Артеменко Ліна Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: artemenko.lina@lll.kpi.ua, tarlin@ukr.net

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИПУБЛІКАЦІЇПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИ

2009 р.

Доцент кафедри менеджменту
атестат 12ДЦ №022836, дата видачі 22.12.2009, Атестаційна колегія, рішення № 5/03 –Д від 22.12.2009

2008 р.

Кандидат економічних наук
Диплом  ДК 046585, дата видачі 21.05.2008,  Президія Вищої атестаційної комісії України, рішення № 21-06/5 від 21.05.2008, наукова спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки»

01.12.2022 –
01.03.2023 рр.

Сертифікатна програма “Training European Studies EU2U”  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (90 годин).

2018 р.

Національний університет Києво-Могилянська академія
Антикорупційний науково-освітній центр сертифікаційна програма «Програма міждисциплінарних антикорупційних досліджень»

1991-1996

Київський університет імені Тараса Шевченка
факультет економічний
адміністративний менеджмент, економіст-менеджер

2023

Erasmus+ Project KA153 the training of trainers (TOT) course of Academy of Experience Galyateto Elmenyakademia, Hungary №2021-1-HU01-KA153-YOU-000020246

2022

Учасниця стаціонарної School of Polish language and culture at the University of Silesia, Poland (200 годин), фінансування проєкту NAWA  BJP/LKP/2022/1/00003/U/00001

2020

Спільний латвійсько-український проект „Гендерні аспекти цифрової готовності та розвитку людського капіталу в регіонах” Академії технологій Rezekne, Латвія.

2017-2020

ГРАНТ ERASMUS+ та JEAN MONNET FUND: міжнародний проєкт «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE)

2011-2015

ГРАНТ Український науково-технологічний центр: «Міжнародна система підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій» (№5560)

09-12.2021 

Учасниця науково-дослідної роботи «Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні» для осіб місцевого самоврядування між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Комунальним підприємством «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради за кодом ДК 021:2015(CPV): 80530000-8. Тренер авторських тренінгових курсів “Персональна ефективність”, “Демократичне врядування та взаємодія з громадськістю” для 90 осіб керівного складу місцевого самоврядування Запорізької міської ради КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя»

2015-2018    

НДР № 0114U001135 «Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень».

2015-2018    

НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств»

2015-2018    

НДР № 0114U001134 «Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2022 - 2023 рр.

Підручники, посібники

 1. Менеджмент і бізнес-адміністрування: організація, виконання та захист
  магістерської дисертації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»/ уклад.: Кравченко М.О., Жигалкевич Ж.М., Артеменко Л.П. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 56 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49914
 2. Execution and defense of diploma theses for the master’s level [Electronic resource]: Training manual for students of the speciality 073 «Management», Educational and Professional Program «Management and Business Administration» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; compilers: Lina Аrtemenko, Тaras Kotsko, Мaryna Pichugina. – Electronic text data (1 file: 1,5 MB). Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 70 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50553 
 3. Project Management Workbook  of lectures: Educational guide for students studying in the specialty 073 “Management”, “Management and business administration“/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мохонько Г.А., Артеменко Л.П.. – Електронні текстові дані (1 файл: 26,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 108 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51204

Фахові та міжнародні статті

 1. Pichugina M., Artemenko L. Project development of open education platform for the company competitiveness // Serbian Journal of Management Vol. 17 No. 2,  p. 321-332 (2022)  https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/issue/view/1410 DOI: https://doi.org/10.5937/sjm17-31970  Scopus
 2. Артеменко Л., Рижикова Н., Лагодієнко В., Стратегічне управління як інструмент створення довгострокової цінності бізнесу // ВІСНИК Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки Затверджений як фахове видання (перереєстрація), група «Б» №6, Т.1. -2022. – с. 75-82. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-11.pdf
 3. Hrynash L., Skvorzov I., Popadynets N., Nakonechna K., Gorbova K., Artemenko L., Svatiuk O., Rybchuk A. Issues of Concern in Managing the Corporate Innovative Development // Wseas transactions on business and economics Print ISSN: 1109-9526, E-ISSN: 2224-2899 Volume 19, 2022 DOI: 10.37394/23207.2022.19.178 https://wseas.com/journals/articles.php?id=7421 Scopus

Дистанційні курси

 1.  Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Стратегічне управління» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р.
 2. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для бакалаврів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р.
 3. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Дистанційний курс «Кроскультурний менеджмент» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 9 від 22.06.2023 р.
 4. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Бенчмаркінг європейських бізнес-моделей» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 9 від 22.06.2023 р. Серія ДК № 0198

Тези

 1. Маслова А.В., Артеменко Л.П. Використання технік НЛП як засіб психологічної підтримки учасників освітнього процесу // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. – с. 230-232.
 2. Артеменко Л.П., Лагодієнко В.В. Підтримка фінтехів в повоєнній економіці України // Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича (27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2022. – с. 276-279. https://drive.google.com/file/d/1fUhRKGLl4mZ-PncoHRhdGYuN4nvtHFcP/view
 3. Галкін Т.А., Артеменко Л.П. Інструменти діджитал маркетингу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 211-212.
 4. Гаранжа Ю.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічної сесії підприємства в умовах сучасних викликів // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 41.
 5. Артеменко Л.П., Петрук Ю.В. Антикризові стратегічні заходи підприємства Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 95-96.
 6. Litosh A., Artemenko L. Strategic perspectives of small business development in Ukraine and EU countries // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. Ukraine, Dnipro : Dnipro University of Technology, 2022. Р. 79-81.
 7.  Будник М.С., Артеменко Л.П.  Стратегічне планування в умовах кризи // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року : збірник наукових праць
  [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. С. 221-222. https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2023.pdf
 8. Пилипенко А.В., Артеменко Л. П. Формування стратегічних конкурентних переваг підприємства в кризових умовах // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 60-61.
 9. Милка А. С., Артеменко Л. П. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 48-49.
 10. Oliinyk M., Artemenko L. Pros and cons about investing in digital wallets technology in non-banking countries // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 119-120.
 11. Лі Цінсень, Артеменко Л. П. Управління ланцюгами поставок у стратегіях розвитку бізнесу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 166-167.
2021 - 2022 рр.

