Ситник Наталія Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: Natalia_Sytnik@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2013 р.

Доцент кафедри менеджменту
атестат 12 ДЦ № 035713,  рішення  Атестаційної колегії № 6/02-Д від 4.07.2013 р.

1993 р.

Кандидат біологічних наук
Диплом КН № 002977 від 23.06 1993 р. Вищої атестаційної комісії України, протокол №7 від 23.06 1993 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Інституту медицини праці АМН України (м. Київ), спеціальність 14 00 07 – «Гігієна» на тему: «Придатність до змінної праці оперативного персоналу теплових електростанцій в умовах графіків зі швидкою ротацією змін»

1981 – 1987 рр.

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Біологічний факультет
викладач біології та хімії

2019-2023 рр.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів ( д/р  0118U100598)

2023 рік

Навчально-методичні видання

 1. Дистанційний курс «Управління процесом розробки та просування нового товару» для бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» ОЛП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Укладачі К.О. Бояринова,  Н.І. Ситник, Cертифікат серія НМП№0039 затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №6 від 30 березня 2023 р.  https://do.ipo.kpi.ua/course/view/php?id=6448

Монографія

 1. Розвиток інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки: монографія / М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, А.Р. Дунська,   Н.І. Ситник, О.В. Гук, С.О. Пермінова, за заг. ред. М.О. Кравченко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 328 с.

Статті 

 1. Arefieva  O., Tytykalo  V., Kalyniuk V., Sytnik  N., & Gnitetskyi  I. Formation of the Adaptive Management System for the Economic Security of Enterprises in the COVID-19 Context. Journal of the University of Zulia , 2023. 14(40), 539–554.  DOI:10.46925//rdluz.40.30 https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/40083 (Web of Science)
 2. Воржакова Ю.П., Ситник Н.І., Пермінова С.О. Оптимізація бізнес-процесів підприємств на засадах INDUSTRY 4.0 в умовах воєнного стану. Електронне фазове видання Ефективна економіка.  2023. № 5.    URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1570/1579
 3. Ситник Н.І., Пермінова С.О., Чуприна М.ОРозвиток вітчизняної екосистеми стартапів в умовах глобальних викликів  сьогодення.  Науковий збірник «Економічний простір». 2023. № 186. С. 81–87.

 Тези

 1. Лагодієнко В.В., Ситник Н. І Аналіз та прогноз змін в ланцюгах поставок технологічних компаній у 2023 р. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах. 10 січня 2023 р. м. Рівне. С.70
 2. Олексійовець О.І., Ситник Н.І  Особливості управління в нафтогазовій сфері України.  Innovations and Prospects in modern science. Abstracts of 1 International   Scientific and Practical Conference, January 15017, 2023,  Stockholm 2023. С. 374-376
 3. Ситник Н. І., Павленко Т. А. Cучасний стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. Science and technology: problems, prospects and innovations.  Proceedings of III international scientific and practical conference Osaka, Japan, 14-16 December 2022. Р. 487-494.
 4. Ситник Н. І.  Команда стартапу: відмінності від команди  іннноваційного проєкту. Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи 22.04.2023 р. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського с. 139.
 5. Грабенко О.О.,  Ситник Н.І. Проблеми інтеграції української транспортної інфраструктури до ЄС. Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 22.04.2023 р.. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського с. 155-156.
 6. Литовченко Б.В., Ситник Н.І. Удосконалення системи управління збутом продукції на підприємстві. VI Міжнародна науково-практична конференція Традиції та нові наукові стартегії у Цетральній та Східній Європі. 23-24 червня 2023 р.. Київ-Запоріжжя% Інститут інноваційної освіти. С. 21-23.  
 7. Ткачов З.В., Ситник Н.І.  Роль лідерства в ефективному управлінні та адмініструванні. VI Міжнародна науково-практична конференція Традиції та нові наукові стартегії у Цетральній та Східній Європі. 23-24 червня 2023 р.. Київ-Запоріжжя. Інститут інноваційної освіти. С. 24-27.  
 8. Махун А. К., Ситник Н.І. Дизайн як фактор зростання комерційної діяльності підприємства. IV Міжнародна студентська наукова конференція  Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації. 23 червня 2023 р., м. Дніпро. С 52. URL: https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.06.2023/39

