Дунська Алла Рашидівна

Доктор економічних наук, професор

Заступник декана ФММ з навчально-методичної роботи

Професор кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: alsu@i.ua, alla.dunska@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, каб. 233

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇНДР

2018 р.

Доктор економічних наук
захист дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді Д.26.002.23 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на тему «Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості» (диплом доктора наук ДД № 007952 від 18.12.2018)ої галузі.

2008 р.

Доцент кафедри менеджменту
атестат доцента 12ДЦ № 019471 від 03.07.2008

2005 р.

Кандидат економічних наук
захист дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка, організація і управління підприємствами у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.12 Національного університету харчових технологій на тему «Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості» (диплом кандидата наук ДК № 030905 від 15.12.2005 р)

1995-2000 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
Магістр з менеджменту організацій (з відзнакою)

Монографії:

 1. Амирова Э.Ф., Даминева Р.М., Дунская А.Р. и др. Совершенствование хозяйственно-финансовой деятельности и организационной структуры предприятий: монография. Москва: Издательство Перо. 2012. 186 с.
 2. Дослідження та оптимізація економічних процесів / За ред.. О.В. Манойленко, В.О. Матросової. Харків: «Цифрова друкарня №1». 2012. 485 с. (Дунська А.Р. п. 4.1. Конкуретна політика у внутрішньому і зовнішньому просторі підприємств, с. 263-275).
 3. Инновационные технологии управления. В 2 книгах. К 1.: монография / [авт. кол.: Баранников А.А., Дунская А.Р., Ильиных С.А. и др.]. Одесса: Куприенко СВ, 2013. 128 с. (Дунська А.Р. Глава 3. Ієрархічна структура інноваційних механізмів розвитку економічних систем, с. 50-69)
 4. Конкуретні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. 726 с. (Дунська А.Р. п. 5.2. Конкуретний аналіз в ситемі побудови інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах світового ринку, с. 432-452)
 5. Стратегии инновационного развития экономики. Часть 2. Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности. [Монография / под науч. Ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко]. Харьков: «Щедра садиба плюс», 2013. 216 с. (Дунская А.Р. Раздел 3.1. Методика оценки инновационного потенциала развития промышленного предприятия в условиях мирового рынка, с. 87-99).
 6. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. Т.1. 629 с. (Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Соціальна відповідальність як інструмент нарощення соціального капіталу підприємства, С. 470-475)
 7. Дунська А.Р. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку. Київ: Кондор-Видавництво, 2014. 486 с.
 8. Дунська А. Р., Жалдак Г.П. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. 232 с. (Монографія з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 9. Гавриш О. А., Дунська А. Р., Жигалкевич Ж. М., Кравченко М. О. Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції в світовий економічний простір. Київ: Політехніка. 2019. 249 с. (Монографія з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Навчальні посібники:

 1. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічнна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник (гриф МОН). Київ: Кондор, 2013. 688 с.
 2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. Київ.: НТУУ «КПІ», 2013. Т 2. 484 с. (Розділ 10. Зовнішньоекономічна діяльність. С 258-341)
 3. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум. у 2 т. / В.В. Дергачова, Л.Є. Довгань, А.Р. Дунська та ін. Київ.: НТУУ «КПІ», 2014. Т 2. 464 с. (Розділ 10. Зовнішньоекономічна діяльність. С 206-276)

Статті:

