УМОВИ ВСТУПУ 2022 АСПІРАНТИ

УМОВИ ВСТУПУ

Кафедра менеджменту підприємств здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, які здобули освітній ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій і триває 4 роки для денної/вечірньої (з відривом від виробництва) та заочної (без відриву від виробництва) форм навчання.

Вступ до аспірантури відбувається на конкурсній основі незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання відповідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та поточних Правил прийому до Університету . Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:

1) за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
2) за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається Вченою радою з урахуванням ліцензійного обсягу на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за спеціальністю 073 Менеджмент та проведення власного наукового дослідження. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі. Захист наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді є завершальним етапом підготовки в аспірантурі.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення Google-форми:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform?usp=sharing

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році здійснюється з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)
З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу графік подання документів для ФММ*: 19 червня 2023 року по 23 червня 2023 року
* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.05.2023 р. по 07.07.2023 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора;
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета ;
 • копія диплому магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявністю паспорту нового зразка:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії таких документів:

– Паспорт або документа, що засвідчує особу.

– Диплом та додаток до нього.

– Реєстраційний номер облікової карти  платника податків.

– Військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

Копія вважається завіреною при наявності на ній запису зробленого від руки «Копія вірна. Дата , Підпис». 

Пакет документів необхідно надіслати в електронному вигляді за будь-якою з адрес: aspirantura@kpi.ua або aspirantura.kpi@gmail.com