КОРЖОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРЖОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат економічних наук

старший викладач

Е-mail: korzhov79@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАПУБЛІКАЦІЇНДРПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2013 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК № 015327 від 04.07.2013 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» тема роботи: «Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств».

2013-2017

Донбаська державна машинобудівна академія
Факультет інтегрованих технологій і обладнання
за спеціальністю прикладна механіка, спеціаліст з прикладної механіки

2009-2013

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
аспірантура, факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

1996-2001

Донбаська державна машинобудівна академія
Факультет економіки та менеджменту
за спеціальністю менеджмент організацій, спеціаліст за кваліфікацією менеджер-економіст

1. Коржов Е. А. Организация инновационного менеджмента на крупном машиностроительном предприятии. Риск-менеджмент в инновационных проектах / Е. А. Коржов, А. А. Кривчиков // Зб. наук. праць «Торгівля і ринок України», 2004 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С. 180–185.

2. Коржов Є. О. Реалізація інноваційної політики великого машинобудівного підприємства на основі широкомасштабного техніко-технологічного переозброєння на прикладі ЗАТ «НКМЗ» / Є. О. Коржов, Г. С. Суков, О. І. Волошин // Зб. наук. праць «Вісник ДДМА» – 2009. – № 2(16). – Краматорськ: ДДМА, 2009. – С. 6–10.

3. Коржов Є. О. Оцінка ефективного управління інноваційною діяльністю ЗАТ «НКМЗ» [Електронний ресурс] / Є. О. Коржов // Вісник ДДМА. – 2010. – №1(6Е) – Краматорськ: ДДМА, 2010. – С. 312–318. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/VDDMA/2010_1/article%5C10KEAIAN.pdf

4. Коржов Є. О. Системні засади створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Коржов // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – Режим доступу до журн.: http://www.ekonomy.nayka.com.ua

5. Коржов Є. О. Сучасні аспекти стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Є. О. Коржов // «Інвестиції: практика та досвід» Зб. наук. праць – 2012. – № 12. – С. 73–75.

6. Коржов Є. О. Пріоритетні підходи до забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Коржов // Ефективна економіка. – 2012. – № 10 – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1456

7. Коржов Є. О. Пріоритетні підходи до розроблення стратегічних карт забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств / Н. О. Сімченко, Є. О. Коржов // Зб. наук. праць «Вісник ДДМА». – 2012. – № 1 (26). – Краматорськ: ДДМА, 2012. – С. 224–229.

1. Бояринова Е. О. Стратегування та оперування інноваційним розвитком підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Е. О. Бояринова, Є. О. Коржов // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-пактичної конференції. [«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»] 23 квітня 2020 р., м. Київ. С. 160.

URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201189

2. Гук О. В. Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / О. В. Гук, Є. О. Коржов // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-пактичної конференції. [«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»] 22 квітня 2021 р., м. Київ. С. 288.

URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/2317939.

Коржов Е. А. Система создания инновационного продукта на базе научно-технических разработок / Е. А. Коржов, Г. М. Скударь, В. А. Панков, и др. // Науковий твір. Свід. № 16972 від 14.06.2006 р. – С. 25.

2023

Підвищення кваліфікації за програмами: «Грантрайтинг та фандрейзинг», «Управління проєктами та планування», «Особистий бренд та самопрезентація», «Ефективна комунікація в бізнес-сфері», сертифікат №133 від 12.05.2023.

2018

ТОВ «ЄВРОСЕРТИФІКА», спеціаліст лабораторії відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», сертифікат №18212 від 14.03.2018.