Пічугіна Марина Анатоліївна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38044-204-85-10

Е-mail: pichuginam@ukr.net, m.pichugina@kpi.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2010 р.

Кандидат економічних наук
аспірантура Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», дисертація на тему: «Формування та розвиток інноваційного кластеру підприємств кабельної промисловості»

1998-2003 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ФММ
Магістр з менеджменту ЗЕД

2017-2020 рр.

ГРАНТ ERASMUS+ та JEAN MONNET FUND:
міжнародний проєкт «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

2015-2018 рр.

Керівник науково-дослідної роботи
1.«Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 114U001134)
2. «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0112U001191)

2019/2020 рік

Підручники, посібники

 1. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. HR менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л.П. Артеменко, М.А.Пічугіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 50,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 320 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35350
 2. Менеджмент: Управління якістю: методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.:        І.С.Луценко,      М.А. Пічугіна –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 23 с.
 3. International management: methodical guidelines to the course work for master level students of specialty 073 «Management» educational and professional program «International Business Management» / Complier: M.A.Pichugina. – Kyiv.: Igor Sikorsky KPI, 2020. – 23 p.
 4. Міжнародний менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад.: М.А. Пічугіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 208 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 25 с.

Фахові статті

 1. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А., Артеменко О.Т. Бенчмаркінг конкурентоспроможності фармпідприємств на європейському ринку// Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №16. – 2019. – С. 152-161.  Index Copernicus РИНЦ http://ev.fmm.kpi.ua/article/viewFile/181840/181718 Фахова стаття
 2. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Вища освіта в Україні: інституційні деформації // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Серія «Економіка» №4. – 2019. – С. 21-29. https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_4_2019-21-27.pdf Index Сopernicus” Фахова стаття

Статті

 1. Pichugina M., Artemenko L. Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution // Ukraine – European Union: From Partnership Towards Association. The Ukrainian Yearbook of the European Integration Studies. II. – Lutsk, Teren, 2019. – p. 286-292. Стаття

Тези

 1. Artemenko L., Pichugina M. Eurointegration initiatives of Eastern Partnership in higher education of Ukraine 7 червня 2019 р. на Міжнародну науково-практичну конференцію “10-річчя Східного Партнерства: здобутки, виклики, перспективи» (599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT).
 2. Pichugina M., Okręglicka M. Skills for European business development in digital era // Business, innovation, management: problems and perspectives: Coll. of theses. І Internat. scient.- pract. conf., April 23 2020 y. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publ. house «Politekhnika», 2020. – с.94.
 3. Pichugina M. GREEN MARKETING AS LONG-TERM PERSPECTIVE FOR UKRAINIAN COMPANIES // матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»,  Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020.-  с.194.
 4. Pichugina Maryna . The role of analytical systems in ensuring the economic security of the enterprise// збірник наукових праць XІX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», м. Київ, 15 квітня 2020 року. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –  с.15.
 5. Pichugina, GREEN MARKETING AND GREEN WASHING: UKRAINIAN CONTEXT // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – с.179.
 6. Pichugina M. Platforms as drivers for online education in Ukraine // матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології”, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ. – с.350 http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/materyaly_mon_end.pdf
 7. Шрамко Н.В., Пічугіна М.А. ВПЛИВ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНОК ПРАЦІ ЛОГІСТІВ // Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління персоналом в інституційній економіці”, 2020 http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/view/202799/202639 (зі студентом)
 8. Sofiia Poznakhovska, Maryna Pichugina. CHALLENGES OF HR MANAGEMENT DURING PANDEMIC// Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління персоналом в інституційній економіці”, 2020 http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/view/202737/202586 (зі студентом)
 9. Pichugina M. EFQM Excellence Model as an indicator and tool of enterprise development// Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ”, 27 листорада, 2019 с.113
 10. Pichugina M. The EU Environmental Protection Policy and Ukraine // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» (11 квітня 2019 року, м. Харків). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – с. 278.
 11. Шрамко Н. В., Пічугіна М. А. Передумови використання CALS-технологій для підтримки проектів // Business, innovation, management: problems and perspectives: Coll. of theses. І Internat. scient.- pract. conf., April 23 2020 y. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publ. house «Politekhnika», 2020. –  226. (зі студентом)
2018/2019 рік

Монографії

 1. Організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств : монографія / Л. П.  Артеменко, І. С. Луценко, С. О. Пермінова, М. А., Пічугіна,  М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. – 320 с.  Ухвалено Вченою радою № 7; дата 24.06.2019.

