Шендерівська Ліна Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: lina.shenderivska@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2018 р.

Атестат доцента
АД №001288 від 23 жовтня 2018 р. Вчене звання доцента кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі.

2015 р.

Диплом кандидата економічних наук
ДК № 030746 від 29 вересня 2015 р. Видано Міністерством освіти і науки України. Захистила дисертацію за спеціальністю Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційної роботи: Управління розвитком поліграфічних підприємств.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», видавничо-поліграфічний факультет
спеціальність «Менеджмент організацій»

2021

Монографія

 1. Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія/ С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських, Л. П. Шендерівська та інші; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. Харків : Діса Плюс, 2021. 208 с.

Підручник

 1. Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,70 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. (затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (прот. № 6 від 29.06.2021 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42183

Статті

 1. Гуткевич С. О., Шендерівська Л. П. Основні напрями у видавничо-поліграфічному комплексі. Інтелект XXI. 2021. №2. С. 26-32. http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/ 2021_2/7.pdf  (0,84 у.д.а.) (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 2. Шендерівська Л. П., Кваско А. В. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств. Економічний простір. 2021. № 166. С. 74-80. 0,52 у.д.а. http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/816 (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 3. Гук О. В., Мохонько Г. А., Шендерівська Л. П. Тенденції інвестування в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-29-35 (9 с., 0,64 у.д.а.) (фахове видання, Категорія Б)
 4. Gutkevych S., Shenderivska L. Publishing and Printing Complex: Directions of Economic Development. Zeszyty Naukowe Politechniki CzęstochowskiejZarządzanie/ Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management. 2021 №43. P. 16-31 URL: https://zim.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-43.html (індекс Copernicus). 1,15 у.д.а. (стат. англ. мовою. Видавець: Польща).
 5. Шевченко І. Б., Шендерівська Л. П. Експериментальна балансова модель для діагностики кризового стану підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2021. Вип. 2 (61). С. 68-73. http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/1078 . DOI: https://doi.org/10.32689/2523-4536/61-10 (фахове видання, категорія Б). 

Тези доповідей на конференціях

 1. Шендерівська Л. П. Видавництва у сучасній економічній системі. Economy Digitalization in a Pandemic Conditions: Processes, Strategies, Technologies: Proceedings of the International Scientific Conference, (Kielce, Poland, , January 22-23 2021). Kielce, 2021. / Цифровізація економіки в умовах пандемії: процеси, стратегії, технології. С.133-138 0,2 у.д.а.
 2. Шендерівська Л. П., Карпенко А. О. Новинні онлайн-медіа у діджиталізованій економіці. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 квітня 2021 р.). Київ, 2021. С. 124-125 (0,18 у.д.а.). http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230524.
 3. Забродіна В. В., Шендерівська Л. П. Тенденції в рекламній індустрії. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 квітня 2021 р.). Київ, 2021. С. 72-73 (0,16 у.д.а.). http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230468.
 4. Шендерівська Л. П., Болбот О. В. Стратегії розвитку малого бізнесу в Україні. Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво : аналіз тенденція та перспектив розвитку : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 10 квітня 2021). 0,21 у.д.а. С. 68-73.
 5. Шендерівська Л. П. Трансформації у галузях економіки (на прикладі медіаіндустрії). Економіка, управління, фінанси: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 38-42. (0,21 у.д.а.)
 6. Shenderivska L., Krystopchuk M., Nykonchuk V., Kniazevych A., Shketa V. (2022) Prospects of Neuromarketing Application in Communication Activities of Logistics Enterprises. In: Prentkovskis O., Yatskiv (Jackiva) I., Skačkauskas P., Junevičius R., Maruschak P. (eds) TRANSBALTICA XII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. Pp. 682-693.(0,69 у.д.а.) https://doi.org/10.1007/978-3-030-94774-3_66. . (Web of Science): Conference Proceedings. Electronic ISSN2523-3459. Print ISSN2523-3440. First Online:01 January 2022.
 7. Shenderivska L. P., Buryi Y. P., Ivanova А. A. Benchmarking as a Decision-making Method for Business. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 25-26 листопада 2021 р.). Запоріжжя, 2021. С. 45-46 (0,09 у.д.а). (Тези англ. мовою)

