Колешня Яна Олександрівна

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: Koleshnya_Yana@i.ua, koleshnia.yana@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУСТАЖУВАННЯ

2019 р.

Кандидат економічних наук
диплом ДК № 053449 від 15.10.2019 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу

2008-2011

Національний університет державної податкової служби України
факультет фінансів та банківської справи
Економіка і підприємництво / фінанси

2008-2014

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
Економіка і підприємництво / фінанси

2023 рік

Тези доповідей

 1. Є.С. Халеська, Я.О. Колешня. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2023. с. 74-75
 2. Я.О. Колешня, Д.П. Куртова. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У 2023 РОЦІ. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2023. с. 163-164
 3. Жлуктенко А. Р., Колешня Я. О. Важливість розвитку підприємства. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: зб. тез доповідей V Міжнар. наук-практ. конфер. м. Херсон-Хмельницький, 27-28 квітня 2023 р. Херсон : ФОП Вишемирський В.С. 2023. с. 291-293
 4. Галасун В. В., Колешня Я. О. Бізнес-модель як інструмент стратегічного та інноваційного управління. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: зб. тез доповідей V Міжнар. наук-практ. конфер. м. Херсон-Хмельницький, 27-28 квітня 2023 р. Херсон : ФОП Вишемирський В.С. 2023. с. 280-283
2022 рік

Наукові статті

 1. Колешня Я. О. Сучасні цифрові бізнес-моделі: сутність, огляд та особливості. Підприємництво та інновації. 2022. №. 24. С. 87-91, http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/525  (фаховий кат Б)
 2. Колешня Я.О., Холодкова А.Ю. Локалізація додатків як один із напрямів диверсифікації бізнесу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 118-121, https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/50706/1/EV-2022-23_p118-121.pdf  (фаховий кат Б)
 3. Z. Zhygalkevych, Y. Vorzhakova, Y. Koleshnya and A. Dergachova, “Influence of the Digital Economy on the Innovative Development of Enterprises,” 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2022, pp. 1-8, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9922974, https://ieeexplore.ieee.org/document/9922974  (Скопус)
 4. Дергачова В. В., Колешня Я. О., Голюк В. Я. Цифрова термінологія у стратегіях. сутність, місце та роль діджитал менеджменту. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. №. 22. С. 114-117
2021 рік

Наукові статті

 1. Голюк В.Я., Дергачова Г.М., Колешня Я.О. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІЧНE ЗРОСТАННЯ. Економічний форум. 2021. 2(2). С. 122-126. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-15 (фахова, кат. Б, Index Copernicus)
 2. Колешня Я., Савічева Т. Маркетингова стратегія підприємства в процесі інтернаціоналізації. Економіка та суспільство. 2021. №. 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/548  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-11 (фахова, кат. Б) (у співавторстві зі студентом)
 3. Yana Koleshnia, Hanna Zhaldak Digital Technologies in Logistics. Research Reviews Of Czestochowa University Of Technology. Management. Vol. 43. 2021. Р. 43–51 DOI: 10.17512/znpcz.2021.3.04 (Index Copernicus, публікація у країні ОЕСР)

Тези доповідей

 1. К. О. Закернична, Я.О. Колешня ЦИФРОВІЗАЦІЯ В СКЛАДСЬКІЙ ЛОГІСТИЦІ. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 260-261
 2. Я.О. Колешня, А.І. Кравець ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У ЛОГІСТИЦІ. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 262-263
 3. Я.О. Колешня ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ЕФЕКТИВНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 80-81
2020 рік

Наукові статті

 1. Viktoriia Dergachova, Zhanna Zhygalkevych, Yevhen Derhachov, Yana Koleshnia. Alternative energy in Ukraine: the current status and possible solutions to existing problems. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. Vol. 23, 2020. N0 4. pp. 123-140. DOI: 10.33223/epj/128332 (публікація у виданні інших держав, Scopus)
 2. Я.О. Колешня, Г.М. Дергачова Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник  НТУУ «КПІ». 2020. № 17. С. 280-290 (фахова, кат. Б,  Index Copernicus)
 3. Міхіна А. О., Колешня Я. О. Кадрова політика як складова забезпечення конкурентоспроможності виробничого підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць. Київ: 2020.  №. 5.  С. 59-70. (Ст)

