Мохонько Ганна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент

Тел.: +38 (055) 471 76 32

Е-mail: mokhonkoa@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246-2

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2012 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат доцента кафедри менеджменту, 12ДЦ № 031954, 26.09.20212, видано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту

2010 р.

Ступінь кандидата економічних наук
диплом кандидата наук, ДК № 062226, 06.10.2010, видано Вищою атестаційною комісією України, спеціальність: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності, тема дисертаційної роботи: «Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища»

2000-2005 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний інститут
Спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту організацій.

«Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (НДР 0114U001135) 

«Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку» (НДР 0117U005641, 2018-2022 рр.), відповідальний виконавець наукової теми та підготовку реєстраційних документів 

ПІДРУЧНИКИ

2019

 1. Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (Підручник з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорсько)

2017

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник для студентів – магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21517 (Підручник з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорсько)
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2022

 1. Інвестування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент / Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 186 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48941

2018

 1. Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнесадміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г.А. Мохонько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 512 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 271 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

2014

 1. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін. – Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 464 c. – Бібліогр. : у кінці розд. – 75 пр. – С.329-389 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

2013

 1. Довгань Л.Є. Розділ 12. Адміністративний менеджмент/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. У 2 т./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, А.Р.Дунська та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 478 с. – С.402-477. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського).
 2. Глотова Г.І. Маркетинговий менеджмент видавничої продукції: навч.посіб./ Г.І.Глотова, Ж.М. Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – 2-е вид., випр. – Львів: Укр.акад.друкарства, 2013. – 352с. (Навчальний посібник з грифом МОНМСУ (Лист № 1/11-35 від 16.01.2013)
МОНОГРАФІЇ

2015

 1. Довгань, Л. Є. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : [монографія] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Г. О. Дудукало ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 5,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 231 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12621

2013

 1. Довгань Л.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємств у системі забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова та ін.. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. -726 с. (С.232-255)
 2. Довгань Л.Є. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Передерієнко Н.І.// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 394 с. (с.155-176).
 3. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 288с. (Українською та російською мовами). – С.21-28 (0,23)

  2012

 1. Формування засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні стійкого розвитку видавничо-поліграфічних підприємств: Монографія / Довгань Л.Є., Малик І.П., Мохонько Г.А. //Проблеми і перспективи стійкого розвитку підприємств малого та середнього бізнесу України : колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 86–96.

2011

 1. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография/ Под ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н., проф.Кизима Н.А., д.э.н., проф.Раевневой Е.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 280с. (авторський внесок – 10 с.)
 2. Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с.(авторський внесок – 37 с.)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2022

 1. Логістика. Організація, виконання та захист магістерської дисертації [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Луценко І. С., Шкробот М. В., Мохонько Г. А., Пічугіна М. А. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49830
 2. Project Management. Workbook of lectures [Electronic Resource] : Educational guide for students studying in the specialty 073 “Management”, “Management and business administration“ / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; Compilers: H. Mokhonko, L. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 1.19 MB). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 107 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51204
 3. Мохонько, Г. А. Організація підприємницької діяльності: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Мохонько Г. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 622,54 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 61 с. – Назва з екрана: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48294

2021

 1. Проєктний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів. Перший (бакалаврський) рівень освіти. Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Денна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. А. Мохонько, Г. М. Дергачова, В. А. Мельникова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,87 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 98 с. – Назва з екрана: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41114

2020

 1. Проєктний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних занять. Перший (бакалаврський) рівень освіти. Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Денна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. Г. Мохонько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 79 c. – Назва з екрану. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33705

2019

 1. Мохонько, Г. А. Управління проектами: Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент і бізнес – адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу» /Мохонько Г. А, Гук О. В ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 883,63 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 97 c. – Назва з екрана:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29852

2017

 1. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот, Л. Л. Ведута ; відп. ред. В. В. Дергачова. – Електронні текстові данні (1 файл: 663,52 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 47 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19253
 2. Project management [Electronic resource] : lectures summary for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; compilers : L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 1,2 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 88 p. – Title from the screen. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19602
 3. Project management [Electronic resource] : methodical guidelines to the preparation and defense of the course work for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; compilers: L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 762,91 Кb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 42 p. – Title from the screen. – Доступ: ttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/19604

