Луценко Ірина Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail:

Адреса:

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2007 р.

Доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Атестат 12ДЦ №016653 від 19.квітня 2007 р.

2002 р. 

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №013237 від 13 лютого 2002 р. Захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Д Київського національного торговельно-економічного університету, з наукової спеціальності підприємництво, менеджмент та маркетинг, на тему – «Формування логістичних систем на ринку меблів України»

1994 р.

Київський торговельно-економічний інститут
спеціальність «Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванні», економіст-організатор

2018 р.

Керівник науково-дослідної теми ФММ – 2/2-2018 «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку» д/р 0117U005641.

2022

Статті

1.T. Ivanova, R. Rogaczewski, I.Lutsenko. Influence of reverse logistics on competitiveness, economic performance, ecological environment and society. LogForum 2022, 18 (1), 49-58 . URL:  https://www.logforum.net/pdf/18_1_5_22.pdf  (Scopus). http://doi.org/10.17270/J.LOG.2022.640 

Навчально-методичні видання:

1.Логістика. Організація і проходження практики здобувачів другого (магістерськго) рівня [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ситник Н. І., Луценко І. С., Пічугіна М. А., Шкробот М. В., Савицька О. М. – Електронні текстові данні (1 файл: 520.34 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 57 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49831
2.Логістика. організація, виконання та захист магістерської дисертації [Електронний ресурс] : навч. Посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Луценко І. С., Шкробот М. В., Мохонько Г. А., Пічугіна М. А. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49830
3.Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітною програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Дергачова, В. В., Кравченко, М. О., Голюк, В. Я., Луценко, І. С., Нагорная, І. І. – Електронні текстові дані (1 файл: 988,67 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49537
4. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Дергачова В. В., Дунська А. Р., Голюк В. Я., Луценко І. С., Нагорна І. І. – Електронні текстові данні (1 файл: 579.25 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 71 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49832
5. Управління ланцюгами поставок. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітною програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Луценко І. С. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 175 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49534
6. Управління ланцюгами поставок. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітною програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Луценко І. С. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 63 с.
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49532
7. Голюк В.Я., Луценко І.С., Нагорна І.І. Сучасні тенденції та специфіка науково-дослідної діяльності. Економіка та суспільство. №40. 2022 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/40

2021

Навчально-методичні видання

 1. Логістичне управління запасами: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. С. Луценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 69 с.
 2. Логістика: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. С. Луценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,84 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 64 с. 

Наукові статті та тези доповідей

 1. V. Dergachova, Alla Dunska, V.Holiuk, I. Lutsenko, M. Pichugina. Export concentration and diversification impact on economic growth. Economic Annals-XXI,№7-8, 2021(Scopus)
 2. Oleg Pursky, Tatiana Dubovyk, Iryna Buchatska, Iryna Lutsenko, Hanna Danylchuk. Computational method for risk assessment of regional socio-economic development. The 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of  Emergent Economy (M3E2), May 26-28, 2021 in Odessa (Scopus)
 3. Луценко І.С. Невизначеність ланцюгів поставок: причини, етапи, наслідки. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»,23 квітня 2021, м. Київ – с.268-269.
 4. Луценко І.С. Державна підтримка транспортно-логістичної системи України в геополітичному аспекті. Приазовський економічний вісник. 2021. №1(24), с.40-43.
 5. Луценко І.С. Євроінтеграція як чинник розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні. Підприємництво та інновації. 2021. №16., с.67-71
 6. Луценко І.С. Детермінанти VUCA-світу при формуванні стійкості та надійності ланцюгів поставок в умовах Covid-19. Інтелект ХХІ.2021. №1., с.55-58.
 7. Луценко І.С. Замкненні ланцюги поставок в умовах циркулярної економіки: ефективне управління запасами. Інфраструктура ринку. 2021.№53., с.39-42
 • Михайленко А. В., Луценко І.С. Екологічність перевезень: сучасні вимоги у ланцюгах поставок. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»,23 квітня 2021, м. Київ – с.75.272-273.
2020

Наукові статті та тези доповідей

 1. Луценко І. С., Литвиненко А. Г. Актуальність та перспективи використання SCOR моделі на підприємствах України. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2020 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – с. 66;
 2. Луценко І, Литвіненко А. Методологічні засади організації логістичної діяльності на транспортних підприємствах. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи», 23 квітня 2020, м.Київ, с.87;
 3. Луценко І., Дорош В.Ринок аутсорсингових послуг в Україні. Збірник тез доповідей «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»,23 квітня 2020, м. Київ – с.75.
2019

Навчально-методичні видання

 1. Переддипломна практика магістрів: організація, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» /КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, Ж. М. Жигалкевич, В. Я. Голюк, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник. – Електронні текстові данні (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 56 c.;

Монографія:

 1. Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. монографія / Артеменко Л. П., Луценко І. С., Пермінова С. О., Пічугіна М. А., Чупріна М. О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 320 с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. О. К. Кандиба, І. С. Луценко. Використання інноваційної технології блокчейн в логістиці і управлінні ланцюгами потавок. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 4, 2019, с. 137 ;
 2. Луценко І., Шрамко Н. Роль транспорту та транспортних маршрутів в управлінні ланцюгами поставок. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 4, 2019, с. 132;.
2018

Наукові статті та тези доповідей

 1. Луценко І.С. Реверсивна логістика як складова соціально-економічної безпеки регіональних та глобальних структур. Вісник МДУ серія: Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 16. Маріуполь – 2018. С. 111-117(фаховий, Index Copernicus ).
 1. Луценко І.С., Краснощок А.О. Методичні підходи забезпечення надійності ланцюгів поставкию. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”, №3, 2018, Київ – с.96;
 2. Луценко І.С., Ткачук М.А. Управління транспортно-експедиторською діяльністю підприємства. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”, №3, 2018, Київ – с.104;
 3. Луценко І., Овдієко А.О. Концепція ланцюга поставок як елементу логістичної парадігими. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 3, 2018, с. 137;
 4. Луценко І., Горяйстова Є.С. Екологістика як перспективний напрям розвитку українських підприємств в умовах поглиблення світової природної кризи. Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 3, 2018, с. 133;
2017

Навчально-методичні видання

 1. Логістика: методичні вказівки  до  виконання  та  захисту магістерських дисертацій  на  здобуття  ступеня  магістра    для  студентів  факультету менеджменту  та  маркетингу галузі  знань  07«Менеджмент таадміністрування»  спеціальності  073«Менеджмент  2,  спеціалізації «Логістика»/  Уклад.:  В.В.  Дергачова, І.С.  Луценко,  К.О.Бояринова,  І.М. Манаєнко –К.:НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. —55 с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Lutsenko I, Shkrobot M. Spoleczno-ekonomiczna podstawa logistyki odwroconej w modeiu cyklicznym gospodark. Transport i logistika w przedsiebiorstwie, miescie i regionie. Wybrane zagadnnienia. Redakcja naukowa. Robert Rogaczeewski. Szymon Zimniewicz. Artur Zimny. – Katowice: wydawnictwo Naukowe Sophia 2017. – S. 189-196.
 1. Луценко І., Крисак Ж. Планування та організація закупівельної логістики як запорука оптимізації витрат виробничого підприємства Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”№ 2, 2017, с. 129
 2. І.С. Луценко, Ж.М. Крисак. Контролінг як основа оптимізації логістичних процесів на підприємстві. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І.СІКОРСЬКОГО “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ” №11, 2017, с.92