Жигалкевич Жанна Михайлівна

Доктор економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: zh.zhygalkevych@kpi.ua, zhygalkevych@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇЗДОБУВАЧУ

2021 р.

Доктор економічних наук

Диплом ДД №012051 від 29.06.2021 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді 26.002.23, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств машинобудування»

2014 р.

Доцент кафедри менеджменту

Атестат 12ДЦ № 040232 від 31.10.2014 р.

2012 р.

Кандидат економічних наук

Диплом ДК№ 007933 від 26.09.2012 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді 26.002.23, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Створення інноваційно-
технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств»

1995-1999 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» бакалавр з менеджменту

1999-2001 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» менеджер-економіст

2021 р.

Учасник договору підряду Номер реєстрації КПІ ім.. Ігоря Сікорського Д/0201.01/3112.01/168/2021 від 20.04.2021 Заказник ТОВ «Євротрейдинг Україна»

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір» (номер державної реєстрації − ДР 0114U001132)

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств» (номер державної реєстрації − ДР 0114U001133)

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (номер державної реєстрації − ДР 0114U001135)

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки» (номер державної реєстрації − ДР 0118U100598)

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри промислового маркетингу «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища» (номер державної реєстрації − ДР 0113U006455)

2021 р.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища» (номер державної реєстрації − 0109U009154)

СТАТТІ, ЩО ІНЕКСУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEBOFSCIENCE

 1. Zhygalkevych, Zh., Zalizniuk, V., Smerichevskyi, S., Zabashtanska, T., Zatsarynin, S., Tulchynskiy, R. (2022). Features and Tendencies of the Digital Marketing Use in the Activation of the International Business Activity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(1), 77-84. (Web of Science)
 2. Tulchynska S., Popelo, O., Marhasova V., Nusinova, O., Zhygalkevych, Z. Monitoring of the ecological condition of regional economic systems in the context of sustainable development. Journal of Environmental Management and Tourism, 2021. 12(5). Рр. 1220–1228. (Scopus)
 3. Popelo, O., Kychko, I., Tulchynska, S., Zhygalkevych, Zh., Treitiak, O. (2021). The Impact of Digitalization on the Forms Change of Employment and the Labor Market in the Context of the Information Economy Development. _IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21_(5), рр. 160-167. (Web of Science)
 4. Solntsev S., Zhygalkevych Zh., Kravchenko M. (2020) Evaluation of risk impact on implementation of innovation projects within the framework of machine-building quasi-integration structures. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 124-135. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-124-135. (Web of Science)
 5. Kravchenko M., Solncev S., Babenko V. and Zhygalkevych Zh. Applying Sustainable Innovations for the Development of Ukrainian Machine-Building Enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2020. Special Issue. Vol 19.3. Pp. 279–296. (Scopus).
 6. Dergachova V., Zhygalkevych Z., Derhachov Y., Koleshnia Y. Alternative energy in Ukraine: The current status and possible solutions to existing problems. Polityka Energetyczna. 2020. 23(4). Pp. 123–140. (Scopus)