 1. Ганієва А.Р. Стан та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів факультету менеджменту та маркетингу. 2002. С. 61-68. (0,4 др. арк.)
 2. Ганієва А.Р. Інноваційна стратегія: проблеми визначення та класифікації. Вісник тернопільської академії народного господарства. 2002. Вип.7/1. С. 155-159. (0,4 др. арк.)
 3. Ганієва А. Інновація як фактор ефективності економічного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості України. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2003. Вип. 7. С. 45-51. (0,5 др. арк.) (фахове видання)
 4. Смоляр Л.Г., Ганієва А.Р. Інноваційна програма як засіб реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості. Вісник національного університету технологій та дизайну. 2003. С. 135-140. (0,5 др. арк.) (фахове видання)
 5. Ганієва А.Р. Методика аналізу зовнішнього середовища промислового підприємства в процесі розробки інноваційної стратегії. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2003. Випуск 186. С. 931-942. (0,5 др. арк.) (фахове видання)
 6. Ганієва А.Р. Методичні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємств. Вісник Інституту економічного прогнозування Зб. наук. праць ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку”. 2004. С. 55- 60. (0,5 др. арк.)
 7. Ганієва А.Р. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2004. Вип. 5 (36). С. 45-51. (0,6 др. арк.) (фахове видання)
 8. Ганієва А.Р. Підходи до моделювання вибору інноваційної стратегії. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2007. № 4. С. 301-306. (0,5 др. арк.) (фахове видання)
 9. Комариця А. Дунська А.Р. Передумови розвитку технологічного експорту в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління: Зб. наук. праць. Вип. 1. С.27-29.
 10. O . Kamyanska, A. Dunska . The organization of technology transfer at the industrial enterprises. International scientific dual-conference “Towards knowledge-based economy”& “ Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference Proceedings. 2007. Riga: RTU Publishing House. pp. 124-125. (0,6 др. арк.)
 11. Дунська А.Р. Особливості формування експортної стратегії підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2007. Випуск 225. С. 317-327. (0,6 др. арк.) (фахове видання)
 12. Дунська А.Р. Визначення факторів формування інноваційної стратегії на основі використання параметричного моделювання. Вісник Хмельницького національного університету. Том 2. Економічні науки. 2007. Випуск 3 (92). С. 29-36. (1 др.арк.) (фахове видання)
 13. Дунська А.Р. Оцінка ефективності інноваційної стратегії. Вісник Хмельницького національного університету. Том 1. Економічні науки. 2008. Випуск 4 (114). С. 71-75. (1 др.арк.) (фахове видання)
 14. Дунська А.Р., Костюк С.О. Вплив глобалізацій них та інтеграційних процесів на рівень економічного розвитку України. Проблеми системного підходу в економіці. 2008. № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-3/index.html (фахове видання)
 15. Дунська А.Р. Програми і проекти як засоби реалізації інноваційної стратегії. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 5. С. 365-370. (1 др. арк.) (фахове видання)
 16. Мельничук В.Г., Дунська А.Р. Особливості вибору цільового сегменту на ринку інноваційних товарів Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць мол. вчен. Вип. 3. С. 93-96.
 17. Дунська А.Р. Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/zmist.htm. (фахове видання)
 18. Дунська А.Р. Фактори розвитку експортного потенціалу промислових підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2011. № 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Dunska_411.htm. (фахове видання)
 19. Дунська А.Р. Методичний інструментарій вибору цільового зовнішнього ринку збуту. Регіональна бізнес-економіка і управління. 2011. № 4. С. 22-28.
 20. Дунская А.Р., Дерипащук А.Б. Активізація інноваційних процесів як передумова розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наук. праць ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. 2012. С.260-265.
 21. Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 7. С. 104-109. [Наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)]
 22. Дунська А.Р. Інноваційна стратегія як інструмент розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Том 1. 2012. № 4. С. 114-118. (фахове видання)
 23. Дунська А.Р. Проблеми формування інноваційного механізму розвитку сучасних промислових підприємств. Економіка і держава. №11. 2012. С. 40-43. (фахове видання)
 24. Дунська А.Р. Передумови формування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Бізнесінформ. № 11. 2012. С. 63-67. [Наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Аdvanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академия Google (США), Research Bible (Японія)]
