Копішинська Катерина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент

Е-mail: kopishynska@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ

2016 рік

Кандидат економічних наук.
Диплом ДК № 036695 від 01 липня 2016 року, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Управління інноваційними системами підприємств машинобудування».

2021 рік

Доцент кафедри менеджменту
Атестат АД № 007882 від 29 червня 2021 року.

2012-2016

аспірантура Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

2010-2012

магістратура Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,  факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності»

2006-2010

бакалаврат Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність «Менеджмент організацій»

Підручники:

Управління стартапами : підручник для студентів економічних спеціальностей першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 717 с.

Менеджмент стартап проектів : підручник підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

Монографії

Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с.

Копішинська К. О. Інноваційна привабливість як складова конкурентоспроможності підприємства / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 531–550. (1,04 друк. арк.). [Особистий внесок автора – 0,7 друк. арк.: здобувачем досліджено основні чинники формування інноваційної привабливості підприємства]

Копішинська К. О. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної привабливості машинобудівного підприємства/ К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : колективна моногр. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – C. 551–565.

Навчальні посібники:

Управління ризиками: Навчальний наочний посібник[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, К.О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (файл: 18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 432с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43528

Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 435 с. – Назва з екрана.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531

 Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с.

 Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с.

 Переддипломна практика бакалаврів: Організація, підготовка, проведення та оцінювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Копішинська, Ю. П. Воржакова, Г. П. Жалдак. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 c.

Публікації в зарубіжних виданнях

Kopishynska К. The key basics of the startup marketing / K. Kopishynska // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Vol.. 4. – Issue 6 . – Р.61-68.

Копишинская Е.А. Методические подходы к оцениванию открытости инновационных систем предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12 (ч.4) (53-3). – С. 562–564.

Копишинская Е.А. Оценивание инновационной привлекательности предприятий машиностроения / Е. А. Копишинская // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. –P. 208–211.

Публікації в наукових фахових виданнях України:

Boiarynova, K. O., and Kopishynska, K. O. Analysis of Logistics Startups Development in the EU Countries and Ukraine. Sci. in nov. 2021. V. 17, no. 2. P. 105—116. https://doi.org/10.15407/sci ne17.02.105 (Sсopus)

Kopishynska K., Zinchenko K. Innovative transformations of the value chain of pharmaceutical enterprises. Економіка та суспільство. 2021. № 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/220

Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 6–15.

Копішинська К. О., Васильцова Т. В. Напрями технологічного розвитку виробництва фармацевтичних підприємств. Бізнес-навігатор. 2020. №5 (61). С. 72-76. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2020/61_2020/13.pdf

Boiarynova, K., Kopishynska, K. and Hryhorska, N. (2019). Economic and management approach to defining effective projects for enterprise development under risks and uncertainty. Problems and Perspectives in Management, 17(4), 299-313. – URL: https://www.researchgate.net/publication/338148352_Economic_and_management_approach_to_defining_effective_projects_for_enterprise_development_under_risks_and_uncertainty (Sopus)

Копішинська К. О. Методичні засади планування міжнародної діяльності підприємств. «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»). № 3(94) 2019. C.49-57. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1570

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Півот як інструмент забезпечення успішності реалізації стартапу. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6958.

Копішинська К. О., Широкова І. С. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку атомної енергетики україни [Електронний ресурс] // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. – № 16. С. 350-359.  – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182742/182670..

Копішинська К. О. Цифрові інновації: зміст, структура та умови функціонування / К. О. Копішинська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 5 (17) . С 108-114.

Копишинская Е.А. Влияние использования открытых инноваций в деятельности инновационной системы предприятия и уровня его инновационной привлекательности на себестоимость инновационной продукции [Електронний ресурс] / Е. А. Копишинская // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. С. 250–256. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1219-kopishinskaya-e-a

Копішинська К. О. Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. – № 14. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108722/103670.

Копішинська К. О. Використання agile-менеджменту в управлінні інноваційними процесами / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2016. – №11. – C. 344–349.

Копішинська К. О. Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. – № 13. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80627/76240.

Копішинська К. О. Метод типологізації підприємств машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 230–240.

Копішинська К. О. Механізм управління інноваційною системою підприємства машинобудування у складі корпоративного утворення / К. О. Копішинська // Вісник Донецького національного університету: Серія В. Економіка і право. – 2015. – №1/2015. – С. 170–175.

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №. 4 (154). – С. 16–22. [Наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest)]

Копішинська К. О. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – №11. – С. 158–166.

Копішинська К. О. Дорожня карта як інструмент визначення стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // «Бизнес Інформ». – 2014. – №11 (442). – С. 88–94.

Копішинська К. О. Технологія аналізу ефективності функціонування інноваційних систем підприємств машинобудування / К. О. Копішинська // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (51). – С. 179–186.

Копішинська К. О. Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративних структурах / К. О. Копішинська // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2013. – №10. – С. 93–95.