Монографії

 1. Małgorzata Okręglicka, Anna Lemańska-Majdzik, Maryna Pichugina, Lina Artemenko Entrepreneurial Orientation and Organizational Flexibility of Small and Medium-Sized Enterprises in a Pandemic Crisis / Monograph, Publishing Office of Czestochowa University of Technology. – Częstochowa 2021. – p. 177.
 2. Артеменко Л.П., Подворна Г.А. Управління екологічними проектами з використанням вендингового бізнесу // Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2021. — С. 443- 454. — Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-33-5

Підручники, посібники

 1. Менеджмент і бізнес-адміністрування: організація, виконання та захист
  магістерської дисертації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»/ уклад.: Кравченко М.О., Жигалкевич Ж.М., Артеменко Л.П. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 56 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49914
 2. Execution and defense of diploma theses for the master’s level [Electronic resource]: Training manual for students of the speciality 073 «Management», Educational and Professional Program «Management and Business Administration» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; compilers: Lina Аrtemenko, Тaras Kotsko, Мaryna Pichugina. – Electronic text data (1 file: 1,5 MB). Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 70 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50553 
 3. Project Management Workbook  of lectures: Educational guide for students studying in the specialty 073 “Management”, “Management and business administration“/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мохонько Г.А., Артеменко Л.П.. – Електронні текстові дані (1 файл: 26,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 108 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51204
 4. Артеменко Л.П., Стратегічне управління: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний наочний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації   «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л.П. Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 26,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 342 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45891
 5. Стратегічне управління: методичні рекомендації до виконання курсової роботи: навч. посіб. для студентів другого (магістерського) рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес адміністрування»; уклад.: Л.П.Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 465 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48134
 6. Стратегічне управління: методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи: навч. посіб. для студентів другого (магістерського) рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес адміністрування»; уклад.: Л.П.Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 465 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 66 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48911
 7. Менеджмент і бізнес-адміністрування: організація, виконання та захист
  магістерської дисертації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»/ уклад.: Кравченко М.О., Жигалкевич Ж.М., Артеменко Л.П. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 56 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49914
 8. Execution and defense of diploma theses for the master’s level [Electronic resource]: Training manual for students of the speciality 073 «Management», Educational and Professional Program «Management and Business Administration» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; compilers: Lina Аrtemenko, Тaras Kotsko, Мaryna Pichugina. – Electronic text data (1 file: 1,5 MB). Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 70 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50553 
 9. Project Management Workbook  of lectures: Educational guide for students studying in the specialty 073 “Management”, “Management and business administration“/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мохонько Г.А., Артеменко Л.П.. – Електронні текстові дані (1 файл: 26,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 108 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51204

Фахові та міжнародні статті

 1. Pichugina M., Artemenko L. Project development of open education platform for the company competitiveness // Serbian Journal of Management Vol. 17 No. 2,  p. 321-332 (2022)  https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/issue/view/1410
 2.  DOI: https://doi.org/10.5937/sjm17-31970  Scopus
 3. Артеменко Л., Рижикова Н., Лагодієнко В., Стратегічне управління як інструмент створення довгострокової цінності бізнесу // ВІСНИК Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки Затверджений як фахове видання (перереєстрація), група «Б» №6, Т.1. -2022. – с. 75-82. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-11.pdf
 4. Hrynash L., Skvorzov I., Popadynets N., Nakonechna K., Gorbova K., Artemenko L., Svatiuk O., Rybchuk A. Issues of Concern in Managing the Corporate Innovative Development // Wseas transactions on business and economics Print ISSN: 1109-9526, E-ISSN: 2224-2899 Volume 19, 2022 DOI: 10.37394/23207.2022.19.178 https://wseas.com/journals/articles.php?id=7421 Scopus
 5. Браєвська А.І., Браєвський С.Й., Артеменко Л.П. Формування успішного іміджу керівника в дистанційних умовах роботи // Економічний вісник НТУУ “КПІ” – 2021 № 18 (2021) http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240432
 6. Artemenko L., Pichugina M., Kotsko T. Strategizing of startup activity company: initialization and project implementation // Економічний вісник НТУУ “КПІ” – 2021 № 18 (2021) http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240433
 7. Urba, S., Chervona, O., Panchenko, V., Artemenko, L., Guk, O. (2022). Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, Vol. 27, No. 2, pp. 205-211. https://doi.org/10.18280/isi.270204  Scopus
 8. Артеменко Л.П., Петрук Ю.В. Особливості стратегічного планування підприємства в кризових умовах // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – №22, 2022   http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/260143
 9. Pichugina M., Artemenko L. Project development of open education platform for the company competitiveness // Serbian Journal of Management Vol. 17 No. 2,  p. 321-332 (2022)  https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/issue/view/1410
 10.  DOI: https://doi.org/10.5937/sjm17-31970  Scopus
 11. Артеменко Л., Рижикова Н., Лагодієнко В., Стратегічне управління як інструмент створення довгострокової цінності бізнесу // ВІСНИК Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки Затверджений як фахове видання (перереєстрація), група «Б» №6, Т.1. -2022. – с. 75-82. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-11.pdf
 12. Hrynash L., Skvorzov I., Popadynets N., Nakonechna K., Gorbova K., Artemenko L., Svatiuk O., Rybchuk A. Issues of Concern in Managing the Corporate Innovative Development // Wseas transactions on business and economics Print ISSN: 1109-9526, E-ISSN: 2224-2899 Volume 19, 2022 DOI: 10.37394/23207.2022.19.178 https://wseas.com/journals/articles.php?id=7421 Scopus

Статті

 1. Pavlenko T., Artemenko L. Strategic management of innovation implementation in Ukraine V Международная научно-практическая конференция «Science, innovations and education: problems and prospects» 8-10 декабря 2021 года Токио, Япония The 5th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. – Р. 871-878.

Дистанційні курси

 1. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Стратегічне управління» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р.
 2. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для бакалаврів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р.
 3. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Дистанційний курс «Кроскультурний менеджмент» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 9 від 22.06.2023 р.
 4. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Бенчмаркінг європейських бізнес-моделей» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 9 від 22.06.2023 р. Серія ДК № 0198
 5. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Стратегічне управління» для магістрів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р. https://classroom.google.com/c/NTkxMTgyNTcwMjMy?cjc=7u7lvrr
 6. Артеменко Л.П. Дистанційний курс «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для бакалаврів, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського Протокол № 6 від 30.03.2023 р. https://classroom.google.com/c/NTkxOTM3ODQ0OTM4?cjc=morkp4n