 25. Дунська А.Р. Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості. Маркетинг і менеджмент інновацій. №4. 2012. С. 270-279. [Наукометричні бази: Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Академия Google (США), Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor (США), Російський індекс наукового цитування, WorldCat, Journal Index, SHERPA/RoMEO]
 26. Дунська А.Р. Вплив світового ринку на інноваційний розвиток промислових підприємств в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Випуск 6 (4). Т.20. № 10/1. С.228-234. (фахове видання)
 27. Дунська А.Р. Аналіз інноваційності промислового виробництва України в контексті інтеграції в світовий економічний простір. Галицький економічний вісник. 2012. № 5 (38). С.28-36. (фахове видання)
 28. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Компаративний аналіз інноваційності експорту україни та «чотирьох азійських тигрів». Економічний простір: Збірник наукових праць. № 69. С. 5-16. [Наукометричні бази: Index Copernicus, Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ)]
 29. Дунська А.Р., Дерипащук А. Б. Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Міжнародна економічна політика: наук. журнал. 2012. Спец. вип.: у 2 ч. Ч. 1. С. 487–493. (фахове видання)
 30. Дунська А.Р., Слободська Т.А. Стратегічні перспективи розвитку експорту картонно-паперової продукції України в умовах світового ринку. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Том 1. № 2. С. 193-199. [Наукометричні бази: Index Copernicus, Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ), Google Scholar]
 31. Дунська А.Р. Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств». Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №2. С. 169-179 [Наукометричні бази: Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Академия Google (США), Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor (США), Російський індекс наукового цитування, WorldCat, Journal Index, SHERPA/RoMEO]
 32. Дунська А.Р. Формування інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах інформаційного суспільства та економіки знань. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. Випуск 2 (39). Частина 1. С.87-92. (фахове видання)
 33. Дунская А.Р. Инновационный механизм развития потенциала региональных экономических систем Эффективность функционирования и развития региона как социально-экономической системы: социально-экономический потенциал: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. С. 270-279. (закордонне видання, Росія)
 34. Gavrish O. A., Dunska A. R. Typology of innovative strategically oriented tools of the industrial enterprises development. European Applied Sciences. № 6 (June). Volume 2. pp. 135-138. (закордонне видання, Німеччина)
 35. Gavrish О. А., Dunska А. R. Mechanism of interaction of cyclic and sustainable development of industrial enterprises. SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 2013. vol. 8, may. С. 14-18. (закордонне видання, Болгарія)
 36. Дунська А.Р. Індикатори оцінки інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. №44 (1017). С. 48-58. (фахове видання)
 37. Дунська А. Р. Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. 2013. Випуск 24. С. 24–29. (фахове видання)
 38. Дунська А.Р., Локота А.Г. Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Проблеми науки. 2014. № 3. С. 2-9. (фахове видання)
 39. Зінченко Д. В., Дунська А.Р. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. 2014. Вип. 8. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/398
 40. Кононенко О.С., Дунська А.Р. Форми організаційного забезпечення експортної діяльності промислових підприємств України. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. 2014. Вип. 8. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/399
 41. Локота А. Г., Дунська А.Р. Кластери та мережі як інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та регіонів України. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. 2014. Вип. 8. URL: http://probl-economy.kpi.ua/node/449
 42. Дунська А.Р., Корзун О.А. Стратегічне управління збутом на зовнішньому ринку Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. Том 19. Випуск 1/1. С. 160-163. (фахове видання)
 43. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Інноваційні перетворення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 11. С. 271-275. URL: http://economy.kpi.ua/ru/node/716 (фахове видання) [Наукометричні бази: Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ)] (1 др. арк.)