2016

 1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П Малик, Г. А. Мохонько, [та ін.]. – Електронні текстові данні (1 файл: 310 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 41 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15676

2008-2015

 1. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 74 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11627
 2. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,31 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 65 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11626
 3. Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, І. П. Малик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 49 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6872
 4. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 143 с. – Назва з екрана. – Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6871
 5. Управління інноваційними проектами [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ»; уклад. Г. А. Мохонько, К. О. Бояринова, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6870
 6. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П.Малик, О.В. Гук, Л.Л. Ведута Г.А.Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 58 с. (електронний засіб навчального призначення,  гриф присвоєно «Рекомендовано Вченою Радою ФММ» витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради ФММ від 26 березня 2012 року; авторський внесок – 11,5 с.)
 7. Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Н.О.Сімченко, К.О. Бояринова, І.П. Малик, Г.А. Мохонько – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 67 с.
 8. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену  для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу / Уклад.:   Л.М.Шульгіна, М.А.Корж, О.В. Кам’янська, Г.А.Мохонько, М.А.Пічугіна. – К: НТУУ «КПІ», 2010. — 34 с. (електронний засіб навчального призначення, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2011 р., протокол №4; авторський внесок – 10 с.)
 9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «Економіка підприємств розповсюдження друкованої продукції» для студ. денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” (Книгознавство та розповсюдження друкованої продукції) / Уклад.: А.А.Олешко, Г.А.Мохонько. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 24 с.
СТАТТІ  ТА  МАТЕРІАЛИ  КОНФЕРЕНЦІЙ

Статті у виданнях, що належать до наукометричних баз даних Scopus та  Web of Science

2023

 1. Liakhovych, G., Ivanyuta, V., Mokhonko, G., Vakun, O., & Lyakhovych, U. (2023). Legal dimensions of innovative development management functions: Dimensiones jurídicas de las funciones innovadoras de gestión del desarrollo. Cuestiones Políticas41(78), 104-115. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.07 (Web of Science, фахова, категорія «А»)

2022

 1. Galyna Liakhovych, Olga Guk, Ganna Mokhonko, Oksana Vakun, Ulyana Lyakhovych (2022) Features of Innovation and Project Management . International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 10  pp. 364-368.https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.10.48     (Web of Science, фахова, категорія «А»)
 2. M. Kopytko, M. Vinichuk, O. Guk, L. Shenderivska and H. Mokhonko, “Financial Stability as a Factor of Ensuring Sustainable Development of Ukraine’s Economy in the Conditions of Globalization,” 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9922978.  https://ieeexplore.ieee.org/document/9922978  (Scopus, фахова категорія «А»)
 3. Galyna Boikivska, Ganna Mokhonko, Roman Andrushkiv, Larysa Lytvynova, Olga Guk. 2022. Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 2  pp. 283-289. URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.35 (Web of Science, фахова, категорія «А»)

Статті у наукових виданнях інших держав

2017

 1. Dovgan, N. Semenchenko, G. Mokhonko. Strategic sustainability of printing companies in the competititveness support system //4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-17-1 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 5, Vol 45, 919-926 pp, – https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4576 

2016

 1. Довгань Л.Є. Особливості діяльності проектних команд на інноваційно орієнтованих підприємствах / Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016.- 360 p. – С.123-126. 

