Лазоренко Таїсія Василівна

Кандидат економічних наук, Доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: taisa-@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2006 р.

Доцент кафедри менеджменту
Докафедри менеджменту атестат 02ДЦ №013903 від 22.12.2006.

2000 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №007232 від 27 червня 2000 р. Захист дисертації в спеціалізованій вченій раді інституту економічного прогнозування НАН України(м.Київ), спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, на тему «Розробка кваліметричних методів оптимізації економічної стратегії товарного виробництва на мікро- і мікрорівнях»

1989-1995 рр.

Технологічний університет Поділля
Економічний факультет
Економіка та управління в машинобудуванні

2023

Наукові статті та тези доповідей

 1. Слобоженюк В. В., Лазоренко Т. В. Функціонування вітчизняних підприємств деревообробної галузі у глобальному економічному середовищі//БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С-110.
 2. Лазоренко Т.В. Проблеми комплексної оцінки впливу глобальних підприємницьких структур у розвитку національної економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2023. №7.https://doi.org/10.37634/efp.2023.7

Навчально-методичні документи

 1. Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С.О. Пермінова, Т.В.Лазоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,37 МБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023.152 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54930
2022

Наукові статті та тези доповідей

 1. Журавель Ю. В., Коцко О. А., Лазоренко Т. В. Адміністративні механізми забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти України. Регіональна економіка. 2022.№1(103). С. 43-50.  DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-4    (Фахове видання, Категорія Б)        
 2. Lina Shenderivska, Taisiіa Lazorenko, Oksana Butkevych, Andrii Khomenko, Nataliia Shuprudko (2022) Information Support for Economic Growth and Security under the Influence of COVID-19. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.1, January 2022. 206-212.DOI:  https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.28  ( Web of Science) 
 3. Лазоренко Т.В., Янович С.А. Проблеми менеджменту в інтернаціональних компаніях// Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: тенденції проблеми та перспективи розвитку». м.Дніпро. –2022 (15 грудня).
 4. Лазоренко Т.В., Чумак С. С. Тенденції розвитку менеджменту підприємства// Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: тенденції проблеми та перспективи розвитку». м.Дніпро. –2022 (15 грудня).

Навчально-методичні документи

 1. Дистанційний курс «Основи менеджменту» для бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент.  Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р. Адреса розміщення:  http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2398               Сертифікат Серія НМП № 6014
2021

Навчально-методичні видання

 1. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова.– Електронні текстові дані (1 файл: 560 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.166 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41193
 2. Інноваційний менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика»
  освітньо-професійної програми «Наука про дані та математичне моделювання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С.О. Пермінова, Т.В. Лазоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 335 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.125 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40745

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лазоренко Т.В., Ганштель В.В. Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів швидкого харчування. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» м. Полтава. 2021 р.( 7 квітня). у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С.10-12.
 2. Лазоренко Т.В., Асатрян К. Впровадження інноваційних методів управління персоналом в Україні.\\ Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Управління персоналом в інституційній економіці»//м.Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021 р.(28 квітня) . С.134-136.
 3. Мілованов В.В., Лазoренко Т.В. Впровадження інновацій для забезпечення конкурентоспроможності швейної промисловості// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах»// м.Полтава, 2021.(5 травня) С.46-49.
 4. Лазоренко Т.В. Сталий розвиток як основа економічного зростання підприємства\\ БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С.90-91.
 5. Бояринова К.О., Дем’ян А.Л., Лазоренко Т.В. Компетентнісний підхід до розвитку інженерного персоналу підприємств аграрно-промислового комплексу. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2021. №11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.18    (Фахове видання, Категорія Б)
 6. Чупріна М.О., Лазоренко Т.В. Упровадження інноваційних технологій кредитування в умовах електронної комерції. Підприємництво та інновації. 2021. №21. – С.72-75.DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.28    (Фахове видання, Категорія Б)
2020

