Чупріна Маргарита Олександрівна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: ma.chuprina@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2021 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат АД № 008610 від 27 вересня 2021 року.

2014 р.

Кандидат економічних наук
диплом ДК № 018718  від 17.01.2014 р. Захист дисертації у спеціалізованій Вченій раді Д 26.129.03 Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України (м. Київ), спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Управління розвитком стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів».

1982-1987 рр.

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Економічний факультет
політична економія, економіст, викладач

 1. 2013-2018 рр. участь у науково-дослідній роботі «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень». що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів  (№ ДР 0114U001135);
 2. 2013-2018 рр. участь у науково-дослідній роботі «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів  (№ ДР 114U001134);
 3. 2013-2018 рр. участь у науково-дослідній роботі «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ ДР 0114U001133);
 4. 2017-2021 рр. участь у науково-дослідній роботі «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів  (№ ДР 0117U005641) .
 5. 2018-2022 рр. участь у науково-дослідній роботі «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку». що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів  (№ ДР 0117U005641)
2023 р.
 1. Корпоративна соціальна відповідальність: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; укладач: М.О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,8 МБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 138 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55882 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Корпоративна соціальна відповідальність: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» / Уклад. Чупріна М.О. URL:https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6342 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації в наукових фахових виданнях України   

 1.  Mykytenko V.,  Chuprina M., Serhiienko S. А Systematic Approach to the Development of Basic Models of the Behavior of Business Entities and its Harmonization Economic Herald Quarterly of the Donbas Scientific Journal № 4 (70) 2022. Рр. 69-75/ URL: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd / DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-4(70)-69-75
 2. Микитенко В.В., Чупріна М.О. Організаційно-економічне забезпечення освоєння відвальних шлаків в інноваційних реаліях фінансоміки. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2023.  № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.4. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/278417
 3. Kondratenko Nataliia, Ternova Iryna, Schevchenko Viktoriia, Chuprina Marharyta, Shved Alina. The teoretical and analyticalsubstantiation of the factors affecting the level of service quality management of railway transport enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Volume 2 (49), 2023, P. 113-122. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.3990 (WofS)

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР

 1. Marharyta Chuprina, Olena Savytska, Svitlana Perminova Development of digitalization of education in the context of transformation and management of economic processes in Ukraine. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management: Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : ”Baltija Publishing”, 2023. 460 p. (P. 408-411). DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-135. URL : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/327

Тези доповідей

 1. Чупріна М.О.,  Бобошко Є.М. Переваги та недоліки діджиталізації бізнес-процесів підприємства //Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квітня. 2023 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С. 82-83

2022 р.

Навчальні посібники

 1. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології, 186 «Видавництво та поліграфія», 133 «Галузеве машинобудування». Укладачі Воржакова Ю. П., Чупріна М .О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48939 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Основи менеджменту: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад. Лазоренко Т. В., Чупріна М. О., Воржакова Ю. П. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/edit.php?id=4773 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації в наукових фахових виданнях України   

 1.  Чупріна М.О., Пермінова С.О., Ситник Н.І. Впровадження інноваційних технологій Індустрії 4.0 в систему управління якості молочної продукції . Електронний науково-практичний журнал Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. №3 (36). DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope. (фахова. категорія Б) 
 2.  Ситник Н.І.,  Пермінова С.О., Чупріна М.О. Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання.  Науковий збірник «Економічний простір» 2022, № 180, С. 148-153. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-24  (фахова. категорія Б)
 3.  Пермінова С.О., Ситник Н.І., Чупріна М.О. Державні стимули інноваційної діяльності в контексті економічного відродження України. Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. Вип. 69/2022 . ISSN (Online): 2519-2868 (фаховий, категорія Б) (прийнято до друку)
 4. Чупріна М. О., Пермінова С. О. Організація відділеної роботи проєктної команди в умовах цифрової трансформації бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. електронного наукового фахового видання. 2022. Вип. 2 (35). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-35-2022 (фахова, категорія «Б»)
 5. Пермінова С.О., Чупріна М.О.  Розвиток національної інноваційної екосистеми в контексті взаємодії суб’єктів науки і бізнесу. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання.  2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1287(фахова, категорія «Б»)
 6. Чупріна М. О., Лазоренко Т. В. Впровадження інноваційних технологій кредитування в умовах електронної комерції. Підприємництво та інновації. 2021. № 21, С. 72–75. URL:http://ei- journal.in.ua/index.php/journal/article/view/472/458 (фахова, категорія «Б»)