Статті у наукових фахових виданнях, що належать до інших наукометричних баз даних, в тому числі Index Copernicus

2023

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Шендерівська Л.П. Моделювання антикризового розвитку підприємств агропродовольчої сфери в системі іноваційно-інвестиційного управління. Український журнал прикладної економіки та техніки.  2023 . URL: http://ujae.org.ua/modelyuvannya-antykryzovogo-rozvytku-pidpryyemstv-agroprodovolchoyi-sfery-v-systemi-innovatsijno-investytsijnogo-upravlinnya/  (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)
 2. Гук О.В., Мохонько Г.А., Шевченко О.М., Старченко І.Ю. Адаптивний механізм конкурентного управління фінансовою безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в контексті діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. № 1 (260). – К., 2023. С. 59-65. URL: http://dndiime.org.ua/page/pdf-journal-1 (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)
 3. Живко З.Б., Батюк Б.Б., Мохонько Г.А., Дяченко Т.О. Прийняття управлінських рішень на основі цінових мультиплікаторів та фінансово-економічного аналізу в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.
  6 (253). – К., 2022. С.101-109. (фахова, категорія «Б»,  Іndex Copernicus)

2022

 1. Лишенко М.О., Овчаренко Є.І., Гук О.В., Мохонько Г.А. Формування конкурентних переваг на основі удосконалення системи управління якістю продукції підприємства в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 2 (249). – К., 2022. С. 170-176. URL: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/06/2-2022.pdf   (фахова, категорія Б)
 2. Шендерівська Л. П., Гук О. В., Мохонько Г. А. (2022). Трансформація бізнес-моделей видавництв в умовах війни та пандемії. Економічний простір, (179), С. 79-85. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-12 (фахова, категорія Б)
 3. Гук О.В., Мохонько Г.А., Телічко Н.А., Сірик М.В. Формування інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу. Форування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (248). К., 2022. С.103-110. URL: http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/06/1-2022-1.pdf  (фахова, категорія Б)
 4. Гук  О.В.,  Мохонько  Г.А.,  Шендерівська  Л.П.  Тенденції  інвестування  в  Україні. Економіка  та  суспільство. 2021.  No  29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577 (фахова, категорія Б) 

2021

 1. Гук  О.В.,  Мохонько  Г.А.,  Шендерівська  Л.П.  Тенденції  інвестування  в  Україні. Економіка  та  суспільство. 2021.  No  29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577
 2. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-29-35 (фахова, категорія Б,  Іndex Copernicus)

2020

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні та закордоном. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Збірник наукових праць. –  Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2020, № 17. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216385   (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)
 2. Гук О.В., Мохонько Г.А., Лазоренко Т.В. Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 46. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/46-2020 (категорія «Б», Index Copernicus)

2019

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні. Електронний науково-практичний журнал  «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 36. С. 114-118 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/20.pdf (категорія «Б», Index Copernicus)
 2. Мохонько Г.А., Менько Ю.І. Управління закупівельною логістикою на підприємствах целюлозно-паперової промисловості України/Електронний ресурс. – Інфраструктура ринку, 2019. -№37.  С.341-348. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/51.pdf (категорія «Б», Index Copernicus) (Ст)
 3. Мохонько Г.А., Пімонова К.А. Методологія Scrum в управлінні проектами на фармацевтичних підприємствах. Економіка та суспільство. 2019.№20. URL.: http://www.economyandsociety.in.ua (фахове, Index Copernicus) (Ст)

2018

 1. Мохонько Г.А. Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики [Електронний ресурс] / К.В.Тарасенко, Г.А. Мохонько // Економіка та суспільство. – 2018. – № 16. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal (фахове, Index Copernicus) (Ст)

2017

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Принципи венчурного фінансування в різних країнах. Економіка та суспільство. 2017. № 11. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/34.pdf  (фахова, Index Copernicus)
 2. Довгань Л.Є. Сучасний стан та проблеми  розвитку машинобудівних підприємств україни: соціально-економічні аспекти/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Ведута Л.Л. .// Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. – №5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5580 (фахова, Index Copernicus)

2016

 1. Довгань Л.Є. Інноваційний підхід до підвищення ефективності роботи проектної команди/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент».  – 2016. – Вип.16. – С.4-9  (фахова)
 2. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком авіабудівного підприємства [Текст] / Г.А.Мохонько, Д.В. Бузель // Матеріали електронного наукового фахового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Секція: Економіка та управління підприємствами. Вип.  – 2016. – Адреса доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/34.pdf (фахова) (Ст)
 3. Мохонько Г.А. Роль стратегічного управління в забезпеченні стійкого розвитку підприємств фармацевтичної промисловості / Мохонько Г.А. Хілько А.О. // Економіка та суспільство». – Електронне фахове видання Мукачівського державного університету. – 2016. – № 7. – Режим доступу:http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/555-mokhonko-g-a-khilko-a-o (фахова) (Ст)

