менеджмент у міжнародному бізнесі. Академічні візії, (16). https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/172
 2. Masiuk Iu., Datsenko V., Sukhorukova O., Khaustova Ye. International business development in the global economic system // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8801
 3. Сухорукова О.А., Григорова З.В., Кваско А.В. Тенденції розвитку вітчизняної медіаіндустрії // Проблеми системного підходу в економіці. 2023. Випуск 2(91).
 4. Сухорукова О.А. СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ // Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій : матеріали всеукраїнського науковопедагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 27 березня –7 травня 2023 р. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2023. –с.193-196
 5. Кваско А.В., Сухорукова О.А. Стан та тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. Економіка та суспільство. 2023. № 51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2498 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-51-42

Навчально-методичне видання

1.Мікроекономіка: розрахункова робота  [Електронний ресурс] . Навчальний посібник  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.:  Дунська А.Р. Сухорукова О.А. Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 37 с. – Назва з екрана.

2022
 1. Katerna, O.; Karpenko, Y.; Kyrchata, I.; Sukhorukova, O.; Petruk, T. (2022). Organizational structure of forming leadership competences in enterprenuership. Economics and Finance, Volume 10, Issue 1, 19-27
 2. Сухорукова О.А. Менеджмент медійних підприємств в сучасних умовах /Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24-26 травня 2022 року). – Луцьк, 2022. – с.447-451
 3. Сухорукова О.А., Кваско А.В. Стан та особливості дослідження концентрації у медіаіндустрії. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1408 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-72
 4. Сухорукова О.А. Стан і тенденції медіаконцентрації в Україні /Modern transformations in economics and managemente: Proceedings of the VI International scientific-practical conference (June 3-4, 2022. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 59-64 р.
 5. Sukhorukov A., Yehorova-Hudkova T., Sukhorukova O., Neustroev Y., Zgadova N., Rabotin Y. (2022). Economic security of state: diagnosis, design and stability of system. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESERCH, 12 (2, SPECIAL ISSUE XXX), 81-86. (WOS)
 6. Сухорукова О. А. Експортна діяльність вітчизняних промислових підприємств: стан і проблеми.  Економіка України під час війни: проблеми і перспективи відновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 грудня 2022 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 112 с.
2021

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О.А. Кваско А.В. Управління персоналом медійної індустрії в сучасних умовах. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління.  Том 32 (71). № 2, 2021. С. 58-64.
 2. Сухорукова О.А. Григорова З.В. Проблеми формування моделі медіаіндустрії у сучасних дослідженнях. Причорноморські економічні студії.-№62. – 2021.– с. 87-94. http://bses.in.ua/journals/2021/62_2021/17.pdf
 3. Кваско, А., Сухорукова, О., Григорова, З. (2021). Сучасні методи досліджень в мдіаменеджменті. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-13 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/188  (8 сторінок)
 4. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Стратегічний менеджмент у економічних системах транзитивних країн. /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, Збірник наукових праць, випуск №48, 2021. – С. 22-27. 
 5. Сухоруков А.І. Сухорукова О.А.         Structural Entropy of Economic System.The First International Conference on Economics, Law and Education Research. ELER2021. Kyiv. 2021 (WoS)
 6. Olga Sukhorukova, Zoya Grygorova, Alla Kvasko, Maksym Siryk, Yevgeniy Bobrov. Principles and Components of Combining Investment Activities with Strategic Management of a Company. Academy of Strategic Management Journal. Issue 3, Volume 20, 2021 (Scopus) https://www.abacademies.org/articles/principles-and-components-of-combining-investment-activities-with-strategic-management-of-a-company-10857.html
 7. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А., Бойко О.І. Міжнародний інфраструктурний фактор формування бізнесового середовища в Україні. Вісник університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг». 2021. №4 (32). С. 48-58. 

Навчально методичні видання

 • Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,70 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. – Назва з екрана.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42183.
2020

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Особливості організації інновацій у медіаіндустрії. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. -Львів, 25 січня 2020 року. – 148 с.
 2. Сухорукова О.А. Світове та вітчизняне поліграфічне машинобудування: стан і проблеми. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2020 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – 424 с.
 3. Сухорукова О.А. Підготовка фахівців з медіаменеджменту як актуальний напрям економічної освіти. – “Світ економічної науки. Випуск 22”: матеріали міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2020. – 79 с.
 4. Сухорукова О. Фахові компетенції медіаменеджера: вимоги роботодавців.–Матеріали Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» 14-15 травня 2020 р. м. Тернопіль с. 183-185
 5. Сухорукова О.А. Управління трудовими ресурсами медіагалузі в умовах світової кризи. – Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів: матеріали міжнародної науковопрактичної Internet-конференції (Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 15 травня 2020 р.) / Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Висшето училище по застраховане и финанси, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku. – Софія: Издателство на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”, 2020. – 256 с.
 6. Сухорукова О.А. Сучасні тенденції та актуальні напрями дослідження рекламного ринку у мікроекономічній теорії. – Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. – 460 с.