Тези

 1. Маслова А.В., Артеменко Л.П. Використання технік НЛП як засіб психологічної підтримки учасників освітнього процесу // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. – с. 230-232.
 2. Артеменко Л.П., Лагодієнко В.В. Підтримка фінтехів в повоєнній економіці України // Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича (27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2022. – с. 276-279. https://drive.google.com/file/d/1fUhRKGLl4mZ-PncoHRhdGYuN4nvtHFcP/view
 3. Галкін Т.А., Артеменко Л.П. Інструменти діджитал маркетингу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 211-212.
 4. Гаранжа Ю.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічної сесії підприємства в умовах сучасних викликів // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 41.
 5. Артеменко Л.П., Петрук Ю.В. Антикризові стратегічні заходи підприємства Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 95-96.
 6. Litosh A., Artemenko L. Strategic perspectives of small business development in Ukraine and EU countries // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. Ukraine, Dnipro : Dnipro University of Technology, 2022. Р. 79-81.
 7.  Будник М.С., Артеменко Л.П.  Стратегічне планування в умовах кризи // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року : збірник наукових праць
  [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. С. 221-222. https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2023.pdf
 8. Пилипенко А.В., Артеменко Л. П. Формування стратегічних конкурентних переваг підприємства в кризових умовах // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 60-61.
 9. Милка А. С., Артеменко Л. П. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 48-49.
 10. Oliinyk M., Artemenko L. Pros and cons about investing in digital wallets technology in non-banking countries // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 119-120.
 11. Лі Цінсень, Артеменко Л. П. Управління ланцюгами поставок у стратегіях розвитку бізнесу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 166-167.
 12. Коцко Т.А., Артеменко Л.П., Паливно-енергетичний комплекс України: проблеми та перспективи екологізації // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: зб.мат. VII Міжн. Науково-практ. Конф. 16-17 вересня 2021 р., Одесса.- Одесса:  Фенікс. – С. 139-142.
 13.  Артеменко Л.П., Заліська Ю.М. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності продукції // Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього: праці Міжнародної науково практичної конференції (16-17 червня 2021 р.) / за редакцією Ярмош О. В., Дуднєвої Ю. Е., Нестеренко Р. О. Харків: Видавництво «Точка», 2021. с. 14-17.
 14. Науменко О., Артеменко Л. Методи оцінки конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2021 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2021 – С. 73.
 15. Артеменко Л. Застосування та обмеження тесту гіпотетичного монополіста // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції 17 листопада 2021 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2021. – С. 73.
 16. Науменко О., Артеменко Л. Чинники формування забезпечення конкурентних переваг підприємства // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку» 17 листопада 2021 р,. Полтава. -2021.- с. 164-165.
 17. Ященко О.М., Артеменко Л. Методичні підходи до стратегічного забезпечення екологічної безпеки підприємства // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. – с. 203-206.
 18. Ященко О.М., Артеменко Л. Складові соціальної безпеки підприємства// Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. – с. 206-208.
 19. Маслова А.В., Артеменко Л.П. Використання технік НЛП як засіб психологічної підтримки учасників освітнього процесу // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. – с. 230-232.
 20. Артеменко Л.П., Лагодієнко В.В. Підтримка фінтехів в повоєнній економіці України // Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича (27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2022. – с. 276-279. https://drive.google.com/file/d/1fUhRKGLl4mZ-PncoHRhdGYuN4nvtHFcP/view
 21. Галкін Т.А., Артеменко Л.П. Інструменти діджитал маркетингу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 211-212.
 22. Гаранжа Ю.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічної сесії підприємства в умовах сучасних викликів // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 41.
 23. Артеменко Л.П., Петрук Ю.В. Антикризові стратегічні заходи підприємства Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – с. 95-96.
 24. Litosh A., Artemenko L. Strategic perspectives of small business development in Ukraine and EU countries // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. Ukraine, Dnipro : Dnipro University of Technology, 2022. Р. 79-81.
 25.  Будник М.С., Артеменко Л.П.  Стратегічне планування в умовах кризи // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року : збірник наукових праць
  [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. С. 221-222. https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2023.pdf
 26. Пилипенко А.В., Артеменко Л. П. Формування стратегічних конкурентних переваг підприємства в кризових умовах // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 60-61.
 27. Милка А. С., Артеменко Л. П. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 48-49.
 28. Oliinyk M., Artemenko L. Pros and cons about investing in digital wallets technology in non-banking countries // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 119-120.
 29. Лі Цінсень, Артеменко Л. П. Управління ланцюгами поставок у стратегіях розвитку бізнесу // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – с. 166-167.
2020 - 2021 рр.

Монографії

Підручники, посібники

Фахові та міжнародні статті

 1. Lina Artemenko, Tetiana Zahorulko Introduction of internal gamification in HR // Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations”. – №6. – 2021. https://immi.ath.bielsko.pl/last-number/ Microsoft Word – Zahorulko (3).docx (bielsko.pl) p.1-13.
 2. Pichugina M., Artemenko L. Foresight Methodology for EU Environmental Protection and Policy // Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management] Zeszyt Naukowy Numer 42 (2021) s. 45-56.
https://wz.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-biezacy.html
 • Гогот М. М., Артеменко Л. П. Впровадження HR-аналітики в прийнятті cтратегічних бізнес рішень  //  Економіка та управління. – №3.- 2020. – с. 67-77 фахова кат.Б.

Статті

 1. Шубіна К.А., Артеменко Л.П. Стратегічні пріоритети стійкого розвитку фармацевтичних підприємств  // Актуальні проблеми економіки та управління. – №15. – 2021. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/227021 Index Сopernicus”
 2.  Артеменко Л.П., Розуменко В.В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств The 7 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. – р. 240-244. 24 Hours of Participation
 3. Артеменко Л.П., Розуменко В.В. Конкурентоспроможність у галузі технологій та інновацій I International scientific and practical conference ―Results of modern scientific research and development‖ (April 4-6, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. – р.461-467. 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits) sci-conf.com.u

Тези

 1. Артеменко Л.П., Шиліпук О.Я. Інструменти стратегічного управління аграрними підприємствами // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С. 18-21.
 2. Ященко О. М., Артеменко Л.П. Сучасні концепції лідерства// Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С. 778-781. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8951/1/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84._22.10.2020.pdf
 3. Шубіна К.А., Артеменко Л.П. Управління стійким розвитком підприємства  // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 27 листопада 2020 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2020 – С. 153.
 4. Артеменко Л.П., Прудкий В. В. Формування стратегії управління на засадах концепції сталого розвитку // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали VI Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 16 грудня 2020 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 110-112.
 • Артеменко Л. П., Ганштель В. Унікальні конкурентні переваги  продуктів швидкого харчування  // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : Матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 26 березня 2021 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021.- С. 53-54.
 • Довмат А. В., Артеменко Л.П. Модель ABCD в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 березня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. – 36-37 с.
 •  Грушка А. О., Артеменко Л. П. Бенчмаркінг конкурентоспроможності України //  Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів : наукові ідеї та механізми реалізації : Матеріали всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції / Донецький національний технічний університет / Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. 185-188 с.
 • Артеменко Л.П., Нагорна К.Ю. Сильні та слабкі сторони конкурентоспроможності України // БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 288 с. С. 144-145.
 • Артеменко Л.П., Слободянюк Н.  Процес застосування конкурентної розвідки на підприємстві // БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 288 с.С. 38-39.
 • Артеменко Л. П., Полова Д. В. Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства // Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю 28 квітня 2021 року. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С104-105.
 • Довмат А. В., Артеменко Л.П. Конкурентоспроможність на основі цінностей корпоративно соціальної відповідальності // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. – с. 9-12.
 • Артеменко Л.П., Слободянюк Н.  Функціональна конкурентоспроможність підприємства: поняття, призначення ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» м. Харків, 23 квітня 2021 року С. 18-22.
 • Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Креативне навчання підприємництву: проекти, бізнес-симуляції, гейміфікація  // МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього» (IMPULSE 2021) 16-17 червня 2021 р. Харків, Україна с. 134-137.
2019 - 2020 рр.