2022 рік

Навчально-методичні видання

 1. Бхаттачерджи А. Ситник Н.  Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках [Електронний ресурс] : навчальний посібник 2-ге видання, перероблене і доповнене КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,64 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.181с.   https://ela.kpi.ua/handle/ 123456789/49231
 2. Логістика: Організація і проходження практики здобувачів другого (магістерськго) рівня. Навчальний посібник для студентів  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Логістика» / Уклад.: Н.І. Ситник, І.С. Луценко, М.А. Пічугіна, М.В. Шкробот, О.М. Савицька. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 71 c (2,48 авт арк).   Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р..) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу ((протокол № 10 від 30.05.2022 р.)  
 3. Менеджмент міжнародного бізнесу: організація і проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня. Навчальний посібник для студентів  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу»/ Уклад.: А. Дунська, М. Кравченко, В. Дергачова, Н. Ситник. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 51 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р..) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу ((протокол № 10 від 30.05.2022 р.).
 4. Менеджмент і бізнес-адміністрування: організація і проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня: навч. посіб. / Уклад.: А.В. Кваско, Н.І. Ситник, Л.П. Шендерівська. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 50 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради факультету менеджменту та маркетингу (протокол №10 від 30.05.2022 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49904

Статті 

 1. Ситник Н.І.  Пермінова С.О., Чупріна М.О. Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання.  Науковий збірник «Економічний простір» 2022. № 180. С. 148-153.
 2. Пермінова С.О., Ситник Н.І., Чупріна М.О. Державні стимули інноваційної діяльності в контексті економічного відродження україни. Електронний науково-практичний журнал  Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 69. C. 14-18  (
 3. Чупріна М.О., Пермінова С.О. Ситник Н.І. Впровадження інноваційних технологій Індустрії 4.0 в систему управління якості молочної продукції . Електронний науково-практичний журнал Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. №3 (36).  
 4. Ситник Н.І., Пермінова С.О., Воржакова Ю.П. Дизайн-стратегія як інструмент розроблення нових продуктів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. №  45. С. 42-49 DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-45-5
 5. Пермінова С. О., Ситник Н. І., Воржакова Ю. П. Регулювання інноваційної діяльності в умовах сучасної парадигми економічного розвитку // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2022. №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7955   
 6. Демченко О.В., Ситник Н. І., Лагодієнко В.В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку людського капіталу аграрної сфери в умовах індустрії 4.0. Український журнал прикладної економіки та техніки 2022. Т46 №2, с. 375-383.  DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-46

2021 рік

Навчально-методичні видання

 1. Дистанційний курс «Основи наукових досліджень» для магістрів 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладач Н.І. Ситник сертифікат серія НМП№6049 затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №4 від 7 квітня 2022 р.  http://do.ipo.kpi.ua/course/view/php?id=2207
 2. Ситник Н.І. Дистанційний курс «Креативний менеджмент» для бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент», сертифікат серія НМП №6013 затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №2 від 9 грудня 2021 р.  http://do.ipo.kpi.ua/course/view/php?id=1444
 3. Проходження переддипломної практики: навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад.: М.О. Кравченко, В.В. Дергачова,  Н.І. Ситник – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 71 c (2,48 авт арк).   Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 09.12.2021 р.) за поданням Вченої ради Факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 4 від 22.11.2021 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48015

Статті

 1. Sytnik N., Kravchenko М. Application of knowledge management tools: Comparative analysis of small, medium and large enterprises. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. 2021. 17(4), P. 121-156. https://doi.org/10.7341/20211745 (Web of Science)
 2. Ситник Н.І. Управління клієнтським досвідом як стратегія розвитку бізнесу. Бізнес-інформ. 2021. №9. С. 216-224. 
 3. Ситник Н.І. Дизайн-мислення: концептуальні засади, переваги й обмеження. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. №  44. С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2021-44-7 

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І., Літош А.М. Специфіка податкового менеджменту в контексті інноваційного розвитку економіки. Щорічна (ХІІ) міжнародна Internet– конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-2021».  С. 200-202.
 2. Лагодієнко В.В., Ситник Н.І.  Як побудувати систему навчання персоналу за допомогою фреймворку Аcademies?  ІV Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика сучасної науки та освіти”. Львів. 30.12.2021 – 31.12.2021. с. 19-20.
 3. Говорощук  І.В., Ситник Н.І. «Вплив пандемії Сovid-19 на тенденції розвитку інновацій» VI Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція “Наукові підсумки року: досягнення, проекти, перспективи.”  Львів, 28 грудня 2021 р. С. 41-43
 4. Феоктістова Н.О., Ситник Н.І.AR-рішення як інноваційний тренд у логістиці.  LXXVІІ Міжнародна інтернет-конференція  «Зимові наукові читання – 2021». Чернівці. 30 грудня 2021 р. с 214-215
 5. Коновалова  А.В., Ситник Н.І. Управління ланцюгами поставок за допомогою хмарних технологій.  LXXVІІ Міжнародна інтернет-конференція  «Зимові наукові читання – 2021». Чернівці. 30 грудня 2021 р. с. 74-77.

