Жалдак Ганна Петрівна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: ann17@i.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2015 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 033888 від 25 лютого 2016 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д. 26 002 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут » (м. Київ), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств» сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу»

2006-2011 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
Менеджер підприємств, організацій та їх підрозділів

2017-2020 рр.

ГРАНТ ERASMUS+ та JEAN MONNET FUND: міжнародний проєкт «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

2019-2020 рр.

Учасник науково-дослідної роботи «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0117U005640))

2017-2018 рр.

Учасник науково-дослідної роботи «інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції у світовий економічний простір» (№ДР0014U001132)

2010–2012 рр.

Учасник науково-дослідної роботи «Управління соціально-економічним розвитком підприємств». (№ ДР 0112U001190)

2009–2011 рр.

Учасник науково-дослідної роботи №2465-п. «Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)», що фінансується за рахунок державного бюджету (№ДР 0111U000333)

2022 рік

Статті у наукових фахових виданнях України
1.      Ганна П. Жалдак, Єлизавета С. Халеська. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Actual problems of economics, #4 (250), 2022. https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/04/04.22._topic_-Anna-P.-Zhaldak-Elizaveta-S.-Khaleska-6-17.pdf
2.      Жалдак Г. П. Напрями та методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств / Жалдак Г. П., Мамаджанов А. Р. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2022. – № 22. – С. 52-59.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
3.      Макалюк, І. «Інституція» та «інститут»: тенденція «штучної підміни» понять / Макалюк І., Жалдак Г., Мартиненко В. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8, № 1. – P. 204–234. Посилання на публікацію на сайті видання: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.11

Методичні рекомендації
Логістичне консультування: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Г.П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 514 Кбайт). – Київ :КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 87 с.

2021 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Жалдак Г. П., Чупріна М.О. УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління . Том 20 № 1(47) (2021)
 2. Zhaldak H. Determination of Features of Development of Modern Theories of Management (February 26, 2021). Technology audit and production reserves 1(4(57)), 10-13, 2021. doi: 10.15587/2706-5448.2021.225380, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3798388

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Жалдак, Г. П. “СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.” БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (2021): 256-257.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Dunska, A., & Zhaldak, H. (Ukraine). The influence of endogenous innovative sources on the development of exports of industrial enterprises. Economic Annals-XXI, 187(1-2), 99-113. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V187-10
2020 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Жалдак Г.П. Місце технологічної модернізації у розвитку підприємства. Market economy: modern management theory and practice. 2020. Vol. 20.  Issue 3 (46) 291-301. (фахова, категорія Б). 
 2. Шульгіна, Л., & Жалдак, Г. (2020). ВПЛИВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ. Економіка та суспільство, (22). (фахова, категорія Б). 
 3. Шульгіна Л. М., Бінда Яцек, Жалдак Г. П. Методичний інструментарій розрахунку перспективних обсягів реалізації туристичних продуктів. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 305–311. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-305-311(фахова, категорія Б). 
 4. Чупріна М. О., Жалдак Г. П. Світові тренди у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8365 (дата звернення: 12.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.87 (фахова, категорія Б). 
 5. Жалдак Г. П., Красовська М. Р. Процеси приватизації та розвиток економіки України. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 96–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.96 (фахова, категорія Б). 

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Shulhina, L., & Zhaldak, H. (2020). Debatable Issues of Personal Values in the Context of Harmonization of Educational Standards of Ukraine and the EU. Marketing of Scientific and Research Organizations38(4), 89-106.
 2. Shulhina, L., & Zhaldak, H. (2020). Expectations and Results of Harmonization of Ukrainian and the EU Standards Proceedings of the 5th International Conference on European Integration, ICEI 2020, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, Ostrava, Czech Republic, 2020, pp. 775-782. https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-souboru/ICEI-2020-Proceedings.pdf (Web of Science)

В інших наукових виданнях

 1. Чупріна М.О. Жалдак Г.П. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2020 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 11
 2. Жалдак Г. П. Визначення еластичності попиту на товари споживчого кошика [Текст] / Г. П. Жалдак, М. Ю. Косенко // Молодий вчений. 2020. №10.
  URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/7.pdf