Монографії

Підручники, посібники

 1. European business-practices of corporate social responsibility: саse study / Edited by professor L. Petrashko, associate professor O. Martyniuk. — Kyiv: KNEU, 2019. — 224, [4] p. ISBN 978-966-926-294-3 Artemenko L. Corporate responsibility policy P.52-61. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2018/31327
 2. Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси; за ред. проф. Л. Петрашко, доц. О. Мартинюк — К.: КНЕУ, 2019. — 239, [1]. ISBN 978-966-926-165-6 Артеменко Л. Корпоративна політика відповідальності .C. 28-37. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2018/31326
 3. Артеменко Л.П. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Л.П. Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 22995 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 180 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33319
 4. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. HR менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л.П. Артеменко, М.А.Пічугіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 50,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 320 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35350

Фахові статті

 1. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А., Артеменко О.Т. Бенчмаркінг конкурентоспроможності фармпідприємств на європейському ринку// Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №16. – 2019. – С. 152-161.  Index Copernicus РИНЦ http://ev.fmm.kpi.ua/article/viewFile/181840/181718 Фахова стаття
 2. Артеменко Л.П., Пічугіна М.А. Вища освіта в Україні: інституційні деформації // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Серія «Економіка» №4. – 2019. – С. 21-29. https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_4_2019-21-27.pdf Index Сopernicus Фахова стаття
 3. Хомич О.В., Артеменко Л. П., Стратегічне Agile управління сучасними організаціями // Фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» (НАУ). – № 6(74). – 2019. – С.155-159. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_2_2019_ukr/20.pdf Фахова стаття

Статті

 1. Pichugina M., Artemenko L. Nonformal education in Ukraine: Jean Monnet modules contribution // Ukraine – European Union: From Partnership Towards Association. The Ukrainian Yearbook of the European Integration Studies. II. – Lutsk, Teren, 2019. – p. 286-292. Стаття
 2. Артеменко Л. П., Маленко М.П. Управлінський аспект забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – №14. – 2020. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/192864 Index Сopernicus” Стаття
 3. Артеменко Л.П., Шиліпук О.Я. Ефективність стратегічного управління підприємством // Збірник наукових праць “Сучасні підходи до управління підприємством”. – №5. – 2020. – с. 4-13. http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204735 Стаття

Тези

 1. Artemenko L., Pichugina M. Eurointegration initiatives of Eastern Partnership in higher education of Ukraine 7 червня 2019 р. на Міжнародну науково-практичну конференцію “10-річчя Східного Партнерства: здобутки, виклики, перспективи» (599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT).
 2. Артеменко Л.П. Конкурентоспроможність України в четвертій індустріальній революції // Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – с. 72-75 (ISBN 978-966-479-104-2)
 3. Artemenko L.P. System of the enterprise economic security in the conditions of European integration // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – с. 82-85.
 4. Соколов К. А., Артеменко Л. П. Ефективність роботи стартап команди: персоналізований підхід // Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 листопада 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – Ч. 1. – C.100-103.
 5. Артеменко Л. П., Маленко М.П. Інструменти та засоби реалізації політики забезпечення конкурентних переваг підприємства // V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”18 грудня 2019 м. Київ http://ktpe-conf.kpi.ua/v2019/paper/view/19195
 6. Артеменко Л. П., Салабай В.О. Управління емоціями споживачів як стратегічний інструмент //  Пріоритети сучасної науки (частина І): матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 листопада 2019 року. – Київ : МЦНіД, 2019. – С. 10-11.
 7. Хомич О.В. Артеменко Л. П. Symbiosis of strategic and agile management in leading modern organizations // Стабілізація ринкової трансформації економіки: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 21 грудня 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – с. 67-68.
 8. Артеменко Л. П., Салабай В.О. Діджиталізація як цифрова стратегія розвитку бізнесу// Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі”, 23 грудня 2019: у 5 ч., Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.1. – С. 9 -11.
 9. Артеменко Л. П., Лютенко Д.Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент реалізації маркетингової стратегії підприємства // The 5th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (January 15-17, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. – p. 215-223. Стаття
 10. Artemenko L., Liutenko D. Tools for international business competitiveness assessment // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – с. 152-154.
 11. Николаїшин Н.П., Артеменко Л.П. Динаміка Doing Business-2020 України// Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – с. 198-200.
 12. Артеменко Л.П., Коновалова І.В. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні// Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – с. 251-253.
 13. Тригуб О. П., Артеменко Л. П. Попередження професійного вигорання працівників в умовах діджиталізації // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. І Міжнародній науково-практичній конференції, 23 квітня 2020. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», – С. 26-27.
 14. Babii A.M., Artemenko L.P., Lemanska-Majdzik A. Packaging design as a management brand value// Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб.тез доп. І Міжнародній науково-практичній конференції, 23 квітня 2020. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», – С. 22-23.
 15. Єрофєєв А. С., Артеменко Л.П. Тренди молодіжного безробіття в Україні та країнах ЄС // І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці» 29 квітня 2020 року. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», – http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/view/202795/202635
 16. Тригуб О. П., Артеменко Л. П. Проблеми та перспективи впровадження реверсивної логістики на підприємстві // XІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 14-15 квітня 2020 року. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»,
 17. Подворна Г.А., Артеменко Л.П. Стратегії екологічного маркетингу підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток”: до 90-річчя заснування ХНТУСГ, 30 квітня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. – С. 200-203.
 18. Artemenko Lina Training “Benchmarking strategic implementation the European business model for Ukraine” // Proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. – Kyiv: NUFT, 2020. – p. 32-33. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські виміри сталого розвитку» 25-26 червня 2020 р. Київ
2018 - 2019 рр.

Монографії

 1. Artemenko L., Pichugina M. Sustainable development management of enterprise and environmental safety in European integration/ Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М.; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. Р. 5.16. — С. 595 – 602.
 2. Методологія інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті євроінтеграції: монографія / Л.М.Шульгіна, Л.П.Артеменко, Ж.М. Жигалкевич, М.О.Чуприна, Г.П.Жалдак; за ред. Л.М.Шульгіної. Розділ 2. Артеменко Л.П. Діагностика безпекового середовища промислових підприємств в європейському економічному просторі // – К.:КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 198 с.
 3. рганізаційно-економічні механізми розвиткузовнішньоекономічної діяльності підприємств : монографія / Л. П.  Артеменко, І. С. Луценко, С. О. Пермінова, М. А., Пічугіна,  М. О. Чупріна; за ред. О. А. Гавриша. – К : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. 320 с. Витяг з протоколу № 7 від 24 червня 2019 року13,3, д.а.

Фахові статті

 1. Артеменко Л.П., Пінчук К.П. Ефективна система економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності //«Приазовський економічний вісник» електронного наукового журналу № 5 (10). – 2018. – С. 115-121. електронний фаховий http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/21.pdf

Статті

 1. Artemenko L., Pichugina M. Project active teachers – student start-up activity // International Scientific and Practical Conference “Youth Entrepreneurship in Eastern Partnership Countries: Formation Experience and Development Prospects” Batumi, September 13-14, 2018. Batumi. – 2018.- С.124-127. https://drive.google.com/file/d/1kELiGfCuXYoh8blbA8m_rYwyFpxpU5HK/view
 2. Artemenko L., Pichugina M. New teacher activities: project developer, project manager, trainer // Competitiveness of higher education of Ukraine in the conditions of information society [Electronic resource] : the collection of abstracts of the First International Research and Practice Conference (Chernihiv, November 9, 2018) / Chernihiv National University of Technology – Text and graphic data. – Chernihiv, 2018. – 173-176 – URL : https://www.stu.cn.ua.
 3. Artemenko L., Pichugina M. Experience of the project “European Business Model: Transformation, Harmonization, Implementation in Ukraine” // International scientific-practical conference within the Erasmus+ Jean Monnet module “EU project management” «Modern Trends in International Economic Relations »&« Project Management of the European Union»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – с. 36-41.