Навчально методичні видання

 1. Управління персоналом. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 20 с. – Назва з екрана.
2019

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О. А. Джерела фінансування медійних та видавничих проєктів / інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 лютого 2019 р.). Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2019. – с. 78-81
 2. Сухорукова О.А. Стан та особливості зовнішньоекономічної діяльності книжкових видавництв України Економіка та суспільство.2019. №20. URL: http://www.economyandsociety.in.ua (стор. 400-409) http://www.economyandsociety.in.ua/journal-20-1/27-stati-20/2636-sukhorukova-o-a
 3. Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с.
 4. Сухорукова О. А., Руль І. П. Чинники та напрями підвищення інвестиційної привабливості медійної галузі в Україні //ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (23 травня 2019 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол.: Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2019. – 80 с. – Назва з екрана.
 5. Сухорукова О. А., Лисенко М. А. Розвиток світової целюлозно-паперової галузі як основа матеріального забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. -ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (23 травня 2019 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол.: Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2019. – 80 с. – Назва з екрана.
 6. Сухорукова О. А., Бутенко Є. Д. Інвестиційна привабливість сегментів медійної галузі України -ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» (23 травня 2019 року, м. Київ) [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ ; редкол.: Ю. С. Ганжуров, І. Б. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ, 2019. – 80 с. – Назва з екрана.
2018

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Міжнародні економічні відносини, вип. 17, част. 2 – Ужгород: УНУ, 2018. – С.100-104.
 2. Сухорукова О.А DIirections for economic estimation of information and intellectual safety in mediaindustry // Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. –Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. – р.196-202
 3. Сухорукова О.А Чинники конкурентоспроможності медійної індустрії США на світовому ринку // Problems of modern science: trends and prospects: Collection of scientific articles. – Namur, Belgium, 2018. – р.24-29
 4. Сухорукова О.А Проблеми статистичного обліку у медійній індустрії /Економіка та фінанси.-. №4. – 2018. – с. 122-129.
 5. Сухорукова О. А. Інформаційно-статистичне забезпечення досліджень світового медійного ринку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України»/ редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б.,Сошинська Я. Є. Київ, 2018. – 58 с. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23672/1/Zbirnyk_Mediamanagement2018.pdf (стор. 27-32)
 6. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. Системний підхід до вирішення сучасних проблем міжнародних економічних відносин / Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 жовтня 2018 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 30-33.
 7. Сухоруков А.И., Сухорукова О.А. Мейнстрим проблем международной экономики и международной экономической безопасности /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, Збірник наукових праць, випуск №32, частина 1, 2018. – С. 4-9.
2017

Навчально методичні видання

Основи медіаменеджменту [електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / О. М. Барзилович, З. В. Григорова, Л. А. Пунчак та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 296 с.

2016

Фахові статті і тези доповідей           

 1. Сухорукова О.А. Вимоги до компетентностей медіаменеджера // Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України: матеріали 1-ї науково-практичної Всеукраїнської конференції (19 травня 2016 р.). – Київ, НТУУ КПІ, 2016. – с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/16644
 2. Сухорукова О.А. Розвиток видавничих підприємств в Україні // Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі (28 квітня 2016 р.). – Киїів, УкрНДІСВД,2016. – с.
 3. Сухорукова О.А. Правове регулювання імпорту книжкової продукції // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 травня 2016 р.) – Київ, КНТЕУ, 2016 р.  – с. 138-140
 4. Сухорукова О.А. Розвиток світового книговидання: уроки для України. – Зовнішня торгівля. Економіка, фінанси, право. – 2016. -№ 3. – с.47-59 – http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18757
 5. Сухорукова О.А Directions for revitalizations of innovation activities in print industry (Напрями активізації інноваційної діяльності в поліграфічній промисловості)// Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – р.169-175    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18763
 6. Сухорукова О. Проблеми і тенденції розвитку медійної галузі. // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні і практичні аспекти» :матеріали конференції (Херсон 10-11 листопада 2016 р.). –Херсон, в-во ПП Вишемирський 2016 р. – 408 с. – с. 392-394 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18758
 7. Sukhorukova O.A. Rеvenue models of media companies in modern conditions // Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. – P. 107-111. (РИНЦ) http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18761