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Жалдак Демян ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 2. Дунська Жалдак ОСНОВНІ ФОРМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
 3. Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Імплементація міжнародних стандартів в українську практику. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020.-  267 с.
 4. Шульгіна Л.М. Жалдак Г.П. Гармонізація стандартів – інструмент розвитку підприємств. Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. ТНЕУ / Терноп.нац. еконо.ун-т – Тернопіль, 2020 – 243 с.
2019 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Шульгіна Л. М., Жалдак Г. П. Впровадження міжнародних харчових стандартів в Україні. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 301-310. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-47.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Жалдак Г.П., Бичовська А.А. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективного розвитку підприємств. Європейськиц науковий журнал Економічних та фінансових інновацій, 2019. № 2 (4). С. 4-13.  (наукометричні бази – Index Copernicus)
 2. Жалдак Г.П. Розвиток стартапів в Україні. Інфраструктура ринку, 2019. № 32. С.109-114 (наукометричні бази – Index Copernicus)
 3. Zhaldak H., Shulgina, L., Klisinski J. FOOD STANDARDS: UKRAINIAN REALITIES AND EUROPEAN REQUIREMENTS (ECONOMIC CONTEXT). Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations, 2019. №4. DOI: http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2019/10/IMMI_13_2019.pdf
 4. Новікова, Д. Я., & Жалдак, Г. (2019). ЛОГІСТИКА ТА МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (8), 19-25.
 5. Дунська, А. Р., & Жалдак, Г. П. (2019). ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (7), 56-64.

В інших наукових виданнях

 1. Жиренкова Є.С. Жалдак Г. П. CТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 11

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Павленко А.О., Жалдак Г. П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 80-81
 2. Бичковська А.А. Жалдак Г.П. Інноваційний маркетинг як інструмент ефективної діяльності підприємства. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 102.
 3. Бичковська А.А. Жалдак Г.П. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективної діяльності інноваційного підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 11
 4. Жалдак Г.П. Пушкарьов М. О. Технологічна модернізація як основа забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 17.
 5. Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ УСПІШНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЄС НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Керівництво студентами

 1. Бушило К.С., наук. керівник Жалдак Г.П.   ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kralow, 17 czerwca 2019 r. Kralow : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 1. s. 118

Методичні рекомендації

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до проведення практичних занять для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30073
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до вивчення дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 742,62 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 905,4 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30075
2018 рік

Монографії

 1. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л. П. Артеменко, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.  1,7 др.арк.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1.  Жалдак Г.П. Перспективи розвитку ринку хмарних технологій в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 4 (15). С. 445-448. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/72.pdf. 0,2 др.арк.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Zhaldak Н., ShulginaL., Mynarzova M. Priorities of Ukrainian Marketing Standards Development in the Context of EU Integration Processes Challenges // Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2018, pp. 1621-1628. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X. Available: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
 2. Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. SYSTEM APPROACH TO HARMONIZATION OF STANDARDS – GUARANTEE OF SUCCESS OF EUROPEAN MODELS OF BUSINESS IN UKRAINE . ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ “КПІ”. 2018. Випуск № 15.
 3. Shulgina L., Zhaldak H. Harmonization of the standards of Ukraine and the EU in the context of the global goals of European integration. Marketing i Rynek. 2018. – №9. – pp. 858–871. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171529040 ISSN 1231-7853.