Тези

 1. Мунтяну Д.С., Артеменко Л.П. Сучасні освітні тренди: зарубіжний і вітчизняний досвід// Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – 558-559 с. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua.
 2. Артеменко Л.П., Шиліпук О.Я. Сучасні маркетингові інструменти підприємств в умовах євроінтеграції // Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 1 грудня 2018 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. – C. 75-77.
 3. Кисиленко В.К., Артеменко Л.П. Проблеми впровадження технологій інтернету речей в стартап проектах // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – с. 16-17.
 4. Гнатюк Д.О., Артеменко Л.П. Проблеми ІТ стартапів в Україні та країнах ЄС // Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Тридцять треті економіко-правові дискусії», яка буде проводитись 27 грудня 2018 р. наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2759/
 5. Гогот М. М., Артеменко Л. П. Принципи розробки кадрової стратегії підприємства // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », 2019. – с.12-13.
 6. Артеменко Л.П., Стоян С.С. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », 2019. – с.90-92.
 7. Артеменко Л.П., Шиліпук О.Я. Сучасні технології оцінювання конкурентоспроможності підприємства // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 березня 2019 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », 2019. – с.33-34.
 8. Хомич О. В., Артеменко Л.П. Європейські стандарти конкурентоспроможності молочної продукції // Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – c. 31-33.
 9. Артеменко Л. П., Гогот М. М. Цінність розроблення HR-стратегії підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 69.
 10. Артеменко Л.П., Салабай В.О. Виклики та трансформації в HR сфері // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 березня 2019 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – с. 32-33.
 11. Артеменко Л.П., Сліпенко А.К., Цифрові технології в рекрутингу персоналу підприємства// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій” Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” April 17, 2019 http://ktpe-conf.kpi.ua/IVWUSC/paper/view/16876
 12. Артеменко Л.П. Сучасний інструментарій стратегічного аналізу// ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: Видавництво «Каравелла». – 2018. – С.85.
 13. Артеменко Л.П., Салабай В.О. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства// Концептуальні шляхи розвитку науки (частина І): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2019 року. – Київ : МЦНД, 2019. – с. 11-12.
 14. Pichugina M., Artemenko L. Priorities of Ukrainian environmental policy in the Ukraine-EU association agreement // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, April 23-24, 2019. – Kyiv: NUFT, 2019. – p.
 15. Артеменко Л.П. Особливості державно-приватного партнерства в Україні // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 квітня 2019 року). – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. – С.24-27.
 16. Чабанова Є. І., Артеменко Л.П. Переваги використання чат-ботів в HR сфері // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ 17-18 квітня 2019р.: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – С. 129-130.
 17. Сліпенко А.К., Артеменко Л.П. Компетенції майбутнього в четвертій індустріальній революції // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ 17-18 квітня 2019р.: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – С. 360-361.
 18. Artemenko L. Indicators of anti-corruption strategy implementation // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ 17-18 квітня 2019р.: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – С. 192-194.
 19. Федорова Ю.І., Артеменко Л.П. Вплив інноватизації виробництва на конкурентоспроможність підприємства // Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування “Світ економічної науки. Випуск 13” 17 квітня 2019 року наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI – Тернопіль, 2019. – с.16-17.http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3071/
 20. Артеменко Л. П. Інвестування в ІТ сферу України // Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.) [За ред. Л.Гуляєвої, Т. Семигіної]. Київ: АПСВТ, 2019. – с. 12-13.

Звіти про НДР

 1. Удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств : Звіт про НДР (остаточний) [Електронний ресурс]/Факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Керівник роботи М. А. Пічугіна. – 13.12-А-18.12; – Київ, 2018. – 352 с. ( Артеменко Л.П./1.3.Оцінювання складових організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; 2.5. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства/ с.42-49; 175-183).
 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств : Звіт проНДР (остаточний) [Електронний ресурс] / Факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; Керівник роботи Л. М. Шульгіна. – Київ, 2018. 302 с. (Артеменко Л.П./ 2.3. Дослідження впливу євроінтеграційних процесів на розвиток промислових підприємств; 5. Безпекові виклики та загрози підприємств оборонно-промислового комплексу України; 2.6. Інноваційний розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України / с. 114-125, 148-160, 160-170.)
 3. Управління розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень : Звіт проНДР (остаточний) [Електронний ресурс] / Факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; Керівник роботи Т. А. Коцко. – 13.12-А-18.12; – Київ, 2018. –   279 с.  ( Артеменко Л.П. / п.1.7. Бенчмаркінг стратегій ресурсозбереження промислових підприємств: теоретико-прикладні аспекти / с. 58-71).
2017 - 2018 рр.

Монографії, статті, тези

 1. Артеменко Л.П. Розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України //Стратегічні пріоритети. -№3 (44). – 2017. – С. 140-149.   http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/19-1514466589.pdf
 2. Артеменко Л.П., Шовкун Д.Ю. Конкурентний аналіз зарубіжних ринків збуту молочної продукції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів» 19 листопада 2017 рік у м. Полтава: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик»., 2017. – Т.6. – с. 104-108.
 3. Лісовська П.О., Артеменко Л.П. Проблеми та перспективи ІТ-підприємництва в Україні // Сучасні наукові погляди на модернізацію і суспільний розвиток економічної системи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 24-25 листопада 2017 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. – С. 43-45.
 4. Artemenko L., Pichugina M. Strategic Threats And Possibilities Of Ukrainian Enterprises On Eurointegration // V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa MARKETING I ZARZĄDZANIE Wrocław 7 grudnia 2017 roku. – 2017. – С. 7.
 5. Кійкова А.О., Артеменко Л.П. Стратегічне мислення менеджерів в умовах євроінтеграції // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 1. – 76-77 с.
 6. Станіславський О.В., Артеменко Л.П. Сучасний стан державно-приватного партнерства в оборонній сфері України // Збірник тез доповідей  міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі” (22 грудня 2017 р. Полтава). – 2017.- С. 79-80.  economics.conf@gmail.com
 7. Артеменко Л. П., Бесараб К. М. Стратегічне управління експортною діяльністю підприємств АПК в умовах євроінтеграції // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 1. – с. 66-68.
 8. Задовська О.О., Артеменко Л.П. Стратегія розвитку ринку нерухомості: досвід Польщі та України // Всеукраїнській науково-практичній конференції «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни», яка відбудеться в місті Києві 12-13 січня 2018 року. – К.: Київський економічний науковий центр.  – С. 41-42. http://kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events
 9. Одінцева С.В., Артеменко Л.П. Формування іміджу підприємства: світовий та вітчизняний досвід //Актуальні проблеми економіки та управління. – №12. – 2018. ape.fmm.kpi.ua/article/download/130972/126705 Index Copernicus (з 2016 року), РИНЦ,  ELAKPI, ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources).  Google Scholar.
 10. Левчук К.В., Артеменко Л.П. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» 16 лютого 2018 року у м. Краматорськ. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 102-104.
 11. Artemenko L. P. Strategic Benchmarking of Ukrainian public-private partnership in the conditions of European integration// Proceedings of the 2nd International Conference “Contemporary Issues In Theory And Practice Of Management”. CITPM 2018. 19-20 April, 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2018, 2. – pp. 39-46. Thomson Reuters Web of Science® Conference Proceedings Citation Index
 12. Artemenko L., Pichugina M. Modern students vision of association of Ukraine and EU // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – C. 20-31.
 13. Отрох І.А., Артеменко Л.П. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України в умовах євроінтеграції // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 44.
 14. Пінчук К.П., Артеменко Л.П. Система економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 115.
 15. Артеменко Л.П., Гура Є.П. Види конкурентних стратегій та приклади їх реалізації // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 79.
 16. Артеменко Л. П., Міщук Ю. С. Комплексна оцінка системи економічної безпеки підприємства // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28 березня 2018 року. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », 2018. – С. 13.
 17. Артеменко Л. П., Міщук Ю. С. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах євроінтеграції // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 53-54.
 18. Задовська О.О., Артеменко Л.П. Світовий досвід ВІМ-технологій сучасного будівництва // Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи» 7 квітня 2018 року, м. Одеса. – ГО: Центр економічних досліджень та розвитку. – О.: ЦЕДР. – 2018. – С. 101-104.
 19. Артеменко Л.П., Демченко П.О. Сучасні підходи до управління маркетинговою діяльністю на підприємстві //Східна Європа: економіка, бізнес та управління.- №3(14). – 2018. – C. 160-163. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/29.pdf фахове видання
 20. Pichugina M., Artemenko L.  Convergence in European integration: rules of the game and out of play // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний Політехнічний університет, м. Одеса, 28 травня 2018). – Одеса : ОНПУ, 2018. –181-182 с.
 21. Задовська О.О., Артеменко Л.П. Методи оцінювання реалізації стратегії підприємства // Інфраструктура ринку. – №19.- 2018. – C. 185-189. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/33.pdf електронний фаховий Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 22. Artemenko L. P., Mishchuk Y. Management of the enterprise economic security in the conditions of European integration // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №15. – 2018. – С. 183-190.  Index Copernicus РИНЦ http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135675/132538