Тези доповідей

 1. Чупріна М.О.. Смагіна А.С. Цифрові трансформації в системі управління персоналом //Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 104
 2. Чупріна М.О., Бурлінгас-Оплаканець С. В. Проблеми розвитку підприємництва в Україні \/Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки:: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2022 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2022. С. 23
 3. Чупріна М.О., Бурлінгас-Оплаканець С. В.  Місце управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств// Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 118
 4. Чупріна М. О. Впровадження інтегрованих систем менеджменту в інноваційно-інвестиційну діяльність
 5. підприємств // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 107-108. URL: http://oneu.edu.ua/pages/kafedri/kafedra-ekp-ta-opd/#1512992679043-cc2eb478-5597
 6. Чупріна М. О., Майстренко А. Ю. Linkbuilding як найбільш важливий метод в просуванні та рекламуванні компанії //Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р.: Рівне: РДГУ, 2021. C. 156-157 URL:http:///www.rshu.edu.ua/images/nauka/keub_tezi_2021.pdf
 7. Чупріна М. О., Дмитрук О. Ю. Проблеми впровадження реформ цифрової трансформації в Україні // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХХ Міжнародної науково практичної конференції. 17 листопада 2021 р. : Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2021. C. 117
2021 р.

Навчальні посібники

 1. Техніка презентацій та веб-дизайн: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Укладачі: Воржакова Ю. П., Чупріна М .О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 51 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41113. (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Інноваційний менеджмент: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для магістрів 1-го курсу, що навчаються  за  освітньо-професійними програмами  «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології»/ Уклад.: Чупріна М. О., Воржакова Ю. П.  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2231 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування»/Уклад. Чупріна М.О. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=332 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1.  Mykhailova L, Mykhailov A., Korenivska  L., Khromushyna L.,Chuprina M. Formation of strategic  management of hemp cultivation in a developing country: A case of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, Volume 19, Issue 1, 2021. С.1-13. URL:http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.01 (Scopus)
 2. Чупріна М. О., Жалдак Г.П. Управління репутаційними ризиками підприємства з урахуванням концепції корпоративної соціальної відповідальності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Том 20. Вип. 1 (47). С. 175 – 184. URL:http://rinek.onu.edu.ua/issue/view/13782 (фахова, метрична)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О., Бурий Є. П. Кваліфікований електронний підпис як важлива інновація для діджиталізації бізнес-процесів. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез ІІ міжнар.наук.-практ.конф., 22 квітня 2021р., Київ, 2021. С. 122-124.
 2. Чупріна М. О., Орозонова А. А. Використання технологій чат-ботів в умовах цифрової трансформації бізнесу. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез ІІ міжнар.наук.-практ.конф., 22 квітня 2021р., Київ, 2021. С. 198-200.
2020 р.

Навчальні посібники

 1. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 116 с.. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33703 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації в науковому виданні інших держав

 1.  Konoplianchenko Ie., Tarelnyk V., Martsynkovskyy V., Belous A., Gerasimenko V., Smolyarov G., Tolbatov A., Tolbatov V., Chuprina M. Changing cohesive energy between atoms in metal-to-metal transition layer for Fe–Sn and Fe–Cu–Sn compounds in the course of spark alloying process. Proceedings in Physics. Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings» (NAP 2019). 2020, Chapter 12, vol 240, Singapore, pp. 117 – 133. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-1742-6_12. Scopus
 2. Чупріна М.О., Коткова А. А., Віхляєва А. О.  Формування команди стартапу. Abstracts of the 5st International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science», January 15-17, 2020, Sofia, Bulgaria. 2020, рp. 999 – 1006. URL:http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_15-17.01.2020.pdf  (Ст)

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О., Жалдак Г.П. Світові тренди в сфері розвитку корпоративної відповідальності. Ефективна економіка. Електронне фахове видання з економіки. 2020. № 11. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8365 (фахова, метрична)

Статті інші

Статті  

 1. Чупріна М.О., Жалдак Г.П. Особливості HR-менеджменту в умовах діджиталізації бізнесу. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць. Випуск № 5 (2020). C. 107-119. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204745
 2. Чупріна М. О., Тищенко А. С. Практичні аспекти здійснення ефективної мотивації персоналу в умовах ведення сучасного бізнесу. Актуальні проблеми економіки та управління. Зб. наук. праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 2020, № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190481. Index Copernicus) (Ст)

Тези доповідей

 1. Чупріна М.О., Рикун  П. О. Особливості управління розподіленою командою в умовах світової пандемії. Економіка, облік. фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 1 грудня 2020 р., Полтава: ЦФЕНД, 2020,  с.155-156  URL:http://www.economics.in.ua/2020/12/blog-post_16.html?m=1 (Ст)
 2. Чупріна М. О., Орозонова А. А. Світові тренди розвитку ІТ-індустрії та технології. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез І Міжнародно науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. с. 142 – 143. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201193
 3. Чупріна М. О., Ібрагімов І. Р. Оптимізація витрат як складова системи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез І Міжнародно науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. с. 40 – 41 URL:  http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201171 (Ст)
2019 р.

