Григорова Зоя Валентинівна

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: tserush@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, к. 246

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇНДР

2008 рік

Доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
Атестат 12ДЦ №020869 від 23.12.2008 р.

2005 рік

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 030906 від 15.12.2005 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді К 26.063.01 Європейського університету (м. Київ), спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, на тему: «Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств».

1991-1996 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний факультет
інженер-економіст

2023 рік

Наукові статті

1. NECHYPORUK, Nataliia & HRYHOROVA, Zoia & KVASKO, Alla & AVANESOVA, Nina. (2023). Strategic management accounting within the system of integrated management of enterprises. Economics. Finances. Law. 2. 26-29.

2.  Abdillah Arif Nasution, Liudmyla Nechyporuk, Zoia Hryhorova, Evheniia Karpenko Сorporate strategy for managing evolutionary processes of the enterprise development. Economics and Finance. Volume 11. Issue 1. 2023. Р.52-66

3. Григорова З.В. Розвиток рекламного ринку України в умовах кризи. Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. Вип.79, 2023, с.87-92

4. Дергачова В.В., Григорова З.В. Роль контент маркетингу в рамках Inbound маркетингу. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2023 (26), с. 7-14 URL:  https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/287401/281300

2022 рік

Навчально-методичні

1. Теорія і концепції менеджменту. Навчально-методичний комплекс з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 66 с. 3 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46446 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

2. Теорія і концепції менеджменту. Конспект лекцій з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 190 с. 14,2 д.а. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46448 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

Наукові статті

1.Григорова З. В., Лисенко М. А. Застосування контент менеджменту в управлінні збутовою діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9536 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2. Григорова З.В., Кваско А.В. Управління інвестиційним забезпеченням на різних стадіях життєвого циклу підприємства.Інфраструктура ринку. 2021. №62. – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/62_2021/14.pdf (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

3.Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Григорова З.В. «Теорія і концепції менеджменту»: методологічні аспекти дисципліни. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2021 (20). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/252848 (фахове, наукометр. видання)

4.Кваско А. В., Григорова З. В. Управління ефективним використанням робочого часу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. №. 45. С. 22-29. URL: http://www.ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/774 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

5. Григорова З.В., Кваско А.В. Підходи до сегментаціїї медіаринку. Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференця Світ наукових досліджень. Випуск 10. URL:http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3805/

2021 рік

Навчально-методичні видання

1. Основи медіабізнесу: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско.  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 25 с. – режим доступу :  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42115/1/Osnovy_media.pdf

Монографії

1. Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 344с (Григорова З.В. Контент маркетинг як інструмент inbound маркетингу с.137-172)

Наукові статті

1. Сухорукова, О. А., Григорова З. В. Проблеми формування моделі медіаіндустрії у сучасних дослідженнях  // Причорноморські економічні студії. – №62. – 2021. – С. 87-94. (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2. Григорова З. В., Кваско А.В. Сучасні методи управління витратами підприємств // “Науковий погляд: економіка та управління”. – 2021. вип. 2(72). – с. 18-24  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

3. Григорова З.В. Сучасні тенденції розвитку рекламного ринку України. Науковий журнал Економіка та суспільство. – №24. – 2021   (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

4. Кваско, А., Сухорукова, О., Григорова, З. Сучасні методи досліджень в медіа менеджменті // Економіка та суспільство. – вип. 24. – 2021. – режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-13

5. O Sukhorukova, Z Grygorova, A Kvasko, M Siryk Рrinciples and components of combining investment activities with strategic management of a company // Academy of Strategic Management Journal, 2021. Volume 20, Issue 2 р.1-7 (наукометр. видання Scopus)

2020 рік

Наукові статті

1. Grygorova Z. Features of segmentation in the media market //Economics and Finance / Agenda Publishing House, London, United Kingdom, 2020,  Issue 1, p.17-23  (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2. Григорова З. Застосування контент маркетингу в книговидавничому бізнесі. // Економіка та суспільство, – вип.(22). – 2020. – режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-67 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2019 рік

Навчально-методичні видання

1. Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. – режим доступу : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31290

Наукові статті

1. Григорова З. В. Застосування карти подорожі покупця закладами вищої освіти // Economics and Finance, – Issue 2. –2019. – р.8-15 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

2. Григорова З. Алгоритм розробки карти подорожі покупця // Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. – Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2019. – 105-109 p. 

4. Григорова З.В. Щодо інструментів СММ. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ВПІ, каф. МВПГ; редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б., Сошинська Я. Є. – Електрон. вид. – Київ, 2019. – 79 с. – с. 35-37

2018 рік

Наукові статті

Григорова З.В. Сучасна модель медіаіндустрії України/ Problems of modern science: Collection of scientific articles. – Fadette editions, Namur, Belgium,2018. – 92-97 p.

Григорова З.В. Принципи розробки стратегії контент маркетингу / Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018. – 166-169 p.