Навчально-методичні видання

 1. Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 109 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с. – Назва з екрана. (1,52 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41310.
 2. Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 109 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с. – Назва з екрана. (1,52 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41310.
 3. Бізнес-планування медійних та видавничих підприємств: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Б. Шевченко, Л. П. Шендерівська. – Електронні текстові дані (1 файл: 40 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 20 с. – Назва з екрана. (0,63 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41313.
2020

Монографія

 1. Ефективність: галузевий підхід: монографія / С. О. Гуткевич, П. Т. Саблук, В. Я. Шевчук, Л. П. Шендерівська та інші; за заг. ред. проф. С. О. Гуткевич. Харків: «Діса Плюс», 2020. 224 с.

Статті

 1. Шендерівська Л. П., Жученя К. С. Онлайн-освіта у сучасному медіасередовищі. Бізнес-навігатор. 2020. Випуск 4 (60). С. 120-126. (0,68 у.д.а.). URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/60_2020/23.pdf. (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 2. Gutkevych S. O., Shenderivska L. P., Zhelikhovskyy G. D. Particularities of Economic Development of Enterprises of Publishing and Printing Complex. Global Academics International Journal of Advance Researches. Issue #3(9), 2020. C. 52-69. (0,92 у.д.а.).Source: https://www.i-journal.org/index.php?item=issue&id=8. (місце видання: США).

Тези доповідей на конференціях

 1. Шендерівська Л. П. Інтернет-реклама у видавничій діяльності. Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (Дніпро, 21 листопада 2020 р.) Дніпро: НО «Перспектива», 2020. 156 с. С. 73-77. ( 0,24 у.д.а.).
 2. Шендерівська Л. П. Особливості розвитку потенціалу підприємств. Актуальні проблеми: студент в системі сучасної освіти: матеріали наукового семінару. (Київ, 15 жовтня 2020 р.). НУХТ. Київ, 2020. С. 48-54. (0,2 у.д.а.) Вип. 20, Ч. 1.
 3. Шендерівська Л. П., Мельник К. Л. Управління ризиками підприємств рекламної індустрії у період рецесії. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 черв. 2020 р.). Львів, 2020. Ч. 1. С. 37-39. 0,24 у.д.а.
 4. Шендерівська Л. П., Бутенко Є. Д. Фактори конкурентоздатності підприємства у сфері гнучкої упаковки. Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспектива розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 13 червня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 42-46. 0,21 у.д.а.
 5. Шендерівська Л. П. Управління ризиками підприємств в умовах кризи.  Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). Кривий Ріг, 2020. С. 245-249 (0,21 у.д.а.).
2019

Статті

 1. Шендерівська Л. П. Управління ефективністю діяльності підприємств поліграфічної галузі. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 31. С. 34-39. (0,36 у.д.а.). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41934 (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 2. Shenderivska L. Investment efficiency assessment indicators: conditions of their application. Science, Technology and Innovations: Collection of scientific articles. Portugal. Lisbon: Pegasus Publishing , 2019. 132 p. P. 60-64. Ст. англ. мовою. 0,2 у.д.а. http://conferencii.com/files/archive/2019-08.pdf. Показники оцінки ефективності інвестицій: умови їх застосування. (закордонне видання).

