Голюк Вікторія Ярославівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: V_Goliuk@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2012 р.

Доцент
атестат доцента, 12ДЦ №032639, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, доцент кафедри банківської справиЦ № 013769 від 22.12.2006 р.

2006 р.

Кандидат економічних наук
диплом кандидата наук, ДК №035075, 8 червня 2006 року, Вища атестаційна комісія України, «світове господарство і міжнародні економічні відносини»

1997-2002 рр.

Волинський державний університет імені Лесі Українки
факультет міжнародних відносин
спеціальність «міжнародні економічні відносини»

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
 1. Голюк В.Я. Теоретичні засади реалізації грошово-кредитної політики України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку і аудиту. – №3 (28), – 2010. – С.55 – 61.
 2. Голюк В.Я. Нормативно-правові засади грошово-кредитної політики в Україні в контексті перспектив імплементації режиму інфляційного таргетування // Економічний форум. – №2. – 2011. – С.324-329.
 3. Голюк В.Я. Інфляційне таргетування як складова фінансової безпеки держави // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. – т.2, – 2011. – С.285 – 288.
 4. Голюк В.Я. Значення монетарного чинника у розвитку інфляційних процесів в Україні у 2002—2010 роках // Інвестиції: практика та досвід. – №5. – 2012. – С. 28-30.
 5. Голюк В.Я. SDR як індикатор купівельної спроможності грошей // Економічний форум. – №2. – 2012. – С.353-356.
 6. Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. – №2. – 2014.
 7. Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. – №2. – 2014.
 8. Голюк В.Я., Волощук С.Д. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень // Інвестиції: практика та досвід. – №8, – 2015. – С.24-29.
 9. Голюк В.Я. Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку // Вчені записки університету “КРОК”. Серія : Економіка. – 2015. – Вип. 41. – С. 21-27.
 10. Голюк В.Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка та менеджмент». – 2016. – Вип. 15. – С. 96-99.
 11. Голюк В.Я. Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах. // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2016 (13). – С. http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80085/75644
 12. Голюк В.Я. Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2016. – Вип. 19. – С. 32-35.
 13. Шевченко О.Р. Голюк В.Я. Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України // Електронний фаховий науково–практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. –. Адреса доступу: www.market–infr.od.ua
 14. Голюк В.Я. Голець Н.І. Аналіз експорту м’яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку // Електронний фаховий науково–практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. –. Адреса доступу: www.market–infr.od.ua
 15. Голюк В.Я., Баула О.В., Салабай В.О. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури // Економічний форум. – 2017. – №2.
 16. Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О. Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск № 15.
 17. Viktoriia Goliuk Impact of innovations on GDP dynamics // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №2.- С.151-159.
 18. Голюк В.Я. Подвальна В.В. Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні в 1991-2016 // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Вип.244. ч.2. – С.69-72
 19. Голюк В.Я. Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 14. – С.64-68.
 20. Goliuk V.Y. Impact of monetary and non-monetary factors on economic development of Baltic countries // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2017. – №133. – С.117-123. (0,5 д.а.)
 21. Голюк В.Я. Динаміка ключової процентної ставки та її вплив на економічне зростання // Економіка, фінанси, право. – 2018. –№2/3. – С.30-33. (0,5 д.а.)
 22. Головата О.В., Голюк В.Я. Організація міжнародного проекту для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2018. –№5. – С.42-44.
 23. Goliuk V.Y. The effect of interest rate policy on GDP dynamics in Latvia // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2018 (15). – С.108-113. (0,5 д.а.)
 24. Голюк В.Я. Взаємозв’язок ставки по федеральних фондах, динаміки ВВП та інфляції у США у 1961-2016 // Стратегія розвитку України. – 2018. – №1.
 25. Дергачова В.В. Голюк В.Я., Згуровський О.М. Валютна девальвація у торгівельній війні США і Китаю // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – № 17.
 26. Goliuk V.Y. MONETARY COMPONENT OF BREXIT IMPACT ON EU AND THE UK ECONOMY // Стратегія розвитку України. – 2019. – №1. С.185-189
 27. Goliuk V.Y. Relationship between federal funds rate and ECB main refinancing operations rate dynamics // Економічний вісник НТУУ КПІ. – 2019 (16). – С.88-96. (0,5 д.а.) http://fmm.kpi.ua/_userfiles/EV%20KPI%202019%20full%20part%201.pdf
 28. Голюк В.Я. Дергачова Г.М. Теоретичні засади реалізації фінансового факторингу та особливості його використання у міжнародних кредитно-розрахункових операціях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. № 30. С.48-51.
