УМОВИ ВСТУПУ 2024

ВСТУП НА 1 КУРС

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році (будуть оприлюднені протягом місяця після набуття чинності Порядку прийому в 2024 році)

УМОВИ ВСТУПУ 2023

Для вступу на кафедру менеджменту підприємств за спеціальністю 073 «Менеджмент» для здобуття освітнього рівня  бакалавр  в 2023 році зараховуються результати ЗНО за 2020–2021 рр. або національного мультипредметного тесту (НМТ) за 2022-2023 рр., а також мотиваційний лист. Результати ЗНО 2020-2021 років з відповідних предметів НМТ 2022 або НМТ 2023 можуть зараховуватися за бажанням вступника замість результатів НМТ, якщо різниця між результатами ЗНО – НМТ не перевищує 15 балів.

Конкурсний бал розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів.

Вагові коефіцієнти НМТ

Конкурсний бал у 2023 році розраховується за формулою:

КБ = (К1*П1+К2*П2+К3*П3)/(К1+К2+К3)

де КБ – конкурсний бал;

     П1, П2, П3 – бали з відповідних предметів за шкалою 100–200;

      К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок першого, другого та третього предметів.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО не може бути менше ніж:

 • Бюджет 130 балів;
 • Контракт 100 балів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

       У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – бакалавр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність – 073 «Менеджмент», а також якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5. Якщо твій вибір менеджмент, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ!

Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.


         Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Терміни вступної кампанії для осіб, що вступають за результатами НМТ та/або ЗНО:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Початок реєстрації заяв*19 липня
Закінчення реєстрації заяв*31 липня 1800
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 05 серпня
Закінчення     строку      виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 1800 08 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 1700 16 серпня**
    Терміни зарахування вступниківза державним замовленням -10 серпня; за кошти фізичних та/або – не пізніше 17 серпня**

             *реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 1800 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800  25 липня;

співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 по 18 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;

       ** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу. 


МАГІСТРИ

Для вступу на кафедру менеджменту підприємств за спеціальністю 073 «Менеджмент» для здобуття освітнього ступеня магістра в 2023 році зараховуються результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який включає два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором), а також результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Для конкурсного відбору при вступі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де  П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

      П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

      П3 – оцінка ЄФВВ або фахового іспиту (для осіб, які згідно з порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ).

Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на місця державного замовлення: 130,000

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі:

БюджетКонтракт
130100

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків

Терміни вступної кампанії:           

 • Реєстрація вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ (в тому числі, для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ) – 08 травня – 31 травня (до 1800 ).
 • Реєстрація електронних кабінетів – з 01 липня 2023 року.
 • Вступні випробування: ЄФІ, ЄФВВ – 26 червня-18 липня.
 • Вступні випробування: фахові іспити замість ЄФВВ – 17-28 липня.
 • Терміни прийому заяв та документів –  31 липня – 21 серпня.
 • Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 31 липня – не пізніше 1800 14 серпня
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 26 серпня.
 • Подання оригіналів документів – бюджет (закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення) – 26 серпняне пізніше 1800 29 серпня.
 • Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 31 серпня.
 • Подання оригіналів документів – контракт (закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – 30 серпня – не пізніше 1700  06 вересня.
 • Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 07 вересня.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ), у тому числі, осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Складання ЄВІ обов’язкове для вступу до магістратури. Реєстрація для складання ЄФВВ неможлива без попередньої реєстрації для складання ЄВІ. 

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023, які бажають вступити до магістратури: https://pk.kpi.ua/evi-kpi/

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів (особисто або поштовим відправленням).

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.


 Адреса відбіркової комісії (1-й курс): корпус 7, аудиторія 120

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок:

+380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

Поштова адреса кафедри:  Україна, 03056, м. Київ, Берестейський проспект, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net