Ченуша А.С.

Кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: chenusha.oleksandr@lll.kpi.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇСТУДЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2019 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК №053451 від 15.10.2019 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 НТУУ «КПІ» (м. Київ), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств».

2006 – 2011 рр.

НТУУ «КПІ»
факультет менеджменту та маркетингу
спеціальність «Міжнародна економіка»
кваліфікація: економіст

2018-2022 рр.

виконавець науково-дослідної роботи «Управління економічним забезпеченням міжнародних форм бізнесу і підприємництва на основі принципів сталого розвитку та економічної безпеки», що виконується з власної ініціативи в межах робочого часу викладачів (№ДР 0117U005640).

2021 рр.

виконавець госпдрозрахункової науково-дослідної роботи «Підвищення ефективності управління конкурентоспроможності ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна» в умовах цифровізації» (Договір № Д0202.01/3112.01/168/2021).

2014-2017 рр.

виконавець науково-дослідної роботи «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (№ДР 0114U001134).

2014-2017 рр.

виконавець науково-дослідної роботи «Управління розвитком підприємства в умовах ресурсних обмежень» (№ДР 0114U001135).

МОНОГРАФІЇ

2017 р.

1. Дергачова В.В, Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Управління економічною безпекою підприємств ПЕК на основі компетентнісного підходу. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Ін-т телекомунікацій̆ та глобального інформаційного простору НАН України; КПІ ім. Ігоря Сікорського; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. К.: 2017. С.48-53.

2021 р.

2. Управління економічною безпекою промислових підприємств в контексті забезпечення національних інтересів України / Гавриш О.А., Дергачова В.В., Салоїд С.В., Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 330 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43473 (14,38 д.а.)

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2013 р.

1. Ченуша О. С. Економічний механізм інноваційного розвитку енергетичних підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збір. наук. пр. № 10, 2013. С. 180-185.

2. Кузнєцова К. О., Ченуша О. С. Енергетична безпека як основа конкурентоспроможного розвитку енергетичних підприємств. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2013. Т. 2. С. 118–121.

3. Ченуша О. С. Модернізація та інноваційна діяльність в електроенергетиці України. Сборник науч. трудов Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. Донецк: ДонНУ, 2013. Т.2. 334 с.

2015 р.

4. Ченуша О. С. Теоретичні засади формування економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (13). 2015. К.: ДУТ. С. 121-126.

2016 р.

5. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих підприємств та їх інноваційний розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. № 13, 2016 . С. 222-228.

6. Ченуша О. С. Концепція компетентнісного управління економічною безпекою підприємства. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збір. наук. праць за ред. проф. І. Кіщака. №2 (7). 2016. С. 101–106.

7. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Теоретичні основи компетентнісного управління підприємством. Економіка: реалії часу. 2016. №4 (26). С. 60–68. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No4/60.pdf

2017 р.

8. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збір. наук. пр. № 14, 2017. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108681/103643

9. Ченуша О. С. Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збір. наук. праць. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2017. №1 (16). С. 135–140.

2018 р.

10. Ченуша О. С. Девіаційний аналіз системи забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2018. №16. С. 27–37.

11. Ченуша О. С. Діагностика впливу компетентності на економічну безпеку нафтопереробних підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №12. С. 137–142.

12. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Оцінювання рівня компетентності персоналу як фактору забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. Вип. 22. С. 54–64.

2019 р.

13. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С., Дергачов Є.В. Тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування нафтопереробних підприємств України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №16. 2019. С. 185-195. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/8632

2021 р.

14. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Енергетична політика країни в контексті екологізації світової економіки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм”. № 14 (2021). С.8-15. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1139

2022 р.

15. Омельченко А.І., Ченуша О.С. Інноваційні бізнес-моделі як інструмент стратегічного розвитку підприємства. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2022 (21). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/254844

16. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С., Петренко Д.О. Мультимодальні перевезення як інструмент ефективної міжнародної логістики. Economic Synergy. Київ, 2022, № 1;2 (3;4). URL: https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/29/27 DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-1;2-6

2023 р.

17. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Емоційний інтелект в поведінковій економіці. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2023 (26). С. 14-17. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/287403/281304

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

2013 р.

1. Ченуша А.С. Формирование структуры вертикальных взаимодействий между участниками энергетической отрасли Украины. Сбор. науч. трудов 15-й Междунар. науч-практ. конф. Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. СПб: Изд-во Политех. ун-та, 2013.

2016 р.

2. Dergachova V., Chenusha O. Competency enterprise management in the context of European integration. World Scientific News. №57 (2016). p. 596–602. URL: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-596-602.pdf

СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

2012 р.

