Нагорна Інна Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: Inna.nagornay24.12@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИСТУДЕНТУ

2014 р.

Доцент кафедри менеджменту безпеки підприємствук
Атестат 12ДЦ № 038235 від 03.04.2014 р.ливу»

2009 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 054077 від 08.07.2009 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних  досліджень НАН України (м. Одеса), спеціальність  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм в забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств».

1998 – 2003 рр.

Херсонський державний технічний університет
Економічний факультет
Економіка підприємств

СТАТТІ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Статті у виданнях, що належать до наукометричних баз даних Scopus  та  Web of Science

2019

Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M., Nahorna I., Kurganskaya E. Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise //   Financial and credit activity: problems of theory and practice  – 2019.  №1 C. 302-313 (Web of Science, категорія «А»)

Статті у наукових виданнях інших держав

2017

Lakhno V., Petrov A., NagornaI. Development of a support system for managing the cyber protection of an information object. Humanitas University’s Research Papers Management. 2017. 18 (3). Р. 147-167 (публікація у науковому виданні інших держав)

Статті у наукових фахових виданнях, що належать до інших наукометричних баз даних, в тому числі Index Copernicus

2021

  1. Нагорна І.І. Прогнозування діяльності підприємств в умовах пандемії COVID 19. Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2021 р. № 2. (категорія «Б», IndexCopernicus)
  2. Нагорна І.І. Особливості процесу планування економічної безпеки на підприємстві. Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2021 р. № 3. (категорія «Б», IndexCopernicus)

2020

1. Нагорна І.І. Інтегроване управління підприємством: визначення та етапи його реалізації. Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2020 р. (категорія «Б», IndexCopernicus)

2019

  1. Нагорна І.І. Розвиток інтелектуалізації праці на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / І.І. Нагорна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019. – № 6 (категорія «Б», IndexCopernicus)

2018

1. Нагорна І.І. Вектор пріоритетних альтернатив у забезпеченні економічної безпеки підприємства. // Підприємництво та інновації. Науковий журнал – Київ: Міжнародний університет фінансів, 2018 р. № 6. С. 27-36. (фахова, категорія «Б»)

2. Нагорна І.І. Принципи самоорганізації  економічних систем підприємств. Ефективна економіка: зб. наук. пр. – Дніпропетровського державного аграрного університету. 2018, Ел. наук. вид. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua  (фахова, категорія «Б»)

2017

  1. Нагорна І.І. Cамоорганізація стійкої економічної системи підприємства. Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2017 р. № 4. С.38-44. (фахова, категорія «Б»).

2016

  1. Нагорна І.І. Моделювання оцінки економічної безпеки підприємства. Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2016 р. № 4. С. 131-139. https://e-u.in.ua/journal/686.pdf (фахова, категорія «Б»).

Тези доповідей

2021

1. Мілєйко А.Т. Нагорна І.І. Особливості планування виробничої діяльності підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021.

2. Малий І.Р, Нагорна І.І. Організаційно-економічний  механізм управління ефективністю діяльності промислового підприємства Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021.

2020

1. Нагорна І.І., Хлебинська О.І. Інформація в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 54-55.

2. Палій Є.В., Нагорна І.І. Страхування ризиків економічної безпеки підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 56-57. 

3. Соловйова Т.Е., Нагорна І.І. Організаційно-економічний розвиток кадрового потенціалу підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 74-75. 

4. Левус Я.О., Нагорна І.І. Особливості організації транспортно-експедиційної діяльності в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 214-215. 

5. Нагорна І.І., Мацишина О.В. Організація постачання матеріальних ресурсів на підприємство. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 220-221. 

6. Nahorna I.I. Science, society, education: topical issues and development prospects: X International Scientific and Practical Conference. – Kharkiv 29-31 August 2020

2019

1. Нагорна І.І. Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: зб. тез доп. міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 22 червня 2019 р.

2. Шубіна К.О., Нагорна І.І. Економічна безпека підприємства.  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 

3. Земляков В.С., Нагорна І.І. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 

4. Литвиненко А.О., Нагорна І.І. Забезпечення  конкурентоспроможності підприємства на засадах асортиментної політики. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 

2010-2018

1. Інформаційне забезпечення управлінських рішень / І.І. Нагорна, Д.В. Самофалов // Актуальні питання забезпечення  кібербезпеки та захисти інформації: зб. Тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2018 р. С. 105-106.

2. Інформація та її безпека в системі управління підприємством  / І.І. Нагорна // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисти інформації: зб. Тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2017 р. С. 122-124

3. Гармонізація інтересів підприємства як елемент його економічної безпеки / І.І. Нагорна, О.І. Тимошенко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції: зб. тез доповідей – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015 р. С. 72-76.

4. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства як складова механізму її забезпечення / І.І. Нагорна, О.І. Тимошенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічно безпеки: зб. тез доповідей – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015 р. С. 55-59.

5. Оцінка стійкої економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави: зб. тез доповідей – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013 р.

6. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Формування стратегії розвитку підприємств в контексті забезпечення їх комплексної безпеки: зб. тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2013р.

7. Особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / І.І. Нагорна, Г.О. Житченко // Дослідження фінансових процесів в Україні: ринки, банки, підприємства – зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – Херсон – 2012, С. 208 – 212.

8. Фінансові ресурси у формуванні інтелектуального капіталу підприємства / І.І. Нагорна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : ІV Міжнародна науково-практична конференція  – 19-20 травня 2011. Тези доповідей – Луцьк. С.141-143.

9. Фінансування інтелектуального капіталу підприємства в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Україна – Чехія – ЄС: співпраця та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. конф. – Херсон – Прага., ХНТУ, 2011. С. 83-88.

10. Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Україна – Чехія – ЄС: співпраця та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. конф. – Херсон – Прага., ХНТУ, 2010.

МОНОГРАФІЇ

2015

Нагорна І.І. «Організація безпеки підприємства» як актуальний курс лекцій при підготовці студентів зі спеціальності «менеджмент»: кол. монографія /Тимошенко О.І., Нагорна І.І Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення. – Ч.: Видавництво ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 198 с.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2019-2021

1. Економіка праці: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. І. І. Нагорна. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 76 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30124

2. Планування і прогнозування діяльності підприємства: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для здобувачів ступеня бакалавра за  освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад.: Нагорна І.І. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3564

3. Планування і прогнозування діяльності підприємства: курсова робота: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за  освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. І. І. Нагорна. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,89 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 59 с.

Дистанційний курс на платформі “Сікорський”

 «Планування і прогнозування діяльності підприємства»

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3564

2. Економіка праці: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30124

3. Силабус з дисципліни «Планування і прогнозування діяльності підприємства» https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3564

4.  Силабус з дисципліни ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

(посилання додам, як запрацює кампус)

5. МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ (СИЛАБУС)

6. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (СИЛАБУС)