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лазоренко Т.В. Реалізація стратегії диверсифікації як напрям підвищення конкурентоспроможності// Лазоренко Т.В, Федун В.В.// Електронний науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку».–Одеса, 2020.–№40.–С.241-245. http://market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/45.pdf  (Фахове видання, Категорія «Б»)
 2. Лазоренко Т.В. Саботаж в колективі: причини, цілі, наслідки, способи попередження та усунення// Лазоренко Т.В., Сазонова М.О., Хань Л.Г., Мохамад Н.А.// ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of the development of modern science» (6-8 травня, 2020) Софія, Болгарія.  2020.  С. 494-503.  URL: http://sci-conf.com.ua.
 3. Лазоренко Т.В. Особливості підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах//Лазоренко Т.В., Федун В.В.//Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління.–м.Херсон: –2020. –С.95-98.( Index Copernicus). http://www.siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdfhttp://www.siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdf
 4. Гук О.В., Мохонько Г.А., Лазоренко Т.В. Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні. Інфраструктура ринку .–м.Одеса.– 2020. №46. С.39-44. (Фахове видання, Категорія Б)        URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/46-2020
 5. Лазоренко Т.В., Захаров Н.В., Фалько М.О. Стратегія маркетингу під час пандемії// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»// – м. Харків: – 2020  (30 квітня). –С.139-142.
 6. Лазоренко Т.В., Белікова К.В. Прогнозування за методом Дельфі як ефективний спосіб оптимізації управлінських рішень// «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»// – м. Харків: – 2020  (30 квітня). –С.62-64.
 7. Лазоренко Т.В., Шолом І.І., Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу// Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент:проблеми та перспективи»// –К: –2020 (23 квітня). С.50-51.
 8. Лазоренко Т.В., Мошкун Г. Франчайзинг як взаємовигідна форма співробітництва//Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євро інтеграції». –м.Дубляни: –2020 (12-13 травня). –С.121-123.
 9. Лазоренко Т.В., Біленко К. Вплив місії організації на формування маркетингової стратегії// Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємство, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»// –К: –2020 (27 травня). –С. 121-122.
 10. Лазоренко Т.В., Десна А.М. Маркетинг подій:сутність та основні характеристики// Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємство, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»// –К: –2020 (27 травня). –С. 133-134.
 11. Лазоренко Т.В.  Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Лазоренко Т.В., Кравчук Б.В.// Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». м.Запоріжжя. -2020. Випуск № 5 (116). С.50-54. (Фахове видання, Категорія Б).

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/5_2020/11.pdf

 1. Лазоренко Т.В. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства// Лазоренко Т.В., Шолом І.Л. //Галицький економічний вісник. – Тернопіль:- 2020. Том 67.  №6. -С.175-184. (Фахове видання, Категорія Б)

DOI: htt ps://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.175

 1. Лазоренко Т.В., Голобородько А.М. Еволюція менеджменту в контексті глобалізації// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік та право: проблеми, тенденції, досягнення»//- м. Полтава, 2020 (21 грудня). – С.181-182. 
2019

Навчально-методичні видання

Менеджмент: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка»,освітньої програми «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика»  / Т.В.Лазоренко, О.В.Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с.     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лазоренко Т.В. Концептуальні засади організації управління бізнес-процесами сучасних логістичних систем /Лазоренко Т.В., До Тхі Мінь Тхао// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2019, Вип.23. –С.148 – 150.   (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,5 д.а.) http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/33.pdf
 2. Лазоренко Т.В. Застосування  сучасних концепцій менеджменту на вітчизняних підприємствах / Лазоренко Т.В., Голуб М.О.// Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». –Дніпро, –2019. –Вип..№1(18). –С. 139-143. (Фахове видання) (0,46 д.а.). http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/24.pdf
2018