МОНОГРАФІЇ
 1. Жигалкевич Ж.М. Цільові орієнтири розвитку квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств. Херсон: ПП Вишемирський, 2020. 348 с.
 2. Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір  / О. А. Гавриш, А.Р. Дунська, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Кравченко. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 252 с.
 3. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л.П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чуприна, Г. П. Жалдак; за ред. Л.М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.
 4. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств / В.В.Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О.Бояринова та ін.// Моногр.: Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. – С.641-722– ISBN 978-966-493-755-6.
 5. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища / В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. // Моногр. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 354 – 379. – 100 пр.
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49844
 2. Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / О.А. Гавриш, В.В.Дергачова,  К.О.Бояринова, О.В. Гук, Ж.. Жигалкевич, М.О. Кравченко. – Київ : НТУУ “КПІ”, Вид-во “Політехніка”, 2016. – 392 с.
СТАТТІ, ЩО ІНЕКСУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEBOFSCIENCE
 1. Zhygalkevych, Zh., Zalizniuk, V., Smerichevskyi, S., Zabashtanska, T., Zatsarynin, S., Tulchynskiy, R. (2022). Features and Tendencies of the Digital Marketing Use in the Activation of the International Business Activity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(1), 77-84. (Web of Science)
 2. Tulchynska S.Popelo, O.Marhasova V.Nusinova, O.Zhygalkevych, Z. Monitoring of the ecological condition of regional economic systems in the context of sustainable development. Journal of Environmental Management and Tourism, 2021. 12(5). Рр. 1220–1228. (Scopus)
 3. Popelo, O., Kychko, I., Tulchynska, S., Zhygalkevych, Zh., Treitiak, O. (2021). The Impact of Digitalization on the Forms Change of Employment and the Labor Market in the Context of the Information Economy Development. _IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21_(5), рр. 160-167. (Web of Science)
 4. Solntsev S., Zhygalkevych Zh., Kravchenko M. (2020) Evaluation of risk impact on implementation of innovation projects within the framework of machine-building quasi-integration structures. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 124-135. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-124-135. (Web of Science)
 5. Kravchenko M., Solncev S., Babenko V. and Zhygalkevych Zh. Applying Sustainable Innovations for the Development of Ukrainian Machine-Building Enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2020. Special Issue. Vol 19.3. Pp. 279–296. (Scopus).
 6. Dergachova V.Zhygalkevych Z.Derhachov Y.Koleshnia Y. Alternative energy in Ukraine: The current status and possible solutions to existing problems. Polityka Energetyczna. 2020. 23(4). Pp. 123–140. (Scopus)
СТАТІ ФАХОВІ
 1. Zhygalkevych Zh. Management aspects of business development. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2022. № 2(7). С. 69-74. DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.7
 2. Жигалкевич Ж. М., Єфімова Л. І. Особливості управління ресурсним потенціалом підприємства. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7756
 3. Жигалкевич Ж. М., Драгомощенко А. О. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2021. 33. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-27 (електронне фахове)
 4. Жигалкевич Ж. М., Нечитайло М. І. Система мотивації праці персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9700. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.1 (електронне фахове)
 5. Zhygalkevych Zh., Saloid S., Labzina A. Analysis of logistics support for construction processes at llc “bmu-2019”. Інвестиції:практика та досвід. 2021. № 21. Рp. 60–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.60
 6. Смоляр Л.Г, Жигалкевич Ж.М., Тюх М.О. Управління логістичною діяльністю підприємства. Інвестиції:практика та досвід. 2022. № 1. С. 5–11.
 7. DOI: 10.32702/23066814.2022.1.5
 8. Жигалкевич Ж.М., Єфімова Є.Є. Організація ризик-менеджменту інноваційних проєктів на ПрАТ «МХП». Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021. №20. С. 69-75. DOI: 10.20535/2307-5651.20.2021.252849
 9. Жигалкевич Ж.М. Узгодження взаємодії представників науки та бізнесів у межах квазіінтеграційних структур. Економіка і управління. 2020. № 3. С. 5–13.
 10. Жигалкевич Ж.М., Залуцький Р.О. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнес-структур. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8380
 11. Жигалкевич Ж.М. Діагностика розвитку машинобудівних квазіінтеграційних структур в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 9. С.188-197
 12. Жигалкевич Ж.М. Розвиток взаємодії підприємств в межах квазінтеграційних структур. Ефективна економіка. № 10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8256
 13. Жигалкевич Ж.М. Законадавчі умови розвитку вітчизняних машинобудівних квазіінтеграційних структур. Підприємництво та інновації. 2020. № 14. С.32-37.
 14. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Визначення привабливості інноваційних проектів в межах квазіструктур на основі коджойнт підходу. Маркетинг і цифрові технології. 2020. №1. С. 15-28
 15. Жигалкевич Ж.М. Зв’язки в квазіінтеграційних структурах на основі машинобудівних підприємств. Підприємництво та інновації. 2019№8. С. 93-98.
 16. Жигалкевич Ж.М. Ризики інноваційних проектів в машинобудівних квазіструктурах. Інтелект ХХІ. Випуск 6. 2019. С. 63-66.
 17. Жигалкевич Ж.М., Чухліб В.Є. Управління проектами та їх ризиками: підходи та методи. Приазовський економічний вісник. Випуск № 6 (17). 2019. URL: http://pev.kpu.zp.ua/archives