2020 рік

Навчально -методичні матеріали

 1. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н.І. Ситник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 57 С.  Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 30.04.2020 р.) за поданням Вченої ради ФММ (протокол №8 від 27.04. 2020 р.)https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41582

Наукові статті

 1. Kravchenko M., Manoryk H. and Sytnik N. The Analysis of E-Commerce Logistics Efficiency of the Ukrainian Construction Enterprises. Studies of Applied Economics (Estudios de Economía Aplicada). 2020. Vol 38. No. 4: The Recent Economic Trends and their Impact on Marketing. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4027, URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4027.
 2. Ситник Н.І. Інструменти державної підтримки екосистеми стартапів: досвід країн Центральної та Східної Європи. Проблеми економіки. 2020. №2,С 55-62 https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-55-62
 3. Ситник Н. І.  Держава як суб’єкт формування екосистеми стартапів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2020. – №  40. – С.30-36.

Тези доповідей

 1. Ситник Н. Трансформація моделі професійного навчання персоналу сучасних організацій. Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи 22.04.2020 р.. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського С.68-69. http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
 2. Ситник Н., Тарумов В.  Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності національних підприємств Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи 22.04.2020 р. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського С.192-193 http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
 3. Добровінська Я., Ситник Н.  Розроблення системи управління знаннями на підприємстві Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи 22.04.2020 р.. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського  c.166-167 http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
 4. Матвієнко А. Ситник Н. Сучасні методи оцінки інтелектуального капіталу організації Міжнародна науково-практична конференція  Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи 22.04.2020 р.. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського С.182-183  URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
 5. Павленко Т.А., Ситник Н.І. Оцінка інноваційної активності України за показниками міжнародних рейтингів. XІX  Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління».   С.86-88 URL: file:///C:/ Users/Admin/Desktop/Наташа/Статьи/2020/Зб%20тез%20Павленко%20Ситник.pdf
 6. Прудкий В.  Ситник Н.І. Механізм формування інноваційної бізнес-моделі   І Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти»,   Запоріжжя 31. 01. 2020 року. С.150-153.
2019 рік

Навчально-методичні видання

 1. Менеджмент стартап проектів: підручник/ О.В. Гавриш, В., Дергачова, М.О. Кравченко,  Ситник Н.І., Ж.М. Жигалкевич, К.О. Бояринова, О.В. Гук, Г.А. Мохонько, Є.В. Дергачов, К.О. Копішинська–Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. -344 с.
 2. Креативний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни   : навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент» / Н. І. Ситник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 415 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 5 від 24.01.2019 р.)
 3. Креативний менеджмент: конспект лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент»/ Н.І. Ситник;  КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 716  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 137 c. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 5 від 24.01.2019 р.)
 4. Менеджмент стартап-проектів: Навчально-методичний комплекс дисципліни: навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей «Прикладна  фізика»,  «Прикладна  математика», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н.І. Ситник, В. Я. Голюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 74,1  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 58 с.
 5. Проходження переддипломної практики: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська, Н.І. Ситник, Ю. П. Воржакова, Г. П. Жалдак, К. О. Копішинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 c.

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Особливості менеджменту знань у малому та середньому бізнесі. / Бізнес інформ. – 2019. –   №1. – С.415-420. 
 2. Ситник Н.І. Інфраструктурне забезпечення розвитку стартап проектів  в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2019. – №  36. – С.59-63.
 3. Ситник Н.І. Інноваційні технології в організаційному навчанні персоналу сучасних організацій. Бізнес-інформ. 2019. – №9. – С.99-104
 4. Курганський С., Ситник Н.І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору. Молодий вчений. 2019, №10, с. 675-679 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/142.pdf

