Смоляр Любов Гаврилівна

Кандидат економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту підприємств

Тел.: +38 (044) 277-43-28

Е-mail: lgsmoliar@gmail.com

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАВИКОНУВАНІ ОБОВ’ЯЗКИПУБЛІКАЦІЇ

2009 р.

Професор кафедри менеджменту
Атестат 12ПР № 005976 від 19 лютого 2009 р.

1994 р.

Доцент кафедри менеджменту
Атестат ДЦ № 004842 від 5 вересня 1994 р.

1989 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ЕК № 029165 від 25 жовтня 1989 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Ленінградського державного університету (м. Ленінград), спеціальність 08.00.26 – економіка, планування та організація управління науково-технічним прогресом, тема дисертації: «Формування  та розвиток організаційних форм управління підприємств радіоелектронної апаратури»

1971 – 1976 рр.

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка
Диплом Б-1 № 656362
Спеціальність «Економіка праці»
Кваліфікація – економіст

2007-2014 рр.

Член робочої групи з розробки  галузевих  стандартів вищої освіти у сфері менеджменту  НМК МОН України за спеціальностями рівня «магістр»: «Менеджмент інновацій» та «Управління інноваційною діяльністю».

1994-2009 рр.

Заступник завідувача кафедри менеджменту

2007-2010 рр.

Керівник секції менеджмент інновацій

1996- 2012 рр.

Член Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту

1996-2002  рр.

Заступник голови Фахової ради з питань ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів у галузі «Менеджмент у промисловій сфері» МОН  України

2021

Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Yildirim O., Smoliar L., Ilyash O., Doroshkevych D. (2021) Validity and Reliability of the Flipped Learning Scale. In: Bilgin M.H., Danis H., Demir E., García-Gómez C.D. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 19. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77438-7_1 (Scopus, Springer)
 • Liubov Smoliar at al. (2021). Multidimensional Statistical Analysis and Forecasting of the Interruption of Indicators of Industrial Technological Development and the Level of Economy Technological and Economic Development of Economy. (Scopus, WeB of Science), подано до друку).
 • Liubov Smoliar, Olha Ilyash (2021) World drivers of «a social breakthrough»: is an economic miracle possible in Ukraine?”// International Scientific Researches Congress 2020 Gumushane International Scientific Researches Congress// Conference Proceedings, Turkey, December, 3-5, pp. 3-4 . (Закордонна конференція)

Монографії

 1. Liubov Smoliar, Olha Ilyash, Nataliia Koba, Olena Trofymenko (2021). Strategic Imperatives of Knowledge Management In An Organization. Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia: 70-97. http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180  (Закордонна монографія)

Наукові статті  у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г., Іляш О.І., Трофименко О.О., Джадан І.М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 55-65. (Index Copernicus, Категоря «Б)

2020

Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Liubov Smoliar, Osman Yildirim, Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych, Taras Vasylciv, and Ruslan Lupak (2020) Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 47(47): 95-113. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0006 (Scopus, WeB of Science)
 2. Liubov Smoliar, Osman Yildirim, Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych (2020).   Validity and reliability of the flipped learning scale/ 32nd EBES Conference Proceedings, Istanbul, Turkey August 5-7, 2020 Volume – II, pp. 1444-1453. (Закордонна стаття)

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр, Л., Іляш, О., Колішенко, Р., & Литвак, Т. (2020). Бенчмаркери забезпечення «економічного прориву» України у технологічному та інноваційному напрямах. Інноваційна економіка, 0(5-6), 19-29. https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3 (Index Copernicus, Категоря «Б»)

2019

Монографії

 1. Liubov Smoliar. Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 315p.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Стратегічні напрями інноваційного розвитку України в індустрії 4.0. / Л.Г. Смоляр, Н. Є. Скоробагатова //Підприємництво та інновації. – 2019. –  №8. –  С. 14 – 23.
 2. Смоляр Л.Г. Трансформація сфери відновлюваної енергетики на основі управління знаннями. Л.Г. Смоляр, О.О.Трофіменко //Підприємництво та інновації. – 2019, №7, с.69-75.
2018

Монографії

 1. Liubov Smoliar. Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Larysa Frolova]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018.– 378 p. 

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Формування сучасних моделей трансферу знань університетами / Л.Г. Смоляр, О.В. Кам`янська //Підприємництво та інновації. –  2018. –  №6. – С. 82 – 87.
 2. Смоляр Л.Г. Забезпечення  ефективного управління інноваційним бізнесом на прикладі проекту з альтернативної енергетики./ Л. Г. Смоляр, Т. М. Литвак //Підприємництво та інновації. – 2018. –  №5. –  С. 89-94
2017