2008-2015

 1. Мохонько Г.А.Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві / Мохонько Г.А., Ткаченко К.Г
  //Електронний збірник наукових праць “Економіка. Управління. Інновації”[Електронний ресурс]. – 2015. – №. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/33.pdf
 2. Мохонько Г.А. Суднобудівна галузь України: проблеми та напрями її відродження/ Лисенко С.В., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – 2015. – №12. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45165/41437
 3. Мохонько Г.А.Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві / Мохонько Г.А., Ткаченко К.Г
  //Електронний збірник наукових праць “Економіка. Управління. Інновації”[Електронний ресурс]. – 2015. – №. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/33.pdf
 4. Мохонько Г.А. Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень / Мохонько Г.А., Малик І.П. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип.5, Ч.2. – С.187—191.
 5. Мохонько А.А. Институциональные аспекты эффективности корпоративного управления предприятиями (на примере издательско-полиграфической отрасли)/ Мохонько А.А., Малик И.П. [Электронный ресурс]/ Современные технологии управления: научный журнал №6 (42), июнь 2014.– Режим доступа: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/june2014/item/256-institutional-aspects-of-corporate-governance-publishing-and-printing-industry.html
 6. Мохонько Г.А. Фактори впливу на забезпечення економічної стійкості підприємства/ Мохонько Г.А., Луцак В.В.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.251-255.
 7. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення стійкого розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Панченко Т.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах. Т.2. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С.285-289.
 8. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення складових економічної стійкості сільськогосподарського підприємства / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Кримський економічний вісник. Ч.ІІ. – 2013.- №1 (02). – С.35-37.
 9. Мохонько Г.А. Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Мохонько Г.А., Шендерівська Л.П.// Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні/ Г.А. Мохонько, Л.П.Шендерівська// Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2013.- №1(42). – С.9-15. (фахове видання)
 10. Мохонько Г.А. Стратегічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. Т.1. – 2013. – №5. – С.108 -112. (фахове видання)
 11. Мохонько А.А. Инновационно ориентированное управление персоналом в проектных командах/ Симченко Н.А., Мохонько А.А. // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики: Научно-практический журнал. Серия Экономика и право. –  Москва: ООО «Научные технологии».  – 2013 . – №11. –  С.39-42. (зарубіжне видання)
 12. Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К.,2012. – №11(113). – С.144-151.(фахове видання)
 13. Мохонько Г.А. Подходы к разработке конкурентной стратегии предприятия / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига, – №1 (113) . – С.90-95.
 14. Сімченко Н.О. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи [Електрон. ресурс] / Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання. –  – №1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12snoptp.pdf(фахове видання)
 15. Пастухова В.В. Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Пастухова В.В., Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К.: Видавництво КІБіТ, 2012. – № 2(18). – С.58-62. (фахове видання)
 16. Довгань Л.Є. Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі [Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=441(фахове видання)
 17. Довгань Л.Є. Прогнозування стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі[Електрон. ресурс] /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Проблеми системного підходу в економіці. 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: // http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Dovgan_111.htm (фахове видання)
 18. Мохонько Г.А. Обґрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К., 2011. – №9. – С.35-38. (фахове видання)
 19. Мохонько Г.А. Оцінювання компонент, що забезпечують стратегічну стійкість підприємства/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економічний простір: Збірник наукових праць. –– №49. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С.197-211. (фахове видання)
 20. Мохонько Г.А. Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Наукові записки: науково-технічний збірник. – №4 (37). – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С.78-87. (фахове видання)
 21. Сімченко Н.О. Проблеми забезпечення сталого розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі/Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2011.- №209. – С.66-70. (фахове видання)
 22. Сімченко Н.О. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Экономика Крыма: научно-практический журнал. – 2011. – №2 (35). – С.208-211.(фахове видання)
 23. Сімченко Н.О. Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства [Електрон. ресурс] /Сімченко Н.О., Мохонько Г.А.// Економіка. Управління. Інновації:Електронне наукове фахове видання. –  – №2 (6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11snoios.pdf (фахове видання)
 24. Мохонько Г.А. Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”. – К., 2010. – №15. – С.63-67. (фахове видання)
 25. Довгань Л.Є. Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2010. – №9.– С.20-23. (фахове видання)
 26. Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К., 2010.  – № 11(113). – С.115-122. (фахове видання)
 27. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища[Електрон. ресурс] / Г.А.Мохонько//// Ефективна економіка. – 2009. – №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=24 (фахове видання)
 28. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Г.А.Мохонько // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – 2009. – №20. – C.49– 53.(фахове видання)
 29. Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі  з використанням нейронечітких технологій / Г.А.Мохонько // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №11.– С.124-127. (фахове видання)
 30. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2009. № 3 (46). – С.23-28.(фахове видання)
 31. Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники/ Г.А.Мохонько// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – №2.– С.52-55.(фахове видання)
 32. Мохонько Г.А. Теоретичні підходи до визначення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К., 2008. – №23. – С.28-32.(фахове видання)