Навчально методичні видання

 1. Управління персоналом [Електронний ресурс] : завдання та методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів видавничо-поліграфічного інституту напряму підготовки «Менеджмент» денної і заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О.А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 683,22 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 60 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса):             http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16365
2015

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О.А. Reindustrialization as  a priority of public policy // збірка наукових праць Economics and management: challenge and perspectives .- Vienna Austria – 21.02.2015. –  East West Assosiation for Advanced Studies and Higher Education/ – 2015/ – -/c/ 50-52/
 2. Сухоруков А.І. Сухорукова О.А. Синергетичний ефект інноваційного менеджменту // матеріали конференції УІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Сучасні підходи до управління підприємством. Київ. – 23 квітня 2015. – – Факультет менеджменту і маркетингу. – 2015. –с. с. 156-159.  
 3. Сухорукова О.А. Теоретичні засади та принципи промислової політики // матеріали Х Міжнародна конференція Сучасні міждисциплінарні дослідження : історія, сьогодення, майбутнє» –м. Київ; – 20.03.2015. – НДЦ Словянський світ, 2015. – 72-76.
 4. Сухорукова О.А. Медіа-менеджмент у сучасному видавничому бізнесі.// матеріали ХХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі ” –м. Київ, Україна. – 28 квітня 2015 . – К., УкрНДІСВД,2015. – 74-76
 5. Сухорукова О.А. Стратегії розвитку вузівських видавництв в сучасних умовах // матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів». 29 квітня 2015. – Київ – Санкт-Петербург – Відень. – 2015.  – Збірник тез наукових робіт. _Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – с. 75-78.
 6. Сухорукова О.А. Державне регулювання інноваційної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі // матеріали конференції XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий” – Київ, Укртехінформ, ЦДПІН ім.. Г.М.Доброва НАНУ, 3 квітня 2015. – Міжгалузевий науково-практичний журнал Проблеми науки. -№4-5. – 2015. – с. 41-44
 7. Сухорукова О.А MANAGERIAL innovations IN publishing business // збірка наукових праць. – Economics, management, law: problems and prospects. –    Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.- 2015 – vol.2 – p.295-299.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18764
 8. Сухорукова О.А. Сучасні проблеми управління друкованими засобами масової інформації в Україні. – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності” 10-12 грудня 2015 р. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра финансов и кредита)-с. 451-453
 9. Сухорукова О.А. НR-брендінг  як складова кадрової стратегії видавничо-поліграфічних підприємств // п.4.2. Монографія Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі: // за ред. Ю. С. Ганжурова, – Електронне наукове видання. -К: НТУУ «КПІ», 2015. – 252 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15408
2014

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О.А. Інноваційна діяльність видавничо-полгірафічної галузі // зб.наук. праць Міжнародна науково-практична конференція Економіка і менеджмент 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. –  Дніпропетровськ. – 24-25.04.2014. – т. 6. – (Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання» .- Дніпропетровськ, видавець Біла К.О. – 2014. –с. 131-134.
 2. Сухорукова О.А. Управління якістю видавничих проєктів // матеріали науково-практичної конференції «Економіка і управління господарчим комплексом: теорія і практика сучасності .” – Луганськ, – 27 березня 2014 р. . – Дніпропетровськ, НГУ, 2014 р.
 3. Сухорукова О.А. Державна політика у видавничій справі// матеріали Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток національної економіки: методологія та практика”.- Івано-Франківськ. –  15–16” квітня 2014 р. – матеріали конф. – ІваноФранківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаніка», 2014. – с. 111 – 113. 
 4. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Стратегія реіндустріалізації промисловості України. – Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Заг.ред. Степанова О.П. Т.1. – К, Юрисконсульт, 2014. – с. 14-24
 5. Сухорукова О.А. Пріоритети державної політики у видавничій справі // матеріали конференції «Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів ” – Харків.- 22 травня 2014 р. – ДВНЗ «Національний гірничий університет». – 2014. – с. 55-57
2013

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О.А. Умови сталого розвитку видавничо-поліграфічної галузі // матеріали конференції Третя всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях Бахчисарай. – 15-16.09.2011. –- . – Симферополь, – КНЕУ ім.. В.Гетьмана, 2013. – с. 265-267.
 2. Сухорукова О.А. HRбрендінг як напрям формування конкурентоспроможності підприємства // матеріали конференції 5-та міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності    ” – м. Жовті води.-  04.04.2013. –Дніпропетровськ, в-ць Біла К.О. – 2013. – с.57-60.
1998-2012