https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135675

2016 - 2017 рр.

Монографії, статті, тези

 1. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи: Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: Монографія / За заг. ред. В.Дучмала, Т.П.Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В. – 2016. – С. 253-263 с.: ISBN 978-617-7291-44-1.
 2. Артеменко Л.П. Научный концепт стратегирования предприятий // Zarządzanie teoria i praktyka (Management- Theory and Practice). – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie / Warsaw Management University. – №15 (1). – 2016. – 3-8. Journal indexed in Ministry of Science and Higher Education Index (5 pts.)  ISSN 2081-1586  e-ISSN 2449-9730
 3. Artemenko Lina The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content // World Scientific News. – №57. – 2016. Р. 695-705. 1st International Scientific Conference, Dilemmas of scientific research in various fields of science: natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences, 10th October, 2016, Cracow, Poland worldscient IndexCopernicus International
 4. Артеменко Л.П. Технологія стратегування економічної безпеки підприємства //ХV Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 16 листопада 2016 р. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2016. – С.14.
 5. Пoлях М. В., Aртeмeнкo Л. П. Іннoвaцiйний рoзвиток eкoнoмiки Укрaїни//Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8 , 2016, Opole–Berdyansk –Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871(Electronic edition); – С. 196-198. http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/inf/Internet-Conference_December%202016.pdf
 6. Мазур О.В., Артеменко Л.П. Міжнародний бенчмаркінг стратегій ресурсозбереження промислових підприємств // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». – № 6. – Грудень 2016 р. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua http://economyandsociety.in.ua/journal-6/13-stati-6/446-mazur-o-v-artemenko-l-p Index Copernicus
 7. Назарчук Н.В., Aртeмeнкo Л. П. Моделі ресурсного менеджменту промислових підприємств // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 109-111.
 8. Слинько В.С., Артеменко Л.П. Стратегічний бенчмаркінг: світовий та вітчизняний досвід // Економіка, фінанси, бухгалтерський облік: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – С. 65-67.
 9. Набільська А.С., Артеменко Л.П. Сучасний інструментарій розробки конкурентної стратегії підприємства //Щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», “Форвард-2016” 27 грудня 2016 року. м. Харків http://www.hpi.kh.ua/forum/showthread.php?t=378
 10. Мазур О.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління ресурсозбереженням підприємства в умовах енергетичних обмежень // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №14. – 2017 Фахова стаття  Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.) http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108774
 11. Artemenko L., Kovtonyuk T. Innovative development management of the company’s personnel [Online] // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2017. No 2. (ІSSN 2451-1668) http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2017/03/8_8.pdf Index Copernicus International EconLit, CEJSH
 12. Артеменко Л.П. Сінчук Т.Г. Інноваційні підходи до розвитку маркетингової стратегії //Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – С. 16-17.
 13. Пінчук К.П., Артеменко Л.П. Когнітивні технології в забезпеченні економічної безпеки підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 06.04.2017. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 58.
 14. Пінчук К.П., Артеменко Л.П. Принципи сталого розвитку в стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна система в умовах інтеграційних процесів: стан та перспективи», 26-27 травня 2017 р. – Аналітичний центр «Нова Економіка». – К. – 2017. – C. 77-81.
 15. Артеменко Л.П. Науменко Є.Ю. Формування кадрової політики в стратегії розвитку підприємства // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 20-21 квітня 2017 р.: збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч.1. – C. 136-137.
 16. Артеменко Л.П. Науменко Є. Кадрова стратегія підприємств державно-приватного партнерства // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 травня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 33-35.
 17. Чухліб В.Є., Артеменко Л.П. Бенчмаркінгова стратегія підприємства //  “Альманах науки” науковий журнал. – №3 (червень). – 2017.  – с.21-24.
 18. Project management [Electronic resource] : lectures summary for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; compilers : L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 1,2 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 88 p. – Title from the screen. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19602
 19. Project management [Electronic resource] : methodical guidelines to the preparation and defense of the course work for master level students of specialty 073 «Management» specialization «Management of International Business» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; compilers: L. E. Dovgan, A. А. Mokhonko, L. P. Artemenko. – Electronic text data (1 file: 762,91 Кb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 42 p. – Title from the screen. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19604
 20. Foresight and construction of the strategies of socio-economic development of Ukraine on mid-term (up to 2020) and long-term (up to 2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; Institute for Applied System Analysis of MES of Ukraine and NAS of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development; Agrarian Superstate Foundation. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «Igor Sikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 184 p. Project performer: Artemenko L. ISBN 978-966-622-783-9. Access mode: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016-EN.pdf
2016 р.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л. П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №2 – 2015. – С.99 – 104.

2. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

3. Артеменко Л. П. Споживча цінність інновацій сучасних бізнес-моделей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги» 8-10 жовтня 2015. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – С. 6 – 8.

4. Артеменко Л. П. Циркулярна економіка промисловості Китаю // Матеріали ІХ наукової конференції “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті”. – 22 вересня 2015 року. наукометричній базі даних Scopus

5. Артеменко Л.П., Ветрова М.С. Проблеми стратегічного управління малого та середнього бізнесу України // ХІІІ Міжнародна науково- практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2015. – С.14.

6. Артеменко Л.П., Ветрова М.С. Сучасні проблеми інвестиційної привабливості України // Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування “Перспективи створення сильної економіки для сучасної України” 1 грудня 2015. – Тернопіль, 2015– С.91-92. http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1924/

7. Артеменко Л. П., Дідик І. С. Забезпечення екологічної безпеки підприємства на засадах стійкого розвитку // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №4. – 2015.

8. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №13. – 2016.