Статті у наукових виданнях України

2020

 1. Мохонько Г.А., Воржакова Ю.П. Стратегічна стійкість  поліграфічних підприємств у системі забезпечення їх конкурентоспроможності. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць. 2020. №.5. URL.: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204742

2019

 1. Юденко А.В.,  Мохонько Г.А. Створення системи управління проектами підприємства на основі ціннісного підходу. Актуальні проблеми економіки та управління: Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського.2019.№13. URL.: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/153855 (Ст)
 2. Молнар В.В., Мохонько Г.А.  Проектно-орієнтований підхід до забезпечення інноваційного розвитку ІТ-підприємстваСучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць.2019.№4. URL.:  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180689  (Ст)

2017

 1. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики/ Мохонько Г.А., Тарасенко К.В. // Збірник наукових праць” Сучасні підходи до управління підприємством”[Електронний ресурс]. – 2017. – №.2. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive   (Ст)
 2. Довгань Л.Є. Соціально-економічні аспекти розвитку машинобудівних підприємств в умовах нестабільного середовища/ Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Ведута Л.Л. // Підприємництво та інновації : журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 2. – 117 с. – С.88-94

2016

 1. Мохонько Г.А., Муштай І.А. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць.2016. №1. URL.: http://spu.fmm.kpi.ua   (Ст)
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2023

 1. Мохонько Г. А., Хоронжук Д. В. Штучний інтелект в управлінні проєктами // Modern research in world science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2023. Pp. 908-910. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-26-28-02-2023-lviv-ukrayina-arhiv/
 2. Дубінчук Н. П., Мохонько Г. А. Логістична система підприємств меблевої промисловості в умовах посилення конкуренції. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С.159
 3. Приліпота А. Д., Мохонько Г. А. Ефективність управління збутовою діяльністю підприємств кондитерської промисловості. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С.172
 4. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Макромаркетингові чинники впливу на
  розвиток стартапів в Україні/ Macromarketing FactorsInfluencing the Development of Startups in Ukraine. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management: Proceedings of scientific and pedagogical internship (February
  13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. С. 97-100.

2022

 1. Євстафієва О. Є., Мохонько Г. А. Еволюція та перспективи розвитку концепції Supply Chain Management. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.58
 2. Заболотна Н. В., Мохонько Г. А. Особливості управління закупівельною логістикою на підприємствах мікробіологічної промисловості. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.59

2021

 1. Гук О.В., Мохонько Г.А. Актуальні напрями діяльності Європейської ради інновацій в контексті «Горизонт-Європа». The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. p. 107-108. URL: https://isg-konf.com/ru/topical-tendencies-of-science-and-practice-ru/
 2. Заболотна Н. В., Мохонько Г. А. Оптимізація складської діяльності підприємств електроенергетичної галузі УкраїниБізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С.258-259 (Ст).
 3. Михайленко А.В., Касьян С.К., Мохонько Г.А. Проектний підхід до процесу екологізації діяльності підприємств. Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти (частина І): тези. доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16-17 січня 2021 р.). Львів: Львівський науковий форум, 2021. С. 48-49 (Ст) .