Навчально-методичні видання

Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка»,спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»  / Т.В.Лазоренко, М.П.Лазаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лазоренко Т.В.  Коучинг та баддінг як інструменти формування системи розвитку персоналу/ Лазоренко Т.В., Кузнець А.О. // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». –Запоріжжя;  –2018, Випуск №5(10). –С.235-238. (Фахове видання).
 2. Лазоренко Т.В. KAIZEN:японська  стратегіядля успішного розвитку українського підприємництва/ Лазоренко Т.В., Тимощук С.П. // Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2018.–№ 12(64). –С.283–286.(Index Copernicus).  (0,33 д.а.)
 3. Лазоренко Т.В. Управління часом. Значення оптимізації використання часу / Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.// Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство».–м.Мукачево. Мукачівський державний університет. –2018, –№ 19. –С.455-459.  (Фахове видання, Index Copernicus )  (0,5 д.а.)
 4. Лазоренко Т.В. Економічна сутність, переваги та недоліки реалізації толінгових операцій в Україні / Лазоренко Т.В., Корольова С.Г.// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». –К: – 2018, Том 29 (68). N 6, 2018. –С. 70-73. (Фахове видання, Index Copernicus ).   (0,42 д.а.) 
 5. Лазоренко Т.В. Міжнародний досвід мотивації праці та можливості його застосування в Україні / Лазоренко Т.В., Місяйло О.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2018, Вип.22. Ч.2. –С.67-71. –   (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,54 д.а.)
 6. Лазоренко Т.В. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством / Лазоренко Т.В., Солосіч О.С.//. Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці». –К. –НАУ, ­–2018, Вип..6(68). –С.96-100 (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,46 д.а.)
 7. Лазоренко Т.В. Впровадження сучасних надбань щодо технологізації професіоналізму людського потенціалу в сучасному менеджменті / Лазоренко Т.В., Кравчук Ю.Г., Ванжа В.Є. // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». –Запоріжжя;  –2018, Випуск № 6(11). –С. 214-218. (Фахове видання).
 8. Лазоренко Т.В. Роль самоменеджменту в процесі управління організацією / Лазоренко Т.В., Зробок О.О., Потапова В.П.// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». –Одеса, –2018. –Вип..№26. –С.189-193/ (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,42 д.а.)
 9. Лазоренко Т.В.Екологічний податок як фактор ефективного впливу на обсяг відходів підприємств/ Лазоренко Т.В., Громадська А.В., Хмілевська А.О.// Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство».– м.Мукачево. Мукачівський державний університет. –2018, –№ 19. –С.811-815.  (Фахове видання, Index Copernicus ) (0,42 д.а.)
2017

Наукові статті та тези доповідей

 1. Правила успішного використання тайм-менеджменту// Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2017.–1(41). –С.632-634.
 2. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К.: –2017. –С.76.
 3. Методологія визначення ефективного розвитку підприємства/
 4. Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. –Київ. –2017.
 5. 10. Основні стадії розвитку підприємства// Збірник праць

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми сучасності». –Маріуполь. –2017.

 • Детінізація вітчизняного ринку праці як фундаментальна основа детінізації економіки України// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». –К: КПІ ім.Ігоря Сікорського. –2017. –С.198-199.
 • Лазоренко Т.В. Перспективи членства України в науковій організації EUREKA/ Лазоренко Т.В., Біловол А.О.// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку піприємництва». –Харків: –2017. –№4(19).– С.15-20.(Фахове видання, Index Copernicus)
 • Лазоренко Т.В.  Розвиток франчайзингу у світі та в Україні/ Лазоренко Т.В., Фролова А.// Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». –Тернопіль: –2017. –Випуск 2(17). –С. 199-207.(Фахове видання, Index Copernicus)
 • Лазоренко Т.В. Рекламний менеджмент/ Лазоренко Т.В., Максимчук А.І.// Зб. Тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зимові наукові підсумки 2017 року».–Дніпро: –2017, ч.2., С.16-20.
2016