Монографії

 1. Смоляр Л.Г. Засади реалізації державної політики регулювання соціального діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі: [Монографія] Т.Г. Васильців, В.І. Волошин та ін./ За заг. Ред. О.І.Іляш, Л.Г. Смоляр, І. С.Мазярко]. – Київ, 2017. –  381 с.
 2. Liubov Smoliar.  Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar, Іryna Kreidych]. – Vol. 2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 299 p.
 3. Liubov Smoliar. Approbation of functional dependencies to measure the efficiency of trade activities of national economic entities: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. –Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 166-186 рр.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Національна система управління трансфером технологій у провідних країнах світу / Л.Г. Смоляр,  О.В. Кам’янська // Ефективна економіка. –  2017. – №4. – C. 9 – 13.
 2. Смоляр Л.Г. Фактори та перспективи розвитку вантажного вагонобудування в Україні / Л.Г. Смоляр,  М.О. Коба // Підприємництво  та інновації – 2017. – №4. – С. 6 – 12.
2016

Монографії

 1. Smoliar Liubov. Functional and subjective integration in the system of the implementation of the mechanisms and instruments of the state policy on social dialogue development: field aspect / Collective monograph:  Transformations of the national economy: challenges and expectations / Olga Ilyash, Liubov Smoliar, Iryna Mazyarko // [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Wieslaw Olszewski, Magdalena Osinska, Volodymyr Voloshyn]. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland, 2016. – 242 p.
 2. Liubov Smoliar. System Transformations of the National Economy: Challenges and Expectations // Collective monograph: L. Smoliar [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn]. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, 2016. – 242 p.
2015

Навчально-методичні видання

 1. Смоляр Л.Г., Коба Н.В. Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2015. 64 с.
 2. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів   галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»  / Уклад. М.О. Смоляр Л.Г. Київ: ПВНЗ «МУФ», 2015. 128 с.
 3. Інноваційний менеджмент: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.: Л.Г. Смоляр, О.В.Кам’янська. – Київ: ПВНЗ «МУФ», 2015. 52 с.

Навчальні посібники

 1. Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В., Бояринова К.О.  Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: Навчальний посібник. Кондор-Видавництво, 2015. 494 с.
2014

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Управління портфелем інноваційних проектів підприємства / Л.Г.Смоляр,  О.Ю. Лободзинська //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Випуск 7, частина 3, Херсон, 2014. – С.185-187.
 2. Смоляр Л.Г. Аналіз формування моделі управління компетентностями // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – .№ 1/1. –  С. 3 – 6.
 3. Смоляр Л.Г. Динамічні здатності підприємства та джерела їх виникнення / Л.Г. Смоляр, Т. В. Козлюк  //Економіка фінанси право. – 2014. – № 1. – С. 25-28.
 4. Смоляр Л.Г., Лизунова Т.Г. Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств / Л. Г. Смоляр, Т.Г. Лизунова // Актуальні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до журналу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-23.pdf.
 5. Смоляр Л.Г., Сахненко Д.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємства. Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наукових  праць з актуальних проблем економ. наук. Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: ВД «Гельветика». – Ч.2. – 2014. – С. 236 – 240.
2013

Навчальні посібники

 1. Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В., Бояринова К.О. Розділ 8. Менеджмент. Розділ 10. Кросворди для самоперевірки набутих знань.Облік і аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ уклад.: Смоляр Л.Г., Овчарик Р.Ю., Кам’янська О.В. та ін. К.: Видавництво Ліра. К, 2013. 616 с., С.443-489.
 2. Овчарик Р.Ю. та ін. Облік і аудит. Навчальний посібник з грифом МОНМСУ / Уклад. Смоляр Л.Г. та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 616с.
 3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ уклад.: Смоляр Л.Г., Овчарик Р.Ю., Кам’янська О.В. та ін. – К.: Видавництво Ліра. –К, 2013. – 616 с. – С.443-489.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Формування підприємницьких мереж на основі розробки та реалізації товарів субститутів /Л.Г.Смоляр, Бех І.Л. //Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний  університет; ред. кол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип. 12. – Ч.: 3. С. 29-34.
 2. Смоляр Л.Г. Управління бізнес-процесами у сфері технологічних інновацій на підприємстві / Л.Г. Смоляр,. Л. Здрилюк // [Електронний ресурс] Ефективна економіка. – 2013.–№12.- http://www.economy.nayka.com.ua .
2012 - 2011

Навчально-методичні видання

 1. Смоляр Л. Г. Коба Н.В.. Інноваційний менеджмент, Управління проектами: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2012. 64 с.
 2. Методичні вказівки до виконання і захисту дипломних робіт напряму підготовки 0502 «Менеджмент» / Уклад.: Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська. – Київ: ПВНЗ «МУФ», 2012. 32 с.
 3. Смоляр Л.Г., Бояринова К.О., Кам’янська О.В. Розділ 3. Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. Проф. Перерви П.Г., проф.. Погорєлова М.І., проф.. Меховича С.А., проф.. Ларки М.І. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 614с. С. 246-319
 4. Кравченко М. О., Меліхов І. В., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2011. 34 с.
 5. Кравченко М. О., Смоляр Л. Г., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Київ: ПВНЗ «МУФ», 2011. 52 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр  Л.Г. Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності. [Електронний  ресурс]/Л.Г. Смоляр, О.А. Котенко //Ефективна економіка. – 2012.- № 12. – Режим доступу: 
 2. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1660
2010 -2009