В інших наукових виданнях

 1. Жалдак Г.П., Шульгіна Л.М. ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА ЄС // ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХХІ СТОЛІТТІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С. 646-657

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Zhaldak Н., Prudkiу V. TOP UKRAINIAN INDUSTRIES FOR INVESTMENT: NEW REALITIES AND OPPORTUNITIES: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва»: (м. Одеса, 2 червня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С.30-34
 2. V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE; Назва доповіді – Knowledge management impact on the EU and Ukraine standards harmonization; Автори – Liudmyla Shulgina, Anna Zhaldak; Місце проведення – Wroclaw 2017; Дата проведення: 07.12.2017 ; Url – https://sites.google.com/view/marketing-i-zarzdzanie/program; Мова публікації:західноєвропейська
2017 рік

Монографії

 1. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / Дунська А. Р., Жалдак Г. П. – К. , 2017. – с.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. SHULGINA L., ZHALDAK A., OKRĘGLICKA M., The need of developing the educational standards to stimulate entrepreneurial orientation of university students in Ukraine and Poland, (in:) Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, nr 1, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_1/epm2017_1_1.pdf, ІSSN 2311-6293
2016 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Цінова еластичність попиту як основа прийняття ефективних управлінських рішень. / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 10. 2016. – С. 12-16
 2. Жалдак Г. П. Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством / Г. П. Жалдак // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. – №4. – С. 62-67.
 3. Жалдак Г. П., Шульгіна Л. М. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г. П. Жалдак, Л. М. Шульгіна // Бізнес Інформ. 2016. – №9 . – С. 251-257.
 4. Shulgina, L., Zhaldak, A. (2016) Knowledge Management in Development of EU and NATO Marketing Standards in Ukrainian Business. World Scientific News. Retrieved from http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-611-627.pdf
 5. ZHALDAK H., SHULGINA L., 2016, EU experience in the formation of Ukraine marketing standards, Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, pp. 477-490; ISBN 978-80-906210-0-8, [In English].
 6. Жалдак Г. П., Шульгіна Л. М. Маркетингові стандарти підприємств та ВНЗ: Україна та ЄС. / Г. П. Жалдак, Л. М. Шульгіна // Проблеми економіки. – №4. – С. 28-34. http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-4_0-pages-28_34.pdf

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Кондратюк А. Жалдак Г. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. 2016. – С.121-129  (Україна, внесено до переліку фахових видань України,наукометричні бази – Advanced Science Index (ASI), The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF) (IF – 0,676), International Society for Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), РІНЦ, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals (DAIJ), InfoBase Index (IF -3,3), MIAR (current ICDS – 0,3), Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universitätsbibliothek Leipzig (EZB), Open Academic Journals Index (OAJI), WZB, WorldCat, EconBiz)

В інших наукових виданнях

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Жалдак Г.П. Основні ресурси інноваційного розвитку /Г. П. Жалдак, Є. Вашняк-Полятовські // .тези кафедра
 2. Жалдак Г. П. Соціальний капітал як інструмент управління економічними процесами у ХХІ столітті / Г. П. Жалдак // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 156
 3. Жалдак Г. П. Основні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України / Г. П. Жалдак // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2016р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 31-32
 4. Шульгіна, Л.М. Аспекти та виклики впровадження стандартів ЄС і НАТО в Україні / Л.М. Шульгіна, Г.П. Жалдак // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми: Ткачов О.О., 2016. – С. 244-245.
 5. Шульгіна, Л.М.  Маркетингові стандарти ЄС та НАТО: чи досяжні вони для України? / Л.М. Шульгіна, Г.П. Жалдак // ХІ Міжнародна науково-практична конференції «МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ» до 200-річчя Львівської політехніки, 3-5 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 55.

Керівництво тезами

 1. Лисогуб Д.В., научный руководитель Жалдак А. П. Актуальные проблемы развития валютного рынка Украины. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 12-13 квітня 2016 р. – С. 424.
 2. Скляр А.Ю., Жалдак Г.П. Необхідність фінансового менеджменту в забезпеченні управлінських процесів суб’єкта господарювання. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8груд. 2016р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016 . – С. 126-127.
2015 рік

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Дунська А.Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак //  Актуальні проблеми економіки. –  К. : ТОВ «Наш формат». –  2015. – № 3 (165). – С. 232–240. (Україна, внесено до переліку фахових видань України,наукометричні бази – SCOPUS, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrichs Periodicals Directory).
 2. Жалдак Г. П. Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.  БізнесІнформ. – 2015. – С.122-127 (Україна, внесено до переліку фахових видань України,наукометричні бази – Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrichs Periodicals Directory).
 3. Дунская А.Р. Жалдак А. П. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ . Друкеровский вестник . – Выпуск 3, 2015. –http://dx.doi.org/10.17213/2312-6469-2015-3-18-25 (Росія).

