Кузнєцова Катерина Олександрівна

Кузнєцова Катерина Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Тел.: 044-204-85-10

Е-mail: kuznietsova.kateryna@lll.kpi.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2020 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат доцента АД №005727 від 26.11.2020 р.

2016 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №036696 від 01.07.2016 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 НТУУ «КПІ» (м. Київ), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств».

2006 – 2011 рр.

НТУУ «КПІ»
факультет менеджменту та маркетингу
спеціальність «Міжнародна економіка»
кваліфікація: економіст

2017-2020 рр.

міжнародний проект між NTUU Igor Sikorsky KPI, Erasmus+ Jean Monnet Fund and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine». № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE

2018-2022 рр.

відповідальний виконавець
науково-дослідної роботи «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0117U005640).

2021 р.

виконавець
госпдрозрахункової науково-дослідної роботи «Підвищення ефективності управління конкурентоспроможності ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна» в умовах цифровізації» (Договір № Д0202.01/3112.01/168/2021).

2014-2017 рр.

виконавець
ннауково-дослідної роботи «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (№ДР 0114U001134).

2014-2017 рр.

виконавець
виконавець науково-дослідної роботи «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (№ДР 0114U001135).

2013-2014 рр.

виконавець
науково-дослідної роботи №2665-п «Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України», що фінансується за рахунок державного бюджету (№ДР 0111U000745).

2012-2014 рр.

виконавець
науково-дослідної роботи «Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0112U001191)

МОНОГРАФІЇ

2012 р.

1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія. – К.: Тамподек XXI, 2012. – Вип. 1. – 283 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Нормативно-правова база забезпечення національної енергетичної безпеки).

2013 р.

2. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 560 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Аналіз функціонування ринку електроенергетики України).

3. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: монографія. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 726 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 4.1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на основі ресурсного потенціалу. 4.2. Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу та особливості його формування на підприємстві як  базового елементу забезпечення конкурентоспроможності).

2014 р.

4. Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології : монографія / за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. 2.8. Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу підприємств в умовах реформування ринку електроенергії).

2015 р.

5. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна). Дискусії 2015»: колектив. моногр. / за наук. ред.. проф. Хлобистова Є.В. К.: 2015. С.423-428 (Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Оптимізація ресурсного потенціалу енергогенеруючого підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку).

6. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»: колектив. моногр. // VІІ наук.-практ. семінару з міжнар. участю ім. проф. І.В. Недіна, 21-22 жовтня 2015 р. (Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Використання мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу).

2018 р.

7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Чорній В.В. Ресурсне забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграції до європейського простору: монографія // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24573

8. Забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / Ю. З. Драчук, К. О. Копішинська, Я. О. Колешня, Я. І. Кологривов, К. О. Кузнєцова; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Дергачової. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24575/1/Zabezpechennia_inov_pozv.pdf

2021 р.

9. Управління економічною безпекою промислових підприємств в контексті забезпечення національних інтересів України / Гавриш О.А., Дергачова В.В., Салоїд С.В., Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 330 с. (14,38 д.а.)

СТАТТІ У БАЗАХ SCOPUS ТА WEBOFSCIENCE

2019 р.

1. Victoria Dergachova, Maryna Kravchenko, Katheryna Kuznietsova, Anna Dergachova, Valeriia Melnykova. Systemic-structural analysis of the machine-building enterprises economic sustainability formation mechanism. Problems and Perspectives in Management. Volume 17 2019, Issue #3, pp. 395-409 http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32 (Scopus).

2020 р.

2. Dergachova V., Kravchenko M.,  Kuznietsova K.,  Kotsko T. Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 4/2020. Vol. 23. pp. 67-90. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/128598 (Scopus).

2021 р.

3. Дергачова В.В., Кравченко М.О., Виноградова О.В., Голюк В.Я., Кузнєцова К.О. Управління детермінантами конкурентної девальвації: теоретичні та практичні аспекти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. №1. С. 281-292. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2021_1_32 (Web of Science).

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2011 р.

1. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки національної економіки // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.1., 2011. – Донецьк. – С. 289-293.

2012 р.

2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Тарифна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2012 (9). – С. 168-173.

3. Кузнєцова К.О. Теоретичні аспекти формування поняття «ресурсний потенціал» на підприємстві // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. Спецвипуск. – Т.2., 2012. – Донецьк. – С.299-302.

2013 р.

4. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність підприємства на основі ресурсного потенціалу // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2013 (10). – С. 219-223.

5. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Енергетична безпека як основа конкурентоспроможного розвитку енергетичних підприємств // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В Економіка і право. – Т.2., 2013. – Донецьк. – С. 118-121.