2020

 1. Mokhonko H., Pudovkina V. Features of information flows in industrial enterprises.  Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2020 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. C.68-71 (Ст) .
 2. Гук О.В., Мохонько Г.А.  Інвестиційне забезпечення стартап проектів в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 110-111.
 3. Дергачова В.В., Мохонько Г.А. Інноваційний підхід до управління проектними командами розвитку регіонів. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 26-27 березня 2020 р.). Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2020. С.156-158.
 4. Мохонько Г. А., Клименко К. О. Стан розвитку інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С.184-185 (Ст)
 5. Бездольна О. А., Мохонько Г. А. AGILE-менеджмент на підприємствах керамічної промисловості. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С.156-157 (Ст)
 6. Добровінська Я. В., Матвієнко А. О., Мохонько Г. А. Особливості впровадження Agile на IT-підприємствах України . Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С.17-19 (Ст).

2019

 1. Mokhonko H.A. , Kotyk D.Y. Project management problems in the ukrainian economy// Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern scientific potential – 2019 , February 28 – March 7, 2019 Economic science. Philosophy. : Sheffield. Science and education LTD -84 p. – Р.6-8. (Ст)
 2. Mokhonko G. A., Menko Y. I. Features of managing purchase logistics at industrial enterprises of Ukraine // Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 23 квітня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – 74 с – С.21-24. (Ст)
 3. Мохонько Г.А. Роль проектного менеджменту у вдосконаленні якості товарів у сфері FMCG /Мохонько Г.А., Хомич О.В.//Перспективні напрями регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – 112 с. – C.50-53. (Ст)
 4. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інформаційною безпекою поліграфічного підприємства//Мохонько Г.А., Подвальна В.В., Путіліна Д.О.// Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”(випуск 34). -С.64-67  (Ст)
 5. Мохонько Г., Хомич О. Удосконалення управління якістю в проектному менеджменті міжнародної компанії // Сучасні тренди підготовки фахівців з управління проектами та програмами: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 квітня 2019 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк, 2019. – 73 с. С.63-65. (Ст)
 6. Бугаєнко К.А., Мохонько Г.А. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.12 (Ст)
 7. Семенюк І.П., Мохонько Г.А. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємства. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.28 (Ст)
 8. Гура Є.П., Мохонько Г.А. Концепції управління запасами на підприємствах ринку чаю України. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.112 (Ст)
 9. Глущенко Г.Ю., Мохонько Г.А.СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 8. 114 s C.102-104. (Ст)
 10. Мохонько Г.А., Бахтинська Н.О. Передумови забезпечення стійкого розвитку поліграфічних підприємств України. Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 жовтня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2019.С46-48. (Ст)
 11. Калініченко К.Д., Мохонько Г.А. Сітьове планування в транспортній логістиці. Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 грудня 2019 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2019. –С.18-19 (Ст)
 12. Шрамко Н. В., Шкабура В. В., Мохонько Г. А. Цифровізація проектної діяльності в логістиці. Економіка, облік, фінанси та право: пріоритети розвитку в умовах глобалізації : тези доп. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 5 груд. 2019 р.) матеріали VIII збір., Полтава, 2019.  С. 31-32. (Ст)
 13. Мельник К.Г., Мохонько Г.А. Штучний інтелект для аналізу інформаційних потоків.Концептуальні напрямки розвитку наукових знань (частина І): матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 грудня 2019 року. – Київ : МЦНіД, 2019. С.26-27 (Ст)