Монографії

 1. Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності  підприємств: монографія / Л. П. Артеменко, І. С. Луценко, С. П. Пермінова, М. А. Пічугіна, М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  320 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/30305

Навчальні посібники

 • Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М. О. – Електронні текстові дані (1 файл: 2 Mбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 39 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29972 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації в науковому виданні інших держав

 1. Чупріна М. О., Гончаренко О. О., Коренко Д. В. Основні проблеми та перспективи розвитку старпатів. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science», December 11–13, 2019, Sofia, Bulgaria. 2019. pp. 235 – 243.  URL:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGCHCdXQhSMLzRXwHHfDbFCDPC?projector=1&messagePartId=0.2 (Ст)
 2. Чупріна М. О., Дворник В. А. Менеджмент карьерной траектории на основе профиля дострижений .Abstracts of the 3th International scientific and practical conference «Perspectives of World Science and Education», November 27–29 2019, Osaka, Japan. 2019, pp..638 – 643.URL:http://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-perspectives-of-world-science-and-education-27-29-noyabrya-2019-goda-osaka-yaponiya-arhiv/(Ст)
 3. Chuprina M. O., Tolbatov A. V. IT-tools for optimization of business processes in startup projects. Мodern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal, Вып.8, 2019 р. С.19 – 25. URL: https://sworld.com.ua/index.php/ru/ge8-15/31442-ge8-007
 4. Чуприна М. А. Современные тенденции венчурного инвестирования в условиях ресурсных ограничений. Диалог исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран СНГ. Сб. трудов междунар. научно-практ. конф.: Бишкек: Национальная академия наук Кыргызской Республики, 2019, с.162 – 166
 5. Chuprina M. O., Tolbatov A. V., Vivnenko O. B., Tolbatov V. A. Information siftware providing effective activity of machine-bilding enterprises of Ukraine in resources restrictions. Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal, Вып.7, 2019 р. С. 84 – 90. URL:https://www.sworld.com.ua/meait/issue07-03.pdf

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О., Пилявська Є. О Аналіз та перспективи розширення експортної діяльності автомобілебудівних підприємств України. Приазовський економічний вісник. 2019. № 5 (16). URL: http://pev.kpu.zp.ua.vypusk-5-16. Електронне фахове видання. Index Copernicus. (фахова, метрична)
 2. Chuprina M. O., Verner A. I. Cloud technologies as an element of startup projects management. Ефективна економіка, 2019. № 8. URL: Index Copernicus. (фахова, метрична)

Статті інші

 1. Чупріна М. О., Тищенко А. С. Емоційне вигорання на робочому місці. Науковий журнал Молодий вчений. 2019, №11 (75), с. 750…753. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/11/158.pdf Index Copernicus  (Ст)
 2. Чупріна М. О., Гончаренко О. О., Коренко Д. В Аналіз найуспішніших стартапів в Україні. Abstracts of the 1stInternational scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects», December 16-17, 2019, Kharkiv, Ukraine. 2019. рp. 686 – 690.  URL:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGCHCdXQhSMLzRXwHHfDbFCDPC?projector=1&messagePartId=0.1  (Ст)
 3. Чупріна М. О., Казакова О. В.  Прикладні аспекти підвищення конверсії сайту в умовах здійснення електронної комерції. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, випуск № 4 (2019). C. 70 – 77. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180674  (категорія В) (Ст)
 4.  Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Тенденції використання сучасних  aвтоматизованих систем управління на ринку логістичних послуг України. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, випуск № 4 (2019). C. 221 – 231. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180715 (Ст)
 5.  Чупріна М. О., Грінчук Д. Р. Перспективи впровадження блокчейн-технологій у бізнесі. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, випуск № 4 (2019). C. 99-108. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180685 ) (Ст)
 6. Чупріна М. О., Пілявська  Є. О. Особливості стратегічного планування в міжнародних фірмах. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу, № 13 (2019). URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168671  (Ст)

Тези доповідей

 • Чупріна М. О. Смольнікова В. Огляд пошукових систем  Інтернету. Четверта промислова революція: зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2019 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL: http://futurolog.com.ua/publish/15/zbirnyk.pdf#page=66 (Ст)
 • Chuprina M., Kazakova O. Electronic commerce conversion and site promotion methoda. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 66 (Ст)
 • Чупріна М. О., Мухаровська І. О. Перспективи  використання хмарних систем управління вантажоперевезеннями в Україні. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.  С. 116 (Ст)
2018 р.