 29. Дергачова В. В.., Голюк В.Я. Згуровський О.М. Тренди розвитку сучасної глобальної економіки 2020. Економіка, фінанси, право. 2020. №3. С.23-26.
 30. Голюк В.Я. The effect of population dynamics on GDP growth in India. Економіка та держава. 2020. №4. С.109-112
 31. Голюк В.Я. Вплив ключових відсоткових ставок на динаміку ВВП Єврозони. Економічний форум. 2020. №2. С.113-118 .
 32. М. О. Кравченко, В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, В. Я. Голюк Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки. Економіка та держава. 2020. №8. С.35-42 http://www.economy.in.ua/pdf/8_2020/8.pdf
 33. Дергачова В.В., Кравченко М.О., Виноградова О.В., Голюк В.Я., Кузнєцова К.О. Управління детермінантами конкурентної девальвації: теоретичні та практичні аспекти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. №1. С. 281-292
 34. Голюк В.Я., Дергачова Г.М., Колешня Я.О. Вплив податкової ставки на економічнe зростання. Економічний форум. 2021. №2. С.122-126
 35. Голюк В.Я. Мегель Х.О. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку соусів. Економіка, фінанси, право. 2021. №3/2. С.11-15.
ПУБЛІКАЦІЇ У ІНШИХ ВИДАННЯХ
 1. Голюк В.Я. Панасюк Т.П. Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні // Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – 2016. – №1. Режим доступу:  http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356
 2. Viktoriia Goliuk The impact of monetary and non-monetary factors on GDP dynamics of the Visegrád Group countries // World scientific news. – WSN 57 (2016) 267-281 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf
 3. Баула О.В., Голюк В.Я. Світовий досвід використання потенціалу інструментів фондового ринку для забезпечення фінансування регіональних проектів розвитку // Smart & Young.  – 2016. – №10. – C.17-21.
 4. В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик  Сучасний інвестиційний клімат України: аналіз та шляхи покращення // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2017. – №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102740
 5. В. Я. Голюк, Н. І. Голець Вертикальна інтеграція як чинник підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках ( на прикладі ПАТ «Миронівський хлібопродукт») // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2017. – №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102736
 6. Viktoriia Goliuk Impact of innovations on economic growth // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev  – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. (pp. 174-186) (особистий внесок – 0,74 д.а.)
 7. Голюк В.Я. Драпалюк Т.А. Інтернет-банкінг та особливості його використання в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2018. – №12.
 8. Ковальчук С.Є. Голюк В.Я. Особливості управління персоналом торговельного підприємствa // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2018. – №12.
 9. Заєць О.В. Голюк В.Я. Безпекa судноплaвствa як склaдовa  морської логiстики // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2018. – №12.
 10. Піхур О.О. Голюк В.Я. Особливості торгово – посередницької діяльності на ринку керамічної плитки// Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу  НТУУ «КПІ». – 2019. – №13.
 11. Дергачова В., Голюк В., Згуровський О. Торговельна війна США і Китаю: причини та наслідки для світової економіки // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – №1.
 12. Гобунова А.О. Голюк В. Я. Сучасне середовище «retail»-бізнесу на українському ринку одягу. “Актуальні проблеми економіки та управління” : зб. наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського №15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047/showToc
 13. Загричанська А.В., Голюк В. Я. Аналіз конкурентного середовища на кондитерському ринку України.”Актуальні проблеми економіки та управління”: зб. наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. 2020. №15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047/showToc
 14. Кравченко І. А., Голюк В. Я. Сучасний стан і перспективи розвитку авіапромислового комплексу України. “Актуальні проблеми економіки та управління” : зб. наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. 2020. №15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047/showToc
 15. Книжник К. І. Голюк В. Я. Ключові фактори забезпечення конкурентоспроможності оборонно-промислового комплексу України. “Актуальні проблеми економіки та управління” : зб. наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. 2020. №15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/13047/showToc   
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ
 1. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції [Електронний ресурс]: практикум для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Я. Голюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,72 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 122 с. Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14449
 2. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Я. Голюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 966 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 144 с. Режим доступу:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14448