Копішинська К. О. Структура та контурність функціонування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – №44 (1017). – С. 79–85

Бояринова К. О. Данильченко К. О. Особливості формування інноваційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – 2011. – Вип. 3. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_3/Boyarinova_311.htm.

Бояринова К. О. Данильченко К. О. Управління процесом технічного переозброєння в контексті інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Данильченко // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Boyarinova_210.htm

Публікації в інших наукових виданнях

Kopishynska, K. (2020) Current state and prospects of digital transformation of the transport and logistics sector of Ukraine. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management, 2. 99-110. URL: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/kateryna-kopishynska-current-state-and-prospects-of-digital-transformation-of-the-transport-and-logistics-sector-of-ukraine/

Копішинська К. О., Волошиновська І. В. Впровадження технологічних інновацій як ключовий чинник розвитку фармацевтичних підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020.  № 14. – URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/203956/203655

Kopishynska K., Kosynska A. Тhe role of ICT in the development of enterprise’s international activity. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020.  № 14. – URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205641/205507

Копішинська К. О., Широкова І. С.Передумови залучення інвестицій в інноваційний розвиток атомної енергетики України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019.  № 13. – URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167623/167317.

Копішинська К. О., Токарев О.М. Інновації в антикризовому управлінні підприємством [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська, О.М. Токарев // «Актуальні проблеми економіки та управління». 2017 р. – № 17. – Режим доступу:http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102799/97872

Копішинська К. О. Форми взаємодії підприємств машинобудування в інноваційній сфері / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 108–112.

Копішинська К. О. Економічний зміст та особливості формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. IV Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.– К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 103–107.

Данильченко К. О. Інноваційна привабливість машинобудівних підприємств як фактор залучення іноземних інвестицій / К. О. Данильченко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 59–64.

Матеріали наукових конференцій

Копішинська К. О. Проблеми управління інтелектуальною власністю стартап-проєктів в Україні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2021 р.: тези доповідей. К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2021. С. 220-221.

Копішинська К. О., Апенько Т. Особливості маркетингової підтримки інноваційних товарів виробничих підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22 квітня 2021 р.: тези доповідей. К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2021. С. 204-205.

Копішинська К. О., Ганштель В. Ідентифікація ризиків конкурентних стратегій підприємств-виробників товарів швидкого харчування. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 березня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1.С. 38-40.

Копішинська К. О., Васильцова Т. В. Проблеми та напрями технологічного розвитку виробництва на підприємстві. Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. С. 16.

Копішинська К. О. Волошиновська І. В. Особливості впровадження технологічних інновацій на фармацевтичних підприємствах. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи:І міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2020 р.: тези доповідей. К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2020. С. 174-175.

Копішинська К. О. Використання озер даних як складова цифрової трансформації транспортно-логістичних компаній. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи:І міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2020 р.: тези доповідей. К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2020. С. 212-213.

Копішинська К. О. Людські ресурси як базис розвитку сучасного інноваційного підприємства. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 листопада 2019 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2019. С. 31.

Копішинська К. О. Напрями розвитку логістичних стартап-проектів в Україні. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 17-18 жовтня 2019 р. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. С. 288-289.

Копішинська К. О. Особливості формування регіональних стартап-екосистем. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: міжнар. наук.-практ. конф., Львів 23–25 травня 2019 р.: тези доповідей.– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 459.

Копішинська К. О. Особливості управління персоналом в умовах четвертої промислової революції. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 87.

Копішинська К. О. Роль маркетингу в розвитку стартапів / К. О. Копішинська // Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 16 лютого 2019 р.: тези доповідей. У 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 61 с. – С.7-8.

 Копішинська К. О., Широкова І. С. Методи залучення інвестицій в інноваційний розвиток підприємств. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 34.

 Копішинська К. О., Послєдович А. А. Модернізація виробництва як невід’ємна складова інноваційного розвитку підприємства. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 20.

 Копішинська К. О. Особливості управління персоналом в умовах четвертої промислової революції. Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. Х Всеукр. н.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 87

 Копішинська К. О. Особливості формування регіональних стартап-екосистем. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: міжнар. наук.-практ. конф., Львів 23–25 травня 2019 р.: тези доповідей.– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 459.

 Копішинська К. О. Напрями розвитку логістичних стартап-проектів в Україні. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 17-18 жовтня 2019 р. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 458 с. С. 288-289.

 Копішинська К. О. Людські ресурси як базис розвитку сучасного інноваційного підприємства. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 листопада 2019 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2019.

Копішинська К. О., Широкова І. С. Джерела формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку енергетичних підприємств / К. О. Копішинська, І. С. Широкова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2018 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2018. С. 110.

Копішинська К. О. Роль децентралізації в розвитку регіональних інноваційних систем // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: V міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2018 р..: тези доповідей. У 2-х частинах. – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – Ч.2. – 104 с.  – С.91-93

Копішинська К. О. Сутність та особливості цифрових інновацій / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХVІ міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2017 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2017.

Копішинська К. О. Роль цифрової економіки в розвитку малих та середніх підприємств України / К. О. Копішинська // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовтня 2017 р. – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 350-353.