 18. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Маркетинг-менеджмент квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. Вісник ХНУ: Економічні науки. № 5(274). 2019. С. 220-223. (ISNN 2307-5740/ DOI 10.31891/2307-5740. Наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)
 19. Грубар А.М., Жигалкевич Ж.М. Тенденції та перспективи розвитку E-commerce ринку України.  Інфрастуктура ринку. 2019. №36. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019
 20. Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проекту. Інфрастуктура ринку. 2019. №35. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019
 21. Жигалкевич Ж.М., Станіславський О.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах Євроінтеграції. Економічний вісник НТУУ “КПІ“. 2019. №16. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181688
 22. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Створення та розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. Бізнес-навігатор. 2019. Випуск 3(52). С. 128-132.
 23. Жигалкевич Ж.М. Підходи до розроблення програмних показників розвитку квазіструктур машинобудування. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». №1(69). Ч.І. 2019.  С .140-146.
 24. Жигалкевич Ж.М. Розробка цілей комплексної програми розвитку квазіструктур: науково-методичні положення / Ж.М. Жигалкевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 33. – 2019 р. – С. 103-108.
 25. Програмно-цільове планування розвитку квазіінтеграційних структур / С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Випуск 15, 2018 р.
 26. Особливості відображення дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, М.В. Храмцова // Приазовський економічний вісник. – №1(06), 2018. – С. 165-167
 27. Особливості технічного аналізу фондового ринку [Електронний ресурс]/ М.О. Миронюк, Ж.М. Жигалкевич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – Режим доступу до статті : http://global-national.in.ua/issue-22-2018
 28. Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств: закони та закономірності формування / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці. – №1(63), 2018. – Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua/archive
 29. Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур / С.О.Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Випуск 14, 2017 р.
 30. Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – №1(61), 2017. – 414 с. – С. 25-33
 31. Розвиток ринкових відносин на основі квазінтеграції / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Вісник НУ “Львівська політехніка” . Серія : Логістика. – № 846. – 2016. – С.159-164
 32. Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання] — Електрон. журн. — Миколаїв : МНУ, 2016. — Вип. 12. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf. – Заголовок з екрана.
 33. Сиситема управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства [Електронний ресурс] / Ж.М.Жигалкевич, Е.С. Фісенко // Економіка та суспільство. – 2016. — №4. — Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua. – Заголовок з екрана.
 34. Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв / Ж.М.Жигалкевич // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Випуск 12, 2015 р.
 35. Інтеграція виробництв ― об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – №1(49), 2014. – 414 с. – С. 347-354
 36. Інноваційна парадигма кластероутворення / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(26)/2014. — С. 79–83.
 37. Інституційні засади створення та розвитку кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки— № 5, частина— 2. — 2014. — С. 77–81.
 38. Класифікація кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Одеського національного університету. — Том 19. — Випуск 2/3: Економіка. — 2014. — С.98-101.
 39. Концептуальні положення інноваційної політики регіонального кластероутворення / Д. М. Стеченко,Ж.М. Жигалкевич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. Випуск 28, том 1 (за аг. Ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К.: Видавнич-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 447 с. – С121-128.
 40. Наукові основи моделювання машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Університетські наукові записки. – № 1 (37). – 2011. – С. 436–442.
 41. Аспекти формування структури корпоративної стратегії / Д.М.Стеченко, Ж.М. Жигалкевич, Н.Ю.Тимошенко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2011. – Вип. 3.
 42. Ефект синергізму в машинобудівних інноваційно-технологічних кластерах / Ж.М. Жигалкевич // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 333 с. – С. 236–244.
 43. Стратегічні напрями розвитку інноваційно-технологічних  кластерів на основі машинобудівних підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Стратегія розвитку України. Науковий журнал, №4, Т.2. Економіка, соціологія, право. – Київ – 2011. С.64-69
 44. Кластеризація взаємодіючих промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2010. – Вип. 2.
 45. Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні / Ж.М. Жигалкевич // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. — Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 61. – 151 с. – С. 96–103.
 46. Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць – Спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика : у 2 ч. – Ч. ІІ. – К. : КНЕУ, 2010. – 401, [7] с. – С. 337–344.
 47. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід / Л.П.Артеменко, О. В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // Інвестиції: практика та досвід. – № 19. – 2009. – С. 12–14.
 48. Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру / М.А.Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць : [електронне фахове наукове видання] – Електрон. журн. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1.