1. Ченуша О.С. Підвищення конкурентоспроможності енергетики України за рахунок диверсифікації  постачання енергоресурсів. Збір. Наук. праць III Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством, 15 березня 2012 р. К.: НТУУ «КПІ», 2012. С. 510-515.

2013 р.

2. Ченуша О. С. Розробка нової системи управління енергетичними підприємствами. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. пр. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. Т.2. С. 109–114.

2015 р.

3. Кузнєцова К. О., Ченуша О. С. Аналіз факторів зовнішнього середовища енергетичного підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 р. Черкаси: вид-ць Чабаненко Ю.А. 2015. С. 399–405.

4. Ковальчук О.В., Коцко Т.А., Ченуша О.С. Екологізація діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу як передумова забезпечення інноваційного розвитку. Збір. наук. праць VI Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 102-108.

2016 р.

5. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Концепція компетентністного управління економічною безпекою енергетичних підприємств. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: матеріали VІIІ міжнар. наук.-практ. семінару ім. проф. І.В. Недіна, 21-22 жовтня 2016 р. Київ: НТУУ «КПI». С. 209–214.

2018 р.

6. Дергачова В. В., Ченуша О. С. Створення мінімальних запасів нафти як інструмент удосконалення системи забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2018. № 13. С. 23-36.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2008 р.

1. Ченуша А. С. Совершенствование стандартизации в винодельческой отрасли. Материалы 8-й Междунар. науч.-практ. конф. Качество, стандартизация, контроль; теория и практика, АР Крым, г. Ялта,  23-26 сентября 2008 г. 163 с.

2009 р.

2. Ченуша О. С. Проблеми підприємництва та методи їх вирішення державою. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 25 листопада 2009 р. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009.

3. Ченуша О. С. Перспективи створення замкненого ядерного циклу в Україні. Матеріали V (XVII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, 12-13 березня 2009 р. К.: НТУУ «КПІ», 2009. 250 с.

2010 р.

4. Ченуша О. С. Підвищення конкуренто-спроможності атомної енергетики України за рахунок міжнародного співробітництва. Матеріали VI (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнародне науково-технічне співробітництво, 11-12 березня 2010 р.: К.: НТУУ «КПІ», 2010. 229 с.

2011 р.

5. Ченуша О. С. Переваги використання різних енергоресурсів в основі Енергетичної стратегії України. Матеріали VII (XIX) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнар. науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, 10-11 березня 2011 р. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 233 с.

2012 р.

6. Ченуша О. С. Структура виробничого сектору енергетичних підприємств. Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 21 листопада 2012 р. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012.

7. Ченуша О. С. Впровадження інновацій на енергогенеруючих підприємствах для підвищення конкурентоспроможності та енергобезпеки України. Матеріали VIII (XX) Всеукр. наук.-практ. конф. Міжнар. науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, 15-16 березня 2012 р. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 239 с.

2015 р.

8. Ченуша О. С. Реформування структури управління енергетичної галузі України. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ХІМ Міжн. наук.-практ. конф. 7-9 квітня 2015 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. С. 202-203.

9. Дергачова В.В., Ченуша О. С. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку енергетичних підприємств. Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології». 17-20 листопада 2015 р. Державний університет телекомунікацій.

10. Ченуша О. С. Теоретичні засади економічного механізму інноваційного розвитку енергетичного підприємства. Розвиток підприєм-ництва як фактор росту національної економіки: матеріали XXIV міжнар. наук.-практ. конф. 25 листопада 2015 р. К.: ІВЦ Видавництво «Полі-техніка». 2015. 232 с.

2016 р.

11. Кузнєцова К. О., Ченуша О. С. Система економічної безпеки підприємств ПЕК. Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали наук.-практ. конф., 20 грудня 2016 р. м. Київ: Навч.-наук. ін-т менеджменту та підприємництва ДУТ. 2016. С.55-56.

12. Ченуша О. С. Економічна безпека підприємства як фактор його сталого розвитку. Сучасні підходи до управління підприємство: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квітня 2016 р. Київ: Вид-во «Політехніка». 2016. С. 98.

13. Ченуша О. С. Концепція компетентністного управління підприємством в контексті європейської інтеграції. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали XXV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2016 р. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка». 2016. С. 240.

2017 р.

14. Кузнєцова К. О., Ченуша О. С. Система економічної безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збір. праць ХІІІ (ХХV) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2017. С. 107.

15. Ченуша О. С. Відмінності між поняттями «компетенція» та «компетентність» в управлінні підприємством. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2017. С. 74.

2018 р.

16. Ченуша О. С. Передбачення кризових явищ у забезпеченні економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 грудня 2018 р. Львів: Львівська економічна фундація. 2018. С. 98-99.

17. Ченуша О. С. Ринкове середовище функціонування нафтопереробних підприємств України. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2018. С. 78.