2014 р.

6. Кузнєцова К.О. Періоди становлення енергетики та особливості функціонування електроенергетичних підприємств // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». К., 2014. Вип. 14. С. 166-170.

2015 р.

7. Кузнєцова К. О.. Дергачова В.В. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств / К. О. Кузнєцова, В. В. Дергачова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збір. наук. праць Державного університету телекомунікацій. – К., 2015. – Вип. 2 (12). – С. 71-76.

8. Кузнєцова К. О. Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу / К. О. Кузнєцова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал Національного авіаційного університету. – К., 2015. – Вип. 1. – С. 79-85.

9. Кузнєцова К. О. Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств // Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 157-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_26

2016 р.

10. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих підприємств та їх інноваційний розвиток // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. – № 13, 2016 – С. 222-228.

2017 р.

11. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. – № 14, 2017. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108681/103643

2018 р.

12. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни / В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова // Бізнес Інформ. – Харків: 2018, №1. – С. 111-116. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-111_116.pdf

13. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Теоретичні засади партнерства та особливості його реалізації на міжнародному ринку // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорно-морський  наук.-дослід. ін-т економіки  та інновацій., 2018. – Вип. 22. – ­ С. 116-122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive

2019 р.

14. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С., Дергачов Є.В. Тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування нафтопереробних підприємств України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №16. 2019. С. 185-195. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/8632 (фахова, наукометр.).

2020 р.

15. Кузнєцова К.О., Дергачов Є.В., Лютенко Д.Д. Визначення територіально-географічних пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА». Економічний вісник НТУУ «КПІ». №17. 2020. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216329

2021 р.

16. Кузнєцова К.О., Морозенко В.М. Стратегічні напрями розвитку міжнародної діяльності підприємства на прикладі державного підприємства «Антонов». Економічний вісник НТУУ КПІ, 2021. №18. http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/235955

17. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Григорова З.В. «Теорія і концепції менеджменту»: методологічні аспекти дисципліни. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2021 (20). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/252848

18. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Енергетична політика країни в контексті екологізації світової економіки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм”. № 14 (2021). С.8-15. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1139

2022 р.

19. Кузнєцова К.О., Дергачова Г.М., Байло О.О. Стратегія розвитку міжнародної діяльності підприємства целюлозно-паперової галузі України. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2022 (21). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/254844

20. Голюк В.Я., Кузнєцова К.О., Дергачов Є.В. Податкові стимули економічного зростання: досвід Південної Кореї. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні відносини та світове господарство» № 42. 2022. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/2022

21. Кузнєцова К.О., Голюк В.Я.,  Волошиновська І.В. Сучасні тенденції розвитку контейнерних перевезень у світі. Economic Synergy. Київ, 2022, № 1;2 (3;4). URL: https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/28/25 DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-1;2-5

22. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С., Петренко Д.О. Мультимодальні перевезення як інструмент ефективної міжнародної логістики. Economic Synergy. Київ, 2022, № 1;2 (3;4). URL: https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/29/27 DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-1;2-6

23. Кузнєцова К.О., Байло О.О. Передумови удосконалення стратегії розвитку підприємства целюлозно-паперової промисловості України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. Випуск 3 (36), 2022. С. 68-75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.36-11

24. Басюркіна Н.Й., Кузнєцова К.О., Лагодієнко В.О. Управління зовнішньоекономічною діяльністю бізнес-суб’єктів. Український журнал прикладної економіки та техніки: Західноукраїнський національний університет. 2022, Том 7, №3. С.163-169. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-22 URL http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/ujae_2022_r03_a22.pdf

2023 р.

25. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Емоційний інтелект в поведінковій економіці. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2023 (26). С. 14-17. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/287403/281304

26. Кузнєцова К.О., Байло О.О. Аналіз стану та напрями розвитку підприємств енергетичного сектору України в умовах турбулентного середовища. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. 2023. № 3(40). С.46-52. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2023

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

2012 р.

1. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Нестеренко А.А. Реформирование энергетического рынка для повышения конкурентоспособности экономики Украины // Сбор. науч. трудов 14-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2012. – с. 26-31.

2013 р.

2. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А. Проблемы становления эффективного энергетического рынка Украины // Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. – СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2013. – С.293-298.

3. Кузнецова Е.А. Развитие альтернативной энергетики как фактор повышения энергетической безопасности // Прогнозирование инно-вационного развития национальной экономики в рамках рационального природопользования»: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (13 ноября 2013 г.) / отв. ред. М.Н. Руденко; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь: 2013. – С. 187-190.