2018

 1. Мохонько Г.А. Роль проектного підходу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Тарасенко К.В.  // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. – С.29. (Ст)
 2. Мохонько Г.А. Управління стійким розвитком підприємств комбікормової промисловості України/ Мохонько А. А., Довгуша Р.О.  // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп.ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. С.112 (Ст)
 3. Мохонько Г.А. Роль проектного менеджменту у вдосконаленні якості товарів у сфері FMCG /Мохонько Г.А., Хомич О.В.//Перспективні напрями регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – 112 с. – C.50-53. (Ст)
 4. Мохонько Г.А. Особливості проектно-орієнтованого управління інформаційною безпекою поліграфічного підприємства//Мохонько Г.А., Подвальна В.В., Путіліна Д.О.// Міжнародна наукова інтернет-конференція  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”. С.64-67. (Ст)

2017

 1. Мохонько Г.А. Показники оцінювання інвестиційної безпеки промислових підприємств/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – У 2-х частинах. – (м. Запоріжжя, 19 20 травня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – Ч. 2. – 108 с. – С.78-80. (Ст)
 2. Мохонько Г.А. Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики/ Мохонько Г.А., Тарасенко К.В.// Сучасні підходи до управління підприємством: ЗБ. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. – С.27 (Ст)
 3. Малик І.П. Проблеми забезпечення сталого розвитку малого та середнього бізнесу  в Україні /Малик І.П., Мохонько Г.А.//  Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О.Семенова – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». С.184-185.

2016

 1. Мохонько Г.А. П. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості/ Мохонько Г.А., Муштай І.А.// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – 104 с. – С.38. (Ст)
 2. Мохонько Г.А. Інвестиційна безпека підприємств як підсистема економічної безпеки підприємств/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – 132 с. – С.106-109. (Ст)

2008-2015

 1. Мохонько Г.А. Стратегічне управління економічним потенціалом розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Феліковська О.О. // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 248 с. – С. 63-64
 2. Мохонько Г.А. Забезпечення стійкого розвитку підприємства в контексті проектно-орієнтованого управління/ Мохонько Г.А., Ніколаюк В.В.// Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку:зб.наук.праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квіт.2015.: у 9 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – Т.3. С.21-23
 3. .Мохонько Г.А. Структура економічного потенціалу машинобудівного підприємства/ Мохонько Г.А.,Феліковська О.О.// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 9-11 квітня 2014 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 124 с. – (С.26)
 4. Мохонько Г.А. Роль людського фактору в інформаційній економіці (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. – Черкаси: СУЕМ, 2013. – с. 27 – 29.
 5. Мохонько Г.А. Конкурентний потенціал як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства (тези) /Мохонько Г.А., Малик І.П.// Проблеми та перспективи економічного розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013 р.): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 – с. 73 – 75.
 6. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємства/ Мохонько Г.А., Троїцька Н.В.// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року)/Редактори-упорядники: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с. (С.47-49)
 7. Мохонько Г.А. Проблемы развития малого бизнеса в сфере научных разработок / Мохонько Г.А., Липовенко А.А.// Материалы VIІI Международной научно-практической конференции  «Настоящие исследования и развитие – 2012», 17-25 января 2012 г.(Болгария) : Т.4.Экономика. – София: «Бял ГРАД-БГ ООД», 2012. – С.68-71.
 8. Мохонько Г.А. Проблеми конкурентоспроможності автомобілебудівельної галузі України /Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, м.Севастополь, 29-31 березня 2012 р. /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп.нац.тех.ун-т; наук.ред. О.М.Філінков. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С.90-92.
 9. Мохонько Г.А. Складові ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі / Мохонько Г.А., Малик І.П. // Праці XII Всеукраїнської наукової  конференції “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці”, мДонецьк, 22-23 березня 2012 р. / Ред. кол. Беспалова С.В. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2012.  – С.58 – 60.
 10. Мохонько Г.А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності поліграфічної промисловості / Мохонько Г.А., Воржакова Ю.П. // Економіка-Менеджмент-Освіта: проблеми та перспективи взаємодії:  Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С.92-94.
 11. Малик І.П. Сучасні проблеми малого і середнього бізнесу в Україні / Малик І.П., Мохонько Г.А.// Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. – Симферополь: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадского, 2012. – С. 188 – 190 .
 12. Мохонько Г.А. Забезпечення соціально-економічної ефективності підприємства в умовах нестабільного середовища / Мохонько Г.А., Колешня Я.О.// Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.2. – 112с. (С.16-19)
 13. Мохонько Г.А. Дослідження інтегрального показника ризику втрати стратегічної стійкості підприємства / Г.А.Мохонько // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку». Ч.3.- Донецьк: ДонНАБА, 2011. – С.194-197.
 14. Мохонько Г.А. Вплив нестабільного ринкового середовища на діяльність підприємств / Г.А.Мохонько // Сучасні підходи до управління підприємством [Текст]: Матеріали IІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 квітня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 358 с. – С.145-146.
 15. Мохонько Г.А. Вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / /Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ.конф., 30-31 травня.2011 р.: У 7 т. Т.6. Актуальні питання економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2011. – С.73-76.
 16. Довгань Л.Є. Стратегічні проблеми підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища /Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття», 23-24 груд.2010 р.: В 6 т. Т.2 «Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті». – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – С.20-23.
 17. Довгань Л.Є. Управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища/Довгань Л.Є., Мохонько Г.А.// Праці першої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія та практика» /Ред. кол. Черниченко Г.А. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 200с. – С.44-46.
 18. Мохонько Г.А. Стратегічна стійкість як інструмент стратегічного управління / Г.А.Мохонько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф., 17-18 черв.2010 р.: В 3 т. Т.1. Наукові дослідження в галузі економіки. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2010. – С.98-100.
 19. Мохонько Г.А. Забезпечення економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Збірка тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку». – Макіївка,2009. – Т.2. – С.233-236.
 20. Мохонько Г.А. Ресурсний потенціал розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)/ Г.А.Мохонько// Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез Всеукраїнської наук.-практ.конф., 17 – 18 квітня 2008 р. – Рівне: НУВГП, 2008. – С.17-18.
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