 44. Дунська А.Р., Поліщук А.С. Нечітка логіка в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014. №11. С. 563-571. (фахове видання) [Наукометричні бази: Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ)] (1 др. арк.)
 45. Дунська А.Р. Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства. Технологический аудит и резервы производства. 2014. 3/3(17). С. 27-31. [Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Index Copernicus, Російський індекс наукового цитування, ResearchBib, Directory of Open Access Journals, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor (США)), Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), SHERPA/RoMEO, Open Access Articles]
 46. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Том 3. 2014. № 3. С. 95-99. [Наукометричні бази: Index Copernicus, Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ), Google Scholar]
 47. Дунська А.Р. Організаційні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7/2014. Частина 2. 2014. С. 190-193. (фахове видання)
 48. Дунська А.Р. Економічні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Економіка та держава. 2014. №12. С. 65-68. [Наукометричні бази: Google Scholar]
 49. Gavrish О., Dunska А. Classification of innovative mechanism`s types of industrial enterprises. Journal «L`Association 1901 «SEPIKE».. 2014. Ausgabe 7. С. 63-65. (закордонне видання, Франція)
 50. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Соціальні методи забезпечення фукнціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 232-239 [Наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)]
 51. Гавриш О.А., Дунська А.Р. Підходи до управління та оцінки ефективності інноваційних програм розвитку підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2015. № 94. С. 179-189 [Наукометричні бази: Index Copernicus, Російський Індекс Наукового Цитування(Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ)] (фахова, метрична)
 52. Дунська А.Р. Підхід до оцінювання ефективності інноваційного механізму розвитку промислового підприємства. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 3/5 (23). С. 24-24. [Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Index Copernicus, Російський індекс наукового цитування, ResearchBib, Directory of Open Access Journals, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor (США)), Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), SHERPA/RoMEO, Open Access Articles] (метрична)
 53. Дунська А.Р. Застосування функції бажаності в оцінюванні інноваційного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 11. Частина 3. С. 55-58. (фахове видання)
 54. Дунская А.Р., Жалдак А.П. Социальный капитал в системе элементов социально-экономического механизма обеспечения инновационного развития предприятий. Друкеровский вестник. 2015. №3. URL: http://drucker.npi-tu.ru/ru/archive/2015/vyipusk-3/ (публікація у  науковому виданні інших держав)
 55. Дунська А.Р Системно-структурні засади формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. № 3. С. 97-104. [Наукометричні бази: Index Copernicus] (фахове видання) (фахова, метрична)
 56. Дунська А.Р., Бойко О.В. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку економіки України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80625/76239 (фахове видання)
 57. Дунська А.Р., Пащенко М.С. Аналіз сучасного стану розвитку транснаціональних корпорацій та характер їх функціонування в Україні. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80097/75656 (фахове видання) (Cт)
 58. Дунська А.Р.,Лавренчук Н.М. Пошук та вибір іноземних партнерів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. Вип. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66924/pdf_29 (фахова, метрична)  (Cт)
 59. Цибуленко М.О., Дунська А.Р. Організаційно-економічні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України під час кризи. Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. 2016. Вип. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/73394/68771 (метрична) (Cт)
 60. Дунська А.Р., Башкіна А.С. Чинники організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством. Вип. 1. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72865/68371
 61. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Цінова еластичність попиту як основа прийняття ефективних управлінських рішень. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 10. С. 12-16. URL: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1834-dunska-a-r-zhaldak-g-p-tsinova-elastichnist-popitu-yak-osnova-prijnyattya-efektivnikh-upravlinskikh-rishen (фахова, метрична)
 62. Дунська А.Р. Експортно-імпортна діяльність України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 3. С. 36-46 (фахове видання)