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І  Стратегії управління знаннями в стартап проектах.  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети», Запоріжжя, Східно-український університет.–26 січня 2019 р. – С 128-132.
 2. Пімонова К.А. Ситник Н.І.Забезпечення якості готової продукції на підприємствах фармацевтичної галузі/Матеріали іv міжнародної науково-практичної інтернет-конференції « Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів» 21 січня 2019 р., Кривий Ріг. – С.7.
 3. Корженевський О. Ситник Н.І. Краудфандинг як джерело фінансування стартапів Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тридцять четверті економіко-правові дискусії»,  27 січня 2019 р.-  http://www.spilnota.net.ua/ua/articles/year-11/rozdil-63/pidrozdil-264/pidrozdil2-612/ С.21.-22.
 4. Ситник Н.І. Бакало Д.В. Cвітові моделі науково-інноваційного розвитку. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 2019 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2019. – С.30.
 5. Іванченко Я. А., Ситник Н.І.  Проблеми інноваційного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України.  Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 2019 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2019. – С.11.
 6. Тарумов В.О. Ситник Н.І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств шляхом підвищення інноваційної активності. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 2019 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2019. – С.31.
 7. Ситник Н.І. Салабай В.О. Cутність та структура організаційно-економічного механізму щодо ефективного управління підприємством   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 жовтня 2019 р. – c 71-73.
 8. N. Sytnik, D. Shevchenko Difficulties faced by hosiery enterprises in export-import activity development Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» 01.11. 2019 р., м. Полтава   С.214-216.
 9. Лютенко Д.Д., Ситник Н.І. Інструменти оцінки міжнародної конкурентоспроможності бізнесу Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин», 14 грудня 2019 року,  Дніпро. С.20-21. 
 10. Ситник Н.І., Гогот М. М.  Використання інформаційних систем в управлінні персоналом Міжнародна науково-практична конференція  « Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 5.  С 35. 
 11. Салабай В.О. Ситник Н.І Форсайт-дослідження як дієвий інструмент стратегічного планування діяльності підприємства Перспективи розвитку сучасної науки та освіти Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-14 листопада 2019,  Львів, 2 част. С 33-34
 12. Ситник Н.І. , Хомич О. В. Стратегічне agile управління сучасними організаціями Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин.14 грудня 2019 р., м. Дніпро с 81-83.
2018 рік

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. ІСО як інструмент фінансування українських стартапів / Н.І. Ситник//Бізнес інформ. – 2018. –   №10. –  С.341-346. 
 2. Ситник Н.І. Краудфандинг: нові можливості та тренди/ Н.І. Ситник// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – №  31. – С.187-192.
 3. Каризська А.Р., Ситник Н.І Методичні підходи до оцінки ІК в організаціях   Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». – К.: НТУУ «КПІ», 2018. С. 34-39.

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І. Стратегії екзиту стартапів: світовий досвід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни», 7 березня 2018 р,  Запоріжжя, С. 43-47.
 2. Ситник Н.І.  Екосистема стартапів України як компонент глобальної екосистеми  стартапів. Матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції, «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії».– 23 березня 2018 р. 2 част. м. Дніпро. С.33-35.
 3. Юденко А.В. Ситник Н.І. Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності інжинірингових підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Підсумки розвитку наукової думки: 2018» 5.12.18. т.7., Івано-Франківськ. – С.74-76 https://ukrlogos.in.ua/documents/pidsumky_rozvytku_naukovoi_dumky_tom_7.pdf
 4. Юденко А.В. Ситник Н.І. Впровадження інформаційних  систем  в  управління проектами підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Підсумки розвитку наукової думки: 2018» 5.12.18. Івано-Франківськ. – С.111-113.
 5. Корнацька А.С. Ситник Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку франчайзингу в Україні./  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  Тернопіль, 26.12. 2018.Світ економічної науки. Випуск 10. С 19-21 – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3010/
 6.  Артеменко Д.Т. Ситник Н.І. Вибір напряму стратегічного розвитку підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тридцять третіекономіко-правові дискусії»,  27 грудня 2018 р.- http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2757/
2017 рік

Навчально-методичні видання

 1. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту. Навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С.Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.)  за поданням Вченої ради  ФММ  (протокол № 6 від 29.01.2018 р.)
 2. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання. Навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С.Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ  (протокол № 6 від 29.01.2018 р.)
 3. Ситник Н.І. Основи наукових досліджень: Лекції.   : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 29.03.2018 р.)  за поданням Вченої ради ФММ  (протокол № 7 від 26.02.2018 р.)