В інших наукових виданнях

 1. Жалдак Г.П. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні підходи до управління підприємством. – 2015. – С. 79-84

Тези у матеріалах конференцій

 1. Жалдак Г. П. Методичний підхід до оцінювання елементів соціального капіталу машинобудівних підприємств // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ, 27 листопада 2015р. – Харків: ФОП Крамаренко Ю. М., 2015. – С. 35

Керівництво тезами

 1. Сич О. О., керівник Жалдак Г. П. “Ділові ігри як ефективний спосіб навчання менеджерів” // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 48
 2. Голуб І. М, керівник Жалдак Г. П.  Економічні наслідки монополізації // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  98 с.
 3. Шарай І. В. керівник Жалдак Г. П.   Аутсорсинг в Укарїні: проблеми та перспективи розвитку// XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 79-80
 4. Тягур М. О. керівник Жалдак Г. П.  Тайм-менеджмент для раціоналістів і ірраціоналістів // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 74-75
 5. Стацура А. П. керівник Жалдак Г. П.  Ціна – головний регулятор попиту сучасних умов функціонування економіки України // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. – С. 72-73
 6. Осташко Т. М. керівник Жалдак Г. П.  Попит на товар: ефект Веблена// XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 65
 7. Назарчук Н. В. керівник Жалдак Г. П.   Інформаційні технології в малому бізнесі // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. –  С. 64
 8. Кондратюк А. А. керівник Жалдак Г. П.  Сучасні проблеми підприємств України, пов’язані з девальвацією гривні// XIV Міжнародна науково-практична конференція “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. 7-9 квітня 2015. –  НТУУ “КПІ” 2015. – С. 42-43
2014 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Дунська А. Р. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.  Том 3. – 2014. – С.  95‒99 (0,68 др. арк., особисто автору належить 0,43 др. арк., особистий внесок: визначено місце соціального капіталу у інноваційному розвитку підприємства).
 2. Жалдак Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання. Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2014. – № 12. – С. 133‒138.

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Simchenko N. Scientific approaches to assessment of social innovations in industrial enterprises. / N. Simchenko,  G. Zhaldak  // Actual problems of economy. К. : ТОВ «Наш формат». –  2014. – № 1 (151). – p. 376–383. (Наукометричні бази – SCOPUS, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory).
 2. Жалдак Г. П. Основи формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / Г. П. Жалдак // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №3. – С. 43–46. (Наукометричні бази – Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory).
 3. Жалдак А. П. Предпосылки формирования социальноэкономического механизма обеспечения инновационного развития прмышленных предприятий / А. П. Жалдак // Новая Экономика. Спецвыпуск. – 2014. – С. 75–81.  (Білорусь, внесено до переліку фахових видань Білорусії).

Колективні монографії

 • Дунська А. Р. Соціальна відповідальність як інструмент нарощення соціального капіталу підприємства / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С. 470–476. 

Тези у матеріалах конференцій

 • Жалдак Г. П. Соціально-економічні аспекти наукових концепцій інноваційного розвитку / Г. П. Жалдак // Съвременни проблеми на регионалното развитие. Събрани статии. – Том 1. – Плодлив, 2014. – С. 200.
2013 рік

Статті у наукових виданнях інших держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Сімченко Н. О. Соціальні інновації в діяльності машинобудівних підприємств / Сімченко Н. О. Жалдак Г. П. // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К. : НТУУ «КПІ». 2014. – С. 487–493. (Наукометричні бази – РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI).
 2. Zhaldak G. Innovations in Labor Quality Provisions at Machine-Constructing Enterprises // Advanced Science Journal. United States, 2013, Issue 8. – р. 102.