 63. Дунська А.Р., Панасюк Т.П. Тенденції інноваційних процесів у целюлозно-паперовій галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 11. С. 346-349. (фахова, метрична) (Cт)
 64. Дунська А.Р, Усачова І.Д. Циклічність кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. № 3. С. 73-79. [Наукометричні бази: Index Copernicus] (фахове видання) (фахова, метрична) (Cт)
 65. Дунська А.Р., Лавренчук Н.М. Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі прогнозного підходу. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 7. URL:http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/169.pdf (фахова, метрична) (Cт)
 66. Dunska A. International technology transfer as a form of innovative development of enterprise. International Marketing and Management of Innovations. 2017. № 2. p.42-58 URL: http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2017/03/5_5.pdf (публікація у  науковому виданні інших держав)
 67. Дунська А.Р., Сич О.О. Організаційне забезпечення імпортних операцій підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102797 (метрична) (Cт)
 68. Дунська А.Р., Шарай І.В. Організаційно-економічні аспекти здійснення експортної діяльності на підприємствах України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. №11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102795 (метрична) (Cт)
 69. Дунська А.Р., Башкіна А.С. Порівняльний аналіз методів управління оптимізації товарного асортименту підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Випуск 13. С. 91-96. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/17.pdf (фахова, метрична) (Cт)
 70. Книш А.Ю., Дунська А.Р. Планування експортної діяльності пивоварного підприємства на основі портфельного аналізу. Науковий вісник Херсонського державного університету. № 9. С. 107-112 (фахова, метрична) (Cт)
 71. Дунська А.Р., Глушко Ю.С. Використання прикладних програмних продуктів під час здійснення аналізу і прогнозу кон’юнктури товарного ринку. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 21. С. 273-277. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/55.pdf (0,85 друк.арк.) (фахова, метрична) (Cт)
 72. Dunska A. R., Buzynnyk O. V. The analysis of the causality between innovation and export indicators. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №15. URL:: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135929/132901. (0,7 дрк. арк) (фахова, метрична) (Cт)
 73. Дунська А.Р., Данько А.С. Методичний підхід до стратегічного планування міжнародної діяльності підприємства на основі використання інноваційного потенціалу. Регіональна економіка та управління. 2019. 1(23) лютий. С. 47-52. [Наукометричні бази: Index Copernicus] (0,7 друк.арк.) (фахова, метрична)(Cт)
 74. Дунська А. Р., Хомич О. В. Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 55–59. (фахова, метрична) (Cт)
  URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-55-59 http://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_4_0_55_59 [Наукометричні бази: Index Copernicus] (0,88 друк.арк.)
 75. Дунська А.Р., Глущенко Г.Ю. Підходи до управління організаційним розвитком підприємств в умовах сучасних динамічних змін. Economics and Finance. 2019. № 7. С. 19-35. [Наукометричні бази: Index Copernicus] (1,1 дрк. арк) (фахова, метрична) (Cт)
 76. Дунська А.Р., Слюсаренко Ю.Ю. Особливості управління людськими ресурсами в діяльності міжнародних консалтингових підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/76.pdf (фахова, метрична) (Ст)
 77. Дунська А.Р., Артюшевська А.В. Актуальні заходи просування транспортно-експедиторських підприємств на міжнародному ринку. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. №14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/192862 (метрична) (Ст)
 78. Дунська А.Р., Лютенко Д.Д. Особливості закупівельної діяльності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць. 2020 р. №5. С.32-43. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204739 (Ст)
 79. Дунська А.Р., Антоненко Д.І. Підходи до управління розвитком міжнародної діяльності підприємтсва в умовах невизначеності. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць. 2020 р. №5. С. 214-223. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204755 (Ст)
 80. Дунська А.Р., Бондар В.Ю. Експортоорієнтований розвиток підприємств як драйвер економічного зростання країни. Підприємництво та інновації.. 2020. Випуск 8. С. 40-45. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/issue/view/25 (фахова, категорія Б)
 81. Дунська А.Р., Жалдак Г.П. Транскордонне співробітництво: сутність та перспективи розвитку. Підприємництво та інновації.. 2020. Випуск 7. С. 54-64. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/issue/view/24 (фахова, категорія Б)