 49. Соціально-психологічні проблеми в концепції розвитку менеджменту освіти в сучасних умовах України / В.Д.Нємцов , О.М.Мелащенко, Ж.М. Жигалкевич // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб.наук.праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2001. №3. – Кн..1. – 164 с. – С.111-115.
СТАТТІ ІНШІ
 1. Ярова Д. О., Жигалкевич Ж. М. Сучасний стан реалізації інвестиційного потенціалу України. Сучасні підходи до управління підприємством. №5 (2020). URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204753
 2. Жигалкевич Ж.М. , Юнал Т. Управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах диверсифікації діяльності. Актуальні проблеми економіки і управління. Випуск 14, 2020 рік. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190479
 3. Стан фінансового менеджменту ПАТ “Фармак” в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності  / Ж.М. Жигалкевич, А.І. Юденко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ”  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 13, 2019 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/170149
 4. Особливості фундаментального аналізу фондового ринку [Електронний ресурс] / М.О.Миронюк, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142598
 5. Теоретичні аспекти управління ризиками цінних паперів [Електронний ресурс] / С.О.Лютов, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142598
 6. Інтернет-комунікації – основа маркетингової діяльності підприємства  [Електронний ресурс] / Н.П.Обловацька, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142607
 7. Особливості зарубіжного досвіду реінженірингу інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О.Ю.Собко, Ж.М.Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. – № 3(2018). – Режим доступу : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142938
 8. Становлення концепції відкритих інновацій  / Ж.М. Жигалкевич, А.В. Лисак // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102779/97862
 9. Напрями активізаціїї інноваційної діяльності в стратегічному розвитку кормовиробничого підприємства  / Ж.М. Жигалкевич, А.І. Нікітенко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік. – Режим доступу: http://http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102781
 10. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського  «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 11, 2017 рік.  – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783
 11. Передумови реінжинірингу інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, О.Ю. Собко // Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до управління підприємством».–  Випуск 2, 2017 рік. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72870
 12. Удосконалення управління підприємством на основі застосування інформаційних технологій / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Збірник наукових праць  «Сучасні підходи до управління підприємством».–  Випуск 1, 2016 рік. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72870
 13. Шляхи удосконалення експортної діяльності на ринку кондитерських виробів / Ж. Жигалкевич, О.Бублей // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 10, 2016 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2850
 14. Підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу на інноваційно активних підприємствах / Ж.М. Жигалкевич, Лисенко А.В. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc
 15. Конкурентоспроможність металургійної промисловості України: стан та засоби підвищення / Ж.М. Жигалкевич, Ріпенко Я.В. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc
 16. Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу / Ж.М. Жигалкевич, Хомик Н.П. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». – Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc
 17. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Пасько О.С. // Електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» «Актуальні проблеми економіки і управління». –– Випуск 9, 2015 рік. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/2201/showToc
 18. Наукові підходи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, Пасько О.С. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 85-89
 19. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Онопко А.С. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 346-351
 20. Сутність інноваційної діяльності на виробничому підприємстві / Ж.М. Жигалкевич, О.С. Пасько // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 180-185
 21. Підвищення інноваційної  активності вітчизняних підприємств / Ж.М. Жигалкевич, В.А. Горобець // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 50-55
 22. Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості / А.О.Бондарь, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік
 23. Забезпечення якості продукції на засадах системного підходу / Н.П. Хомик, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 394-398
 24. Стратегія інноваційного розвитку молокопереробних підприємств / Ж.М. Жигалкевич, Є.В.Кулаченко // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік
 25. Чинники інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства/ Ж.М. Жигалкевич, С.Є.Яковлєва // Актуальні проблеми економіки і управління : збірник наукових праць молодих. – факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ» – Випуск 8, 2014 рік
 26. Продукт, як складова підвищення конкурентоспроможності підприємства / С.Є.Яковлєва, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 80-84
 27. Вплив інноваційного розвитку на діяльність підприємства / Ж.М. Жигалкевич, І. В. Задирака // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.1. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 266 с. – С. 84-88
ТЕЗИ
 1. Жигалкевич Ж.М., Головащук В.А. Антикризове управління підприємством в умовах пандемії. Theoretical Foundations in Practice and Science: materials of the XIV International scientific-practical conference, Bilbao, Spain, 21-24 Dec. 2021, pp. 107-109.