2014 р.

4. Дергачева В.В., Кузнецова Е.А., Чорней В.В. Инвестиционные стратегии повышения конкурентоспособности энергетического рынка Украины // Устойчивое развитие: междунар. науч. журнал. Болгария: ТУ Варна, 2014. №15. С.15-22.

2018 р.

5. Дергачева А.М., Дергачева В.В., Дергачев Е.В., Кузнецова Е.А. Устойчивое развитие предприятий в условиях евроинтеграции // Устойчивое развитие: международный журнал, Болгария, 2018. №2/2018. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f29d0_eb87f74a640a42e3b3f30a6052145395.pdf

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

2011 р.

1. Дергачова В.В., Кузнецова Е.А. Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики // Науково-практичний журнал Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – №3. – К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2011. – С. 69-79.

2. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Теоретико-методичні засади формування енергетичної безпеки України // Праці III наук.-практ. семінару з міжнар. участю. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання). 20-21 жовтня 2011 р.. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 155-165.

3. Кузнєцова К.О. Модель залучення іноземних інвестицій в енергетику України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 89-95.

2012 р.

4. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Перехід до спрощеної системи оподаткування в Україні // Збір. Наук. праць III Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 275-280.

5. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Енергетична безпека реального сектору національної економіки в міжнародних співставленнях // Праці IV міжнар. наук.-практ. семінару. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 23-26 жовтня 2012 р. / відпов. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2012. – С.49-53.

6. Кузнєцова К.О. Методичні основи оцінки енергетичної безпеки // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – с. 131-136.

2013 р.

7. Кузнєцова К.О. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємства // Збір. наук. праць Актуальні проблеми економіки та управління. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. №7. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/12550/1/2013_4_Kuznetsova.pdf

8. Кузнєцова К.О., Ситник Т.В. Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності управління підприємством // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – С. 107-112.

9. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. Формування інноваційної інфраструктури в Україні для підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Збір. Наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 11 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.2. – С. 35-40.

10. Кузнєцова К.О. Відновлювальні джерела енергії у забезпеченні енергетичної безпеки України // Збір. наук. праць Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.100-105.

11. Кузнєцова К.О. Проблеми ціноутворення на ринку електроенергетики України // Збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, серія «Економічні науки». – Хмельницький: №6, 2013. – С. 235-240.

2014 р.

12. Кузнєцова К.О. Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України // Актуальні проблеми економіки та управління : збір. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ», 2014. Вип. 8. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/13954/1/2014_4_Kuznetsova.pdf

13. Кузнєцова К.О., Лисенко А.В. GR-діяльність як інструмент затвердження інституту публічно-правового партнерства в Україні // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 139-143.

14. Кузнєцова К.О., Таланцев Б.Б. Розробка родовищ сланцевого газу як інструмент підвищення енергетичної безпеки України // Збір. Наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підло-ди до управління підприємством», 24 квітня 2014 р. – Черкаси.: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 490-494.

15. Kuznietsova K.O. Preconditions and perspectives of Ukrainian energy market development // Economic Processes Management. – 2014. – № 1. – [Internet source]. – Access mode:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_5.pdf

2015 р.

16. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Аналіз факторів зовнішнього середовища енергетичного підприємства // Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підпри-ємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 544 с. (С. 399-405).

2018 р.

17. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Ринок целюлозно-паперової промисловості: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. праць. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/142567/140033

18. Кузнєцова К.О., Мацько Н.М. Прoблеми oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi вiтчизняниx вирoбникiв медичнoгo oблaднaння (нa приклaдi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез») // Збiрник нaукoвиx прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту «Екoнoмiчнi нaуки», – Хмельницький, 2018. – №12 – 378 с. (С. 49-60).

19. Дудик А.В., Кузнєцова К.О. Міжнародне інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва України // Збiрник нaукoвиx прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту «Екoнoмiчнi нaуки», – Хмельницький, 2018. – №12 – 378 с. (С. 37-48).

20. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Перспективи ринку публічних закупівель європейського союзу у контексті виходу підприємства на нові ринки збуту // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. – №12, 2018. Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130963/126691

2019 р.

21. Кузнєцова К.О., Храмцова М,В. Особливості пошуку зарубіжних партнерів для здійснення міжнародної діяльності підприємств інформаційно-комунікаційної галузі. Актуальні проблеми економіки та управління: збір. наук. праць. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. №13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/153854/153429

2020 р.