Тези доповідей

 1. Ганиева А.Р. Проблемы развития малых инновационных предприятий в целлюлозно-бумажной промышленности Украины. Теорія управління організацією: стан та перспективи: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2000 р. Київ-Трускавець, 2000. С. 34-36.
 2. Ганиева А.Р. Особенности процесса разработки инновационной стратегии на предприятии целлюлозно-бумажной промышленности. Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 травня 2001 р. Київ, 2001. – С. 55-56.
 3. Ганієва А.Р. Конкурентні інноваційні стратегії і можливості їх застосування на підприємствах целюлозно-паперової промисловості України. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2001 р. Київ, 2001. С. 42-44.
 4. Ганієва А.Р. Інноваційна стратегія розвитку організації в контексті сучасної парадигми управління. Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 2. Полтава, 2001. С. 66-68.
 5. Ганієва А.Р. Аналіз стану інноваційної діяльності в целюлозно-паперовій промисловості. Сучасні проблеми управління: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2001. С. 363-364.
 6. Ганиева А.Р. Проблемы оценки инновационного потенциала промышленного предприятия. Реформы в России и проблемы управления – 2002: Материалы 17-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Вып. 1 / ГУУ. Москва, 2002. С. 15-16. (0,1 др. арк.)
 7. Ганієва А.Р. Проблеми розвитку целюлозно-паперової промисловості України та підходи до їх вирішення. Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції,13 березня 2002 р. Київ, 2002. С. 51. (0,1 др. арк.)
 8. Ганієва А.Р. Інноваційна політика промислового підприємства. Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 квітня, 2002 р. Київ, 2002. С. 57. (0,1 др. арк.)
 9. Ганієва А.Р. Методичні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємств України. Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2002. С. 28-30. (0,1 др. арк.)
 10. Ганієва А.Р. Підходи до вибору інноваційної стратегії промислового підприємства. Сучасні проблеми управління: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2003. С. 104-105. (0,1 др. арк.)
 11. Ганієва А.Р. Чинники ефективності інноваційної стратегії. Сучасні проблеми управління: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2003. С. 104-105. (0,1 др. арк.)
 12. Ганієва А.Р. Оцінка варіантів інноваційної стратегії на основі методів інженерного прогнозування. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-27 березня 2004 р. Київ, 2004. С. 176-177. (0,1 др. арк.)
 13. Ганієва А.Р. Деякі аспекти формування системи критеріїв для оцінки ефективності інноваційної стратегії. Динаміка наукових досліджень ’2004: Матеріли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 40. Маркетинг та менеджмент. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 21-23. (0,1 др. арк.)
 14. Ганієва А.Р. Підходи до оцінки ефективності інноваційної стратегії. Управління розвитком. №3 (спецвипуск). Харків, 2005. С.115-116. (0,1 др. арк.)
 15. Ганієва А.Р. Інноваційна сприйнятливість як фактор успішності інноваційної стратегії підприємства. Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45 річниці Полтавського університету споживчої кооперації України. Полтава, 2006. С. 59-60. (0,1 др. арк.)
 16. Ганієва А.Р. Елементи параметричного моделювання в процесі формування інноваційної стратегії. Соціально-економічні реформи у контексті європейського вибору України: Збірник наукових праць третьої науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2006. С. 23-26. (0,1 др. арк.)
 17. Дунська А.Р., Кам’янська О.В. Інноваційний розвиток підприємств целюлозно-паперової промисловості на засадах технологічного трансферу. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2007. С. 58-59.
 18. Дунська А.Р. Інноваційна активність як фактор конкурентоспроможності підприємства. Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. Том 4. Дніпропетровськ, 2007. С. 92-93.
 19. Дунська А.Р. Конкуретний аналіз підприємств целюлозно-паперової промисловості при формуванні інноваційної стратегії. Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6-8 грудня 2007 року. Івано-Франківськ, 2007. С. 147-148.
 20. Дунська А.Р. Використання систем підтримки для реалізації експортної стратегії підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2007 року. Ч.2. Харків, 2007. С. 90-92.
 21. Мельничук В.Г., Дунська А.Р. Особливості вибору цільового сегменту на ринку інноваційних товарів. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Київ, 15-18 квітня 2009 р. Київ, 2009. С. 25-26.
 22. Дунська А.Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства. Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня, 2010 р. Том 3. Інвестиції та інновації. Дніпропетровськ, 2010. С. 26-28.
 23. Дунська А.Р. Бенчмаркинг як метод підвищення і забезпечення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках. Образование и наука 21 век: Материали за 6-а международна научна практична конференция 17-25-ти октомври, 2010. Том 1. Икономики. София, 2010. С. 50-52.
 24. Дунська А.Р. Вибір способу виходу підприємства на зовнішній ринок. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада, 2010 р. Харків, 2010. С. 67-68.
 25. Дунська А.Р. Класифікація видів міжнародного лізингу. Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Volume 1. Ekonomiczne nauki. Przemyśl, 2011. С. 47-49.