Тези доповідей на конференціях

 1. Kniazevych A., Shenderivska L., Kraichuk S., Ostapchuk N., Kraichuk A. Mechanism of counteraction to the external threats of economic security of enterprises. International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth CreBus 2019. Sandansky, Bulgaria, 18-21 March 2019. 0.9 у.д.а. (категорія А, Scopus).
 2. Шендерівська Л. П., Яцкевич А. В. Сучасна парадигма управління витратами підприємств. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. (Миколаїв, 27 грудня 2019 р.). Миколаїв, 2019. С. 110-113.
 3. Шендерівська Л. П., Климок А. О. Діагностика кризового стану в системі фінансового менеджменту підприємств медіаіндустрії. Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 14 грудня 2019 р.). Дніпро, 2019. С.139-144.
 4. Shenderivska L., Karpenko A. Antiquarian and out-of-print books in the conditions of the information environment digitalization. IІI International scientific conference anti-crisis management:  state, region, enterprise (Le Mans, France, November 22th, 2019). Le Mans, 2019. P. 98-101. Ст. англ. мовою. 0,22 у.д.а. Антикварна і букіністична книга в умовах діджиталізації інформаційного середовища.
 5. Шендерівська Л. П. Інвестиційна діяльність підприємств медіа-індустрії. ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей. (Київ, 11 листопада 2019 р.). УкрНДІСВД спецвидів друку С. 105-108. 0,14 у.д.а.
 6. Шендерівська Л. П., Дуванова К. С. Актуальні напрями інвестування у медіагалузі. Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Електрон. вид. 79 с. (Київ, 23 травня 2019 р.,). Київ, 2019.  КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 17-22 (0,21 у.д.а.) http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28175
 7. Шендерівська Л. П., Бондар Н. Є. Медіа-компанії України: особливості функціонування. XVIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 08 квітня 2019 р.). Київ, 2019. НУХТ. С. 70-72. 0,12 у.д.а.
 8. Шендерівська Л. П., Гарбар Ю. М. Просування видавничої продукції у сучасному інформаційному просторі. XVIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 08 квітня 2019 р.). Київ, 2019. НУХТ. С. 72-75. 0,15 у.д.а.
2018

Статті

 1. Shenderivska L., Guk O. Enterprises development: management model. Baltic Journal of Economic Studie. 2018. No. 1. Vol. 4. January. P.334-344. 1,16 у.д.а. (ст. англ. мовою) (категорія А, Web of Science)
 2. Шендерівська Л. П., Жученя К. С. Розвиток видавництв: актуальні завдання та напрями їх вирішення. Причорноморські економічні студії. 2018. № 32. С. 106-110 (0,46 у.д.а). http://bses.in.ua/journals/2018/32_2018/23.pdf (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 3. Гуткевич С. О., Шендерівська Л. П. Управління розвитком поліграфічних підприємств. Інтелект XXI. 2018. №6. С. 142-148. 0,65 у.д.а. http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/ 2018_6/28.pdf (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 4. Shenderivska L. Urgent directions of development for publishing and printing complex enterprises. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №2(14). С. 88-92. (0,4 у.д.а). Мова публікації: англійська . https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/901 (фахове).
 5. Шендерівська Л. П., Князевич А. О. Вплив загроз на рівень економічної безпеки металургійних підприємств. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2018. Вип. 15. С. 23-31. 0,44 у.д.а.  http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/134891 (фахове).  
 6. Шендерівська Л. П., Ужвій М. В. Комплекс маркетингу сучасного видавництва. Економіка та держава. 2018. №1 (січень). С.61-65. 0,66 у.д.а. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3954&i=10. (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 7. Шендерівська Л. П., Лисенко М. А., Малиш Н. О. Розвиток медіа в контексті корпоратизації. Технологія і техніка друкарства. 2018. №3 (61). С. 46-55. (0,39 у.д.а.). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32513 (наукове, Index Copernicus).

Тези доповідей на конференціях

 1. Шендерівська Л. П., Демченко А. О. Ключові тенденції розвитку ринку праці в Україні. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 58-61. (0,16 у.д.а).
 2. Шендерівська Л. П. Диверсифікація і корпоратизація як перспективні напрями розвитку підприємств. XVII Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: збірник матеріалів (Київ, 30 листопада 2018). Київ, 2018. Укр НДІСВД. С. 96-98. 0,14 у.д.а.
 3. Шендерівська Л. П. Інвестиційна привабливість підприємств поліграфічної галузі. Привабливість та пріоритетність інвестування галузей економіки: матеріали круглого столу в рамках наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі» (Київ, 26 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. НУХТ. С. 85-89 (0,14 у.д.а).
 4. Чичирко О. В., Шендерівська Л. П. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємств. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції . Ч.1. (Полтава, 10 вересня 2018 р.). Полтава, 2018. С. 39-41. (0,21 у.д.а).
 5. Шендерівська Л. П., Князевич А. О. Світові тенденції розвитку металургійної галузі. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців (Рівне, 16 травня 2018 р.). Рівне, 2018. С. 72-73. 0,11 у.д.а. (електронний збірник).
 6. Шендерівська Л. П., Князевич А. О. Напрями протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці металургійних підприємств. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 26-28 квітня 2018 р.). Ужгород, 2018. С. 172-175 (0,18 у.д.а.).
 7. Шендерівська Л. П. Політика ефективного управління економічною безпекою підприємств. XXVІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 25 квітня 2018 р.). Київ, 2018. УкрНДІСВД. 0,12 у.д.а.
 8. Shenderivska L. Particularities of the publishing products advertising. Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Клайпеда (Литва), 23 березня 2018 р.). Клайпеда, 2018. С. 110-113 (тези англ. мовою). 0,23 у.д.а.
 9. Шендерівська Л. П. Академічна мобільність студентів: політика ефективного навчання: Глобальні тенденції в освіті : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 19 квітня 2018 р.). Київ, 2018. НУХТ. Вип. 15. Ч. 1. С. 81-86. 0,14 у.д.а.
2017