Тези доповідей

 1. Я.О. Колешня, І.А. Харченко Відповідальне виробництво та споживання в Україні як ціль сталого розвитку. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали VI Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 16 грудня 2020 року. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 162-164
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Відновлювана енергетика як фактор забезпечення енергетичної безпеки та сталого розвитку України. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Київ, 2020. с. 272-279
 3. Я.О. Колешня Економічна безпека підприємств агропромислового комплексу як важливої складової економічного розвитку держави. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 122-123
2019 рік

Тези доповідей

 1. Я.О. Колешня Роль енергетики у економічній безпеці підприємств агропромислового комплексу. Сучасні підходи до управління підприємством: : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 86
2018 рік

Колективна монографія

 1. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України:   Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова ; за заг. наук. ред. д-ра.екон. наук., проф. В. В. Дергачової. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 234 с. (Розділ 2, п.1.1.) С. 76-84

Наукові статті

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університетуСерія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20, ч. 1. С. 130-133 (фахова,  Index Copernicus)
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль інфраструктури агрокомплексу у забезпеченні економічної безпеки та сталого розвитку регіону (на прикладі Чернігівської області). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018.  Вип. 29. С. 10-14
 3. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Альтернативна енергогенерація підприємствами агропромислового сектору як засіб підвищення економічної безпеки. Підприємництво та інновації : журнал. – Київ, 2018. Вип. 5. С. 134-139
 4. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. Вип. 3 (25). С.27-34
 5. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Інфраструктура агропромислового комплексу та стан її розвитку на прикладі Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємствомзбір. наук. праць. Київ: 2018.  №3. Режим доступу:  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142608/140465

Тези доповідей

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Управління енергозабезпеченням підприємства в системі економічної безпеки з метою підтримання сталого розвитку. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018 : колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ.  2018. С. 301-308
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Інфраструктурна безпека агропромислових підприємств Чернігівської області. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12 квіт. 2018 р.). К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. С.90
 3. Я.О. Колешня Економічна безпека агропромислового комплексу в економіці знань. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник пр. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 березня 2018 р.) 2018. С.10
2017 рік

Наукові статті

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ».  2017. № 14. С. 431-437 (фахова,  Index Copernicus)
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Енергетична безпека сталого розвитку для підвищення якості і безпеки життя людей. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.  Вип. 2 (75).  2017. с. 12-18 (фахова,  Index Copernicus)
 3. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Стимулювання альтернативної енергетики: український та світовий досвід. Європейський журнал економіки та менеджменту.  Чехія, Прага. 2017. Том 3, вип. 5. С. 5-11 (публікація у виданні інших держав, Index Copernicus)

Тези доповідей

 1. Я.О. Колешня Особливості оцінки енергетичної безпеки малих та середніх підприємств. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). 2017. С.51-53.
 2. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Проблеми та перспективи української енергетики як елементу сталого розвитку держави. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 : колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ.  2017. С. 376-381
 3. Я.О. Колешня Міжнародне співробітництво у галузі альтернативної енергетики: стан та перспективи. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 6 квіт. 2017 р.).  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. С.43
 4. Я.О. Колешня Забезпечення енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.). 2017. С. 60-61.
 5. Я.О. Колешня Роль неймінгу в сучасних умовах. Збірник праць ХІ МНПК «В2В Маркетинг».  К.: НТУУ «КПІ», 2107. с. 117-119
 6.  Я.О. Колешня Роль альтернативної енергетики в зменшенні енергозалежності. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник праць ХІІІ (XXV) Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 березня 2017 р.). 2017.  С.23
2016 рік