 2. Solntsev S., Zhygalkevych Zh. Development of quasi-integration structures on the basis of relationship marketing. Marketing of innovations. Innovations in marketing. Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2021). Bielsko-Biala: WSEH. Рр. 184-189.
 3. Жигалкевич Ж. М., Нечитайло М. І. Підходи до формування механізму системи мотивації персоналу підприємства. Наука, освіта, технології, інновації: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей між нар. наук.-практ. конф. (2 Ч.), Полтава, 22 листопада 2021 р., С. 35-36.
 4. Єфімова Є. Є., Жигалкевич Ж. М. Підходи до управління ризиками інноваційних проектів. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф,. Київ, 17 трав. 2021. С. 216-217. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/231811
 5. Єфімова Є. Є., Жигалкевич Ж. М. Стратегічні напрямки інноватизації проектів агропромисловості України. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (Київ, 23 квітня 2020 року). С. 168-169. 
 6. Ярова Д. О., Жигалкевич Ж. М. Проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (Київ, 23 квітня 2020 року). С. 196-197.
 7. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Види ризиків інноваційних проектів в межах машинобудівних квазіструктур. І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (Київ, 23 квітня 2020 року). С. 194-195. 
 8. Kyrychenko O., Zhygalkevych Zh., Kyrychenko S. Factors of crisis in the enterprises. Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. Pp. 220-222.
 9. Кириченко О.С., Жигалкевич Ж.М. Щодо суті антикризового управління підприємством. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 12 березня 2020 р.) С. 27-28.
 10. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Маркетингова складова в управлінні квазіінтеграційними структурами. XIV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України” (Хмельницький-Сатанів, 28-30 листопада 2019 р.). С. 160-161.
 11. Юнал Т., Жигалкевич Ж.М.  Диверсифікації діяльності як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин» (Дніпро, 14 грудня 2019 року ). С. 84-85.
 12. Solntsev S., Zhygalkevych Zh. Digital management of industrial quasi-integration structures. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава» (Дніпро, 19 жовтня 2019 року ). С. 54-55.
 13. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Програмно-цільова орієнтація в управлінні машинобудівними квазіструктурами. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференціїї (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч.1. – 59 с. – С. 48-49.
 14. Передумови розвитку квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич //Матеріали VІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми
  теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 28 травня 2019). – Одеса: ОНПУ, 2019 – 219 с. – С. 186-189
 15. Розвиток квазіінтеграційних структур на основі програмних показників / С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич //Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 127 с.- С.24-25
 16. Стартапи в сфері шкільної освіти / Денісов М.І., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.15.
 17. Управління бізнесом на основі конкурентної розвідки / Жигалкевич Ж.М., Путіліна Д.О. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.81.
 18. Сучасні методи управління витратами підприємства / Подвальна В.В., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.97.
 19. Управління логістичними системами підприємств харчової промисловості / Грубар А.М., Жигалкевич Ж.М. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11 квітня 2019 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 120 с. – С.111.
 20. Конкурентоспроможність як фактор успішного розвитку підприємства / О.В. Гурман, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.93
 21. Бізнес-планування як інструмент розвитку підприємства / Ж.М. Жигалкевич, А.М. Грубар // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.89
 22. Сучасний стан і тенденції розвитку промислових підприємств України / О.В. Станіславський, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.122.
 23. Сучасні підходи до комплексу маркетингових комунікацій / П А. Прокопченко, Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.118.
 24. Планування розвитку квазіінтеграційних структур /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 28 травня 2018). ¾ Одеса: ОНПУ, 2018 – 242 с. – С. 191-193.
 25. Посилення ринкових позицій підприємств на основі квазіінтеграції /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТЕРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 169-170.
 26. Бізнес-план як основа підприємницької діяльності / Ж.М.Жигалкевич, В.Є. Чухліб //  Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ ІВсеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. – С.71
 27. Ринкові передумови створення квазіінтеграційних структур /  С.О.Солнцев, Ж.М.Жигалкевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 352 с. – С. 277-278.
 28. Approaches to modeling integrated corporate structures / Zh.Zhygalkevych // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 197 с. – С.51
 29. Інформаційні технології в управлінні підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – 104 с. – С.23.
 30. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С.346-381
 31. Підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств як фактор конкурентоспроможності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, В.А. Горобець // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С.38-44
 32. Наукові підходи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Ж.М. Жигалкевич, О.С. Пасько // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2015. – 104 с. – С. 85-89