Статті

 1. Ігнатова Ю. В., Шендерівська Л. П., Осипова О. І. Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання. Економічний аналіз. 2017. №27. C. 182-191. 0,48 у.д.а. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1250. (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 2. Шендерівська Л. П., Мельник І. Л. Статистичні дослідження як основа ефективного менеджменту у видавничій галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №9. С. 59-65. 0,57 у.д.а. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5501&i=10. (фахове, категорії Б, Index Copernicus).

Навчально-методичні видання

 1. Економічна статистика: метод. вказівки до викон. розрахун. роботи для студ. галузі знань «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» / Уклад. Л. П. Шендерівська.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017.  48 с. (1,21 у.д.а.); Ухвалено методичною радою; Протокол № 2 від 25.09.2017.
 2. Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств: метод. вказівки до викон. розрахун. роботи для студ. галузі знань «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Уклад. Л. П. Шендерівська. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 56 с. 1,43 авт. арк. ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 2 від 25.09.2017

Тези доповідей на конференціях

 1. Шендерівська Л. П., Сікорська О. В. Управління ризиками на сучасних підприємствах. XXV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ, 2017. Укр НДІСВД. С.141-144. 0,18 у.д.а.
 2. Шендерівська Л. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства». XXV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ, 2017. Укр НДІСВД. С. 137-141. 0,19 у.д.а.
 3. Шендерівська Л. П. Напрями удосконалення процесу прийняття управлінських рішень. Наукові підходи до оцінки соціально-економічного розвитку країни: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 10-11 листопада 2017 р.). Одеса, 2017. С.78-80. 0,16 у.д.а.
 4. Osypova О., Ignatova Iu., Shenderivska L. The use of spatial regression models to the estimation of demand function. Problems of Decision Making Under Uncertainties: abstracts of materials of XXX International Conference (Vilnius, Lithuana, August 14-19, 2017 ). Lithuana, 2017. Р. 96 0,32 у.д.а. Мова публікації: українська.
 5. Осипова О. І., Ігнатова Ю. В., Шендерівська Л. П. Застосування індексу Морана у дослідженнях просторової автокореляції економічних об’єктів. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 червня 2017 р.). Київ, 2017. ДВНЗ “Київ. Нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. С.435-438. 0,1 у.д.а. http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/22042.
 6. Шендерівська Л. П., Жученя К. С. Вплив чинників на мотивацію працівників видавництв. XХІV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (Київ, 20 квітня 2017 р.). Київ, 2017. УкрНДІСВД. С. 94-98. 0,16 у.д.а.
 7. Шендерівська Л. П. Процесний підхід в управлінні розвитком підприємства. Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці: матеріали круглого столу в рамках Наукового семінару “Інформаційна культура в сучасному світі” (Київ, 30 березня 2017 р.). Вип. 12. Ч. 1. Київ, 2017. НУХТ. С. 96-101. 0,2 у.д.а.
2016

Монографія

 1. Гуткевич С. О., Шендерівська Л. П. Політика ефективного розвитку підприємств: управлінський аспект : монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 213 с. (17,39 у.д.а).  українською мовою, (Рекомендовано Методичною радою).

