ОСВІТА – БАКАЛАВР – ЗАОЧНА – ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 

Проходження переддипломної практики за дистанційною формою (методичні рекомендації для бакалаврів)

НАКАЗ НА ПРАКТИКУ
 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання
студентів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»
освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
з кредитного модуля «Переддипломна практика»

 1. Формування рейтингу.
  Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за підготовку п’яти щотижневих звітів про виконання завдань робочої програми практики.
  До захисту практики допускаються студенти, які в повному обсязі виконали робочу програму практики та у визначені терміни надавали керівникові від університету щотижневі звіти.
 2. Критерії нарахування балів.
  Щотижневі звіти про виконання завдань робочої програми практики:
  Кожен з п’яти звітів оцінюється у 20 балів за такими критеріями:
  – «відмінно» – завдання, передбачені робочою програмою на певний тиждень практики, виконані повністю – 19 – 20 балів;
  – «дуже добре» – завдання, передбачені робочою програмою на певний тиждень практики, виконані з незначними недоліками – 17 – 18 балів;
  – «добре» – завдання, передбачені робочою програмою на певний тиждень практики, виконані не повністю або з незначними недоліками –15-16 балів;
  – «задовільно» – завдання, передбачені робочою програмою на певний тиждень практики, виконані частково та мають певні недоліки – 13-14 балів;
  – «достатньо» – завдання, передбачені робочою програмою на певний тиждень практики, виконані частково та мають суттєві недоліки – 12 балів;
  – «незадовільно» – щотижневий звіт не відповідає вимогам і не зараховується – 0 балів.
 3. Сума рейтингових балів, отриманих студентом з кредитного модуля, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею (п. 4).
 4. Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок:

Кількість балів\Оцінка

 • 95-100 Відмінно
 • 85-94 Дуже добре
 • 75-84 Добре
 • 65-74 Задовільно
 • 60-64 Достатньо
 • Менш ніж 60 Незадовільно
 • Не з’явився