Наукові статті

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави. Економічний вісник  НТУУ «КПІ». 2016. № 13. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80086/75645 (фахова,  Index Copernicus)
 2. Я.О. Колешня Розробка механізму управління економічною безпекою малих та середніх підприємств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2016. 3 (14), том 1. Харків: ХНАДУ. С. 36-41 (фахова,  Index Copernicus)
 3. Я.О. Колешня Економічна безпека малого та середнього підприємництва в умовах асоціації з ЄС. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених ФММ НТУУ «КПІ». Київ, 2016. № 10. Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66831/pdf_7 (Index Copernicus)

Тези доповідей

 1. В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Вплив інформатизації на діяльність підприємств. Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м.Київ, 20 грудня 2016 р.). Київ: ДУТ, 2016. с. 31-32
 2.  В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Роль МСП у забезпеченні економічної безпеки України. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: економічний, правовий та управлінський аспекти : зб. матер. наук.-практ. круглого столу. (Запоріжжя, 16.12.2016 р.). 2016. С. 21-24
 3.  Я.О. Колешня  Формування нового виду суб’єктів господарювання через залучення фізичних осіб-підприємців до великих підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту економіки : Матеріали ХV МНПК (Київ, 16 листопада 2016 року). 2016. С. 66.
 4.  Я.О. Колешня  М-Тест як державна підтримка економічної безпеки малого та середнього підприємництва. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення :  зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт.  2016 р. С. 93-99
 5.  Я.О. Колешня  Забезпечення економічної безпеки малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції. «Чотирнадцяті економіко-правові дискусії» : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 5.10.2016 – [Електронне джерело]. – Режим доступу:  http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1636/
 6.  Я.О. Колешня  Особенности  оценки экономической безопасности малых и средних предприятий. Фундаментальные и прикладне науки сегодня : Материалы VIII международной НПК. North Charleston, USA.  2016. том 2.  С. 123-126
 7.  Я.О. Колешня  Вплив Інтернет-технологій на конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 28 квітня 2016 р.). К.: НТУУ «КПІ». 2016. С.104.
 8.  В.В. Дергачова, Я.О. Колешня Управління економічною безпекою малого та середнього підприємництва як елементу економічної безпеки держави. Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль. 2016.  Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1979/

Навчально-методичні комплекси дисциплін:

Цифрова трансформація і нові бізнес-моделі. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Я. О. Колешня. – Електронні текстові данні (1 файл: 501.41 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – Назва з екрана.

Посилання на нього: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49817

Цифрова логістика. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Я. О. Колешня. – Електронні текстові данні (1 файл: 167.43 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 63 с. – Назва з екрана.

Посилання на нього: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49818

Цифрові стратегії в бізнесі. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ж. М. Жигалкевич, Я. О. Колешня. – Електронні текстові данні (1 файл: 186.7 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с. – Назва з екрана.

Посилання на нього: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49819

Digital strategies in business. Educational and methodical complex of the discipline [Electronic resource] : study guide for applicants of the second (master’s) level under the educational and professional program «Management and business administration» specialty 073 «Management» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute ; compil.: Z. Zhygalkevych, Y. Koleshnia. – Electronic text data (1 file: 914 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 68 p. – Title from the screen.

Посилання на нього: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53060

Посилання на курси:

Діджитал-менеджмент

денна форма 3 курс https://classroom.google.com/c/NjIwODIwMTIxMzcy?cjc=6wqipr5

денна форма 4 курс  https://classroom.google.com/c/NjIwODUzMjEyNzY1?cjc=t2szkzt

Цифрові стратегії в бізнесі, денна форма https://classroom.google.com/c/NTg5NTE3NjExODMy?cjc=wuyldzn

Цифрова логістика https://classroom.google.com/c/NjIwODQ5MTk2MjIy?cjc=dgvxd5s

Цифрова трансформація і нові бізнес-моделі, денна форма https://classroom.google.com/c/NTg5NTE3ODQ5MTI0?cjc=jutpyej

11 вересня 17 жовтня 2021 року

Міжнародне стажування «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE»