Дергачева Ганна Михайлівна

Кандидат економічних наук

доцент

Е-mail: am.dergacheva@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇ

2017 р.

Кандидат економічних наук
диплом ДК №042804 від 26.06.2017 року, тема дисертації “Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств”

2012-2014

КПІ ім. Ігоря Сікорського
факультет менеджменту та маркетингу
спеціальність “Управління інноваційною діяльністю”, магістр

2007-2013

КНУ ім. Тараса Шевченка
юридичний факультет
спеціальність “Правознавство”, магістр правознавства

2021 рік

Голюк В.Я., Дергачова Г.М., Колешня Я.О. Вплив податкової ставки на економічнe зростання// Економічний форум. 2021. №2. с.122-126

Дергачова Г. М., Смольникова В. Д. Вплив євроінтеграції на стратегічний розвиток підприємств//Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 288 с.-с.160-162

1. Тренди і моделі розвитку світової економіки: Навчально-методичний комплекс дисципліни[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, Г.М. Дергачова.  – Електронні текстові дані (1 файл: 106  Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 52 с.

2. Управління валютними операціями: Навчально-методичний комплекс дисципліни[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Менеджмент міжнародного бізнесу»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, Г.М.Дергачова.  – Електронні текстові дані (1 файл: 104Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 71 с.

3. «Проєктний менеджмент: методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів» [Електронний ресурс]:  навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» першого бакалаврського рівня вищої освіти / Г. А. Мохонько, Г.М. Дергачова, В. А. Мельникова; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 3,4 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 96с.

2020 рік

Дергачова Г.М., Голюк В.Я. Теоретичні засади реалізації фінансового факторингу та особливості його використання у міжнародних кредитно-розрахункових операція // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск №30/2020. С.48-51 Стаття фахова, Index Coper nicus

Дергачова Г. М., Колешня Я. О.Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології // Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2020 (17).  С. 280 – 290.

Дергачова Г. М., Бушило К. С.Порівняння ринків газовидобування Європи та Африки // Ефективна економіка.  2020. № 11. (електронне фахове видання) URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8378

Дергачова, Г. М. Юденко А. В. Страхування експортних та кредититних ризиків як один з напрямків підтримки вітчизняного бізнесу // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених.  2020. Вип. 14. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37746?locale=uk

Дергачова Г.М., Доценко Я. Кадрова складова економічної безпеки підприємства // Збірник праць І Міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи” (м. Київ, 23 квітня 2020 р.) Київ, 2020. С.36-37.

Дергачова Г.М., Пінчук О.В. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Збірник праць І Міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи” (м. Київ, 23 квітня 2020 р.) Київ, 2020. С.114-115.

Дергачова Г.М., Мельникова В. А. Методологічні основи оцінки проектних ризиків на підприємствах будівельної промисловості // Збірник праць І Міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи” (м. Київ, 23 квітня 2020 р.) Київ, 2020. С.138-139.

2019 рік

Системно-структурний аналіз механізму формування економічної стійкості підприємств машинобудування / В.В. Дергачова, М. О. Кравченко, В. А. Мельникова, Г. М. Дергачова, К. О. Кузнєцова // Проблеми та перспективи менеджменту. 2019. Випуск 17. С. 395-409.

Стаття фахова,Scopus

2018 рік

Монографія Забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах
євроінтеграції / Гавриш О. А., Дергачова Г. М. – К. , 2018. – 212 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол
№ 5 від 14 травня 2018 р.).

Дергачова Г. М. Нівелювання загроз в контексті забезпечення економічної безпеки вітчизняних малих підприємств // Інфраструктура ринку.  2018. № 23.  URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Dergachova-G.-M.-1.pdf

Устойчивое развитие предприятий в условиях евроинтеграции / В.В. Дергачева, Е. В. Дергачев, А. М. Дергачева, К. А. Кузнецова  //  Устойчивое развитие. –  Международная ассоциация устойчивого развития (МАУР). 2018. Вип. 2. С. 3–9.

Дергачова Г. М., Бесараб  К. М. Шляхи удосконалення експортних операцій підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: зб.тез доп. ІX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2018 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 51.

Дергачова Г. М., Кійкова А. О. Управління взаємовідносинами між постачальниками на прикладі SRM-системи // Сучасні підходи до управління підприємством: зб.тез доп. ІX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2018 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 140.

Дергачова Г. М., Менькова Ю. І. Шляхи удосконалення транспортно-логістичних процесів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: зб.тез доп. ІX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2018 р.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 148.

Дергачова Г.М., Жураківська К.А. Методичні підходи до оцінювання стратегічних можливостей міжнародної діяльності підприємства // Збірник наукових праць X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Сучасні підходи до управління підприємством” (м. Київ, 11 квітня 2019 р.) 2019. С.166 – 177.

2017 рік

Статті у наукових фахових виданнях України

            1. Черняк Г. М. Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств / Г. М. Черняк // Вісник Одеського нац. ун-ту. Економіка. – Т. 19. – Вип. 2 /4. – 2014. – 243 с. – С.104–107. (0,35 друк. арк.)

            2. Черняк Г. М. Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Г. М. Черняк // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: «Економічні науки». – Вип. 7/2014. – 201 с. – С. 9–11. (0,31 друк. арк.)

             3. Черняк Г. М. Обґрунтування і вибір стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств / Г. М. Черняк // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2016. – С. 92–96. (0,38 друк. арк.)

Статті у фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз

4. Гавриш О. А. Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств / О. А.Гавриш , Г. М. Черняк // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2014 (11). – С. 451– 455. (0,36 друк. арк.) [Особистий внесок автора – 0,3 друк. арк.: здобувачем сформульовано авторське визначення економічної безпеки підприємства, виділено основні компоненти економічної безпеки], (внесено до переліку фахових видань України, наукометричні бази Index Copernicus International, РІНЦ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, ELAKPI, BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE).

            5. Черняк Г. М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції / Г. М. Черняк // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць Харківського нац. автомобільно-дорожнього ун-ту. – № 1 (8). – Т. 1. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 158 с. – С. 18–22. (0,25 друк. арк.), (включено до переліку фахових видань України, міжнародних наукометричних баз – Index Copernicus).

            6. Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції / Г. М. Черняк// Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – № 12. – С. 159–166. (0,5 друк. арк.), (включено до переліку фахових видань України, міжнародних наукометричних баз – Index Copernicus International, РІНЦ, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, ELAKPI, BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE).

            7. Гавриш О. А. Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі/О. А.Гавриш, Г. М. Черняк // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2016. – № 13. – С. 143–149. (0,42 друк. арк.) [Особистий внесок автора – 0,36 друк. арк.: здобувачем досліджено основні етапи процесу розроблення та реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, запропоновано виділяти стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств залежно від рівня економічної безпеки], (включено до переліку фахових видань України, міжнародних наукометричних баз – Index Copernicus International, РІНЦ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, ELAKPI, BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE).

            8. Черняк Г. М. Механізм вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств / Г. М. Черняк // Ефективна економіка. – № 3. – 2016. (0,43 друк. арк.), (електронне наукове фахове видання, включено до переліку фахових видань України, міжнародних наукометричних баз – Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Google Scholar).

            9. Черняк Г. М. Результативність стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств / Г. М. Черняк // Економічний форум 2016. – С. 223–227. (0,32 друк. арк.), (включено до переліку фахових видань України, міжнародних наукометричних баз – РІНЦ, Index Copernicus International, Ulrich s Periodicals Directory).

Статті в інших наукових виданнях

            10. Chernyak A. M. Methodological aspects of ensuring mechanism of economic security of the enterprises // Modernproblems of regional development: Collection of scientific articles. – Vol. 1. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – 404 p. – P. 331–334. (0,18 друк. арк.), (включено до міжнародних наукометричних баз – РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)).

            11. Chernyak A. M. Determining the level of economic security of modern enterprises using threshold indexes // Problemsof social and economic development of business: Collection of scientific articles. – Vol. 1. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 388 p. – P. 362–365. (0,18 друк. арк.), (включено до міжнародних наукометричних баз – РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)).

            12. Chernyak A. M. Measures to ensuring the economic safety of enterprise in the European Union // Economicsand management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 279–282. (0,23 друк. арк.), (включено до міжнародних наукометричних баз – РІНЦ; Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)).