18. Ченуша О. С. Світові тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2018. С. 72.

2019 р.

19. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів як інструмент забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2019. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/182252

2021 р.

20. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Транскордонне співробітництво як форма інтеграції до регіонального економічного простору. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: ІІ міжнародна науково-практична конференція, 22 квітня 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С. 174. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230933/229884

2022 р.

21. Салоїд С.В., Ченуша О.С. Управління економічною безпекою промислових підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: ХХІ Міжнародна науково-практична конференція, 23 листопада 2022 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 132.

2023 р.

22. Ченуша О.С., Дикий В.С. Регулювання валютного ринку в Україні під час воєнного стану. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. С.78-79.

23. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Емоційний інтелект – новий фактор бізнес-успіху? Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів і молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2023. С. 74-77.

24. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Бренд країни як інструмент її позиціювання на міжнародному ринку. ІІ Міжнар. науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», 08 вересня 2023 р., Одеса: Одеський національний економічний університет.

25. Кузнєцова К.О., Ченуша О.С. Інформаційно-психологічна безпека за умов викликів сьогодення. ІХ міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», 22-23 вересня 2023 року. Одеса: Одеський національний економічний університет.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

2021 р.

1. Міжнародні економічні відносини: навчальний наочний посібник для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І.М., Мельникова В.А., Ченуша О.С., 2021. 340 с. 7,5 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

2. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Кузнєцова К.О., Чорній В.В., Ченуша О.С., 2021. 94 с. 3,5 д.а.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43470 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

3. Міжнародна торгівля: конспект лекцій: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.О. Кузнєцова, В.В. Чорній, О.С. Ченуша. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 191 с. 8,2 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43471 (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

4. Управління міжнародними контрактами: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування». КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Чорній В.В., Мельникова В.А., Ченуша О.С. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського,2021. 94 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43472/1/UMK_NMK.pdf  (протокол №7 від 13 травня 2021 р.)

2022 р.

5. Бренд-менеджмент. Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 59 с. 2,01 д.а. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57464 (протокол № 5 від 26.05.2022 р.)

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

2022 р.

1. Бренд-менеджмент: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 18,7 д.а. URL: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3672 (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 5 від 06 травня 2022 р.).

2023 р.

2. Міжнародна торгівля: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 16,22 д.а. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3781 (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 9 від 02 червня 2023 р.).

3. Поведінкова економіка: дистанційний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент / уклад.: Кузнєцова К.О., Ченуша О.С.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 24,72 д.а. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6281  (протокол Метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 9 від 02 червня 2023 р.).

Міжнародна торгівля: конспект лекцій https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43471

Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43470

Міжнародна торгівля: дистанційний курс https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3781

Міжнародні економічні відносини: навчальний наочний посібник https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43469

Управління міжнародними контрактами: навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43472/1/UMK_NMK.pdf

Бренд-менеджмент: навчально-методичний комплекс https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57464

Бренд-менеджмент: дистанційний курс http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3672

Поведінкова економіка: дистанційний курс https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6281

[/su_spoiler]

2018 р.

Міжнародне стажування у Technical University of Varna, сертифікат № TUV-001, тема: «Sustainable development of society and business environment in context of the world economy globalization», 120 год, термін: 17.09.2018-24.09.2018.

2021 р.

Міжнародне стажування у дистанційній формі у Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO, Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-000616, тема: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», 180 год., термін: 11.09.2021-17.10.2021.

2022 р.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень – 30 год, сертифікат №GDTfE-02-02932 від 18.09.2022 р., середній рівень – 15 год, сертифікат №GDTfE-02-С-01995 від 25.09.2022 р., поглиблений рівень – 15 год, сертифікат №GDTfE-02-П-00583 від 02.10.2022 р.), ТОВ «Академія цифрового розвитку» (Україна), термін: 05.09.2022 – 02.10.2022, 60 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: Цикл інтерактивних лекцій «Осіння школа: «моделювання, аналіз даних та цифрові технології в економічних дослідженнях», сертифікат № 0101/2022, КПІ ім. Ігоря Сікорського, термін: 25.10.2022 – 21.12.2022, 10 год.

2023 р.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Project management», сертифікат від 11.07.2023 р., Projector, термін: 14.04.2023 – 11.07.2023, 240 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Створення та розвиток ІТ-продуктів» для інтеграції в ЗВО, сертифікат №035/084-2023 від 21.07.2023 р., Genesis, термін: 10.07.2023 – 21.07.2023, 60 год.

Підвищення кваліфікації в дистанційній формі, тема: «Маркетинг ІТ-продуктів» для інтеграції в ЗВО, сертифікат №008/082-2023 від 04.08.2023 р., Genesis, термін: 24.07.2023 – 04.08.2023, 60 год.