Копішинська К. О. Ключові засади формування команди стартап-проекту [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська // Вісімнадцяті економіко-правові дискусії: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 30 травня 2017 р.: тези доповідей. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1875/.

Копішинська К. О. «Економіка на вимогу» – інноваційний підхід до працевлаштування / К. О. Копішинська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 923-924.

Копішинська К. О., Мурашова М. В. Адаптивність підприємства в конкурентному середовищі / К. О. Копішинська, М. В. Мурашова // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІІ Всеукр. н.-практ. конф., 6 квітня 2017 р.: тези доповідей. . – К.: Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 73.

Копішинська К. О. Високотехнологічний експорт як результат інноваційного розвитку підприємств / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХV міжнар. наук.-практ. конф., 16 листопада 2016 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2016. – С. 185.

Kopishynska  K. O. Innovation hubs as the driving force of enterprises innovative development / K. O. Kopishynska // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. VІІ Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 30.

Копішинська К. О. Застосування кластерного аналізу для групування підприємств на принципах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: IV міжнар. наук.-практ. конф.молодих науковців, аспірантів та студентів, 23 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 115–116.

Копішинська К. О. Принципи управління інноваційною системою підприємства машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 254–256.

Копішинська К. О. Загальна теорія систем як концептуальна основа формування інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: XIV міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квітня 2015 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 44–45.

Копішинська К. О. Формування інноваційної стратегії промислового підприємства на основі методу дорожніх карт / К. О. Копішинська // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 листопада 2014 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва “Політехніка”, 2014. – С. 38.

Копішинська К. О. Використання інноваційних посередників під час впровадження концепції відкритих інновацій на підприємстві / К. О. Копішинська // Cучасні підходи до управління підприємством: збірн. наук. пр. V Всеукр. н.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 квітня 2014 р.: тези доповідей. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С.121–124.

Копішинська К. О. Відкритість інноваційної системи промислового підприємства як фактор забезпечення інноваційної привабливості / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 квітня 2014 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 16.

Копішинська К. О. Значення синергетики в процесі розвитку інноваційної системи підприємства / К. О. Копішинська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листопада 2013 р.: тези доповідей. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С.118–120.

Копішинська К. О. Використання ентропійного підходу під час вибору інноваційного партнера в корпоративній структурі / К. О. Копішинська // Сучасні проблеми менеджменту: ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2013 р.: тези доповідей. – К., 2013. –С. 75–76.

Копішинська К. О. Роль національних ФПГ у розвитку українських машинобудівних підприємств / К. О. Копішинська // Форми і методи державного регулювання національних економік: міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 серпня 2013 р.: тези доповідей. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С. 21–23.

Kopishynska K. O. Intermediary platforms as an instrument of implementing the concept of Open Innovation / K. O. Kopishynska // Aplikované vědecké novinky – 2013: IX mezinárodní vědecko – praktická konference, 27 červenců – 05 srpna 2013 roku. – Praha. Publishing House «Education and Science», », 2013. – Р. 51–53

Копішинська К. О. Роль «відкритого» суспільства у розвитку інноваційної економіки України / К. О. Копішинська // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: ХХVI міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2013 р.: тези доповідей. – Львів: ЛЕФ, 2013. – ч.1 – С. 108–110.

Копішинська К. О. Особливості та зміст корпоративної взаємодії інноваційних систем промислових підприємств / К. О. Копішинська // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (sidec 2013): V міжнар. наук.-практ. конф., 26–30 травня 2013 р.: тези доповідей. – Алушта: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 274–275.

Копішинська К. О. Формування інноваційної системи підприємства на принципах відкритих інновацій / К. О. Копішинська // Проблеми та перспективи економічного розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2013 р.: тези доповідей. – Сімферополь: НО «Economics», 2013.– С. 97–98.

Копішинська К. О. Відкриті інновації як інструмент управління трансфером знань підприємств / К. О. Копішинська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2–5 квітня 2013 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17.

Данильченко К. О. Забезпечення інноваційної привабливості підприємств / К.О. Данильченко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Х міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2011 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Видавництва «Політехніка», 2011. – С. 40.

Данильченко К. О. Патентна статистика як спосіб відображення динаміки інноваційної діяльності / К. О. Данильченко // Сучасні підходи до управління підприємством: ІІ наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – С. 265–266.

Навчально-методичні видання

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: методичні рекомендації  до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»/ Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. —  52 с.

Бояринова К. О., Копішинська К. О. Інноваційна політика: методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306  «Менеджмент і адміністрування», спец.: 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад: К.О. Бояринова, К.О. Копішинська – К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 64 с.

BUSINESS MANAGEMENT

Управління ризиками: Навчальний наочний посібник[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, К.О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (файл: 18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 432с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43528

Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 435 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531

Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29447/1/Rozrobka_startup-proektiv_Konsp.lekts.pdf  Розробка стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29450/1/Rozrobka_startup-proektiv_Praktykum.pdf