Монографії. П. Артеменко

 1. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції : монографія / Л. М. Шульгіна, Л, Ж. М. Жигалкевич, М. О. Чупріна, Г. П. Жалдак; за ред. Л. М. Шульгіної. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с. URL:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26196

Публікації в науковому виданні інших держав

 1. Чупріна М. О., Тюх М. Практичні аспекти використання інформаційних технологій у системі управління відносинами із клієнтами. Materials of the XIV International scientific and practical conference, «Science  and civilization – 2018», January 30-february 7, 2018. Economic science. Sheffield. Science and education  LTD, Рр. 33 – 36. –  URL:http://www.ukrnauka.ru/2018_TSN/2018-01-02_A4_tom-6.pdf  (Ст)
 2. Чупріна М. О., Пічугіна М. А., Шеховцова І. А. Formation of the regional industrial innovation system in    the context of strategic potential development. Global Scientific E-Journal “International Marketing and  Management of Innovations” (ІSSN 2451-1668), № 3, 2018 URL: http:// Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М.О., Андрійчук Б.М. Вдосконалення аналітичної складової системи управління   стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Глобальні та національні проблеми економіки», вип. 22, секція: «Економіка та управління підприємствами». Миколаїв, 30 квітня 2018 р. URL: http://global-national.in.ua. Index Copernicus. (фахова, метрична) (Ст)

Статті інші

 1. Chuprina M., Shehovtsova I. The use of information technology in the venture investment system. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць, випуск № 21 (2018). C. 87 – 93. URL: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/8227 Index Copernicus
 2.  Chuprina M., Shehovtsova I., Tolbatov A. Information and analytical sustention of the transformation process of the management system of development of the ukrainlan industry strategic potential. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»- Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. №1. С.114 – 118 Index Copernicus
 3.  Чупріна М. О., Шкляренко В. В. Особливості управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємств  ринку спеціалізованої техніки. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, № 3, 2018, С. 91-102. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/archive/ view/ 142569 (Ст)
 4. Чупріна М. О., Казакова О. В. Розвиток електронної комерції в умовах цифрової трансформації бізнесу. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, № 3, 2018, С. 151 – 159. №  http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142575 (Ст)
 5.  Чупріна М. О., Константинов В. Теоретичні та прикладні аспекти формування коропоративної культури на підприємствах сучасного бізнесу. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, № 3, 2018, С. 103 – 112. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142570 (Ст)

Тези доповідей

 1. Chuprina M., Kazakova O. Features of the electronic commerce in the Ukraine. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. С. 78  (Ст)
 2. Chuprina M., Shehovtsova I. Naming as a Brand Management Element. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. С. 77
 3. Чупріна М. О., Тищенко А. В. Аналіз мотиваційної складової системи управління персоналом на підприємстві. Світ економічної науки. Випуск 4: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. 29 травня 2018 р., Тернопіль, 2018, С. 57-62. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2765/ (Ст)
 4. Чупріна М. О., Константинова В. Корпоративна культура як інструмент інноваційного розвитку компанії. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. С. 131 (Ст)

Методичні вказівки

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент / Уклад.: Чупріна М. О.,Шеховцова І. А. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 43 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37736
2017 р.

Статті інші

 1. Чупріна М. О. Шеховцова І. А. Сучасні тенденції використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць, випуск № 19 (2017). C. 88 – 94. URL: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113 Index Copernicus  
 2. Чупріна М. О.. Федорова. Ю. І. Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні та світі. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102732/97790 (Ст)
 3.  Чупріна М. О,, Гогот М. М. Використання інформаційних систем в управлінні персоналом. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102734/97791 ) (Ст)
 4.  Чупріна М. О., Шиліпук О. Я.,  Тарумов В. О  Використання економічного потенціалу підприємства в Україні в умовах обмеженості ресурсів. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102725/97780  (Ст)
 5.  Чупріна М. О., Карначова І. О. Сучасні інформаційні технології в аналізі та прогнозуванні виробничо-економічної діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», випуск 11, 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102743/97811  (Ст)
 6.  Чупріна М. О., Андрійчук Б. А. Проблеми стратегічного управління на малих підприємствах в умовах нестабільного середовища. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць, 2017. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106822/103595  (Ст)
 7.  Чупріна М. О., Балашук Н. М. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень. Сучасні підходи до управління підприємством. [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць, 2017. – Режим доступу до журналу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106823/103596 (Ст)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О., Годована А. С. Використання методу GTD для управління часом на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 06 квітня 2017 р., Київ – 2017, С. 95 (Ст)
2016 р.