22. Кузнєцова К.О., Хомич О.В. Роль транснаціональних FMCG корпорацій в економіці України. Актуальні проблеми економіки та управління. №14. 2020. URL:  http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/198303

23. Кузнєцова К.О., Байло О.О. Особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах індустрії 4.0. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. №25. 2020. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/202642

24. Кузнєцова К.О., Сторчак К.В. Специфіка організації міжнародної транспортно-експедиторської діяльності. Актуальні проблеми економіки та управління. №14. 2020. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/219876

2021 р.

25. Кузнєцова К.О., Волошиновська І.В. Сучасні тенденції розвитку контейнерних перевезень у світі. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. №27. 2021. URL: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/14393

26. Кузнєцова К.О., Петренко Д.О. Мультимодальні перевезення як інструмент ефективної міжнародної логістики. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. №27. 2021. URL: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/14393

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2008 р.

1. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики в Україні: переваги і недоліки // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 26 листопада 2008 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 210-211.

2009 р.

2. Кузнєцова К.О. Лізинг як дієвий фінансовий інструмент технічного переозброєння економіки України // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, Київ, 25 листопада 2009 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2009. – С. 191.

3. Кузнєцова К.О. Розвиток вітроенергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V (XVII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ». – С. 202.

2010 р.

4. Кузнєцова К.О. ІРО як сучасний дієвий метод залучення інвестицій в економіку України // Матеріали VI (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 291.

5. Кузнєцова К.О. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності олійної галузі України // Матеріали наук.-практ. конф. студ., аспіран. і молод. вчен. В2В маркетинг, Київ, 18-20 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Хімджест», 2010. – С. 171-172.

6. Кузнєцова К.О. Інвестування енергетики України // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку, Київ, 18-20 травня 2010 р.: тези доповідей. – Ін-т наук. прогноз., 2010. – С. 59.

7. Кузнєцова К.О. Система державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Соціум. Наука. Культура, ч.1, Київ, 26-28 січня 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-тек-ки та господар. права, 2010. – С. 57-58.

8. Кузнєцова К.О. Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків // Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Сучасна наука в мережі інтернет, Київ, 25-27 лютого 2010 р.: тези доповідей. – К.: Ін-т наук. прогноз., Крим. ін.-т ек-ки та господар. права, 2010. –  С. 48-50.

9. Кузнєцова К.О. Гармонізація національного бухгалтерського обліку України та міжнародних стандартів // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації, ч.1, Тернопіль, 25-26 лютого 2010 р.: тези доповідей. –Т.: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – С. 348-349.

10. Кузнєцова К.О. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку сучасної економіки // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта, Харків, 7-10 квітня 2010 р.: тези доповідей. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 456-458.

2011 р.

11. Кузнєцова К.О. Аналіз стану та шляхи підвищення енергетичної безпеки України // Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2011. – с. 248.

2012 р.

12. Кузнєцова К.О. Розробка власного видобутку енергоресурсів як шлях підвищення конкурентоспроможності енергетики України // Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2012 р.: тези доповідей. – НТУУ «КПІ», 2012. – С. 154.

13. Кузнєцова К.О. Теоретичні підходи до формування потенціалу енергетичних підприємств // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Тео-рія та практика управління економічним розвитком, Київ, 22-24 листопада 2012 р.: тези доповідей. – Т. 1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – С. 244-246.

14. Кузнєцова К.О. Відмінності поняття «потенціал» та «ресурси» підприємства // Матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 21 листопада 2012 р.: тези доповідей – Київ: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2012. – С. 72.

2013 р.

15. Кузнєцова К.О. Енергетична складова економічної безпеки України // Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологгії, управління», 2-5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 105.

16. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Можливості інноваційного розвитку ринку електроенергетики України // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 26-28 вересня 2013 р. – Суми: ТОВ «Папірус», 2013. – С. 60-62.

17. Кузнєцова К.О. Модель функціонування електроенергетичного ринку України // Збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми менеджменту», 25 жовтня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – С. 82-83.

18. Кузнєцова К.О. Конкурентоспроможність зовнішньоекономічної діяльності підприємств енергетичної галузі національної економіки // Матеріали ХII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 20 листопада 2013 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 180.

2014 р.

19. Кузнєцова К.О. Сутність енергетичної безпеки енергетичних підприємств // Матеріали X (XXII) міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», 13-14 березня 2014 р.: тези доповідей. – К.: Вид-во «Політехніка», НТУУ «КПІ», 2014. – С. 109.

20. Кузнєцова К.О. Реформування моделі ринку електроенергії в Україні // Матеріали XIII Міжнар. наук.-пр. конф. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», 9-11 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.77.

