УМОВИ ВСТУПУ 2022 АСПІРАНТИ

УМОВИ ВСТУПУ

Кафедра менеджменту підприємств здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, які здобули освітній ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій і триває 4 роки для денної/вечірньої (з відривом від виробництва) та заочної (без відриву від виробництва) форм навчання.

Вступ до аспірантури відбувається на конкурсній основі незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання відповідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та поточних Правил прийому до Університету . Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:

1) за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
2) за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається Вченою радою з урахуванням ліцензійного обсягу на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за спеціальністю 073 Менеджмент та проведення власного наукового дослідження. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі. Захист наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді є завершальним етапом підготовки в аспірантурі.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення Google-форми:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform?usp=sharing

Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 року у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році здійснюється з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)
З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу графік подання документів для ФММ*: 19 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року
* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.07.2024 р. по 26.08.2024 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатка до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявності паспорта нового зразка: копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступник має подати вищезазначені документи особисто у відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського (копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.