Публікації в науковому виданні інших держав

 1. Чупріна М. О., Шеховцова І. А. Трансформація інформаційної безпеки підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу.International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” – (February 25-26, 2016, Dubai, UAE)”).  2016. 3(7), Vol.3. C.65 – 68
 2. Чупріна М. О., Гілєва Т. В. Місце хедхантингу в системі управління персоналом. Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2016», May 30-June 7, 2016. on Economic science. Sheffield. Science and education LTD, Рр. 111 – 114. URL: http://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-3.pdf (Ст)

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Chuprina М. Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic рotential. Соціально-економічні проблеми і держава.  2016. – Вип. 2 (15). С. 41 – 47. Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua. Index Copernicus. (фахова, метрична)
 2. Чупріна М. О. Трансформація інноваційної системи управління розвитком промисловості регіону в умовах ресурсних обмежень.Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Хмельницький: ХЕУ, 2016. Вип. №1 (41). С. 119 -124. (фахова)
 3. Чупріна М. О., Шеховцова І. А. Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. №.13. С. 324 – 330. Index Copernicus. (фахова, метрична)

Статті інші

 1. Чупріна М. О., Лашук С. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції підприємств АПК України. Актуальні проблеми економіки та управління. Зб.наук.праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ». 2016, Вип. 10. URL: http://www.ape.fmm.kpi. ua/article/view/73391/68768  (Ст)
 2. Чупріна М. О., Трунаєва І. Ю. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки. Сучасні підходи до управління підприємством. Зб.наук.прац. 2016, Вип.1. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/ issue/view/4356 (Ст)
 3.  Чупріна М. О., Андрійчук Б. А. Особливості формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки.  проблеми економіки та управління Зб.наук.праць молодих вчених: електронне наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ». 2016, Вип. 10. URL: http://www.ape.fmm.kpi.ua/ article/view/73390/68767  (Ст)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О., Андрійчук Б. А. Місце стратегічних змін у процесі стратегічного управління підприємством. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2016 р. Київ . 2016, С.100 (Ст)
2015 р.

Публікації в науковому виданні інших держав      

 1. Чупріна М. О., Шеховцова І. А.  Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України. Modern Scientific Achievements and TheirPractical Application: рroceedings of the IInd Inter. scientific and practical conference., October 20-21, 2015. Dubai, UAE, 2015 3(3). Vol.3. Рр. 21–24.

Публікації в наукових фахових виданнях України

1. Чупріна М. О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного    управління розвитком промислового потенціалу Україн. Наукові праці КНТУ. Економічні науки.  2015. Вип.27.  С. 325–332. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/446 (фахова)

Статті інші

 1. Чупріна М. О. Шеховцова І. А    Проблеми ефективності та захисту інформації на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць (2015). C. 185-190.
 2. Чупріна М. О. Формування ресурсно-функціональної системи забезпечення розвитку економіки України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф, 25 листопада 2015 року. Київ. 2015. C. 224

Методичні вказівки

 1. Офісний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент  інноваційної діяльності»/Уклад.: Чупріна М. О. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. 47 с. 
 2. Офісний менеджмент: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання: URL:http://moodle/ipo.kpi.ua/. moodle/course/view.php7id=746 (03 Мбайт). 12 д.а
2014 р.

Монографії

 1. Детермінанти розвитку національного господарства: Монографія / М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.; за заг. ред. П.В. Круша. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –276 с.