21. Кузнєцова К.О. Перспективи реформування ринку електроенергії України // Матеріали ХIII Міжнар. наук.-практ. конф. Роз-виток підприємництва як фактор росту націо-нальної економіки, 26 листопада 2014 р.: тези доповідей. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2014.

22. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Формування конкурентного енергетичного ринку України на умовах сталого розвитку. Економічні проблеми сталого розвитку: мате-ріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6–8 травня 2014 р. Суми: СумДУ, 2014. Т.1. С. 16-18.

2015 р.

23. Кузнєцова К.О. Диверсифікація джерел постачання газу як пріоритетний напрям розвитку ГТС України // Матеріали XI (XXІII) міжнар. наук.-пр. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»,м. Київ, 9-10 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015, С. 123.

24. Кузнєцова К.О. Зарубіжний досвід формування моделей організації ринку електроенергії країни // Метеріали XVI Міжнар. наук.-пр. конф. «Нау-ково-технічний розви-ток: економіка, техно-логії, управління», 9-11 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.180-181.

25. Кузнєцова К.О. Роль ефективного використання потенціалу газотранспортної системи для національної економіки України // Розвиток підприємництва як фактор розвитку національної економіки: матеріали ХІV міжнар наук.-прак. конф. 25 листопада 2015 р. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. – 232 с.

26. Кузнєцова К.О., Дергачова В.В. Системний підхід до формування ресурсного забезпечення енергогенеруючого підприємства // IV Міжнародна  науково-практична  конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» «MCGE’2015» 19 – 20 листопада 2015 року.

2016 р.

27. Кузнєцова К.О., Тарасик Б.К. Формування стратегії конкурентної поведінки підприємства на міжнародних ринках. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 квітня 2016 року. К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.70-72

28. Кузнєцова К.О. Теоретичні основи ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: VІІ Всеукр. наук.-практ. конф.  з міжнар. участю, 28 квітня 2016 р. К.: НТУУ «КПІ». URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/95458

29. Кузнєцова К.О. Передумови інтеграції України в сучасну світо господарську систему // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали XV міжнар. наук.-пр. конф. 16 листопада 2016 р. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2016 – 264 с. (С. 79).

30. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Система економічної безпеки підприємств ПЕК // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали наук.-пр. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) К.: ДУТ, Навч.-наук. ін.-т менеджменту та підприємництва, 2016. – 170 с. (С.55-56).

2017 р.

31. Кузнєцова К.О. Стан та тенденції розвитку енергогенеруючих підприємств України // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали міжн. науково-пр. конф. (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.): Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – 257 с. (С. 67-68).

32. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Система економічної безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник праць ХІІІ (ХХV) Всеукр. наук.-пр. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р.. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 136 с. (С. 107).

33. Кузнєцова К.О. Напрями вдосконалення політики ресурсозбереження на енергогенеруючих підприємствах України // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-пр. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. (С. 74).

34. Кузнецова Е.А. Повышение энергоэффективности работы предприятий топливно-энергетического комплекса // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 19-й Международной научно-практической конференции. 15-16 мая 2017 года / под. ред. Н.И. Диденко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 564 с. (С. 444-447).

35. Дергачова В.В, Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Управління економічною безпекою підприємств ПЕК на основі компетентнісного підходу // Сталий розвиток — ХХІ століття: управ-ління, технології, моделі. Дискусії 2017: колек. моногр. / Ін-т телекомунікацій̆ та глобального інформа-ційного простору НАН України; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – К.: 2017. – 564 с.  (С.48-53).

36. Кузнєцова К.О. Причини виникнення та етапи становлення європейської економічної інтеграції // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages (С. 66-68).

37. Kuznietsova K., Manayenko I. Resource support of ukranian enterprises’ development of fuel and energy complex in context of european integration // V Ogolnopolska Konferencja Plakatowa Markeninr I Zarzadzanie, 7 grudnia 2017. – Katedre Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrociawiu.

38. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції // Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: ФОП Є.Л. Жуков, 2017 – 276 с. (С.30-31).

2018 р.

39. Кузнєцова К.О. Економічне становище України в умовах циклічності розвитку світового господарства // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник праць ХІV (ХХVI) Всеукр. наук.-пр. конф., Київ, 15-16 березня 2018 р.. – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 108 с. (С. 13).

40. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Економічна безпека України в контексті євроінтеграції. Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства: збір. тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2017 р. Кременчук: ФОП Є.Л. Жуков, 2018. С.30-31.

41. Душенька І.І., Кузнєцова К.О. Ринок целюлозно-паперової промисловості: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.108).

42. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Застосування інтернет-сервісів для вдосконалення міжнародної діяльності підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-прак. конф., 12 квіт. 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с. (С.588).

43. Кузнєцова К.О. Состояние экономического потенциала Украины // Материали за XIV международна научна практична конференция, Научният потенциал на света – 2018, 15 – 22 септември 2018 г.: София.« Бял ГРАД-БГ » – 100 c. – С.3-5.

44. Кузнєцова К.О., Храмцова М.В. Критерії відбору підприємств для міжнародного партнерства // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 вересня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – с. 45-47.

2019 р.

45. Кузнєцова К.О., Шевченко Д.С. Місце та роль національних університетів у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 13 березня 2020 р. URL: http://istc.kpi.ua/index.php/kpi_mnts/ISTC-2020

46. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів як інструмент забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2019. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/182252

2020 р.

47. Кузнєцова К.О., Дергачов Є.В. Зовнішньоекономічні зв’язки та теорія ендогенного зростання. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали І міжнар.  науково-практ. конф., 23 квітня 2020, КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201179

48. Кузнєцова К.О., Байло О.О. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах індустрії 4.0. Цифрова економіка та інформаційні технології: матеріали міжнар. наук.-практичної конференції, 15-16 квітня 2020 р.  Державний університет інфраструктури та технологій інститут управління, технологій та права. 2020. С. 228-230.

49. Кузнєцова К.О., Ганштель В.В. Демпінг та андидемпінгова політика в Україні. Цифрова економіка та інформаційні технології: матеріали міжнар. науково-практ. конф., 15-16 квітня 2020 р.  Державний університет інфраструктури та технологій інститут управління, технологій та права. 2020. С. 167-169.

50. Кузнєцова К.О., Байло О.О. Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів України. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21-22 травня 2020 р., м. Київ: ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 2020. С. 185-187.

51. Дергачова В., Кравченко М., Кузнєцова К. Енергетична політика України: аналіз та стратегія розвитку. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матер. VІ Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 17–18 вересня 2020 р.,). Міжнародний гуманітарний університет. Одеса: Фенікс, 2020. С.127-129

52. Кузнєцова К.О., Кононова В.В. Мотивація персоналу в управлінні державним підприємством. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 27 листопада 2020 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2020 – 158 с. (С. 45).

53. Кузнєцова К.О., Сторчак К.В. Тенденції розвитку світового ринку міжнародних вантажних перевезень. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 27 листопада 2020 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2020 – 158 с. (С. 141).

54. Кузнєцова К.О., Кононова В.В. Система управління Держаної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. 785 с. (С.61-64).

2021 р.

55. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Транскордонне співробітництво як форма інтеграції до регіонального економічного простору. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: ІІ міжнародна науково-практична конференція, 22 квітня 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С. 174. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230933/229884

56. Байло О.О., Кузнєцова К.О. Інформаційне забезпечення реалізації стратегії удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне: РДГУ, 2021. С. 204-206.

57. Волошиновська І.В., Кузнєцова К.О. Вплив пандемії covid-19 на міжнародні вантажні перевезення. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне: РДГУ, 2021. С. 17-19.

58. Ковриженко Т.А., Кузнєцова К.О. Аналіз конкурентних позицій поліграфічного підприємства. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне: РДГУ, 2021. С. 129-131.

59. Петренко Д.О., Кузнєцова К.О. Екологічна міжнародна логістична система як виклик сучасної системи господарювання. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р., Рівне: РДГУ, 2021. С. 216-218.

60. Байло О.О., Кузнєцова К.О. Проблеми розвиту підприємств паперово-целюлозної галузі. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2020 року. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2021.

2022 р.

61. Морозенко В.М., Кузнєцова К.О. Диверсифікація напрямів міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: III Міжнародна науково-практична конференція, 08 грудня 2022 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 84-85. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271613

62. Кузнєцова К.О. Витоки поведінкової економіки. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХХІ Міжнародна науково-практична конференція, 23 листопада 2022 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 56.

63. Байло О.О., Кузнєцова К.О. Сучасний стан та перспективи розвиту енергетики України. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування  та аналізу в умовах міжнародної інтеграції: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 16-17 листопада 2022 р. Хмельницький: Херсонського національного технічного університету. С. 232.

2023 р.

64. Бурлінгас-Оплаканець С.В., Кузнєцова К.О. Міжнародне науково-технічне співробітництво як фактор розвитку національної економіки. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали XІХ (XXXI) Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2023р., м. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 29-30.