 3. Фінанси, гроші та кредит [Електронний ресурс]:Конспект лекцій: Навчально-методичне видання для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В.Я. Голюк – Електронні текстові дані  (1 файл: 722 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с.
 4. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеню «магістр» напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент міжнародних проектів» / Уклад.: В.В.Дергачова, В.Я. Голюк – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с.
 5. Финансы, деньги и кредит. Конспект лекций: Учебно-методическое издание для студентов специальности 073 «Менеджмент» образовательной степени «бакалавр» / Сост.: В.Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского», 2017. – 76 с.
 6. Международные кредитно-расчетные и валютные операции. Конспект лекций: Учебно-методическое издание для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского», 2017. – 120 с.
 7. Международные кредитно-расчетные и валютные операции. Практикум: учебно – методическое издание для студентов образовательной степени «магистр» области знаний 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент», специализации «Менеджмент международных проектов» /  Сост.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк – К .: НТУУ «КПИ», 2017. – 60 с
 8. Международные кредитно-расчетные и валютные операции: методические указания к изучению дисциплины для студентов образовательного степени «магистр» направления подготовки 07 «Управление и администрирование» специальности 073 «Менеджмент» специализации «Менеджмент международных проектов» / Сост.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – К.: НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского», 2017. – 52с.
 9. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Финансы, деньги и кредит» для студентов специальности 073 «Менеджмент» образовательной степени «бакалавр» / Сост.: В.Я. Голюк, А.М. Савицкая, М. В. Шкробот. – К.: НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского», 2017. – 30с.. 
 10. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 340 с.
 11. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»,  2018. – 136 с. 0,5 – у рейтингу
 12. 12.              Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – Електронні текстові данні (1 файл: 87.2 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 35 с.
 13. : курсова робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Дергачова, В. Я. Голюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 90,3 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 47 с.
 14. Ігоря Сікорського; уклад.: Н.І. Ситник, В. Я. Голюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 74,1  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с.
 15. Тренди і моделі розвитку світової економіки: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк., Г.М. Дергачова  – Електронні текстові дані (1 файл: 106  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 52 с.
 16. Управління валютними операціями: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, Г.М. Дергачова  – Електронні текстові дані (1 файл: 104  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 71 с.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:
 1. Голюк В.Я., Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових  праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С.234-238 
 2. Баула О.В., Голюк В.Я. Особливості функціонування єврорегіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва // Тези V міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2015. – 144с. – С.17-20.
 3. Баула О.В., Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки // Streszczenia Międzynarodowy semiharu « Połączenia interdyscyplinarnych naukekonomicznych w kontek ś cie przem ó wienie mi ę dzynarodowej praktyce ». – Leżajsk – Łuck, 2015 . – 112 s. – S.11-14
 4. Баула О.В., Голюк В.Я. Вплив процесів транснаціоналізації на забезпечення сталого розвитку національної економіки // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 4 апреля 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 288 с.
 5. Голюк В.Я. Теоретичні засади дослідження ролі динаміки обсягів грошової маси у стимулюванні економічного розвитку держави/ «Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel global», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2016; Chişinău). Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică «Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel global» 29 februar. 2016, Chişinău / com.org.: O. (republica moldova) Ţicu (preşedinte) [et al.]. Chişinău: S.n., 2016 (Editura Universitate de stst din Moldova). – 312 p. – pp. 252-254
 6. Голюк В.Я., Баула О.В. Роль монетарних чинників у стимулюванні економічного розвитку держави // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 104с. – С.53
 7. Баула О.В., Голюк В.Я. Особливості формування конкурентних переваг регіонів України в контексті її імплементації у міжнародне конкурентне середовище // Materials of the XII international scientific and practical conference “Prospects of world science”, july 30 – august 7, 2016, volume 1, economic science. –  Sheffield: Science And Education Ltd, 2016. – 104с. –  С.8-11.