Навчальні посібники

 • Менеджмент – освіта для бакалавра: практикум. У 2 т. / В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2 – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – С. 277 – 328.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О. Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України. Збірник наукових праць НУК. 2014, №2(452), С. 100 – 105 (фахова)
 2. Чупріна М. О. Формалізація моделі регіональної промислової інноваційної системи. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014. №.11. С. 440 – 446  (фахова)

Статті інші

 1. Чупріна М. О., Бриксіна В. О. Теоретичні основи формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. V всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч.,  м. Черкаси, 24 квітня 2014 р. Черкаси, 2014. С. 513 – 518. (Ст)
 2. Чупріна М. О., Пащенко С. М. Шляхи вдосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. V всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч.,  м. Черкаси, 24 квітня 2014 р. Черкаси, 2014. С. 452 – 457. (Ст)
 3. Чупріна М. О., Бойко О. В. Напрямки удосконалення відносин партнерства між державою та підприємством. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. V всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч.,  м. Черкаси, 24 квітня 2014 р. Черкаси, 2014. С. 343 – 347 (Ст)

Методичні вказівки

 1. Офісний менеджмент [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 169 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 18 с.  URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7671
 2. Офісний менеджмент [Електронний ресурс]: словник для іноземних студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» . НТУУ «КПІ» / уклад. М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 471 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7672
2013 р.

Навчальні посібники

 1. Менеджмент – освіта для бакалавра: навч. посіб. У 2 т. / В. В.Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.. – Т.2  – К.: НТУУ «КПІ», 2013.  – С. 341 – 401.

Публікації в науковому виданні інших держав

 1. Чуприна М. А., Пинчук А. А.  Формирование и устойчивое развитие региональной промышленной инновационной системи. Устойчивое развитие. Международный журнал техничекого университета. С. 2013. С. 94 – 97

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О., Пінчук А. О. Структурно-логічні схеми та моделі формування регіональної промислово-інноваційної системи. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. Серія «Економіка». Вип. 1 (38). 2013. С. 302 – 306 (Фахове)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О. Проблеми формування моделі розвитку стратегічного потенціалу РПК України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХІI міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012 року, Київ, 2013. С. 248

Методичні вказівки

 1. Офісний менеджмент [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 511 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 65 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2962
 2. Менеджмент [Електронний ресурс]: конспект лекцій / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. П. Артеменко, Т. В. Лазоренко, М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 643 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 118 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2993
2012 р.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О., Дакус А. В. Теоретичні основи формування соціально-економічного механізму управління ефективністю підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економ. Науки. Вип.30: Част. І. 2012. С. 186 – 189. (фахова) (Ст)
 2. Чупріна М. О. Трансформація системи адаптивного управління розвитком стратегічного потенціалу  промисловості України.Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2012. №.9. С. 58 – 64. (фахова)
 3. Чупріна М. О. Технологія управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості алокаційно-інверсійного типу. Ефективна економіка. Електронне фахове видання з економіки. 2012. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1229. (фахова)

Статті інші

 1. Чупріна М. О., Гапончук Н. В.  Місце зовнішньоекономічної діяльності підприємств в контексті забезпечення їх сталого розвитку. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр.  ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ, 2012. С. 348 – 352 (Ст)
 2. Чупріна М. О.,  Комісаров Є. В. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр.  ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ, 2012. С. 515-519 (Ст)

Методичні вказівки

 1. Офісний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 356 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012 . URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2074
2011р.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О.  Сутність та зміст базових категорійних понять теорій загального управління та управління стратегічним потенціалом. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: зб. наук. пр. Економічні науки. Вип. 20. ч. 1. 2011. С. 65 – 70. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/446 (фахова).
 2. Чупріна М. О., Царенко О. В. Управління розвитком стратегічного потенціалу на синергетичних засадах. Соціально-економічний розвиток регіонів контексті міжнародної інтеграції. 2011. С. 237 – 243 (фахова).

Статті інші

 1. Чупріна М. О. Удосконалення системи управління забезпеченням економічної безпеки та використанням стратегічного потенціалу держави. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. пр. 2011. С. 524 – 532
2010 р.

