Лазоренко Таїсія Василівна

Освіта:Вища, закінчила Хмельницький технологічний університет за спеціальністю «Економіка та управління в машинобудуванні»Студенту:
Вчений ступіньКандидат економічних наук, захистила кандидатську дисертацію з спеціальністю «Організація, планування і регулювання економікою»Основи менеджменту (силабус)
Основи менеджменту (навчальна програма)
Менеджмент (конспект лекцій)
Менеджмент (практикум)
Основи менеджменту (перелік экзаменаційних питань)
Основи менеджменту (план практичних занять)
Основи менеджменту (теми РР)
Вчене званняДоцент
Наукова діяльність:Більше 100 публікацій, 2 навчальних посібника (у співавторстві) та більше 15 методичних рекомендацій
Навички:Сфера основних наукових інтересів: менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємства, економіка, управління якістю.Пройшла підвищення кваліфікації в навчальному центрі компанії «CONSIMPLE» за програмою «Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу»

Публікації  2016-2017н.р.

 1. Лазоренко Т.В. Вплив конфліктів на продуктивність праці та управління ними// Лазоренко Т.В., Кульчицька А.Є., Сердюк Ю.С.//Науковий журнал «Молодий вчений» –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.822-825. (Index Copernicus) – (Ст).
 2. Лазоренко Т.В. Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні//Лазоренко Т.В., Булавіна А.Д., Москаленко О.Д.// Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2016.–12.1(40). –С.818-821. (Index Copernicus) -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В. Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії “NICE SOLUTIONS”// Лазоренко Т.В., Бобейко І.О., Половинкіна А.О. //Науковий журнал «Молодий вчений». –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.814-817. (Index Copernicus) – (Ст).
 4. Лазоренко Т.В. Правила успішного використання тайм-менеджменту// Лазоренко Т.В., Дідченко Ю.О., Михайлова Є.Д.// Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2017.–1(41). –С.632-634. (Index Copernicus) – (Ст).

      Тези

 1. Лазоренко Т.В., Дидченко Ю.О.Моральная мотивация в период кризиса//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.68-69.- (Ст)
 2. Лазоренко Т.В., Грібініченко О.П. Особливості управління позаштатними працівниками//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.69-73. -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В., Лакуста А.О. Фактори мотивування HR-менеджера// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах». –Харків: –2016. –С.190-191. -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В., Оникійчук Ю.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К.: –2017. –С.76. -(Ст).
 5. Лазоренко Т.В., Товт Г.А. Методологія визначення ефективного розвитку підприємства/ Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. –Київ. –2017. -(Ст).

10.Лазоренко Т.В., Юденко А.В. Детінізація вітчизняного ринку праці як фундаментальна основа детінізації економіки України// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». –К: КПІ ім.Ігоря Сікорського. –2017. –С.198-199. -(Ст).

Публікації  2017-2018 н.р.

 1. Лазоренко Т.В. Перспективи членства України в науковій організації EUREKA/ Лазоренко Т.В., Біловол А.О.// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку піприємництва». –Харків: –2017. –№4(19).– С.15-20.(Фахове видання, Index Copernicus). -(Ст).
 2. Лазоренко Т.В. Розвиток франчайзингу у світі та в Україні/ Лазоренко Т.В., Фролова А.// Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». –Тернопіль: –2017. –Випуск 2(17). –С. 199-207.(Фахове видання, Index Copernicus). -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В. Використання досвіду реалізації кадрової політики підприємствами легкої промисловості / Лазоренко Т.В., Андрійчук М.І.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя; –2018, Випуск №1(6). –С.27-30. (Фахове видання). -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В. Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях/ Лазоренко Т.В., Німуха Ю.// Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон.–2018, №1(53), с.914-916. (Index Copernicus). -(Ст).
 5. Лазоренко Т.В. Когнітивний менеджмент як інноваційна стратегія управління організацією/ Лазоренко Т.В., Лазаренко М.П.// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –м.К: , –2018, №4.–С. (Фахове видання, Index Copernicus). -(Ст).
 6. Лазоренко Т.В. Особливості інформаційного менеджменту в малому та середньому бізнесі/ Лазоренко Т.В.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя; –2018, Випуск №2(7). –С.62-65. (Фахове видання).

Тези

 1. Лазоренко Т.В. Рекламний менеджмент/ Лазоренко Т.В., Максимчук А.І.// Зб. Тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зимові наукові підсумки 2017 року».–Дніпро: –2017, ч.2., С.16-20. -(Ст).

Методичні матеріали

Менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»  / Т.В.Лазоренко, М.П.Лазаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с.

Публікації  2018-2019 н.р.