65. Кузнєцова К. О., Ченуша Ю. С. Міжнародна гуманітарна допомога Німеччини Україні під час російської агресії. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р.Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С. 105-106.

66. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Емоційний інтелект – новий фактор бізнес-успіху? Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів і молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2023. С. 74-77.

67. Кузнєцова К. О. Бренд вищої освіти України в світі. Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій: матеріали всеукраїнського науково- педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 27 березня – 7 травня 2023 р. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2023. С. 117-119.

68. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Бренд країни як інструмент її позиціювання на міжнародному ринку. ІІ Міжнар. науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», 08 вересня 2023 р., Одеса: Одеський національний економічний університет.

69. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Інформаційно-психологічна безпека за умов викликів сьогодення. ІХ міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», 22-23 вересня 2023 року. Одеса: Одеський національний економічний університет.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

2014 р.

1. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки до самостійної роботи  студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». Уклад.: В.В. Дергачова, І.М. Манаєнко, К.О. Кузнєцова. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 44 с. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8006

2. Економіка підприємства: метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністру-вання» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менедж-мент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 42 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12656

3. Економіка підприємства: метод. вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адмініст-рування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менедж-мент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» заочної форми навчання. Уклад.: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 39 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12655

2016 р.

4. Enterprise economy: methodical to execution of the course work for students, field of knowledge 07 «Management and Administration»  field of study 073 «Management» speciali-zation «Management and Business Administration», «Management of Innovation», «Management of International Project», «Logistics». Compiled by: О.V. Guk, K.O. Kuznietsova. К.: NTUU «КPI», 2016. 44 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30128

5. Enterprise economy: methodical instructions for discipline studying for students, field of knowledge 07 «Management and Administration»  field of study 073 «Management» specialization «Management and Business Administration», «Management of Innovation», «Management of International Project», «Logistics».Compiled by: О.V. Guk, K.O. Kuznietsova. К.: NTUU « КPI», 2016. 43 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30112

2017 р.

6. Економіка підприємства: тлумачний словник термінів для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інновацій», «Менеджмент міжнародних проектів», «Логістика». Укладачі: О.В. Гук, К.О. Кузнєцова. К.: НТУУ «КПІ», 2017. 108 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30123

2019 р.

7. Менеджмент міжнародної діяльності підприємств: навч. посібник: рекомендації до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент міжнародного бізнесу». Уклад. А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 153 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31593

2020 р.

8. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. 424 с.

9. Менеджмент регіонального розвитку: конспект лекцій: навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  149 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34768 (протокол №10 від 18 червня 2020 р.)

10. Менеджмент регіонального розвитку: навчально-методичний комплекс з дисципліни: навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  81 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34770 (протокол №10 від 18 червня 2020 р.)

11. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс з дисципліни: навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  126 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767 (протокол №10 від 18 червня 2020 р.)

12. Бренд-менеджмент: конспект лекцій: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми  «Менеджмент і бізнес-адміністрування». Уклад.: К.О. Кузнєцова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  76 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34765 (протокол №10 від 18 червня 2020 р.)

13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методичні рекомендації до написання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 730 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 46 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38039 (протокол №3 від 5 листопада 2020 р.)

2021 р.

14. Міжнародні економічні відносини: навчальний наочний посібник для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М., Мельникова В.А., Ченуша О.С., 2021. 340 с. 7,5 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

15. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Кузнєцова К.О., Чорній В.В., Ченуша О.С., 2021. 94 с. 3,5 д.а.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43470 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

16. Міжнародна торгівля: конспект лекцій: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.О. Кузнєцова, В.В. Чорній, О.С. Ченуша. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 191 с. 8,2 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43471 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

17. Теорія і концепції менеджменту. Навчально-методичний комплекс з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 66 с. 3 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46446 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

18. Теорія і концепції менеджменту. Конспект лекцій з дисципліни: навчальний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня за спеціальністю 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, З. В. Григорова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 190 с. 14,2 д.а. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46448 (протокол №2 від 09 грудня 2021 р.)

2022 р.

19. Менеджмент регіонального розвитку: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес–адміністрування». Уклад. К. О. Кузнєцова, І.М. Манаєнко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 404 c. 15,5 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48712 (протокол № 5 від 26.05.2022 р.)

20. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 91 с. 4,15 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50084 (протокол № 5 від 26.05.2022 р.)

21. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Конспект лекцій: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 181 с. 8,76 д.а. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50100 (протокол № 5 від 26.05.2022 р.)