Монографії

 1. Формування потенціалу соціально – економічних та організаційних змін: Монографія / С. О.  Алимов, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко та ін. Київ: РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вищемирський В. С., 2010. 694 с.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна М. О.,  Худолей В. Ю. Технологія структурно-функціонального оцінювання стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів. Соціально-економічний розвиток регіонів контексті міжнародної інтеграції. 2010. С. 195 – 200 (фахова)
 2. Чупріна М. О. Розроблення технологій управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 4 (2). Т. 18. № 10/1. 2010. С. 41 – 47 (фахова)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О., Яневич К. Д. Основи формування інвестиційних проектів в контексті державного управління України. Перспективні розробки науки і техніки: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Прземусл, 07 листопада–15 листопада  2010 р. Т. 3. Економ. науки. Прземусл, 2010. С. 16-18. (Ст)
 2. Чупріна М. О., Воздоганова А. С. Практичні аспекти мотивації персоналу в умовах кризи. Перспективні розробки науки і техніки: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Прземусл, 07 листопада–15листопада  2010 р. Т. 3. Економ. науки. Прземусл, 2010. С. 44-46 (Ст)
 3. Чупріна М. О., Недобитко О. О. Практичні аспекти процесу планування підбору кадрів. Наукова індустрія європейського континенту – 2010: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Прага, 27 листопада –5 грудня  2010 р.  Т. 7. Прага, 2010. С. 78-80 (Ст)
 4.  Чупріна М. О., Яневич К. Д. Проблеми вимогливості професії менеджера на ринку праці України. Майбутні наукові ідеї – 2010: матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф., м. Прага, 27 жовтня–5 листопада  2010 р., Т. 3 Економ. науки, Прага, 2010. С. 59-61 (Ст)
 5. Чупріна М. О., Воздоганова А. С. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ІХ міжнар.наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листопада 2010 р., Київ, 2010. С.144-145 (Ст)
 6. Чупріна М. О., Яневич К. Д.  Аналіз основних шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листопада 2010 р., Київ, 2010. С. 260 (Ст)
 7. Чупріна М. О., Савчук Ю. А.  Теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності підприємств України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листопада 2010 р., Київ, 2010. С. 225 (Ст)
 8. Чупріна М. О., Сиворог О. А.   Стан тіньової економіки і проблеми економічної безпеки підприємницьких структур України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ІХ міжнар.наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листопада 2010 р., Київ, 2010. С. 95-96 (Ст)
 9. Чупріна М. О., Іванов М. В.  Теоретичні аспекти процесу економічного зростання. Актуальні проблеми сучасної економіки – 2010: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Прземусл 7 – 15 червня 2010 р., Прземусл. 2010. С. 17-20 (Ст)
 10. Чупріна М. О., Кривенец В. В. Тенденції розвитку міжнародного обміну технологіями. Науковий рух на межі тисячоліття – 2010: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Прага, 27 квітня –5 травня 2010 р.,  Прага, 2010. С. 3 -5 (Ст)
 11. Чупріна М, О., Петренко В. В. Розвиток персоналу як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економіка, соціологія та інформаційні технології в умовах євроінтеграції. тези допов. всеукр. наук.-практ. конф., м. Біла Церква, 23 квіт. 2010 р.,  Біла Церква, 2010. С. 18-19 (Ст)
2009 р.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Чупріна  М. О. Організаційна культура працівника як об’єкт формування організаційної поведінки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2009. № 6. С. 246 – 249 (фахова)
 2. Чупріна М. О., Микитенко В. В. Особливості формування та використання інноваційного потенціалу економіки. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: зб. наук. праць. 2009. № 3 (19). С. 73 – 79 (фахова)
 3. Чупріна М. О., Демешок О. О. Технологія управління забезпеченням економічної безпеки та використанням стратегічного потенціалу держави. Економiка: проблеми теорiї та практики: зб. наук. праць. Вип. 257. Т. II. 2009 С. 309 – 320 (фахова)
 4. Чупріна М. О., Микитенко В. В. Інформаційні ресурси ендогенно спрямованого зростання економічних систем. Вісник економічної науки України. 2009.  № 2 (16). С. 91-95 (фахова)  

Статті інші

 1. Чупріна М. О., Дудукало Г. О. Теоретичні аспекти розвитку кадрового потенціалу промислових підприємств в умовах трансформації економіки України. Наукова індустрія європейського континенту – 2009: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Прага, 27 листопада – 5 грудня 2009 р., Прага, 2009. С. 5 – 8 (Ст)
 2. Чупріна М. О., Іванов М. В. Проблеми інвестування та розвитку економіки України в умовах економічної кризи. Ключові проблеми сучасної науки – 2009: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Софія, 17 – 25 грудня 2009 р., Софія, 2009. С.33 – 35 (Ст)

Тези доповідей

 1. Чупріна М. О. Інноваційний потенціал економічного зростання. Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 21-22 травня 2009 р., Кривий Ріг, 2009. С. 84 – 87
 2. Чупріна М. О., Микитенко Д. О. Управління інноваційним потенціалом-ключова детермінанта збалансованого розвитку економічної системи. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 28-30 травня 2009 р., Дніпропетровськ, 2009.  Т.3. С. 114 – 115
 3. Чупріна М. О., Добрянська А. В.  Інформаційні технології у професійній діяльності менеджерів. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали VIІІ міжнар. конф. студ., асп. та молод. учених, м. Київ, 15-18 квітня 2009, Київ, 2009. С. 318-319 (Ст)
 4. Чупріна М. О. Інтегровані інформаційні системи як форма реалізації сучасних інформаційних технологій. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали VIІІ міжнар. конф. студ., асп. та молод. учених, м. Київ, 15-18 квітня 2009, Київ, 2009. С. 363-364