Навчально-методичні видання

 1. Смоляр Л. Г., Кравченко М. О., Крупка О. В. Управління проектами: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2010. 53 с.
 2. Смоляр Л. Г.,  Бояринова К. О., Кам’янська О. В., Кравченко М. О., Дунська А. Р., Пічугіна М. П., Корж М. А. Складання державного екзамену: методичні вказівки для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 26 с.
 3. Смоляр Л. Г., Кравченко М. О., Кам’янська О. В. Управління проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів кафедри менеджменту та інновацій напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2009. 74 с.
 4. Смоляр Л.Г., Дунська А.Р. Маркетинг інновацій: метод. вказівки до до вивчення дисципліни «Маркетинг інновацій» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальностей 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад. А.Р. Дунська, Л.Г. Смоляр – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 48 с.
 5. Смоляр Л.Г., Дунська Л.Г. Маркетинг інновацій: метод. вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів / уклад. А. Р. Дунська, Л. Г. Смоляр ; відп. ред. О. В. Зозульов ; Національний технічний ун-т України “Київський політехнічний ін-т”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2009. – 42 с. – Бібліогр.: с. 39-42.
 6. Смоляр Л. Г.,  Бояринова К. О., Кам’янська О. В., Кравченко М. О., Дунська А. Р., Пічугіна М. П., Корж М. А. Складання державного екзамену: методичні вказівки для студентів спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 26 с.
 7. Смоляр Л. Г., Кравченко М. О., Кам’янська О. В. Управління проектами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів кафедри менеджменту та інновацій напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». Київ: ПВНЗ «МУФ», 2009. 74 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Підходи до формування інноваційного кластеру у кабельній промисловості /  Л.Г. Смоляр, М.А. Пічугіна // Problems of a systemic approach to the economy enterprises. – 2009. –  №11.
 2. Смоляр Л. Г. Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності підприємств на інноваційній основі / Смоляр Л.Г., Пічугіна М.А.// Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. №7. C. 316 – 327.
 3. Смоляр Л.Г. Особливості венчурного фінансування в Україні / Л. Х. Смоляр, В. М. Мельничук // Актуальні проблеми економіки та підприємництва – Випуск 4, частина 1. – Київ: Видавництво «Політехніка», 2010. С. 222 – 225.
 4. Смоляр Л.Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л.Г. Смоляр, А.А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — №2. — С. 36—43.
2008 -2007

Навчально-методичні видання

 1. Смоляр Л.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник з грифом МОН України. – Київ: Знання. – 2008. – 209с.
 2. Смоляр Л. Г., Камянська О. В., Коба Н.В. Управління знаннями: методичні вказівки до вивчення дисципліни  для студентів напряму підготовки «Менеджмент» спеціальностей 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю». Київ: НТУУ «КПІ», 2008. 36 с.
 3. Смоляр Л.Г., Камянська О.В. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Менеджмент» спеціальностей 8.050200 «Менеджмент організацій» та 7.050201 «Менеджмент організацій». 7  Київ: НТУУ «КПІ», 2008. 56 с.
 4. Смоляр Л.Г., Камянська О.В. Трансфер технологій: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Менеджмент» спеціальностей 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю». Київ: НТУУ «КПІ», 2008. 45 с.
 5. Смоляр Л. Г., Камянська О. В. Трансфер технологій: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Менеджмент» спеціальностей 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю». Київ: НТУУ «КПІ», 2008. 36 с.
 6. Методические указание по выполнению и подготовке к защите дипломных работ магистров специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» для студентов-иностранцев / Сост. Л.Г. Смоляр, А.Р. Дунская, О.В. Камянская. – К.: НТУУ «КПИ», 2007. – 36 с. (2,09 др.арк.).

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Смоляр Л.Г. Интегрированный подход к внедрению управления знаниями на отечественных предприятиях/ Л.Г. Смоляр, Н.В. Коба // Бизнес-Информ. – 2008. – №11 – с.65-68.
 2. Смоляр Л.Г. Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства /     Л. Г. Смоляр, Н.В. Коба // Видавництво Національного університету” Львівська політехніка” –  2008. – № 628. C. 641- 648.
 3. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України /Л.Г. Смоляр, О. О. Грамотенко // Економіка та держава.  – 2008. – №5.  – С. 96 – 99. –
 4. Смоляр Л.Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення  конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Л.Г. Смоляр, М.Д. Коцюба // Економіка та держава. 2008. №9. – С. 26 – 29.
 5. Смоляр Л.Г. Креативна мережа – нова форма організації інноваційної діяльності в епоху дискретної еволюції – Економічний вісник НТУУ КПІ  2007 (4) 107-114.
 6. Смоляр Л.Г.  Підходи до управління інноваціями на підприємствах / Л. Г. Смоляр, Н. П. Довгань // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 1. — С. 36—43.
 7. Смоляр Л.Г.  Використання платежів роялті при укладанні ліцензійних угод / Л.Г. Смоляр, О.В. Пиркова // Актуальні проблеми економіки. — 2007. —№ 1. – probl-economy.kpi.ua—