Наукові статті

 1. Ситник Н.І.  Організаційне навчання як складова менеджменту знань. Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №3. – С. 346-354. DOI: 10.21272/mmi.2017.3-32
 2. Ситник Н.І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес-інформ. – 2017. –№8. – С.89-94. 
 3. Ситник Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». -2017. -№ 27.–С.117-120. 
 4. Каризська А.Р., Ситник Н.І. Управління інтелектуальним капіталом як чинник інноваційного розвитку підприємства.  Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки.–2017.- №4(36).–С.27-35.

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І. Екосистема стартапів України: сучасний стан розвитку.

     Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція  «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики,  проблеми,  перспективи» Харків  20 квітня 2017 р. – С.115-118.

 • Ситник Н.І.  Особливості стартап проекту як інноваційної структури /Міжнародна інтернет-конференція  « Инновационный потенциал современной экономической науки». Тернопіль, 17 березня 2017 р. С.123-126.
 • Кубах І. В., Ситник Н.І. Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємстваМатеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2017 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С.125-127
 • Каризська А.Р. Ситник Н.І.   Організаційні знання  як об’єкт управління інноваційно-орієнтованого підприємства. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2017 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С 125-127.
2016 рік

Навчально-методичні видання

 1. Науково-дослідна практика: Організація, проходження та вимоги до звіту. Навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент»,спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С.Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 586 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.)  за поданням Вченої ради  ФММ  (протокол № 6 від 29.01.2018 р.)
 2. Переддипломна практика: Організація, підготовка, проведення та оцінювання. Навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, М.О. Кравченко, І.С.Луценко, І.П. Малик, І.М. Манаєнко, Н.І. Ситник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 22.02.2018 р.) за поданням Вченої ради ФММ  (протокол № 6 від 29.01.2018 р.)
 3. Ситник Н.І. Основи наукових досліджень: Лекції.   : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 29.03.2018 р.)  за поданням Вченої ради ФММ  (протокол № 7 від 26.02.2018 р.)

Наукові статті

 1. Ситник Н.І.  Організаційне навчання як складова менеджменту знань. Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №3. – С. 346-354. DOI: 10.21272/mmi.2017.3-32
 2. Ситник Н.І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес-інформ. – 2017. –№8. – С.89-94. 
 3. Ситник Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». -2017. -№ 27.–С.117-120. 
 4. Каризська А.Р., Ситник Н.І. Управління інтелектуальним капіталом як чинник інноваційного розвитку підприємства.  Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки.–2017.- №4(36).–С.27-35.

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І. Екосистема стартапів України: сучасний стан розвитку.

     Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція  «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики,  проблеми,  перспективи» Харків  20 квітня 2017 р. – С.115-118.

 • Ситник Н.І.  Особливості стартап проекту як інноваційної структури /Міжнародна інтернет-конференція  « Инновационный потенциал современной экономической науки». Тернопіль, 17 березня 2017 р. С.123-126.
 • Кубах І. В., Ситник Н.І. Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємстваМатеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2017 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С.125-127
 • Каризська А.Р. Ситник Н.І.   Організаційні знання  як об’єкт управління інноваційно-орієнтованого підприємства. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 28 квітня 2017 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – С 125-127.
2015 рік

Навчально-методичні видання

 1. 1 Бхаттачерджи А., Ситник Н. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках: навч посібник. Гриф НТУУ «КПІ» від 14.03.2016 р, прот. № 3,  http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&create&filter=&sd=10159&cm=19241
 2. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Методология и организация научных исследований»  для студентов, специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» утверждены Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; 43 с.
 3. «Методология и организация научных исследований»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – К.: НТУУ «КПИ», 2015. утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;– 99 c.
 4. «Факторы успешного трудоустройства по специальности»: конспект лекций для студентов факультета менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Составитель Н.И. Сытник – утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8; К.: НТУУ «КПИ», 2015. – 72 c.
 5. «Чинники успішного працевлаштування за фахом»: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7 .03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. Н.І. Ситник  – К.: НТУУ «КПІ», – утвержден  Ученым советом ФММ Протокол от 30 03 2015, № 8;  2015. – 70 c.

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Еволюція менеджменту знань в організації. – Бізнес-інформ. – 2015. – №10. – С.413-418. 
 2. Ситник Н.И. Этапы  развития менеджмента знаний в организации / Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования 2015. – № 5 (10). –  С.99-104.