Методичні вказівки

 1. Менеджмент [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання / НТУУ «КПІ»; уклад. Л. М. Савчук, М. О. Чупріна. – Електронні текстові дані (1 файл: 224 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2009. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/263
 2. Ділові папери в менеджменті: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання. URL: http://www.udec. ntu-kpi.kiev.ua/ (50 Мбайт)

 1. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології, 186 «Видавництво та поліграфія», 133 «Галузеве машинобудування». Укладачі Воржакова Ю. П., Чупріна М .О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48939 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 2. Основи менеджменту: інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Уклад. Лазоренко Т. В., Чупріна М. О., Воржакова Ю. П. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/edit.php?id=4773 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 3. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 116 с.. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33703 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 4. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Чупріна М.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 2 Mбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 39 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29972 (Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
 5. Розроблення інноваційних проєктів у сфері інформаційних систем та технологій (303). Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

2023 рік

 1. Сертифікат № 254, Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет економіки та управління та Всеукраїнська Асоціація економістів-міжнародників. ННЦ “Синтез”, ЛІТНЯ ШКОЛА «Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції», 19.06. – 23.06.2023 р. Обсяг: 30  акад. годин (1 кредит  EKTS)
 2. Сертифікат № 52/К/23, Національна агенція академічного обміну Республіки Польща, Лодзинський університет,   ЛІТНІ КУРСИ польської мови, історії та культури для іноземних студентів і викладачів ВНЗ, 31.07 – 20.08 2023 р. Обсяг: 87 акад. годин (2,9 кредити EKTS)
 3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти, МОН України, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, серія ПК, № 02070921/007717-23 від 18.02.2023 р., період навчання: 19.12.2022 – 10.02.2023 р. за програмою: “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”. Обсяг: 108 акад. годин (3,6 кредити ЄКТС)
 4. Міжнародне науково-педагогічне стажування у “BALTIC RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ECONOMIC AREA PROBLEMS” (м. Рига, Латвійська Республіка) за програмою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», за спеціальністю 073 «Менеджмент», у період 13.02.2023 – 26.03.2023 р. Обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

2023 рік

 1. Сертифікат №GDTfE-06-С-03311, АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ,  курс “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” середній рівень, 16.01.2022 – 22.01 2023 р.. Обсяг: 15  акад. годин (0,5 кредит  ЄКТС)
 2. Сертифікат №GDTfE-06-Б-04381, АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ,  курс “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” базовий рівень , 03.01. – 15.01.2023 р.. Обсяг: 30  акад. годин (1 кредит  ЄКТС)

2022 рік

 1. Сертифікат № 0022/2022 учасниці програми ОСІННЯ ШКОЛА, Цикл інтерактивних лекцій: “ОСІННЯ ШКОЛА: МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ”, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ФММ, кафедра економічної кібернетики, 25.10. – 21.12.2022 р. Обсяг: 10 акад. годин  (0,3 кредити ЄКТС).
 2. Сертифікат Серія TM №2022/02535. Softserve Inc., навчальний тренінг «ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІРИ» 22.12.2022 .Обсяг: 2 годин ( 0,1 кредити ЄКТС).
 3. Сертифікат № КПІ/В024 ТОВ «М.Е.Док», теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc». Дата видачі 19.12.2022 р. Обсяг: 16 акад. годин  (0,5 кредит  ЄКТС)
 4. Сертифікат № 419 учасниці проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge», 21-22.11.2022 р. Обсяг: 7 годин ( 0,2 кредити ЄКТС).
 5. Сертифікат № UINTEI – 220225 УкрІНТЕІ, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Курс вебінарів з підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації», 04.10-15.11.2022.  Обсяг: 19 акад. годин  (0,6 кредит  ЄКТС).
 6. Сертифікат учасника Міжнародному круглому столі “Війна в Україні: наслідки для світової економіки”, 16.06.2022 р.. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та організованого ФММ. Обсяг: 5 годин ( 0,2 кредити ЄКТС).

2021 рік

 1. Сертифікат WyższaSzkołaBiznesu – National-LouisUniversity за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології», 08.02– 26.03 2021 р. Обсяг: 180 годин ( 6 кредитів ЄКТС).