 8. Голюк В.Я., Баула О.В. Еколого-економічна складова стратегії розвитку Польсько-Білорусько-Українського транскордонного регіону  // Тези VІ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 91с. – С.27-29
 9. Баула О.В., Голюк В.Я. Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії: міжнародний досвід та вітчизняні переспективи // Тези VІ міжнародної науково-технічної конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 296 с. -С.214-218.
 10. Заєць О.В., Голюк В.Я. Управління логістичними процесами як складова ефективного функціонування та розвитку підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017.
 11. Баула О.В., Голюк В.Я. Cтратегічні пріоритети розвитку зовнішньоторгівельних відносин України задля забезпечення сталого розвитку національної економіки // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно–практической конференции, УО ˮПолесский государ- ственный университет“, г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Респуб- лики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 345 с. –С.14-16
 12. Goliuk V.Y. The relationship between interest rates and GDP growth in Latvia // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–17 лютого 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – 104 с. – С.8-11.
 13. Голюк В.Я. Вплив ключової відсоткової ставки на економіку США // Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 10 березня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень і розвитку». – О.: ЦЕДР, 2018. – 104 с. (С.59-61)
 14. Голюк В.Я. Від’ємні відсоткові ставки та їх вплив на економіку розвинутих країн  // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.49) 
 15. Ковальчук С.Є., Голюк В.Я. Роль тренінгів в системі управління персоналом торговельного підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.102) 
 16. Голюк В.Я. Роль монетарної  політики у стимулюванні економічного розвитку Латвії // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (ІХ), 18 квітня 2018 р. – Київ : НАУ, 2018. 
 17. Голюк В.Я. CУЧАСНА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЄЦБ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОСТКРИЗОВОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ ЄВРОЗОНИ // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк,                          20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: ВежаДрук, 2018. – 267 с.  С. 109-112
 18. Дергачова В.В., Голюк В.Я. PLAZA ACCORD: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019. – 120 с. (С.47) 
 19. Горбунова А.О., Голюк В.Я. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2019. – 120 с. (С.76) 
 20. Голюк В.Я. Взаємозвʼязок ключових відсоткових ставокСША та ЄС // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (ІХ), 10 квітня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019. – 134с. (С.82-84)
 21. Голюк В. Я., Шекера О. О. Брендинг та позиціонування як фактор підвищення конкурентоспроможності МСБ кондитерської галузі. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 232 с.  (С.34-35)
 22. Дергачова В. В., Голюк В. Я. Сучасні тренди розвитку інновацій у вимірі глобальної економіки. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 232 с. (С. 119-120)
 23. Голюк В. Я., Павленко А. О. Особливості логістики торговельних мереж в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 232 с.  (С.200-201)
 24. Стародуб І. О., Голюк В. Я. Сучасний стан та перспективи розвитку авіатранспортної логістики Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 232 с. (С.224-225)
 25. Загричанська А.В., Голюк В.Я. Сучасні тенденції розвитку продуктової лінійки на ринку кондитерських виробів: зб. тез доп. V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії», 28 листопада 2020 року, Дніпро.
 26. Гобунова А.О. Голюк В. Я.  Стратегічне управління кадровим забезпеченням як запорука ефективності та конкурентоспроможності сучасного підприємства. зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти”, 29-30 листопада 2020 р. Львів. 2020.
 27. Дергачова В.В., Макогон Ю.В., Голюк В.Я. Національна валютна політика та її вплив на економіку України в умовах четвертої промислової революції. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. –  с.288 (С. 158-159)
 28. Holiuk V.Y.,Kovalchuk B.S., Tran Thi Ngoc Anh Export diversification impact on economic growth Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 288 с. (С. 132-133)

Фінанси, гроші та кредит. Конспект лекцій і практикум.

https://drive.google.com/file/d/1PDlA4FffPZWzvaisKhXjwkir0tdyvKNN/view?usp=sharing

Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки з виконання розрахункової роботи.

https://drive.google.com/file/d/1vkcWROuwayIyOofKUXZTePTrVG1u99mG/view?usp=sharing

Фінанси, гроші та кредит. Питання до іспиту.

https://drive.google.com/file/d/11Brv_13fmUil-QqHGWahZqtOzeBK-CAM/view?usp=sharing

Податкова система. Питання до заліку.

https://docs.google.com/document/d/1XGQ5HcluvmZH_vPGriGb6Qbfjj6y-HKa/edit?usp=sharing&ouid=110157996251405814417&rtpof=true&sd=true