Тези доповідей

 1. Сытник Н.И. Сети знаний  и их роль роль в развитии менеджмента идей в современной организации // Материалы 5-й Международной научно-практической конференции «Исследование инновационного потенциала общества  и формирование направлений его стратегического развития»,  29-30 декабря 2015 г, редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. гос.ун-т., Курск, 2015  том 2.  –  С.207 -211.   
2014 рік

Навчально-методичні видання

 1. Довгань Л.Є., Ситник Н.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник. К: ВД Винниченко. 2014. – 248 с.
 2. Дистанційний курс «Креативний менеджмент» для студентів  спеціальностей   8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»  8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4037,  гриф  НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014 р.
 3. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів  спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»  освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /НМП №4038,  гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №8 від 17 квітня 2014 р.
 4. Основи менеджменту: Конспект лекцій для студентів для студентів фізико-технічного інституту  напрямів підготовки (спеціальностей) 8. 160105  «Безпека інформації і комунікативних систем»,  8. 070203  «Прикладна фізика». Електронний засіб навчального призначення / НМУ №      гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 квітня 2014р., протокол №8, 174 с.
 5. Прохождение производственной и преддипломной практики : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 030601 «Менеджмент», профессионального направления «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 330 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 45 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7973
 6. Прохождение производственной и преддипломной практики   : методические указания для студентов области знаний 0306 «Менеджмент и администрирование»  специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», образовательно-квалификационного уровня «магистр» / НТУУ «КПИ» ; сост. В. В. Дергачева, М. А. Пичугина, Н. И. Сытник, [и др.]. – Электронные текстовые данные (1 файл: 328 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 44 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7976

Монографії

 1. Сытник Н.И . Модель управления персоналом в инновационной организации / Управление персоналом в  инновационной среде: монографияпод ред. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург:  Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения. – 2014. – С 87-96.
 2. Ситник Н.І. Організаційні аспекти створення систем управління знаннями на вітчизняних підприємствах  //Актуальні проблеми   економічної кібернетики. Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: Вид-во Стилос 2014.– 2014 р. –С.65-74.

Наукові статті

 1. Сытник Н.И. Факторы передачи таситных знаний в системах управления знаниями  /Бизнес-информ. – 2014. –№ 5 . – С. 396-402. 
 2.  Ситник Н.І. Мотивація креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2014. – № 8. – c. 314-319.  
 3. Cитник Н.І. Роль зовнішньої мотивації в забезпеченні креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій / Економіка і організація управління. Збірник наукових праць, Донецький національний університет, Випуск № 1 (17)- 2 (18) • 2014,  С.265-271.
 4. Ситник Н.І., Жиганівський А.А. Грейдування посад у системі мотивації персоналу/ Збірник наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2014 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.–С. 480-484.
 5. Ковинєва К.О., Ситник Н.І. Методологічні основи формування системи контролю якості продукції на підприємстві /Збірник наук. праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.–С. 106-111.
 6. Ситник Н.І., Толмачова Г.В. Проблеми вибору конкурентної стратегії підприємства харчової галузі/Збірник наук. праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.–С. 480-484.

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І. Показники оцінки креативної діяльності організації. Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці» 27.02.2015 р. http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1744/
 2. Сытник Н.И.Принципы мотивации креативно-инновационной деятельности персонала современных организаций. «Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития»   Материалы 4-й Международной научно-практической конференции 25-27 декабря 2014 года  том 2, Редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Курск: Юго-Зап. гос.ун-т.,2014 –  С.191-196. 
 3. Ситник НІ. Системи управління знаннями: як подолати перешкоди передачі знань/ IІI Международная научно–практическая конференция «Экономика и управление в условиях построения информационного общества» 17-18 квітня 2014г. Одеса: ОНАЗ ім О.С.Попова. 2014. – С.102-105.
 4. Ситник Н.І. Резерви підвищення продуктивності праці інтелектуальних працівників/ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Економіка і управління: виклики та перспективи», 13-14 лютого 2014 р. – C. 122-125.
2013 рік