 1. Лазоренко Т.В. Коучинг та баддінг як інструменти формування системи розвитку персоналу/ Лазоренко Т.В., Кузнець А.О. // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». –Запоріжжя;  –2018, Випуск №5(10). –С.235-238. (Фахове видання). -(Ст).
 2. Лазоренко Т.В. KAIZEN: японська стратегія для успішного розвитку українського підприємництва/ Лазоренко Т.В., Тимощук С.П. // Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2018.–№ 12(64). –С.283–286.( Index Copernicus).  (0,33 д.а.). -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В. Управління часом. Значення оптимізації використання часу / Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.// Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство».–м.Мукачево. Мукачівський державний університет. –2018, –№ 19. –С.455-459. (Фахове видання, Index Copernicus )  (0,5 д.а.). -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В. Економічна сутність, переваги та недоліки реалізації толінгових операцій в Україні / Лазоренко Т.В., Корольова С.Г.// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університетуімені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». –К: – 2018, Том 29 (68). N 6, 2018. –С. 70-73. (Фахове видання, Index Copernicus ).   (0,42 д.а.). -(Ст). 
 5. Лазоренко Т.В. Міжнародний досвід мотивації праці та можливості його застосування в Україні / Лазоренко Т.В., Місяйло О.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2018, Вип.22. Ч.2. –С.67-71. – (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,54 д.а.). -(Ст).
 6. Лазоренко Т.В. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством / Лазоренко Т.В., Солосіч О.С.//. Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці». –К. –НАУ, ­–2018, Вип..6(68). –С.96-100 (Фахове видання, Index Copernicus ). (0,46 д.а.). -(Ст).
 7. Лазоренко Т.В. Впровадження сучасних надбань щодо технологізації професіоналізму людського потенціалу в сучасному менеджменті / Лазоренко Т.В., Кравчук Ю.Г., Ванжа В.Є. // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». –Запоріжжя; –2018, Випуск № 6(11). –С. 214-218. (Фахове видання). -(Ст).
 8. Лазоренко Т.В. Роль самоменеджменту в процесі управління організацією / Лазоренко Т.В., Зробок О.О., Потапова В.П.// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». –Одеса, –2018. –Вип..№26. –С.189-193/ (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,42 д.а.). -(Ст).

Тези

 1. Лазоренко Т.В., Шолом І.Л. Бечмаркінг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності// МатеріалиХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка,технології, управління». –К: –2019. –С.30. -(Ст).
 2. Лазоренко Т.В. Коопетиція як система відносин між субєктами економічної діяльності// Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К:–2019. –С.90.
 3. Лазоренко Т.В., Коновалова І.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності підприємства//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів». – м.Покровськ: –2019. –С.108-110. -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В., Ткаченко І.О.Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності організації в сучасних економічних умовах.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». м.Суми: –28.05.2019р. -(Ст).

Методичні матеріали

Менеджмент: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика»  / Т.В.Лазоренко, О.В.Гук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 105 с.            https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30078

Публікації  2019-2020 н.р.

 1. Лазоренко Т.В. Концептуальні засади організації управління бізнес-процесами сучасних логістичних систем /Лазоренко Т.В., До Тхі Мінь Тхао// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –Ужгород. УжНУ.–2019, Вип.23. –С.148 – (Фахове видання, Index Copernicus ).(0,5 д.а.) http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/33.pdf. -(Ст).
 2. Лазоренко Т.В. Застосування сучасних концепцій менеджменту на вітчизняних підприємствах / Лазоренко Т.В., Голуб М.О.// Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». –Дніпро, –2019. –Вип..№1(18). –С. 139-143. (Фахове видання) (0,46 д.а.). http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/24.pdf. -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В. Реалізація стратегії диверсифікації як напрям підвищення конкурентоспроможності// Лазоренко Т.В, Федун В.В.// Електронний науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку».–Одеса, 2020.–№40.–С.241-245. http://market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/45.pdf (Фахове видання, Категорія «Б»). -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В. Особливості підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах//Лазоренко Т.В., Федун В.В.//Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління.–м.Херсон: –2020. –С.95-98.( Index Copernicus). http://www.siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdfhttp://www.siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdf. -(Ст).
 5. Гук О.В., Мохонько Г.А., Лазоренко Т.В. Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні. // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» //.–м.Одеса.– 2020. №46. (Фахове видання, Категорія Б)       URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/46-2020

Тези

 1. Лазоренко Т.В., Захаров Н.В., Фалько М.О. Стратегія маркетингу під час пандемії// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»// – м. Харків: – 2020 (30 квітня). –С.139-142. -(Ст).
 2. Лазоренко Т.В., Белікова К.В. Прогнозування за методом Дельфі як ефективний спосіб оптимізації управлінських рішень// «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»// – м. Харків: – 2020 (30 квітня). –С.62-64. -(Ст).
 3. Лазоренко Т.В., Шолом І.І., Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу// Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент:проблеми та перспективи»// –К: –2020 (23 квітня). С.50-51. -(Ст).
 4. Лазоренко Т.В., Мошкун Г. Франчайзинг як взаємовигідна форма співробітництва//Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євро інтеграції». –м.Дубляни: –2020 (12-13 травня). –С.121-123. -(Ст).
 5. Лазоренко Т.В., Біленко К. Вплив місії організації на формування маркетингової стратегії// Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємство, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»// –К: –2020 (27 травня). –С. 121-122. -(Ст).
 6. Лазоренко Т.В., Десна А.М. Маркетинг подій:сутність та основні характеристики// Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємство, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»// –К: –2020 (27 травня). –С. 133-134. -(Ст).