2017 рік

Навчально-методичні видання

1. Основи медіаменеджменту : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / О.М. Барзилович, З.В. Григорова, Л.А. Пунчак, А.І. Сухоруков, О.А. Сухорукова, І.Б. Шевченко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 296 с. – режим доступу : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22199 (навч. посібники з грифом університету)

2. Магістерська дисертація: організаційно-методичні аспекти її виконання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо–поліграфічній галузі» / КПІ ім Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, Н. І. Передерієнко.  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с. – режим доступу : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21563

Наукові статті

1. Grygorova Z. Development of social media marketing strategy / Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V. Mexico City, Mexico – 2017. – p.255-259

2. Григорова З.В. Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору / Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”. – вип.3. – 2017. – с.93-100 (фахове, наукометр. видання Index Copernicus)

3. Григорова З.В. Сучасні тенденції розвитку нових медіа. XVI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей / Укр НДІСВД. – К., 2017. – с.15-17

2016 рік

Наукові статті

1. Grygorova Z.  Application of social networks in promoting of publishing products / Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China – 2016. – p.332-335

2015 рік

Навчально-методичні видання

1. Практикум з статистики пiдприємств видавничо-полiграфiчноi галузі : навч. посiб. / Л.Е. Сухомлин А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, I.В., Зубрей, З.В. Григорова. — Львiв: Укр. акад. друкарства, 2013. – 220 с. (навч. посібник з грифом МОН)

Монографії

1. Current state and perspectives of enterprises’ development in conditions of international economic activity. Monograph. /uner gen. ed. Prof. Jaroslav Dad’o, PhD, Martina Minarova, PhD/ Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. – 2013.- 296 p. (Grygorova Z. The interaction of life cycle stages of organizations, markets and products and its influence on efficiency of companies. – P.246-250

Тези

1. Григорова З.В. Щодо використання соціальних мереж в просуванні видавничої продукції. XVI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей / Укр НДІСВД. – К., 2013. – с.13-15

2013 рік

Навчально-методичні видання

1. Практикум з статистики пiдприємств видавничо-полiграфiчноi галузі : навч. посiб. / Л.Е. Сухомлин А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, I.В., Зубрей, З.В. Григорова. — Львiв: Укр. акад. друкарства, 2013. – 220 с. (навч. посібник з грифом МОН)

Монографії

1. Current state and perspectives of enterprises’ development in conditions of international economic activity. Monograph. /uner gen. ed. Prof. Jaroslav Dad’o, PhD, Martina Minarova, PhD/ Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. – 2013.- 296 p. (Grygorova Z. The interaction of life cycle stages of organizations, markets and products and its influence on efficiency of companies. – P.246-250

Тези

1. Григорова З.В. Щодо використання соціальних мереж в просуванні видавничої продукції. XVI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей / Укр НДІСВД. – К., 2013. – с.13-15

2012 рік

Навчально-методичні видання

1. Л.Є. Сухомлин, А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, І.В. Зубрей, З.В. Григорова Практикум з теорії статистики/ Навч. посібник. : рек. Міносвіти України – Львів: УАД, 2012. – 166с. (навч. посібник з грифом МОН)

2.Основи бухгалтерського обліку: навч.посібник / З.В. Григорова, Л.А. Андросюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 168с. (навч. посібники з грифом університету)

Наукові статті

1. Григорова З.В. Фактори розвитку книжкового бізнесу в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – том XIII Серія “Економіка». – Вип. 247 «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». – 2012. – с.268-272

2011 рік

Навчально-методичні видання

1. Григорова З.В., Передерієнко Н.І., Ковба Ж.М., Барзилович О.М. Менеджмент організацій: методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” усіх форм навчання – К., НТУУ “КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка’, 2011. – 24 с.

Наукові статті

1. З. В. Григорова, О. М. Барзилович Особливості функціонування малих підприємств на ринку поліграфічних послуг м. Києва / Укр. акад. друкарства // Наук. зап. – 2011. – № 2. – С. 194-198. (фахове видання)

2. З. В. Григорова, Ю. В. Погребицька Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання / // Технологія і техніка друкарства. – 2011. – № 2. – С. 123-129. (фахове видання)

2010 рік

Навчально-методичні видання

1. Статистика підприємств видавничо-поліграфічної галузі : підруч. для студ. ВНЗ / З. В. Григорова, А. М. Штангрет, С. С. Гасанов, Я. В. Котляревський, Л. П. Шендерівська, А. В. Кваско; Укр. акад. друкарства. – Л., 2010. – 274 c. (підручник з грифом МОН)

2. Григорова З.В. Теорія бухгалтерського обліку: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” усіх форм навчання – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 32 с.

Наукові статті

1. З. В. Григорова, Ж. М. Ковба, Л. П. Шендерівська Соціально-економічні показники для формування стратегії книжкового бізнесу в Україні / Укр. акад. друкарства // Наук. зап. – 2010. – № 1. – С. 125-134. (фахове видання)

2. З. Григорова, Ж. Ковба, О. Барзилович Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні) // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 7-10.

3. З. В. Григорова, Ж. М. Ковба, Л. П. Шендерівська До питання визначення пропорційності розміщення книготорговельної мережі в Україні // Поліграфія і вид. справа. – 2010. – № 2. – С. 3-11. (фахове видання)

4. З. В. Григорова,  Ю. В. Тарасенко Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи // Технологія і техніка друкарства. – 2010. – № 1. – С. 185-191. (фахове видання)

5. З. В. Григорова, Ю. О. Мудрiєвська Конкурентне середовище: складовi та вплив на дiяльнiсть пiдприємства // Технологія і техніка друкарства. – 2010. – № 2. – С. 126-130. (фахове видання)

6. Григорова З.В. Відродження інтересу до читання як важлива складова формування культурного рівня суспільства. “Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України”: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених / За ред. С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенської. – К.: НАКККіМ, 2010. – с. 48-50

Керівник науково-дослідної роботи №2465-п. – Проектування стратегії розвитку вітчизняної книготоргової мережі; договір № 73/2 від 30.03.2009, що виконується за заявками підприємств та організацій,  державними програмами,  замовленнями міністерств та відомств