Фахові статті і тези доповідей

 1. Сухорукова О.А. Забезпечення експортоспроможності продукції окремих народногосподарських комплексів на російському ринку//розділ 2.3 в монографії. “Експортний потенціал України на російському векторі”(під редакцією С.І. Пирожкова), Іsbn 966-7521-03-6, 168 с. – К.: “Академпрес”, 1998, С. 52-68.
 2. Сухорукова О.А. Проблеми розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу// в кн.: Зб. наук. праць “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”: міжнародна науково-практична конференція”, ч. 2 “Теоретико-методологічні засади розвитку продуктивних сил в умовах ринкової економіки”, Іsbn 966-7293-81-3, 71 с. – К.: Київський університет ім. Т.Шевченка, РВПС України НАН України, Київський національний економічний університет Українське географічне товариство, Київська обласна організація товариства “Знання” України, 1999, С. 43-45.
 3. Сухорукова О.А. Напрями економічного розвитку та раціонального розміщення видавничо-поліграфічного комплексу України// в кн.: Зб. наук. праць “Сучасні проблеми економічного розвитку України”: матеріали круглого столу 7 липня 1999 р., Іsbn 966-7521-04-4, 80 с. – К.: НІУРВ РНБОУ, ДП “Укрархбудінформ”,1999, С. 66-69.
 4. Сухорукова О.А. Реформування відносин власності та оргструктур в інформаційній сфері // в кн.: Зб. наук. праць “Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України”: матеріали круглого столу 28 грудня 1999 р., Іsbn 966-7521-07-9, 130 с. – К.: НІУРВ РНБОУ, ДП “Укрархбудінформ”, 2000, С. 108-114.
 5. Сухорукова О.А. Методологічні принципи розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу // Науковий вісник: Зб. наук. праць УФЕІ.-2000.-№1.-С.68-74.
 6. Сухорукова О.А. Організаційно-економічні проблеми реформування видавничо-поліграфічного комплексу України // В кн.: Україна та глобальні процеси: географічний вимір:Зб. наук. праць. 3-х т. – Київ-Луцьк: Ред.вид.відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2000.- Т.1. – с.163-167. (матеріали конференції “Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції” та УІІІ з’їзду Українського географічного товариства “Україна та глобальні процеси: географічний вимір”, Луцьк, Волинський держуніверситет, 30 травня – 01 червня 2000 р.).
 7. Сухорукова О.А. Регіональний ринок видавничо-поліграфічної  продукції: методологія маркетингу// Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип.26.-Київ: ІСЕМВ НАНУ, 2000, С. 71-80.
 8. Сухорукова О.А. Аналіз стану та обгрунтування принципів розміщення поліграфічної промисловості України// Зб.наук.праць Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України “Продуктивні сили і регіональна економіка”.- К.:РВПС України НАН України, 2000.-С.340-349
 9. Сухорукова О.А. Інноваційна політика у видавничо-поліграфічному комплексі // Зб.наук.праць Одеського державного економічного університету “Вісник соціально-економічних досліджень”. – Одеса: ОДЕУ, 2000. – С.328-333.
 10. Сухорукова О.А. Сучасний стан міжгалузевого видавничо-поліграфічного комплексу України та актуальні питання його розвитку // матеріали конференції молодих вчених “Друкарство молоде” – березень 2001 р.  – К., НТУУ КПІ – Укр НДІ СВД, 2001.с.
 11. Сухорукова О.А. Структурна характеристика та проблеми видавничо-поліграфічного комплексу України // матеріали конференції “Соціально-економічні проблеми ВПК та його інфраструктур” – Львів, березень 2001. – Львів, МОУ – Українська Академія Друкарства, 2001 (Наукові записки Української Академії друкарства. вип. 4 – Львів 2001, с. 38 – 41)
 12. Сухорукова О.А. Моделювання процесів економічного розвитку видавничо-поліграфічного комплексу України // Наук.збірник “Стратегія економічного розвитку України”. – вип. 1(8). – К. КНЕУ, 2002. – с. 281-287.
 13. Сухорукова О.А. Фактори розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу України / Стратегічна панорама. – 2002. – №3. – с. 128-133.
 14. Сухорукова О.А. Напрями активізації інвестиційної і природоохоронної діяльності в поліграфічній промисловості // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. Праць. – К.:РВПС України НАН України. – 2002. – с. 361 – 370
 15. Сухорукова О.А. Регулювання діяльності видавничо-поліграфічного комплексу на регіональному рівні // Економіка промисловості. – 2003. – №2.  – с. 71-78.
 16. Инновации и предпринимательство в полиграфическом комплексе.  Материалы пленарного заседания международной научно-практической конференции «Индустриально-инновационное развитие – основа устойчивой экономики Казахстана». – Шымкент. – 2006. – с. 80-82        .
  1. Розвиток малого підприємництва у сфері випуску друкованої продукції.            Зб.наук.праць Зовнішня торгівля: економіка і право. – 2006. – №5.(28). – с. 148 – 153.
 17. Сухорукова О.А. Економічна безпека видавничо-поліграфічної галузі в умовах подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи // матеріали Третій науково-практичний семінар з міжнародною участю Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення.- Київ. – 20 – 21.10.2011. – с. 496-502.
 18. Сухорукова О.А. Управління персоналом видавничо-поліграфічних підприємств в сучасних умовах // матеріали конференції Економіка організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах». – Дніпропетровськ. – 21-23 листопада.2012 р. – Дніпропетровськ,ДВНЗ  НГУ, 2012. – с. 119-120.