9. Артеменко Л. П., Собко О.Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств при впровадженні логістичних інновацій // І Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи». 25-26 грудня 2015 року, м. Одеса.

10.Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи: Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: Монографія / За заг. ред. В.Дучмала, Т.П.Несторенко, Т.Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. –. ISBN 978-617-7291-44-1.

11. Артеменко Л. П., Толмачова Г. В. Методика оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства / Л. П. Артеменко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно- дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ. – №4. – 2015. – С. 113 – 117. (наукометричної бази даних IndexCopernicus)

12. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Антикризове управління економічною безпекою підприємства //Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ 18-19 грудня 2015 року «Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи».

13. Краснощок А.О., Артеменко Л.П. Конкурентоспроможність молочної галузі України в умовах євроінтеграції// Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Львів, 29-30 січня, 2016 р.) / ГО Львівська економічна фундація. – Львів: У 2 ч. – Л.: ЛЕФ ч.1. – С.29-30.

14. Меліксетян Л.Р., Артеменко Л.П. Стратегічний розвиток фармринку в україні та ЄС // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». -№10. – 2016.

15. Артеменко Л. П., Цвіркун А. С. Антикризові стратегії промислових підприємств// Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». -№10. – 2016.

16. Артеменко Л.П., Демченко П.О. Проблеми застосування бенчмаркінгу в Україні// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 69.

17. Артеменко Л.П. Конкурентоспособность и инновационное развитие стран ЕС // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сб. науч. тр. 18-й Международной научно-практической конференции, 23 – 24 мая 2016 года. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2016. – С. 8 – 9. (РИНЦ)

18. Хажанець Артеменко Л.П. Стратегічне забезпечення економічної безпеки підприємства // Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції україни». – 31 травня 2016 року м. Львів.

19.Артеменко Л.П., Гук О.В. Євроінтеграція: стратегічні загрози та можливості підприємств України // міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції», яка відбудеться у м. Каунас (Литва) 27 травня 2016 року.

20.Міщук Ю., Артеменко Л.П. Збалансована система показників промислового підприємства як інструмент виходу з кризи // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика менеджменту» 19 травня 2016 р. м. Луцьк

2015 р.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Островерха Д.В. Світовий досвід стратегічного управління підприємством // Міжнародна науково-практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 24-25 жовтня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – 116 с. Львов, 24-25 жовтня 2014 р. – Львівська економічна фундація. – 2014. – С. 25-27.

2. Артеменко Л.П., Мусіна К. В. Перспективи торгівельно-економічного співробітництва України з країнами Азії // Міжнародна науково- практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 24-25 жовтня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – 116 с. Львов, 24-25 жовтня 2014 р. – Львівська економічна фундація. – 2014. – С. 99-101.

3. Артеменко Л.П. Наукові підходи до стратегічної ефективності підприємства // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно- дорожнього університету.- №2 (7), том 2. – Харків: ХНАДУ. – 2014. – С. 115 – 119. Міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus

4. Артеменко Л.П. Динаміка легкості ведення бізнесу в Україні та світі // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2014. – С.14.

5. Aртеменко Л.П., Гaрбовcькa Н.I. Формувaння cтрaтегiї зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтв в умовах євроінтеграції // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 11-14.

6. Шульга С.О., Артеменко Л.П. Стратегічне управління змінами підприємства в умовах кризи// Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 135-137.

7. Артеменко Л.П., Щербакова О.І. Адаптація підприємств хлібопекарської галузі України до умов євроінтеграції // X Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» 27–28 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ http://www.confcontact.com

8. Моря С., Артеменко Л.П. Логістичне забезпечення інноваційної стратегії підприємства // VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 29 – 30 листопада 2014 р. http://conferences.neasmo.org.ua/

9. Naumchyk K.H., Artemenko L.P. Introduction of competitive intelligence for enterprises in terms of European integration // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 93-97.

10.Артеменко Л. П. Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій [Текст] / Л. П. Артеменко, Т. В. Ситник // Молодий вчений. — 2015. — №1. – С. 38 – 41. -http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/16/ Міжнародної наукометричної бази даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, IndexCopernicus

11.Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум у 2 т./ В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, Довгань Л.Є. та ін. – Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегічне управління підприємством. Р. 5. – Т.1. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – С. 267 – 347.

12.Фісенко Е.С., Артеменко Л.П. Успіх підприємства – його стратегічна орієнтація // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – Ч. 2. – С. 41- 43.

13.Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Проблеми забезпечення економічної безпеки в умовах низьковуглецевого розвитку // Збірник наукових праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – №1. – 2015. – С. 104 – 111.

14. Artemenko L. P. The main problems faced Ukraine in case of low-carbon economy [Internet source] / L. P. Artemenko, M. S. Kliukvina // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_1.pdf Міжнародної наукометричної бази даних Google Scholar

15.Артеменко Л. П. Формування конкурентоспроможності інноваційно- активних підприємств // Економіка та організація управління. – № 1 (17) – 2 (18). – 2014. – С. 20 – 27.

16.Дьяченко О.А., Артеменко Л. П. Економічна безпека інноваційно орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – №12. – 2015 http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45286 в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: РИНЦ, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ELAKPI

17.Піддубна А.С. , Артеменко Л. П. Організаційно – економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства // Економічний вісник НТУУ «КПІ».- №12. – 2015 http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45626

18.Артеменко Л. П. Стратегічне управління економічною безпекою інноваційно-орієнтованих підприємств // «Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право» (випуск 2015/1). – С. 13 – 17.

19.Мазур О.В., Артеменко Л.П. Альтернативна енергетика в забезпеченні енергетичної безпеки України // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». – № 9. – 2015. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41539

20.Петрик О.О., Стрілець А.В., Артеменко Л.П. Вплив глобалізації на процеси злиття та поглинання на світовому фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління». – № 9. – 2015. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41534

21.Артеменко Л. П., Толмачова Г. В. Теоретичні підходи до стратегічної конкурентоспроможності підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 року. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 309 – 314.

22. Атаева А.Н., Артеменко Л. П. Повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающей отрасли Украины на мировом рынке // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 року. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 195 – 200.

23.Артеменко Л. П. Зарубежный опыт кластерной политики // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сб. науч. тр. 17-й Международной научно-практической конференции, Международная высшая школа управления Санкт – Петербургского государственного политехнического университета. – 19 – 20 мая 2015 года. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2015. – С. 12 – 14. РИНЦ

24.Артеменко Л.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності України // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – с. 6-7.

25. Плотнікова Л. Артеменко Л.П. Адаптація малого бізнесу до умов євроінтеграції// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст] Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-9 квітня 2015 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 147-148 с.

26.Artemenko L. Formation and development of cluster policy in Ukraine // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoła Humanitas Humanitas University`s Research Papers Zarządzanie Management. – Sosnowiec. – Tom XVI – №4. -2015. – Р. 47 – 62.