Наукові статті та тези доповідей

 1. Вплив конфліктів на продуктивність праці та управління ними// Науковий журнал «Молодий вчений» –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.822-825.
 2. Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні//Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2016.–12.1(40). –С.818-821.
 3. Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії “NICE SOLUTIONS” //Науковий журнал  «Молодий вчений». –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.814-817.
 4. Дидченко Ю.О.Моральная мотивация в период кризиса//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.68-69.
 5. Особливості управління позаштатними працівниками//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.69-73.
 6. Фактори мотивування HR-менеджера// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах». –Харків: –2016. –С.190-191.
2015

Навчально-методичні видання

 1. Т.В., Чорній В.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» для іноземних студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» російською мовою.
 2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи управління та менеджменту» –К:НТУУ «КПІ», 2015,–42с.

Наукові статті та тези доповідей

1. Лазоренко Т.В., Зброжек Ю.В. Проблема ефективності управління персоналом сучасної організації/ Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». м.К.:, НТУУ КПІ, ФММ. – 2015. –С.33-34

2. Лазоренко Т.В. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства/ Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» м.К: НТУУ «КПІ». – 2015. –С.405-409.

3. Лазоренко Т.В. Якість продукції, як основа економічного розвитку підприємства / VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки». м.Запоріжжя, СУІЕУ.-2015. – С. 94-95.

4. Інвестиційне співробітництво України з Польшею// Науковий журнал Молодий вчений». –Херсон: –2015.–№12. –С.63-66.

5. Чуй М.І. Формування конкурентних переваг підприємств легкої промисловості України// Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К.: –2015.

6. Кривда І.В. Аналіз інвестиційного клімату для розвитку ІТ сфери в Україні.// Збірник тез доповідей ІVМіжнародної науково-практичної конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів». –Київ-Прага-Відень. –2015.

7. Кіт А.В. Моральне стимулювання праці.// Збірник тез доповідей ІVМіжнародної науково-практичної конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів». –Київ-Прага-Відень. –2015.

8. Аларікі.Ф.Н. Особливості інвестицій в людський капітал і методи оцінки їх ефективності// Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства». –Львів: –2015. –С.29-30.

9. Сабадир А.О. Стрес-менеджмент на підприємстві:характеристика та способи вирішення//// Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства». –Львів: –2015. –С.49-50.

2014

Навчально-методичні видання

Довгань Л.Є., Артеменко Л.П., Лазоренко Т.В. Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ. пр.№9 від 28.04.2014р.

Наукові статті та тези доповідей

1. Лазоренко Т.В., Цвєткова О.В. Управління інвестиційною привабливістю підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений». м.Херсон, -2014, № 12. –С 184-187.

2. Лазоренко Т.В., Борущак Х.Л. Визначення сукупного показника для оцінювання рівня соціального розвитку колективу підприємства/ Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 грудня . «Україна наукова» К.: -2014.-С.47-52.

3. Лазоренко Т.В., Цвєткова О.В.Управління інвестиційною привабливістю підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений». м.Херсон, -2014, № 12. –С 184-187.

4. Лазоренко Т.В. Міжнародні конкурсні торги: види та особливості проведення // Збірник наукових праць V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»//. – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. –С. 300-304.

5. Лазоренко Т.В. Розвиток менеджменту в Україні// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»// м. Донецьк, Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 83-85.

6. Лазоренко Т.В. Види та особливості проведення міжнародних конкурсних торгів// VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»// м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет». ­-2014. -С. 97-98.

Основи менеджменту

 1. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова.– Електронні текстові дані (1 файл: 560 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.166 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41193
 2. Менеджмент: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка»,освітньої програми «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика»  / Т.В.Лазоренко, О.В.Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с.         https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078
 3. Дистанційний курс «Основи менеджменту» для бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент.  Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р. Адреса розміщення: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2398               Сертифікат Серія НМП № 6014
 4. Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С.О. Пермінова, Т.В.Лазоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,37 МБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023.152 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54930