Навчально методичні видання

 1. Сухоруков А.І., Сухоррукова О.А. Навчально-методичний комплекс „Інвестування” Інститут Муніципального менеджменту і бізнесу. – Київ,2003
 2. Сухоруков А.І., Данілов О.Д., Недашківський М.М. та ін. Управління інноваціями (навч. Пос.).            АДПСУ – Видавничий дім „Комп’ютерпрес, 2003
 3. Волков О.І., Денисенко М.П., Бельтюков Є.О. „Економіка й організація інноваційної діяльності” (підручник). / ред. Волков О.І.,  Денисенко М.П.            Київ, Видавничий дім „Професіонал”, 2004    .
 4. Волков О.І., Денисенко М.П., Бельтюков Є.О. та ін. „Економіка й організація інноваційної діяльності” (підручник)/ ред. Волков О.І.,  Денисенко М.П.- Київ, Видавничий дім „Професіонал”, 2005, друге видання, перероблене         тести і глосарій        
 5. Волков О.І.,  Денисенко М.П., Бельтюков Є.О. та ін. Економіка й організація інноваційної діяльності” / ред. Волков О.І.,  Денисенко М.П.  Київ, “Центр учбової літератури”, 2007, третє видання, перероблене. – 660 с. 
 6. Підручник „Провайдинг інновацій” / ред. Денисенко М.П.      друк    Київ, Видавничий дім „Професіонал”, 2008, 448 с.

Управління персоналом [Електронний ресурс] : завдання та методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів видавничо- поліграфічного інституту напряму підготовки «Менеджмент» денної і заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О.А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 683,22 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 60 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16365

 1. Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В.
  Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31290
 2. Управління персоналом. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів
  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря
  Сікорського ; уклад. О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 61 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 20 с. –
  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31557
 3. Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,70 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42183 .

2023 рік

Сумський національний аграрний університет та Центр українсько-європейського наукового співробітництва всеукраїнське науково-педагогічнепідвищення кваліфікації ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ з 27 березня по 07 травня 2023 року, Сертифікат № № ADV-270364-ECO ВІД 07.05.2023

2022

Курс On being a Scientist (European Academy of Science and Research) сертифікат  ХІ-12-190293846-20


2021

Міжнародне стажування

Ягеллонський Університет в Кракові (Польща) у співпраці з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна), післядипломне міжнародне стажування  «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», з 11 вересня по 17 жовтня 2021 року, Сертифікат № SZFL-000911 від 17.10.2021 року

Міжнародне стажування

Університет Collegium Civitas(Польща, Варшава) у співпраці з «Європейською лігою професійного розвитку» ELPD, (Україна), міжнародне науково-педагогічне дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі».з 21 червня 2021 р. по 30 липня 2021 р. Сертифікат № 19/2021 від 30.07.2021 р.

Підвищення кваліфікації

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», Сертифікат від 20.01.2021 року

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», 3 кредити ECTS, Сертифікат від 20.01.2021 року

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Курс на експорт», Сертифікат від 28.01.2021 року

2020 р.

Підвищення кваліфікації

НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції т а послуг на базі міжнародних стандартів» (з 11.11.2019  по 10.02.2020 р), Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02070921/005575-20

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил», Сертифікат від 22.10.2020 року

2019 р.

Підвищення кваліфікації та стажування

Тренінгова програма  EXPORT EVOLUTION UKRAINЕ 21.10.2019 – 16.12.2019, свідоцтво f5d6-9529-3051-eeb5

2014 р.

Підвищення кваліфікації та стажування

НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СПВ0227076 за програмою «Підготовка презентацій у навчальному процесі» 14.11.2014-14.12.2014 року