 26. Дунська А.Р., Юрова К.С. Економічні наслідки вступу України до СОТ. ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2011: Материали за 7-а международна научна практична конференція, 17 – 25 November, 2011.Том 1. Икономики. София, 2011. С. 41-42.
 27. Дунська А.Р., Ігнатенко О.Є. Особливості оподаткування підприємств-імпортерів в Україні. Naukowa przestrzeń Europy – 2012: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Volume 2. Ekonomiczne nauki. Przemyśl, 2012. С. 61-63.
 28. Дунська А.Р. Інноваційний механізм розвитку підприємства в умовах економіки знань. Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 березня, 2013 року. Мукачево, 2013. С. 47-48.
 29. Дунська А.Р., Поліщук А.С. Систематизація способів виходу підприємства на зовнішній ринок. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. Київ, 2013. С. 26-31.
 30. Слободська Т.В., Дунська А.Р. Особливості стратегії розширення експортної діяльності підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. Київ, 2013. С. 89-94.
 31. Дунська А.Р., Тенетко І.І. Високотехнологічне виробництво як основа конкурентоздатності національної економіки. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2013 р. у двох томах: Т.2. Київ, 2013. С. 197-201.
 32. Дунська А.Р., Завальна О.С. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-20 квітня, 2013 р. Херсон, 2013. С. 47-48.
 33. Дунська А.Р. Структуризація інноваційного потенціалу розвитку експортоорієнтованого підприємства. Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, 26-30 травня 2013 р. Алушта, 2013. С. 65-67.
 34. Dunska А.R. Peculiarities of the innovative mechanism`s formation of the development of industrial enterprises in the global environment. Международный научно-практический конгресс: тезисы докладов «Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях глобализации», г. Берн, Швейцария, 31 мая 2013 г. Берн, 2013. С.28-30.
 35. Дунська А.Р. Взаємодія циклічного та сталого розвитку підприємства. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. Т 1. Суми, 2013. С. 88-89.
 36. Дунська А.Р., Грибюк Д.В. Високотехнологічний експорт України: аналіз стану і перспективи розвитку. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. Київ, 2014. С. 285-290.
 37. Кононенко О.С., Дунська А.Р. Підходи до планування експортної діяльності промислових підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. Київ, 2014. С. 295-299.
 38. Бондар В.Ю., Дунська А.Р. Особливості формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. Київ, 2014. С. 262-265.
 39. Дунська А.Р., Кривогуз Ю.М. Експортна діяльність українських підприємств: сучасні тенденції та проблеми. Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Київ, 2014. С. 123-124.
 40. Дунська А.Р. Використання соціального капіталу в процесі впровадження інноваційного механізму розвитку підприємства. Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами, проектами: Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2014. С. 35-36.
 41. Гавриш О.А., Дунська А.Р. Елементи інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 33-38.
 42. Дунська А.Р., Цвіркун А.С. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України в умовах активізації інтеграційних тенденцій. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 69-73.
 43. Дунська А.Р., Локота А.Г. Міжнародний трансфер технологій: зарубіжний досвід та українська перспектива. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 244-249.
 44. Дунська А.Р. Системний підхід до структурування інноваційного механізму розвитку підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ, 27 листопада 2015 року. Харків, 2015. С. 75-76.
 45. Дунська А.Р. Організаційна взаємодія українських підприємств з іноземними партнерами при здійсненні міжнародних наукових досліджень і розробок. Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. Klaipeda, 2016. P. 167-171. (публікація у  науковому виданні інших держав)
 46. Цибуленко М.О., Дунська А.Р. Оцінка стану експортного потенціалу підприємства. Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 14–15 квітня 2016 р. Львів, 2016. С. 122-123. (Ст)
 47. Дунська А.Р., Усачова І.Д. Проблеми здійснення експортної діяльності України на ринку ЄС. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 57. (Ст)
 48. Дунська А.Р., Башкіна А. Категорійний менеджмент як засіб управління політикою підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р. Маріуполь, 2017. С. 35 (Ст)
 49. Дунська А.Р., Тарумов В.О. Державна підтримка інноваційного підприємництва в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р. Маріуполь, 2017. С. 317-321. (Ст)
 50. Данько А., Дунська А.Р. Роль інноваціних процесів у міжнародній діяльності підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 49. (Ст)
 51. Хомич О.В., Дунська А.Р. Сучасні вектори трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 71. (Ст)
 52. Дунськ А.Р., Башкіна А.С. Рушійні сили та ризики здійснення міжнародних закупівель. Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 52. (Ст)
 53. Сидоришина І.В., Дунська А.Р. Розвиток експортно-кредитних агентств у формуванні експортоорієнтованої політики держави. Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів : матеріали виступів Всеукраїнського форуму з проблем міжнародних економічних відносин, 11 квітня 2019 року. Житомир, 2019. С. 232-235. (0,43 друк. арк) (Ст)