Науково-методичні видання

 1. Проходження виробничої та переддипломної практики для студентів галузі знань 0306  „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки  030601 „Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: Методичні вказівки / Уклад.: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Т.В. Лазоренко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута. – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 52 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р
 2. Проходження виробничої і переддипломної практики: методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі.: В.В. Дергачова, Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 54 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р.
 3. Проходження виробничої і переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузі знань 0306  «Менеджмент і адміністрування» спеціальності   8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укладачі.: В.В. Дергачова,  Т.А. Коцко, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 c. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р.
 4. Проходження виробничої та переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузі знань 0306  «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»,освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 44 c.
 5. Проходження фахової практики: методичні вказівки для студентів галузі знань   1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, Н.І. Ситник, О.В. Гук  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 41 c гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол № 9 від 29.04.2013 р.
 6. Проходження виробничої і переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузі знань 0306  „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,освітньо-кваліфікаційного рівня „cпеціаліст” / Укладачі: В.В. Дергачова, М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 55 c.
 7. Проходження виробничої і переддипломної практики:  методичні вказівки для студентів галузі знань 0306  „Менеджмент і адміністрування” спеціальності   8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Укладачі: В.В. Дергачова,  М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 43 c.
 8. Прохождение производственной и преддипломной практики:  методичні вказівки для студентов области знаний 0306  „Менеджмент и администрирование” спеціальности   8.03060104 “Менеджмент внешнеэкономической деятельности”, квалификационного уровня  „магистр” / Укладачі: В.В. Дергачова,  М.А. Пічугіна, Н.І. Ситник, Л.Л. Ведута  – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 43 c.

 Наукові статті

 1. Cитник Оцінка організаційної креативності /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013.–С. 199-204
 2. Северин А.В., Ситник Н.І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств України /Збірник наук. праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 квітня 2013 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013.–С.185-190. 

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І Креативність і організація: історичний аспект /Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція:  «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління»,  16-17 січня 2013 року. Дніпропетровськ.–С.141-143.
 2. Cытник Н.И. Как управлять креативно-инновационным потенциалом организации  / Стратегия социально-экономического развития общества:  управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: материалы Международной научно-практической конференции.  В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Курск: Юго-Зап. гос.ун-т., 2013.  – С.284-286.
 3. Cытник Н.И. Парадигмы креативного менеджмента / «Развитие экономических наук современной эпохи: теория и практика» Санкт-Петербург. Центр экономических исследований 2013. – с 120-122.
2012 рік

Навчально-методичні видання

 1. Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / Уклад. Ситник Н.І.  НМУ № Е11/12-124, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол №5, 142 с.
 2. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення / Уклад. Ситник Н.І.   НМУ № Е11/12-1254, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 19 січня 2012 р., протокол № 5, 163 с.
 3. Методологія і організація наукових досліджень:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та   8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» Уклад. Ситник Н.І.  – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.
 4. Менеджмент персоналу інноваційного підприємства:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. Ситник Н.І.  К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 47 с.
 5. Креативний менеджмент:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та спеціальності 8.18100012«Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення  / Уклад. Ситник Н.І.  гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р.  – 2012. – 41 с.
 6. Методологія наукових досліджень:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.18010012  «Управління інноваційною діяльністю» Електронний засіб навчального призначення  /Уклад. Ситник Н.І. гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу», протокол №7 від 27.02.2012 р.   – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 43 с. 

Наукові статті

 1. Ситник Н.І Таксономія типів організаційної культури / Вісник НТУУ «Харківський політехнічний інститут», 2012.–56 (962), С. 162-167.      
 2. Ситник Н.І. Гносеологічні аспекти організаційної креативності. / Бізнес інформ, 2012.- №11.– С.266-269.   
 3. Сытник Н.И.Барьеры экстернализации индивидуальных таситных знаний / Креативная экономика. – 2012. – № 11. – С.9-15.

Тези доповідей

 1. Ситник Н.І. Принципи управління персоналом інтелектуальних організацій / Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012.–С.166 -172.
 2. Ситник Н.І., Зубков Д.О. Проблеми управління інтелектуальною власністю на українських підприємствах /Збірник наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р.–К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012.–С.501-506.
 3. Ситник Н.І. Організаційна гнучкість як властивість креативних  організацій /Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. Матеріалів (Міжн. Наук-практ. Конференція до 20-річчя кафедри менеджменту). 2-3 лютого 2012 року.–К.: КНЕУ, 2012.–С.205-208.
 4. Ситник Н.І. Концепція моделі управління персоналом інтелектуальних організацій / IV Международная научно-практическая Интернет-конференция  «Проблемы и пути усовершенствования экономического  механизма предпринимательской деятельности»   (29-30 марта  2012 г.)  Режим доступа: http://confcontact.com/node/263
 5. Сытник Н.И. Проблемы создания систем управления знаниями на промышленных предприятиях  / Материалы Международной научно-практической конференции  (20 апреля 2012 года) ). В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.).  Курск:  Юго-Зап. гос.ун-т.,   2012 –С. 103-105.
 6. Ситник Н.І. Типи організаційної культури сучасних організацій Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференціі «Проблеми  соціально–економічного розвитку підприємств» Харків: Харківський політехнічний інститут 24-25 жовтня 2012.–с.130.
 7. Ситник Н.І. Краудсорсинг: розширення можливостей організаційної креативності Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління»,  16-17 січня 2013 року. Дніпропетровськ. С.139-141
 8. Ситник Н.И. Теоретические подходы к управлению интеллектуальным персоналом.  / II Международная    научно-практическая конференция «Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития», 28 декабря 2012 г. Курск: Юго-Западный гос университет,  –С.315-318.
2011 рік