22. Менеджмент міжнародного бізнесу. Організація, виконання та захист магістерської дисертації: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. В. Дергачова, А. Р. Дунська, В. Я. Голюк, К. О. Кузнєцова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 65 с. 3,13 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49908 (протокол № 6 від 24.06.2022 р.)

23. Бренд-менеджмент. Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 59 с. 2,01 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57464  (протокол № 5 від 26.05.2022 р.)

2023 р.

24. Підготовка та захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії: для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», а також для наукових керівників дисертацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, А. Р. Дунська, В. М. Марченко, О. В. Зозульов, К. О. Кузнєцова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 88 с. (3,5 д.а.) URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53778 (протокол № 6 від 23.02.2023 р.)

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

2021 р.

1. Теорія і концепції менеджменту: дистанційний курс для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3990 31,2 д.а. (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2 від 09 грудня 2021 р.)

2022 р.

2. Менеджмент регіонального розвитку: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5074 33,2 д.а. (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р.)

3. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: дистанційний курс для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» / уклад.: Дунська А.Р., Кузнєцова К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3780 18,2 д.а. (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 27 січня 2022 р.)

4. Міжнародні економічні відносини: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М., Чорній В.В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 35 д.а. URL: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=596 (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 5 від 06 травня 2022 р.)

5. Бренд-менеджмент: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 18,7 д.а. URL: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3672 (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 5 від 06 травня 2022 р.)

2023 р.

6. Міжнародна торгівля: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 16,22 д.а. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3781 (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 9 від 02 червня 2023 р.).

7. Поведінкова економіка: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 24,72 д.а. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6281  (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 9 від 02 червня 2023 р.).

1. Міжнародна торгівля:

конспект лекцій https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43471

навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43470

дистанційний курс https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3781

2. Бренд-менеджмент:

конспект лекцій https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34765

навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57464

дистанційний курс http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3672

3. Поведінкова економіка:

дистанційний курс https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6281

4. Міжнародні економічні відносини:

навчальний наочний посібник https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469

навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34767

5. Підготовка та захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53778

6. Організація, виконання та захист магістерської дисертації:

Менеджмент міжнародного бізнесу. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49908

2017 р.

Підвищення кваліфікації у Міжнародному університеті фінансів, свідоцтво ПК №21547613/000030-17, тема: «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», 150 год., термін: 12.06.2017-30.06.2017.

2018 р.

Міжнародне стажування у Technical University of Varna, сертифікат № TUV-003, тема: «Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization», 120 год, термін: 17.09.2018-24.09.2018.

Теоретико-практичний курс з використання комп’ютерної програми «М.Е.Doc» в управлінській та діловій діяльності підприємств та організацій, ТОВ «М.Е.Док», 108 год., термін: 07.11.2018-06.12.2018.

2019 р.

Підвищення кваліфікації у КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов», свідоцтво № 25302 від 13.06.2019 р., 640 год., тема: «Англійська мова як іноземна», кваліфікаційний рівень – В2, термін: 14.02.2019-12.06.2019.

2021 р.

Міжнародне стажування у дистанційній формі у Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO, Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-000747, тема: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», 180 год., термін: 11.09.2021-17.10.2021.

2022 р.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень – 30 год, сертифікат №GDTfE-02-02906 від 18.09.2022 р., середній рівень – 15 год, сертифікат №GDTfE-02-С-01990 від 25.09.2022 р., поглиблений рівень – 15 год, сертифікат №GDTfE-02-П-00584 від 02.10.2022 р.), ТОВ «Академія цифрового розвитку» (Україна), термін: 05.09.2022 – 02.10.2022, 60 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: Цикл інтерактивних лекцій «Осіння школа: «моделювання, аналіз даних та цифрові технології в економічних дослідженнях», сертифікат № 0101/2022, КПІ ім. Ігоря Сікорського, термін: 25.10.2022 – 21.12.2022, 10 год.

2023 р.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій», сертифікат № ADV-270338-ECO від 07.05.2023 р., Сумський національний аграрний університет, термін: 27.03.2023 – 07.05.2023, 180 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Європейський Союз та Україна: компетентний педагог», сертифікат, Волинський національний університет імені Лесі Українки, термін: 25.04.2023 – 26.05.2023, 90 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Створення та розвиток ІТ-продуктів» для інтеграції в ЗВО, сертифікат №035/081-2023 від 21.07.2023 р., Genesis, термін: 10.07.2023 – 21.07.2023, 60 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Маркетинг ІТ-продуктів» для інтеграції в ЗВО, сертифікат №009/082-2023 від 04.08.2023 р., Genesis, термін: 24.07.2023 – 04.08.2023, 60 год.