Навчально-методичні видання:

 1. Мікроекономіка: Корот. Тлумач. слов. для інозем. студ. ф-ту менеджм. та маркетингу / Уклад. А.Р. Ганієва. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 52 с. (1,7 др. арк.)
 2. Методичні вказівки до виконання і захисту дипломних робіт напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / Уклад.: Л.Г. Смоляр, А.Р. Ганієва, О.В. Кам’янська. – К.: НТУУ «КПІ», 2004. – 32 с. (1 др. арк.)
 3. Методичні вказівки до виконання і захисту дипломних робіт напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад.: Л.Г. Смоляр, А.Р. Ганієва. – К.: НТУУ «КПІ», 2004. – 32 с. (1 др. арк.)
 4. Тестові завдання та задачі до проведення практичних занять з курсу «Мікроекономіка» / Уклад.: А.Р. Ганієва. – К.: МУФ, 2006. – 126 с. (4,75 др. арк.)
 5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів усіх форм навчання / Уклад. А.Р. Дунська. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007. – 76 с. (4,42 др.арк.).
 6. Методические указание по выполнению и подготовке к защите дипломных работ магистров специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» для студентов-иностранцев / Сост. Л.Г. Смоляр, А.Р. Дунская, О.В. Камянская. – К.: НТУУ «КПИ», 2007. – 36 с. (2,09 др.арк.).
 7. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: метод. вказівки до проведення практичних занять для студ. денної форми навчання / Уклад. А.Р. Дунська – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 96 с.
 8. Маркетинг інновацій [Текст]: метод. вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів / Уклад. А.Р. Дунська, Л.Г. Смоляр – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 42 с.
 9. Маркетинг інновацій [Текст]: метод. вказівки до до вивчення дисципліни «Маркетинг інновацій» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальностей 050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. А.Р. Дунська, Л.Г. Смоляр – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 48 с.
 10. Маркетинг інновацій[Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять та самост. роботи студ. / уклад. А. Р. Дунська, Л. Г. Смоляр ; відп. ред. О. В. Зозульов ; Національний технічний ун-т України “Київський політехнічний ін-т”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2009. – 42 с. – Бібліогр.: с. 39-42
 11. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу . – К., КНТУУ «КПІ» Електронне навчальне видання, 2011. (гриф  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України НМУ №Е10/11-280)  У співавторстві з  Каракай Ю.В., Пермінова С.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
 12. Методичні вказівки до підготовки та складання комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу . – К., КНТУУ «КПІ» Електронне навчальне видання, 2011. (гриф  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України НМУ №Е10/11-281). У співавторстві з  Каракай Ю.В., Пермінова С.О., Дунська А.Р., Пічугіна М.А.
 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладач: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 62 с.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 26 с.
 15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: Конспект лекцій / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 258 с.
 16. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 386 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3010
 17. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 368 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 48 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3019
 18. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 376 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 48 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3020
 19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 283 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 56 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6522
 20. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 378 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с. – Назва з екрана. URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6521
 21. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів для спеціальностей 7.03060104, 8. 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 158 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 25 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7079
 22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : завдання на самостійну роботу студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 182 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 23 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7077
 23. Мікроекономіка: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент і адміністрування» / Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с.
 24. Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению расчетной работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 697 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 31 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11597
 25. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов-иностранцев дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 670 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 79 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11598
 26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові данні (1 файл: 667 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 77 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11599
 27. Менеджмент внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации к написанию курсовой работы для студентов-иностранцев, обучающихся по специальности 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / НТУУ «КПИ» ; сост. А. Р. Дунская. – Электронные текстовые данные (1 файл: 302 Кбайт). – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 54 с. – Название с экрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11600
 28. Мікроекономіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська., Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 66 с. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 29. Мікроекономіка: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська., Г. П. Жалдак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 136 с. Протокол №9 від 25.04.16. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 30. Management of Forieng Economic Activities: Guidance for writing a term paper for students of specialty 8.03060104 «Management of Forieng Economic Activities» / Compiled by Alla R. Dunska. – K.: NTUU «KPI», 2016. – 50 p. Протокол №10 от 30.05.2016 г. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 31. Менеджмент міжнародного бізнесу: методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів спеціалізації «Менеджмент міжнародного бізнесу»/ Уклад.: А.Р. Дунська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 53 с.
 32. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до проведення практичних занять для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент».  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська , Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1060 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. (авторський внесок – 3,1 друк. арк.) (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 33. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Укладачі: Дунська А. Р., Жалдак Г. П. . – Електронні текстові дані (1 файл: 107 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с. (авторський внесок – 0,64 друк. арк.) (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 34. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. до вивчення дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові дані (1 файл: 742,62 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. – Назва з екрана  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30074 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 35. Проходження переддипломної практики: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад.: А. Р. Дунська, Ю. П. Воржакова, Г. П. Жалдак, К. О. Копішинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 c.(Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 36. Менеджмент міжнародної діяльності підприємств [Електронний ресурс] : навчальний посібник : рекомендації до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 153 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31593 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 37. Мікроекономіка: курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.:  А.Р. Дунська, В.Ю. Бондар. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 51 с. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

2013-2018 рр.

Керівник науково-дослідної теми «Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в рамках інтеграції в світовий економічний простір», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів  (ДР № 0114U001132)