Кравченко Марина Олегівна

Доктор економічних наук, професор

Декан факультету менеджменту та маркетингу

Е-mail: dekan_fmm@kpi.ua, marina.kravchenko.kpi@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, каб. 237.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИОБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

2021 р.

Професор кафедри менеджменту
(атестат професора АП №002431 від 09.02.2021)

2019 р.

Доктор економічних наук
захист дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді Д.26.002.23 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на тему «Cистемно-структурний підхід до формування
економічної стійкості машинобудівних підприємств» (диплом доктора наук ДД №008191 від 05.03.2019)

2006 р. 

Доцент кафедри менеджменту
(атестат доцента 02ДЦ №012096 від 20.04.2006)

2002 р.

Кандидат економічних наук
захист дисертації за спеціальністю 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему «Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств» (диплом кандидата наук ДК №014701 від 12.06.2002)

1991-1997 рр.

Вища економічна освіта
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») факультет менеджменту та маркетингу спеціальність – менеджмент у виробничій сфері (диплом спеціаліста КБ №902013 від 07.03.1997)

2021-2022 рр.

«Provision of Services to Carry out Regulatory Impact Assessment of The Ecoindustrial Parks Approach» (фінансується UNIDO, 180320)

2020-2022 рр.

«Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні» (фінансується МОН України, 0120U102060)

2017-2019.

«European Business Models: Transformation, Harmonization and Implementation in Ukraine» (фінансується програмою Erasmus+ та Jean Monnet Fund, 587138-EPP-1-2017-1-UAEPPJMO-MODULE)

2017-2019 рр.

«Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей» (фінансується МОН України,
0117U002476)

2014-2016 рр.

«Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знаннях» (фінансується МОН України, 0114U000670)

 1. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / науковий керівник проекту М.З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; КПІ ім. І. Сікорського ; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : КПІ ім. І. Сікорського ; ВПК «Політехніка». Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. 2019. 112 с.
 2. Foresight of Ukrainian economy: mid-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons / scientific advisor of the project M. Zgurovsky ; International Council for Science ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine ; NTUU “КРІ” ; Institute for Applied System Analysis of NAS and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development . 2nd ed. Kyiv : NTUU “KPI” ; РН “Polytechnica”, 2016. 136 p.
 3. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М.З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ» ; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ» ; ВПК «Політехніка», 2016. 184 с.
 4. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015-2020 роки) і довгостроковий (2020-2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М.З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.
 5. Vovk O., Kravchenko M., Popelo O., Tulchynska S., Derhaliuk M. Modeling the choice of the innovation and investment strategy for the implementation of modernization potential. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2021. Vol. 16, Pp. 430-438. DOI: 10.37394/23203.2021.16.38 (Scopus).
 6. Дергачева В. В., Кравченко М. О., Виноградова О. О., Голюк В. Я., Кузнецова К. О. Управління детермінантами конкурентної девальвації: теоретичні та практичні аспекти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. Том 1. Вип. 36. С. 281-292. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227884 (Web of Science).
 7. Dergachova V., Kravchenko M., Kuznetsova K. and Kotsko T. Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2020. Vol. 23. Iss. 4. Pp. 67–90. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/128598 (Scopus).
 8. Kravchenko M., Solncev S., Babenko V. and Zhygalkevych Zh. Applying sustainable innovations for the development of Ukrainian machine-building enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2020. Vol. 19. No. 3. Special Issue. Pp. 279-296. DOI: https://doi.org/10.1386/tmsd_00027_1 (Scopus).
 9. Kravchenko M., Manoryk H. and Sytnik N. The Analysis of E-Commerce Logistics Efficiency of the Ukrainian Construction Enterprises. Studies of Applied Economics (Estudios de Economía Aplicada). 2020. Vol 38. No. 4: The Recent Economic Trends and their Impact on Marketing. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4027 (Scopus).
 10. Solncev S., Zhygalkevych Zh. and Kravchenko M. Evaluation of risk impact on implementation of innovation projects within the framework of machine-building quasi-integration structures. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. No. 3. Pp. 124-135. DOI: https://doi.org/ 10.30525/2256-0742/2020-6-3-124-135 (Web of Science).
 11. Babenko V., Perevozova I., Kravchenko M., Krutko M. and Babenko D. Modern processes of regional economic integration of Ukraine in the context of sustainable development. E3S Web of Conferences, 166 (2020) 12001 / The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF – 2020). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016612001 (Scopus, Web of Science).
 12. Dergachova V., Kravchenko M., Kuznetsova K., Dergachova A. and Melnikova V. Systemic-structural analysis of the machine building enterprises economic sustainability formation mechanism. Problems and perspectives in management. 2019. Vol. 17. Iss. 3. Pp. 395-409. DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.32 (Scopus).
 13. Dergachova V., Кravchenko M. and Zgurovsky A. Econometric analysis of structure and sustainability of Ukrainian socio-economic system in the context of system economic theory. Problems and perspectives in management. 2017. Vol. 15. Iss. 4. Pp. 86-99. DOI: 10.21511/ppm.15 (4).2017.08 (Scopus).
 14. Kravchenko M. Econometric analysis of machine-building enterprises’ sustainability in the context of neo-system paradigm. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D : Faculty of Economics and Administration. No. 41 (3/2017). Vol. XXIV. Pp. 79-89 (Scopus).
 15. Войтко С. В., Кравченко М. О. Аналіз механізму формування економічної стійкості машинобудівних підприємств (неосистемний
  підхід). Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. №4. С. 211-221. DOI: 10.21272/mmi.2017.2-20 (Web of Science