2023

 1. Дистанційний курс «Організація підприємницької діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент  Частка автора 40 % Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  № 8 від 02.06.2023 р. Адреса розміщення: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6441. Сертифікат Серія ДК № 0077

2022

 1. Дистанційний курс «Інвестування інноваційної діяльності» для магістрів 1-го курсу спеціальності 073 Менеджмент Частка автора 30% Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р. Адреса розміщення: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2398 Сертифікат Серія НМП № 6052

 1. Проєктний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних занять. Перший (бакалаврський) рівень освіти. Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Денна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. Г. Мохонько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 79 c. – Назва з екрану. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33705
 2. Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник для студентів – магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21517 (Підручник з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорсько)

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування у “BALTIC RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ECONOMIC AREA PROBLEMS” (м. Рига, Латвійська Республіка) за програмою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», за спеціальністю 073 «Менеджмент», у період 13.02.2023 – 26.03.2023 р. Обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС). (Сертифікат: Serija C 20230383)
 2. Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти щодо інтеграції курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у своєму закладі освіти. 13.02-24.02.2023 р. (2 кредити, 60 год). Сертифікат №129/02-2023
 3. Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти щодо інтеграції курсу «Маркетинг ІТ-продуктів» у своєму закладі освіти. 24.07-04.08.2023 р. (2 кредити, 60 год). Сертифікат № 002/082-2023
 4. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації
  «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна), 11.09.-17.10.2021 р. (сертифікат  SZFL-000785). Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського №69-вс від 15.09.2021 р.
 5. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (Університет Міжнародних відносин та суспільної комунікації, м. Хелм (Польща), сертифікат № 382 від 23.12.2020 за програмою міжнародного стажування  на тему: Управління, інновації та інвестиції: європейський вибір”, 23.10-23.12.2020 р. Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського №59-вс від 23.10.2020
 6. НМК “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського, свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 02070921/006165-20 за програмою “Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності”, 20.10.2020-07.12.2020
 7. Підвищення кваліфікації у ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», сертифікат ПК № 21547613/000067-18, тема: «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», термін проведення: 08.11.2017 -26.01.2018.