Манаєнко Ірина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: verholyad@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИПУБЛІКАЦІЇ

2021 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат АД №007885 від 29.06.2021

2014 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 025296 від 22.12.2014 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики»013769 від 22.12.2006 р.

2005-2010 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
факультет менеджменту та маркетингу
міжнародна економіка

2017-2019 рр.

ГРАНТ ERASMUS+ та JEAN MONNET FUND
міжнародний проєкт «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

2021

Навчально-методичні видання

Міжнародні економічні відносини: навчальний наочний посібник для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М., Мельникова В.А., Ченуша О.С., 2021. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469 7,5 д.а

Наукові статті та тези доповідей

 1. Ivanova T., Manaienko I., Shkrobot M., Tadeyev Y. Theoretical frameworks of responsible innovations. Ikonomicheski Izsledvania. 2021. Vol. 5. Pp. 143-157. https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-5/7_Ivanova.pdf
 2. https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia (наукометр. видання Scopus).
 3. Zelisko I., Sosnovska O., Oliinyk L.,  Stefkivskyy V., , Manaienko I. Company business process optimization as an imperative of its economic security.  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 145 – 153.  https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/145
 4. https://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/1/01_2021_Zelisko.pdf (наукометр. видання Scopus).
 5. Манаєнко І. М., Іванова А.А., Буртова А.О. Економічна діагностика трендів макроекономічної ситуації Китаю та Індії, «Modern Economics», №26 (2021), С. 89-97. https://modecon.mnau.edu.ua/issue/26-2021/manaienko.pdf  DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-13 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 6. Манаєнко, І., Бурий, Є., & Іванова, Д. (2021). США ТА КАНАДА: ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-9
 7. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/334/319 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 8. Манаєнко І. М., Яценко А. М. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.  БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. Тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 184-185. (тези).
 9. Манаєнко І. М., Грабина А.Ю. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. Тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 56-57. (тези).
2020

Навчально-методичні видання

 1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М.Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. 424 с.
 2. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс з дисципліни: навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  126 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767
 3. Менеджмент регіонального розвитку. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 149 с. – Назва з екрана. – Доступ : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34768
 4. Менеджмент регіонального розвитку. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 81 с. – Назва з екрана. – Доступ : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34770

Наукові статті та тези доповідей

 1. Хомич О. В., Манаєнко І. М. Розвиток експортного потенціалу підприємства на європейському ринку FMCG в умовах ризиків. Проблеми економіки. 2020. №3. C. 133–138.
  https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-3-133-138 https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-3_0-pages-133_138.pdf  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 2. Дергачова В.В., Манаєнко І.М. Ризикологія: управління, проєкти, тренди та перспективи. Підприємництво та інновації. Випуск 11, 2020. Частина 1, категорія Б.  С. 24-31. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/261/256. (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 3. Okhrimenko O., Manaienko I. The social innovations: from non-standard ideas to non-standard mechanism. Економічний вісник НТУУ «КПІ».  2020. с. 405-420. URL: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.209173. (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 4. Манаєнко І.М., Шевченко Д.С. Концептуальні засади соціально- відповідального маркетингу на підприємствах з імпортною діяльністю. «Ефективна економіка». 2020. No 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8339 фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 5. Манаєнко І. М., Сліпенко А.  ІТ аутсорсинг: світові тенденції, європейські пріоритети, українські реалії. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV. Київ, APREI, 2020.  С. 179-191. URL: http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyj-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-IV-2020.pdf (тези).
 6. Манаенко І. М., Охрименко  О.О. Риски эпохи «цифрового Дарвинизма»: стратегия и тактика управления. Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 апреля 2020 г. : сб. ст. В 2 ч. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020.  Ч. 1.  495 с.  С. 152-156. (закордонне видання) (тези).
2019

Наукові статті та тези доповідей

 1. Манаєнко І.М., Загорулько Т. В. Investment cooperation between Ukraine and the EU. Східна Європа.  Випуск 1, 2019. С. 20-23. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/vimogi-do-oformlennya. (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 2. Манаєнко І. М., Іванова Т.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах європейських пріоритетів. European Journal of Economics and Management, 2019. Volume 5. Issue 1. P. 32-38. URL:   https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/eujem_2019_5_1.pdf  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 3. Манаєнко І. М., Іванова Т.В. Пріоритети розвитку Причорноморського регіону за умов міжнародного співробітництва. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». Одеса,   2019. Випуск 38-1. С. 32-36. URL: http://bses.in.ua/uk/2019  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 4. Манаєнко І. М., Гук О.В. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку.  Інфраструктура ринку, 2019. Випуск 29. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 5. Манаєнко І. М., Гук О.В. Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце  у європейській спільноті. Економічний вісник НТУУ «КПІ» (№16), 2019. С. 132-139. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181697/181592  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 6. Манаєнко І. М., Okhrimenko О. Формування репутації компаній із страхування життя в умовах трансформації ринку. Insurance Markets and Companies, 2019. Volume 10. Issue №1. pp. 49-60. URL:
 7. https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies/issue-313/forming-the-life-insurance-companies-reputation-in-ukrainian-realities  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 8. Манаєнко І. М., Сліпенко А.  Особливості підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VІ Міжнарод. наук.-практ. конф., Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 173-174. (тези).  Манаєнко І. М., Хомич О. Розвиток експортних можливостей FMCG ринку України. Актуальні проблеми економіки та управління. Зб. наукових праць молодих вчених.  К.: НТУУ «КПІ», 2019. №13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168669 (тези).
 9. Манаєнко І. М., Білих М. Регулювання імпорту товарів в умовах євроінтеграції.  Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2019. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/ (тези).
2018

Навчально-методичні видання

 1. Міжнародні економічні відносини: практикум   [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» / В.В. Дергачова,  О. М. Згуровський, І.М. Манаєнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80  с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23063 (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.) (4,2 друк арк.)
 2. Проходження науково-дослідної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c. (2,5 друк арк.)
 3. Проходження переддипломної практики:  навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня «магістр»,  галузі знань 07  «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С. Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. –60 c. (2,5 друк арк.)