Фахові статті

 1. Nuzhna Y., Pichugina М. Approaches to assessing the effectiveness of cooperation in the strategic alliances // ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE” – № 15 (2018). Access: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135692/132547

Статті

 1.  Pichugina M.,  Artemenko L. Strategic priorities of Ukrainian environmental policy in Association Agreement EU // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development; Kyiv; 23.04.2019

 Тези

 1. Pichugina M., Ahmed Mohammed Younis Ahmed. Sport project as a tool of international cooperation promotion // Тези доповідей 17 міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»; Київ; Дата проведення: 25.11.2018.
 2. Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Project Active Teachers – Student Start-Up Activity// Тезисы докладов МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»; – г. Батуми, Грузия; 13.09.2018.
 3. Lina Artemenko, Maryna Pichugina. NEW TEACHER ACTIVITIES: PROJECT DEVELOPER, PROJECT MANAGER, TRAINER// Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства”; Чернігів; 09.11.2018– 0,1
 4. Maryna Pichugina. THE EU ENVIRONMENTAL PROTECTION AND UKRAINE// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»; м. Харків; 11.04.2019.
 5. Pichugina M . NEED FOR GREEN INVESTMENTS FOR UKRAINE // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України”. м. Київ; Дата проведення: 06.06.2019.
 6. Artemenko Lina, Pichugina Maryna. Experience of the project «European business models: transformation, harmonization, implementation in Ukraine» // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» & «Управління проектами Європейського Союзу»; Місце проведення – Луцьк; Дата проведення: 26.03.2019.
 7. Pichugina M. – Current Ukrainian-Iraqi economic relations and its perspectives // Тези доповідей ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 26.03.2019
 8. Pichugina M.,  Artemenko L.- Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ» м. Львів; Дата проведення: 23.03.2019 –
 9. Artemenko L., Pichugina M. Eurointegration initiatives of Eastern Partnership in higher education of Ukraine // // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “10-річчя Східного Партнерства: здобутки, виклики, перспективи”; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 07.06.2019.
 10. Pichugina Maryna. The new “green” economy as a strategic priority of Ukraine // // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»; Місце проведення – Одеса; Дата проведення: 28.05.2019 ; Url – https://economics.opu.ua/files/science/men/2019/s4.pd; – 0,1
 11. Pichugina M. OPEN EDUCATION PLATFORMS // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці»; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 17.04.2019.
2017/2018 рік

Статті у виданнях, що належать до науко метричних баз даних Scopus та Web of Science

1.Pichugina M. STRATEGY OF THE COMPANY BALANCED DEVELOPMENT// PROCEEDINGS OF THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT CITPM 2018. 2018. р.530-537; Url – http://citpm.wz.pcz.pl/files/CITPM-2018.pdf

Статті в іноземних виданнях, що належать до науко метричних баз даних

 1. Chuprina M., Pichugina M., I. Shekhovtsowa, FORMATION OF THE REGIONAL INDUSTRIAL INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF STRATEGIC POTENTIAL DEVELOPMENT [Online] // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2018. №3.  Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
 2. Chuprina M., Pichugina M. FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGY OF REGINAL INDUSTRIAL
  COMPLEX IN THE CONTEXT OF RESOURCE CONSTRAINTS[Online] // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2017. №2.  Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl

Тези

 1.  Pichugina M., Artemenko L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy //2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and lnterdisciplinarity in EU Environmental Research” 7th and 9th of June 2018, in laşi (Romania), Alexandru loan Cuza University of laşi.
2015/2016 рік

Монографії та наукові видання
1. Foresight and construction of the strategies of socio-economic development of Ukraine on mid-term (up to 2020) and long-term (up to 2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Institute for Applied System Analysis of MES of Ukraine and NAS of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development; Agrarian Superstate Foundation. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «Igor Sikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 184 p. Project performer: M.Pichugina. ISBN 978-966-622-783-9. Access mode: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016-EN.pdf
2. Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2015. — 136 p.
Project performer: M.PICHUGINA. ISBN 978-966-622-750-1. URLhttp://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2015-2ED-EN%20.pdf

Статті в іноземних виданнях, що належать до науко метричних баз даних
1. PICHUGINA M. The transbordering clusters: European Experience and Opportunities for Ukrainian Companies // World Scientific News. – №57. – 2016. Р. 530-545. 1st International Scientific Conference, Dilemmas of scientific research in various fields of science: natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences, 10th October, 2016, Cracow, Poland RLhttp://www.worldscientificnews.com/article-in-press/2016-2/55-60-2016/

Фахові статті

1.PICHUGINA M. Key factors of enterprise innovation activity [Internet source] / Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – eISSN 2311-6293. URL http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_15.pdf

Тези

1. Okręglicka, M., Pichugina M. Updating a flexible development capacity of enterprise / the collection of scientific works of participants of the VI Ukrainian scientific-practical conference “Modern approaches to the management of the enterprise”. Kyiv: NTUU “KPI” VPI VPK “Polytechnic”, 2016. (in Ukrainian)
2. Pichugina М. A. Klochkova M. A. Approaches to the enterprise export potential development in the conditions of unstable environment/ Collection of scientific works of Khmelnytskyi cooperative trade-economic Institute: economic science. – No9. – 2015. – p. 151-153. http://www.xktei.km.ua/files/Zbirnik9.pdf (in Ukrainian)