Омельченко Анна Ігорівна

Омельченко Анна Ігорівна

Кандидат економічних наук

Старший викладач кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: omelchenko.anna@lll.kpi.ua

Адреса: Адреса: 03056, Київ, просп. Берестейський, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇ

2021 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 060720 від 29.06.2021 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств»

2013-2015 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
менеджмент інноваційної діяльності, магістр з менеджменту інноваційної діяльності

2009-2013 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
менеджмент, бакалавр з менеджменту

2023-2028 рр.

відповідальний виконавець
науково-дослідної роботи « Стратегічне управління відновленням економіки України», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0123U101596).

МОНОГРАФІЇ

2023 р.

Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств: монографія / Дергачова В. В., Кравченко М.О., Омельченко А.І. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2023. – 252 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол №6 від 5 червня 2023 р.).

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2023 р.

1. Омельченко А. І. Інтегрований підхід до ситуаційного управління бізнесом в умовах війни // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. – 2023. – №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8641 URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/2/8641   

2022 р.

2. Омельченко А.І., Ченуша О.С. Інноваційні бізнес-моделі, як інструмент стратегічного розвитку підприємства. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». № 21 (2022). с.52-55. doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022

2021 р.

3. Омельченко А. І., Іванова А. А., Іванова Д. А. Digital-системи оптимізації операцій складської логістики. Бізнес Інформ. 2021. №12. C. 92–97. doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-92-97

2018 р.

4. Омельченко А.І. Механізм економічної модернізації як комплекс інструментів управління економічним розвитком енергогенеруючого підприємства. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5. С. 126-133. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar), URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/78

2016 р.

5. Омельченко А.І. Особливості формування організаційно-економічного механізму технологічного розвитку промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. Вип. 21. С. 70 – 73 (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar), URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5230&i=11

6. Омельченко А.І. Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». 2016. Вип.13. С. 514 – 521 (Міжнародна індексація: Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EconBiz, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)), URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_76

2015 р.

7. Бояринова К.О., Омельченко А.І. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на основі еко-інновацій. Економіка та держава. 2015. Вип. 2. С. 95-98 (Міжнародна індексація – Index Copernicus, Seientific Indexing Services, Google Scholar та ін.), URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3087&i=19

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

2020 р.

Omelchenko, A. Situational management mechanism of adaptive economic development of the enterprise. Journal of Modern Economic Research, 2020. Vol. 2(1), рp.31-40. Словаччина (ISSN: 2644-6332 (online)

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

2020 р.

1. Омельченко А.І. Динамічний збалансований підхід до управління економічним розвитком підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць. 2020. Вип.5.

2016 р.

2. Омельченко А.І. Еко-інноваційний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць. 2016. Вип.10. С. 1-7 (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar та ін.), URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66915

2014 р.

3. Омельченко А.І. Екологізація виробництва як шлях інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. м. Черкаси. с.172-175.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2023 р.

1. Руденко О., Омельченко А. Основні напрямки розробки стартап-проектів – драйверів післявоєнної відбудови країни. Наука, освіта та технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 19 травня 2023 р.): у 2 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 75 с

2. Бала В., Омельченко А. Напрями розвитку української стратегії Індустрії 4.0. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 184 с. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271775

3. Струж З., Омельченко А. Зміни в ланцюгах постачання як умова ефективного функціонування підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 184 с. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271775

2022 р.

4. Струж З., Омельченко А. Руйнування логістичних ланцюгів як фактор збільшення інфляційного тиску на світову економіку. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 292 с. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271775

5. Шпинта Х.В., Омельченко А.І. Чотири площини аналізу змін в діяльності логістичного бізнесу під час війни. Економіка підприємства: вектори розвитку в умовах глобальних змін. Матеріали науковопрактичної конференції (м. Вінниця, 27-28 травня 2022 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 68 с. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/52may2022/15.pdf  (ISBN 978-617-8074-10-4)

6. Шпинта Х. В., Омельченко А. І. Важливі якості ефективного менеджера в умовах війни. Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С.98-100

2017 р.

7. Дергачова В.В., Омельченко А.І. Низьковуглецева економіка як спосіб досягнення сталого розвитку країни. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 березня 2017 р. м. Київ. Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. С. 47-48

8. Омельченко А.І. Надзвичайна ситуація в енергетиці як підґрунтя до економічної модернізації енергогенеруючих підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. Київ: Вид-во «Політехніка», 2017. С.83

2016 р.

9. Дергачова В.В., Омельченко А.І. Напрями підвищення енергоефективності підприємств в умовах сталого розвитку. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: матеріали VІIІ міжнар. наук.-практ. семінару ім. проф. І.В. Недіна, 21-22 жовтня 2016 р. Київ: НТУУ «КПI». С.205-209. URL: http://nedin-seminar.kpi.ua/public/conferences/13/16/prazi2016.pdf#page=206

10. Омельченко А.І. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку в сучасних умовах господарювання. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 28 квітня 2016 р. Київ: Вид-во «Політехніка», 2016. С. 39. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/92741/0

11. Омельченко А.І. Низьковуглецевий розвиток енергогенеруючих підприємств як один з ключових факторів забезпечення сталого розвитку. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: збірник тез ХV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2016 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». м. Київ

2013 р.

12. Омельченко А.І. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств. Эмпирические исследования и практическая реализация в современной науке: материалы XXXV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 25-26 июля 2013 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. с.6-7

13. Омельченко А.І. Альтернативні джерела енергії як спосіб зменшення витрат підприємства. Эмпирические исследования и практическая реализация в современной науке: материалы XXXV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 25-26 июля 2013 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. с.16-17

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

2022 р.

Бізнес-аналіз: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»/ уклад.: Омельченко А.І., Шендерівська Л.П.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3438, 16 д.а (протокол Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 6 від 24 червня 2022 р.) Номер сертифікату УІІТО: НМП №6174