Наукові статті та тези доповідей

 1. Dergachova V., Manaienko. I., Bukrieieva К. Development of trade and economic relations of Ukraine and European Union within free trade zone / Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – с. 138-147 (стаття).

2. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія / О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24764 (авторський внесок – Розділ 3, С. 154-203, друк. арк. – 1,7) (монографія).

3. Манаєнко І.М., Кравець А. Фінансування інноваційної діяль-ності підприємств: українські реалії та досвід ЄС / Інфраструктура ринку. – 2018. – № . 15, С. 109-115. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/19.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).

 • Манаєнко І.М., Просяник І. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції / Науковий вісник  Ужгородського національного університету.  Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство/  Випуск № 18 /2018  Ужгород-2018 . – С. 11-15.  Режим доступу : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_3_2018ua/4.pdf  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 • Манаєнко І. М., Брантюк І. Теоретичні засади управління міжнародними проектами підприємства. Інфраструктура ринку. 2018.  № 16. С. 102-107. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/18.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 • Манаєнко І.М., Петренко О.А. Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС / Інфраструктура ринку. – 2018. – № 18, С. 150-156. Режим доступу : http://market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/27.pdf  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 • Манаєнко І.М., Деркач Д. Розвиток світової економіки в умовах обмеженості енергетичних ресурсів / Глобальні та національні проблеми економіки – Випуск № 23. Червень 2018 р., С. 22-26 Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/23-2018/7.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 • Манаєнко І.М., Марченко Р. Тенденції міжнародної трудової міграції країн ЄС в умовах європейських цінностей / Приазовський економічний вісник, №  2 (07), 2018 р.- С. 7-14. Режим доступу : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/2_07_uk/4.pdf (фахове видання).
 • Манаєнко І.М., Кондратюк А.А. Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища / «Вчені записки Таврійського національного університету 
  імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» Том 29 (68). N 5, 2018 (0,61 друк арк.) (фахове видання).
 • Манаєнко І.М., Савченко О. Інвестиційне забезпечення розвитку міжнародної діяльності підприємства / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник статей –  № 2 (2018) (стаття).
 • Манаєнко І.М., Савченко О. Міжнародна практика оцінки інвестиційної привабливості проектів / СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. (стаття).
 • Манаєнко І.М., Братюк І. С. Аналіз логістичного забезпечення зернового ринку України / СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. (тези).
 • Манаєнко І.М., Кондратюк А.А. Розвиток міжнародного бізнесу в умовах популяризації криптовалют / СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. (тези).
 • Манаєнко І.М., Шовкун Д.Ю. Розвиток підприємств молочної промисловості України в умовах євроінтеграції  / СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник тез доповідей  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня  2018 р. – К.; Вид-во «Політехніка», 2018. (тези).
 • Манаєнко І.М., Петренко О.А. Конкурентоспроможність експортно-орієнтованих підприємств / Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 квітня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 38-39 (тези).
2017

Навчально-методичні видання

 1. Менеджмент міжнародного бізнесу: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 56 с.
 2. Менеджмент і бізнес-адміністрування: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій̆ на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко, І.П. Малик – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 55 с.
 3. Менеджмент інвестицій та інновацій: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інвестицій та інновацій» / Уклад.: В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, І. М. Манаєнко …..– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 56 с.
 4. Логістика: методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент 2, спеціалізації «Логістика» / Уклад.: В.В. Дергачова, І.С. Луценко, К.О. Бояринова, І.М. Манаєнко – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 55 с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Манаєнко І. М., Тюх М. Детермінанти соціально-економічного розвитку України на основі стратегії емуляції. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №15. С. 98-101.  URL:  http://global-national.in.ua/issue-15-2017 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 2. Манаєнко І. М. Розвиток міжнародного факторингу в контексті  постіндустріалізації світової економіки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К.,  2017. № 14.  URL:  http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108759 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 3. Манаєнко І. М., Подвальна В. Тенденції торгівельно-економічної співпраці України та Німеччини. Інфраструктура ринку, 2017.  №6. С. 43-47. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/10.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 4. Манаєнко І. М., Путіліна Д. Тенденції торгівельно-економічної співпраці України та ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.  Випуск 3 (08), 2017. С. 10-17. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/04.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus).
 5. Манаєнко І. М.,Прудкий В. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. Зб. наукових праць молодих вчених. – К.: НТУУ «КПІ», 2017 (стаття).
 6. Манаєнко І. М., Подворна Г. Експортна орієнтація АПК України в умовах євроінтеграції.  Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ «КПІ», випуск 6, 2016 р.  – С.  132-137 (стаття).
 7. Манаєнко І. М.,Салабай В. Особливості  міжнародної трудової міграції у контексті українсько-польських відносин. Problems and prospects of territories socio-economic development. Conference Proceedings of 6th international scientific conference. April 20-23, 2017, Opole, Poland. P. 78-80. (тези).
 8. Манаєнко І. М., Салабай В. Нові тренди в інвестиційній привабливості України. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО : Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2017.  С. 125-131. Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/article/view/100695/98342 (стаття).
 9. Манаєнко І. М., Федорова Ю.І. Інноваційний розвиток України: тенденції та стратегічні орієнтири. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2017 року. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 125 с. – С. 28 (тези).
 10. Манаєнко І. М., Прудкий В. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник статей –  № 1 (2017) http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356 (стаття).