            13. Черняк Г. М. Проблема визначення поняття економічної безпеки підприємства / Г. М. Черняк // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 квітня 2014 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 536 с. – С. 509–513. (0,28 друк. арк.).

            14. Гавриш О. А. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки підприємств в умовах інтеграції України до ЄС / О. А. Гавриш, Г. М. Черняк // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – 544 с. – С. 225–229. (0,26 друк. арк.) [Особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.: здобувачем досліджено особливості забезпеченні економічної безпеки енергетичних підприємств].

            15. Черняк Г. М. Вплив євроінтеграційних процесів і явищ на формування механізму забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств України / Г. М. Черняк // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології : монографія / [Мунтіян В. І., Прокопенко О. В., Петрушенко М. М. та ін.]; за наук. ред. д-ра техн. наук, проф. С. О. Лук’яненко, канд. екон. наук, доц. Н. В. Караєвої. – Київ : Вид-во ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. – С.129–136. (0,32 друк. арк.).

Тези доповідей у матеріалах конференцій

            16. Черняк Г. М. Сучасні підходи до стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств / Г. М. Черняк // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 квітня 2016 р. – Київ : Вид-во «Політехніка», 2016. – 104 с. – С. 44. (0,1 друк. арк.).

            17. Черняк Г. М. Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Г. М. Черняк // Экономические проблемы устойчивого развития : Междунар. науч.-практ. конф. 6–8 мая 2014 г. в Сумском государственном университете, Украина (СумГУ). – С. 281–283. (0,17 друк. арк.)

            18. Черняк Г..М. Формування економічної безпеки підприємств в умовах інноваційного розвитку / Г. М. Черняк // Міжнародне науково-технічне співробітництво : принципи, механізми, ефективність : зб. праць X (ХХІI) Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13–14 березня 2014 р. / [редкол. : В. Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 154. (0,1 друк. арк.)

            19. Черняк Г. М. Вплив євроінтеграційних процесів на формування економічної безпеки підприємства / Г. М. Черняк // Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін : Міжнар. наук.-практ. конф. 26–27 вересня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – 144 с. – С. 66–68. (0,15 друк. арк.)

            20. Черняк Г. М. Методологічні підходи до формування економічної безпеки сучасних підприємств / Г. М. Черняк // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин : Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 2. – 136 с. – С. 93–96. (0,18 друк. арк.)

            21. Черняк Г. М. Сучасні підходи до формування економічної безпеки підприємств / Г. М. Черняк // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 26 листопада 2014 р. – Київ : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2014. – С. 85. (0,07 друк. арк.)

            22. Черняк Г. М. Дефініція економічної безпеки в понятійному апараті теорії управління підприємством / Г. М. Черняк // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : Міжнар. наук.-практ. конф. 10–11 жовтня 2014 р., м. Херсон. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – С. 152–154. (0,16 друк. арк.)

            23. Черняк Г. М. Підходи до оцінки рівня економічної безпеки сучасних підприємств / Г. М. Черняк // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С. 52–55. (0,15 друк. арк.)

            24. Черняк Г. М. Особливості забезпечення енергетичної безпеки підприємств в контексті Євроінтеграції / Г. М. Черняк // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки : Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Вид. дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – С. 18–20. (0,14 друк. арк.)

            25. Черняк Г. М.Особливості розуміння дефініції «енергетична безпека» в країнах Європейського союзу / Г. М. Черняк // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : Матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–9 квітня 2015 р. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 251 с. – С. 169–170. (0,1 друк. арк.)

            26. Черняк Г. М. Особливості формування механізму забезпечення енергетичної безпеки підприємств в умовах Євроінтеграції / Г. М. Черняк // Міжнародне науково-технічне співробітництво : принципи, механізми, ефективність : зб. праць XІ (ХХІIІ) Наук.-практ. конф., Київ, 9–10 квітня 2015 р. / [редкол. : В. Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 160 с. – С. 69. (0,1 друк. арк.)

27. Черняк Г. М.Дестимулятори економічної безпеки сучасних підприємств / Г. М. Черняк // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. 12–13 квітня 2016 р. – 2016. – Ч. 2. – С. 708–712. (0,14 друк. арк.)