Навчально-методичні видання

 1. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Ситник Н.І., Грамотнєв В.Є. Управління персоналом сучасної організації. Навч. посібник. – К.: ВПК «Політехніка» ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. –  496 с.
 2. Креативний менеджмент: практикум для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., НМУ № Е11/12-107, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4. 92 с.
 3. Креативний менеджмент: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу. Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., НМУ № Е11/12-106, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2011 р., протокол №4,  180 с.

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Ієрархічна модель організаційної культури / Проблеми системного підходу в економіці, Вип 2, 2011 р.  http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html 
 2. Ситник Н.І., Билим Н. В. Кожевнікова М.В. Роль стратегічного лідерства у формуванні мотиваційних важелів інноваційного підприємства / Сучасні проблеми економіки і підприємництво . – Вип. 8. –  К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2011. – С.83-87.
 3. Ситник Н.І. Оцінка конкурентоспроможності людського ресурсу за умов реалізації різних видів стратегій конкурентних переваг / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2011. – № 8. – С. 314-319.
 4. Ситник Н.І. Світоглядні засади креативної організаційної культури / Вісник Донецького національного університету Спецвипуск. 2011.–том 1. С. 265-268.
 5. Cитник Н.І. Креативна організація: розвиток концепції гнучкості./ Бізнес Інформ. 2011.–№ 11.–С.176-177.
 6. Сытник Н.И. Организационная культура как системное образование/ Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вып 20 / под общ. ред. С.С.Чернова.–Новосибирск НТГУ, 2011,– С.94-102.
 7. Сытник Н.И. Организационная гибкость креативных и адаптивных организаций/ Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. Вып 20 / под общ. ред. С.С.Чернова.–Новосибирск НТГУ, 2011,–С.84-94.

Тези доповідей

 1. Сытник Н.И.Теоретические аспекты обучения креативных организаций / Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты: материалы Международной научно-практической конференции (11-18 сентября 2011 года), редкол.: Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гоc.ун-т., Курск, 2011– C.240-242.
 2. Сытник Н.И. Организационная политика профессионального развития персонала /Стратегия социально-экономического развития общества:  управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: материалы Международной научно-практической конференции  (25 ноября 2011 года) ). В 2-х томах, Том 2, редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. гоc.ун-т., Курск, 2011, 217 с.Юго-Зап. гоc.ун-т., Курск, 2011 – С.125-127.
2010 рік

Навчально-методичні видання

 1. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальностями 8 050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  та 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності»./  Уклад. Ситник Н.І. НМП №2211,  гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №2 від 28 жовтня 2010 р.
 2. Менеджмент персоналу інноваційних організацій: Практикум для студентів спеціальності 8 000014 «Управління інноваційною діяльністю». Електронний засіб навчального призначення./ Уклад. Ситник Н.І., гриф НМУ № Е10/11-032, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 28 жовтня 2010 р., протокол №2. 86 с.
 3. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу.   Електронний засіб навчального призначення./ Укладачі Каракай Ю.В., Лазоренко Т.В., Малик І.П.,  Ситник Н.І., НМУ № Е10/11-145, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2010 р., протокол №4. 58 с.

Наукові статті

 1. Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2010. – №7. – С. 121-125,  
 2. Ситник Н.І. Типи організаційної політики в сфері професійного розвитку персоналу/ Проблеми системного підходу в економіці, Вип 4, 2010 р. http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html /. 

 1. Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності. Міжнародний університет фінансів. з 8.11.17 по 26.01.2018 Свідоцтво ПК № 21547613/000074-18. 180 год.
 2. Створення відеоконтенту дистанційного навчання.   НМК «ІПО»  з 23.03 2021 по 14.05.2021 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  Серія ПК №02070921/006571-21, 108 год.
 3. Осіння школа проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH   «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences». Львівський політехнічний національний університет. Львів, 3-11 листопада 2021, 30 годин
 4. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». 6.11 21 – 12.12.21. 180 год.