Статті

 1. Shenderivska L., Chumak О. Image management for the publishing house. = Управління іміджем видавництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. №6 (06). Ч.2. С. 14-18. (0,56 у.д.а.). Ст. англ. мовою.  (фахове).
 2. Шендерівська Л. П., Савенок Д. А. Тенденції розвитку ринку упаковки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 16.С. 97-101 . (фахове, категорії Б, Index Copernicus).
 3. Шендерівська Л. П. Виставки-ярмарки як фактор розвитку видавничої справи. Еconomics, management, law : innovation strategy : Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. P.179-183. (закордонне видання)
 4. Шендерівська Л., Бикова Г. Управління конкурентоздатністю поліграфічних підприємств / L. Shenderivska, A. Bykova. Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. -“East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2016. Р. 146-150. – 0,30 у.д.а. (закордонне видання)

Тези доповідей на конференціях

 1. Gutkevych S., Shenderivska L. Directions of development of printing enterprises in modern conditions. Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кошице (Словаччина), 15 лютого 2016 р. Кошице, 2016. С.481-484.
 2. Шендерівська Л. П. Фактори впливу на інвестиційний розвиток поліграфічних підприємств. Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: Збірник матеріалів, м. Львів, 18 березня 2016 р. Львів, 2016. С. 131-134.
 3. Шендерівська Л. П. Агентська діяльність у видавничо-поліграфічному комплексі. ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: Тези доповідей, м. Київ, 18 березня 2016 р. Київ, 2016. С. 117-119.
 4. Грет Г. П., Шендеровская Л. П. Украинская книга в современной информационно-коммуникационной среде. ХІІ Міжнародных кнігазнаучых чытанняу “Минск Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі“, г. Минск, 07-08  красавіка 2016 г. Минск, 2016. С. 309-313.
 5. Шендерівська Л. П., Аліпов І. Ю. Напрями інноваційного розвитку підприємств поліграфічної промисловості. Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 08 квітня 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 129-131.
 6. Шендерівська Л. П. Чинники конкурентоздатності у медіа бізнесі. Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 06 травня 2016 р. Дніпропетровськ, 2016. С. 12-15.
 7. Шендерівська Л. П. Інтелектуальний капітал у медіа бізнесі. Інформаційна культура в сучасному світі. Інтелектуальний капітал як основа інвестиційного розвитку: Матеріали наук. семінару, м. Київ, 13 травня 2016 р. Київ, 2016. Вип. 10. Ч. 1 С. 83-88.
 8. Шендерівська Л. П., Кисельова І. Ю. Актуальні напрями реклами у поліграфічній галузі. Наукові дослідження: теорії та пропозиції: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 01 липня 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 121-123.
 9. Шендерівська Л. П. Фінансування інноваційної діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 07 грудня 2016 р.). Київ, 2016. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. С. 228-231. 0,29 о.в.а.; Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/16-5276_Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf.
 10. Шендерівська Л. П., Васюрин О. О. Сучасні методи управління персоналом. XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі (Київ, 24 дистопада 2016 р.). Київ, 2016. УкрНДІСВД. С. 161-165. 0,22 у.д.а.
 11. Шендерівська Л. П. Економетричне моделювання прибутку поліграфічних підприємств. Економіко-математичне моделювання: матеріали Першої національної науково-методичної конференції (Київ, 30 вересня 2016 р.). Київ, 2016. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. С. 386-388. 0,1 у.д.а.

 1. Основи медіабізнесу [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / З. В. Григорова, О. А. Сухорукова, А. В. Кваско, Л. П. Шендерівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,70 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 323 с. (затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (прот. № 6 від 29.06.2021 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42183
 2. Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 109 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с. – Назва з екрана. (1,52 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41310.
 3. Економіка та фінанси підприємства: рекомендації до виконання та захисту курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі», спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. П. Шендерівська, І. Б. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 109 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с. – Назва з екрана. (1,52 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41310.
 4. Бізнес-планування медійних та видавничих підприємств: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Б. Шевченко, Л. П. Шендерівська. – Електронні текстові дані (1 файл: 40 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 20 с. – Назва з екрана. (0,63 у.д.а.). Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №7 від 13.05.2021). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41313.