 33. Інституційний механізм розвитку кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність / Матеріали Х(ХХІІ) Міжнародної науково-практичної конференції , Київ, 13-14 березня 2014 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г.Герасимчук (відпов.ред.) та ін..]. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 158с.- С.76
 34. Закономірності створення кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – 250 с. – С.124-125
 35. Актуальність регіонального кластероутворення / Д.М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня, 2013. Київ. С.4. С.49-53
 36. Clusters: development in Ukraine / М.А.Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність / Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г.Герасимук (відпов.ред.) та ін..]. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 240с.- 232 с.
 37. Актуальність диверсифікації розвитку корпоративних утворень / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-6 квітня 2012 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 204 с.
 38. Актуальність формування інфраструктури інноваційної діяльності / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції, студентів та молодих учених, 1-2 березня 2012 Бердянськ, 2012
 39. Підходи до визначення ефективності інноваційно-технологічного кластера / С.О. Солнцев, Ж.М. Жигалкевич // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы второй международной научно-практической конференции, 3-6 октября 2012 года. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 206 с. – С. 164-165
 40. Місія кластеризації взаємодіючих підприємств у Єврорегіонах / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – 262 с.
 41. Актуальність кластероутворення взаємодіючих підприємств / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.3.- Донецьк: ТОВ «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – 139 с.- С.99-100.
 42. Ефективність створення  кластерів взаємодіючих підприємств / Ж.М. Жигалкевич, М.А.Пічугіна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-22 квітня 2011 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 192 с.
 43. Підходи і принципи моделювання інноваційно-технологічних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 298 с. – С. 110.
 44. Формування організаційно-економічних зв’язків кластер них утворень / Ж.М. Жигалкевич // Сучасні підходи до управління підприємством [Текст]: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 358 с. – С. 276–277.
 45. Кластероутворююча місія інтеграції підприємств / Ж.М. Жигалкевич // Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти [Текст]: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2011 року). – Київ: УВОІ «Допомога», 2011. – 270 с. – С. 197–198.
 46. Системність управління корпоративним підприємством / Д. М. Стеченко, Ж.М. Жигалкевич // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 13-14 травня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – 188 с. – С. 127.
 47. Криза як фактор стимулювання інноваційної діяльності / Ж.М. Жигалкевич, О.Г.Богомол // Сучасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]:/ Збірник наукових праць.- Випуск 5 (частина ІІ). Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2010. – 168 с. – С.79-82.
 48. Можливості та загрози пов’язані зі вступом України в СОТ / Ж.М. Жигалкевич, А.С.Поліщук,К.О. Євсєєва // учасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]:/ Збірник наукових праць.- Випуск 5 (частина І). Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2010. – 183 с. – С.35-38.
 49. Інновація – провідний засіб антикризового менеджменту / Ж.М. Жигалкевич, А.С.Поліщук,К.О. Євсєєва // «Nauka I inowacja – 2010» Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 7-15 жовтня 2010 року. – Volum 2. Economizne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 112 str. – С. 19-24.
 50. Логіко-структурне моделювання інноваційно-технологічних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 груд. 2010 р. : В 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2010. – Т. 1.: Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – 2010. – 125 с. – С. 34–36.
 51. Етапи формування машинобудівних кластерів / Ж.М. Жигалкевич // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. – К. : КНЕУ, 2010. – 377 [7] с. – С. 116–119.
 52. ГМК України: вплив і наслідки фінансової кризи / Ж.М. Жигалкевич, О.В.Васенко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки [Текст]:/ Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2009 р. – Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2009. – 237 с. – С.143.
 53. Державне фінансування інноваційної діяльності підприємств України / Ж.М. Жигалкевич , Є.С.Полонська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2008 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. – 256 с. – С.47-48.
 54. Проблеми розвитку малого бізнесу України / Ж.М. Жигалкевич, Т.С.Щербата // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2008 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. – 256 с. – С.165-166.
 55. Управління інноваційною діяльністю підприємства / Ж.М. Жигалкевич // Дніпропетровськ: Соціально-економічні перспективи розвитку України, Зб. Матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції, 14 червня 2006 р. – Том 2. – Дніпропетровськ% Наука і освіта, 2006. – 108 с. – С.47-49
 56. Стратегічні завдання кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки України / Ж.М. Жигалкевич // Проблемы и перспективы развития транзиктивной экономики. Сб. материалов Всеукраинской научно-практической конференции, 20 декабря 2002 г. – Сімферополь: Таврия-Плюс, 2003. – 368 с. – С.21-23.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Дистанційний курс. «Бізнес-планування» для бакалаврів спеціальності 073 – Менеджмент. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1255 Сертифікат Серія НМП No 5500 від 24.06.2021