В інших наукових виданнях

 1. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід : колективна монографія – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642с. (26,75 д.а, особисто здобувачу належить 0,7 д.а. у підрозділі «Соціальний капітал як чинник інституційного розвитку суспільства». – С. 157–164).

Монографії

 1. Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України: монографія / під заг. ред. С. Ю. Цьохли ; С. Ю. Цьохла, Н. О. Сімченко, А. М. Бузні та ін. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 302 с. (17,61 д.а, особисто здобувачу належить 1,4 д.а. у підрозділі 3.1. «Сутність та класифікація соціальних інновацій» та підрозділі 3.2. «Систематизація чинників, що впливають на розвиток соціальних інновацій підприємств».– С. 117–151).

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Жалдак Г. П. Аспекти розвитку соціальних інновацій / Г. П. Жалдак // Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення перспективи : зб. наук. праць між нар. наук.-практ. Інтеренет-конф. 30-31 травня 2013 р. : тези доповідей. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 87-89.
 2. Жалдак Г. П. Особливості розвитку інноваційних теорій в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки / Н. О. Сімченко, Г. П. Жалдак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: Сучасне звучання економічних та управлінських ідей», м. Київ 3–6 березня 2013 р.: тези доповідей. – 2013. – С. 15-18.
 3. Жалдак Г. П. Класифікація чинників, що впливають на розвиток соціальних інновацій підприємств. підприємств / Г. П. Жалдак // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 18-19 січня 2013 р. .: тези доповідей. – Київ. – Ч.2. –  С 19-21.
 4.  Жалдак А. П. Сущность термина  социальные инновации предприятий / А. П. Жалдак / Сборник научных трудов 15-й Международной научно-практической конференции «Экономика, Экология и Общество России в 21-м столетии», 20-21 мая, 2013 г.: тези доповідей. – Санкт-Петербург. – С. 109.
 5.  Жалдак Г. П. Економічна сутність соціального капіталу / Г. П. Жалдак // Міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицього державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 6. 19 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Д: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка. – С. 251.
 6. Жалдак Г. П. Структуроутворювальні складові соціального капіталу / Г. П. Жалдак // ІХ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту» 25.10.2013р.: тези доповідей. – Київ, «НАУ». – С. 53-54.
2012 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Сімченко Н. О. Сутнісні ознаки інноваційно орієнтованих підприємств / Н. О. Сімченко, Г. П. Жалдак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск 35 (Частина 1). – 2012. – С. 215–221.
 2. Сімченко Н. О. Класифікація інновацій та їх соціальний підвид / Н. О. Сімченко, Г. П. Жалдак // Зб. наук. праць «Економічний аналіз». – Тернопіль: Видавничо-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка»,  2012. – Вип. 10. –  Частина 4. – С. 92–96.
 3.  Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку в сучасних умовах / Г. П. Жалдак // Вчені записки університету «КРОК». –  Вип. 32. – Т.1. – 2012. – С.  222-230.

В інших наукових виданнях

 1.  Жалдак Г. П.  Актуальні проблеми забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств України. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 березня 2012 р. у двох томах : Т.1. – К.:ВПІ ПВК «Політехніка». –  2012. – С. 65.

Тези доповідей у матеріалах конференцій:

 1. Жалдак Г. П. Ключові чинники соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств / Г. П. Жалдак //  ІІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком підприємництва у сучасних умовах». – 12-15мая 2012 г. : тези доповідей. – Евпатория. – 2012. – С. 165–166.
 2. Жалдак Г. П. Сутнісні ознаки соціальних інновацій / Г. П. Жалдак // Матеріали ІХ Міжнародної наково-практичної конференції 21 листопада 2012 р. : тези доповідей – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 166.
 3. Жалдак Г. П. Соціальна відповідальність як чинник розвитку інноваційної орієнтованості підприємств / Г. П. Жалдак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах», 17-18 лютого 2012 р. .: тези доповідей. – Сімферополь: ДИАЙПИ, 2012 . – С. 29.