SCIENCE

НАУКОВІ ШКОЛИ

НАУКОВА ШКОЛА «Економіка та управління підприємствами»

  • науковий напрям: «Суспільні науки»; 
  • галузь знань: 05 «Соціальні  та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування».
  • наукова спеціальність 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • освітні спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»;
  • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD: освітня програма «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент  і бізнес- адміністрування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент  міжнародного бізнесу» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітньо-професійна програма «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукова програма «Економіка» підготовки докторів філософії, освітньо-наукова програма «Менеджмент» підготовки докторів філософії. 

Наукову школу засновано на базі факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, який впродовж тридцяти років здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців управлінського та економічного профілю.

Засновником та керівником наукової школи є професор кафедри міжнародної економіки, науковий керівник кафедри міжнародної економіки, з 2007 по 2021 рр. декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор Гавриш Олег Анатолійович.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Діяльність наукової школи забезпечила підготовку декількох поколінь науковців, котрі виконують вагомий внесок в розвиток економічної науки та є авторитетними особистостями. 

Науковці, що захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук в межах школи займають керівні посади на рівні кафедри міжнародної економіки, кафедри економічної кібернетики, факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також займаються професійною діяльністю в галузі державного регулювання. 

Серед вихованців – Кравченко Марина Олегівна, д.е.н., проф., декан факультету менеджменту та маркетингу з 2021 р.; Дунська Анна Рашидівна, д.е.н., доц., заступник декана з навчально-методичної роботи з 2021 р.; Бояринова Катерина Олександрівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики з 2022 р.

Ключовими здобутками наукової школи є розвиток наукових положень з обґрунтування та удосконалення управління та системотворчих економічних процесів діяльності підприємств, галузей, регіонів.

На кафедрі менеджменту підприємств з 2020 р. відкрито дві НАУКОВІ ГРУПИ:

ФММ-06
«МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ФОРМ БІЗНЕСУ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇЇ»
під керівництвом д.е.н., проф. Дергачової В.В. Учасниками наукової групи є: д.е.н., проф. Дунська А.Р., к.е.н., доц. Голюк В.Я., к.е.н, доц. Кузнєцова К.О, к.е.н., доц. Манаєнко І.С., к.е.н. Колешня Я. О., аспірант Мартиненко О.В.

ФММ-07
«МЕНЕДЖМЕНТ CТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕОІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ»
під керівництвом д.е.н., проф. Кравченко М.О. Учасниками наукової групи є: д.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М., д.е.н., проф. Бояринова К.О., к.е.н. доц. Коцко Т.А., к.е.н., доц. Копішинська К.О , аспірант Манорик Г.О.

Створені наукові групи формують нові напрями досліджень сучасної економічної та управлінської науки та залучають до своєї роботи нових здобувачів та молодих науковців для спільної розбудови вітчизняної науки.