 2. Дистанційний курс. «Фінансовий менеджмент» для магістрів спеціальності 073 – Менеджмент. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3393 Сертифікат Серія НМП No 5501 від 24.06.2021
 3. Дистанційний курс. «Інноваційний менеджмент» для бакалаврів спеціальності 073 – Менеджмент. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4061 Сертифікат Серія НМП No 5500 від 24.06.2021.
 4. Бізнес-план = : навчальний посібник до виконання розрахункової роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ж. М. Жигалкевич.Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 38 с.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45016
 5. Менеджмент і бізнес-адміністрування. Організація, виконання та захист магістерської дисертації  : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньопрофесійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Кравченко М. О., Жигалкевич Ж. М., Артеменко Л. П.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 56 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49914.
 6. Моделювання управління економічними системами і процесами: навчально-методичний комплекс дисципліни : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Солнцев, Ж. М. Жигалкевич. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 50 с.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48693.
 7. Цифрові стратегії в бізнесі. Навчально-методичний комплекс дисципліни : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ж. М. Жигалкевич, Я. О. Колешня. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 70 с. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49819
 8. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 144 с.
 9. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 8.05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»; 8.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю»; 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні»; 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Уклад.: Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. — 84 с.
 10. Brief abstract of lectures of the discipline “Financial Management” for students of management and marketing faculty in field of knowledge 0306 “Management and Administration”, specialties: 7.03060101, 8.03060101 “Management of Organization and Administration”, 8.03060102 “Management of innovative activity”, 7.03060104, 8.03060104 “Management of external activity”; field of knowledge 1801 “Specific categories”, specialty 8.18010012 “Innovation Management”; field of knowledge 0305 “Economics and entrepreneurship” / Сoncluded.: Zhanna М. Zhygalkevych, Оlga V. Kamyanska. – K.: NTUU «KPI», 2015. – 57 p.
 11. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич – 18 с.
 12. Дистанційний курс «Фінансовий менеджмент» / Ж.М. Жигалкевич// Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ». Сертифікат  НМП№4044. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.phpid=596
 13. Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03060104, 8.03060104    «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; галузі знань 1801 «Специфічні категорії  спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»; напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич // НТУУ «КПІ», електронне видання, 2014 р.
 14. Фінансовий менеджмент: метод. Вказівки до Практичних занять  для студ. Ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготов. 0502 «Менеджмент» спец. 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»; 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки „Специфічні категорії” спец. 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / О.В. Кам’янська, Ж.М. Жигалкевич, К.О. Бояринова // НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК „Політехніка”, 2009 р. – 60 с.
 15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
 16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка підприємства»  / О.В. Гук, Ж.М. Жигалкевич // Електронний засіб навчального призначення,  НМУ № Е19/10-398,  44 стор, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 червня 2010 р., протокол №10.
 17. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Ю.В. Каракай, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Ж.М. Жигалкевич // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.
 18. Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт / Менеджмент організацій: метод. вказівки до викон. Та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалав» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Л.Є. Довгань, І.П. Малик, К.О. Бояринова, Ж.М. Жигалкевич, Л.Л. Ведута // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2010. – 60 с.
 19. Методичні вказівки до підготовки та складання  комплексного державного екзамену  для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальностей: 8.050201, 7.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційних рівнів:  «магістр», «спеціаліст» / Уклад.: Ю.В. Каракай, Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко, С.О. Пермінова, Ж.М. Жигалкевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 72 с.

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49844

Фінансовий менеджмент: силабус https://drive.google.com/file/d/14lrm1x_HAhc9TXQcQO8Ow7oG2_bBWA0r/view

Бізнес-планування на промисловому підприємстві: навчальний посібник https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45016

Бізнес-планування на промисловому підприємстві: силабус https://drive.google.com/file/d/1Op_6RxPW4_NyTlxbD7Nddmv0DOxJT5SW/view?usp=sharing

Форми мережевої взаємодії бізнес-структур: силабус https://drive.google.com/file/d/1_d8DNsMCKFNt5FoDZc4f2eK739QkIW2m/view

Форми мережевої взаємодії бізнес-структур https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49567

Фінансовий менеджмент: платформа Сікорський https://do.ipo.kpi.ua/user/index.php?id=3393

Бізнес-планування на промисловому підприємстві: платформа Сікорський https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1255