2014 р.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2013.– №8. – С.
2. Артеменко Л.П., Ігнатенко О.Є. Стратегічні ризики в умовах невизначеності // Materialy VІІS Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka I inowacja-2012”, 07-15 pazdziernika 2012, Volume 5. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia. – С. 34-36.
3. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування // Інвестиції: практика і досвід. 2013.- №1. – С. 57-60.
4. Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Концепція соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Інноваційна економіка. – №1.- 2013.
5. Артеменко Л. П., Клюквіна М. С. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Економіка», №1. – 2013.
6. Стеценко М.О., Артеменко Л.П. Improvement of enterprise`s export activity // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі», Київ, 30.11-01.12. 2012 р. / К.: Аналітичний центр «Нова економіка». – 2012. Ч.1. – С. 58-60.
7. Тенетко І.І., Артеменко Л.П. Стратегічне управління витратами на підприємстві // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Теорія і практика наукових досліджень», 25-26 грудня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 89-90. http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/25-12-2012
8. Артеменко Л.П., Виборна В.О. Логістичні стратегії у системі управління підприємством // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
9. Башинська А.В., Артеменко Л.П. Сучасні фактори конкурентоспроможності підприємства // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 грудня 2012 р. Львів www.lef.lviv.ua
10. Богма М.В., Опанасенко О.В., Артеменко Л.П. Cоціальне інвестування на підприємствах України: проблеми і перспективи розвитку // XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: экономика, технологии, управления “, 2 – 5 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013 – 164 с.
11. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки// Матеріали XXX міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, ефективність», (Львів4–5 жовтня 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. ч. 1 – 132 с.- с.111-114.
12. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Стратегічні завдання розвитку регіонального продовольчого ринку // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 жовтня 2013 року). У 2-х частинах. – К.:ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч.1. – С. 71-74.
13. Артеменко Л.П. Вибір стратегії в умовах турбулентного середовища // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 14.
14. Клюквіна М.С., Артеменко Л.П. Стратегія низьковуглецевого розвитку економіки // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2013 р. “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 171.
15. Артеменко Л.П., Ковинєва К.О., Система контролю якості продукції як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 86-88.
16. Артеменко Л.П., Максимчук А.О. Методологія оцінки конкурентоспроможності персоналу організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва» м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року / Наукове обєднання «Economics». У 3-х частинах.- Сімферополь: НО «Economics», 2013, ч.1. – С. 102-105.
17. Артеменко Л.П., Феліковська О. О. Стратегічне забезпечення стійкого розвитку підприємства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн» 20 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред..кол.: В.Я. Швець. – Д.: НГУ, 2013. – С. 53-55.
18. Артеменко Л.П., Ткаченко К.Г. Стратегічний розвиток інформаційних технологій підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку економіки України та інших країн» 29–30 листопада 2013 року. – Чернігів: ЧДТУ. – С. 205-207.
19. Артеменко Л.П., Фурсік О.І. Методи дослідження стратегічного потенціалу підприємства // VIІI Международной научно-практической конференции «Научная индустрия европейского континента – 2013» 27.11-15.12.2013 место издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша) http://www.rusnauka.com/INFO/2013/34_NIEK.htm Научная индустрия европейского континента номер тома 5

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ для студентов IV курса направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальностей «Менеджмент организаций», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / Сост. Л.Е. Довгань, Л.П. Артеменко, Лазоренко Т.В. -К.: НТУУ «КПИ» 2014. – 44 с.
2. Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.П. Артеменко, К.О. Бояринова – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 23 с

2013 р.

Монографії, статті, тези

1Артеменко Л.П., Фурсік О. І. Підвищення стратегічного потенціалу як напрям стратегічного розвитку підприємства // Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2670
2. Артеменко Л.П. Стратегічний розвиток підприємств в умовах турбулентності середовища (п.1.1). Концепція забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства (п.1.2). Артеменко Л.П., Клюквіна М.С. Методичні засади оцінювання рівня конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на основі конкурентного потенціалу (п.4.4). – Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств: Монографія / Дергачова В.В., Сімченко Н.О., Бояринова К.О. та ін. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С.13-37, 67 – 77, 353-376.
3. Артеменко Л.П. Гоштинар Т.Ю. Розроблення функціональних стратегій підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 340-343.
4. Ткаченко К.Г., Артеменко Л.П Концепція бенчмаргінгу в підвищенні конкурентоспроможності продукції // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю”, 24 квітня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. С. 495-498.
5. Артеменко Л.П., Дьяченко О.А. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – №8. – 2-14. Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-4.pdf
6. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Сучасні напрями та інструменти реалізації стратегії соціального розвитку персоналу // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 16-17 травня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч. 2. – С. 89-90.
7. Ярова Ю.О., Артеменко Л.П. Управління соціальним розвитком персоналу підприємства // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 3. – С. 50- 51.

2012 р.

Монографії, статті, тези

1. Щемельова А.В., Артеменко Л.П. Підходи до оцінювання ефективності стратегії // Актуальні проблеми економіки та управління. – випуск №6. – 2012р. http://probl-economy.kpi.ua/node/259
2. Артеменко Л.П., Кобилянська О.В. Напрями підвищення ефективності інноваційних процесів на підприємстві // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 10 – 14.
3. Артеменко Л.П., Щербакова А.С. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сучасного бізнесу // Матеріали «Сучасні підходи до управління підприємством»: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 357 – 360.
4. Артеменко Л.П., Бацалай Т.М. Формування механізму управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ №4. 2012.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегічне управління підприємством. Р. 5. – Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т./ В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с. – С. 335- 413.
2. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.
3. Менеджмент инновационной деятельности; Управление инновационной деятельностью: метод. указания выполн. и защиты дипломных работ образовательно-квалификационного уровня «Магистр» для иностранных студ. ф-та менеджмента и маркетинга направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8.03060102 «Менеджмент инновационной деятельности»; направления подготовки «Специфические категории» специальности 8.18010012 «Управление инновационной деятельностью» / Сост.: В.В. Дергачева, Н.А. Симченко, Е.А. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 69 с.
4. Стратегическое управление: методические указания к изучению дисциплины для студентов в области знаний 0306, специальности 6.030601 «Менеджмент» профессиональной направленности «Менеджмент и администрирование», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / состав: Л. Е. Довгань, Л. П. Артеменко, Н.М.Григорская – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 44 c.

2011 р.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П. Діагностика використання стратегічного управління підприємствами // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2011.– №8. – С. 241–245.
2. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Досвід впровадження бенчмаркінгу на підприємствах України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – Випуск 6. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 103-106.
3. Артеменко Л. П. Розвиток підприємств у забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р./ відпов.ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 22–30.
4. Липовенко А. А., Артеменко Л. П. Чинники «тінізації» національної економіки // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 200-201.
5. Солов’ян І.О., Артеменко Л.П. Ефективне впровадження стратегії підприємств // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 23 листопада 2011 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 110.
6. Артеменко Л.П., Денисенко К.Ю. Ефективність стратегічного контролю// Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11. 2011. – P. 64–66.
7. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Проектний підхід стратегічного планування // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”. – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia 07–15.11.2011. – P. 29–31.
8. Артеменко Л. П., Євич Т.Ю. Інструменти стратегічного планування // ІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2011» 07-15.11.2011 Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша).
9. Артеменко Л.П. Теоретично-методичні засади стратегічного управління діяльністю промислових підприємств (розділ 2) // Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: моногр./ В.В.Дергачова, Л.Є.Довгань, Н.О.Сімченко та ін. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 380 с. – С. 46-97.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Менеджмент інноваційної діяльності: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»/ Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 54 с.
2. Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод.вказівки (виправлені та доповнені) до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Л.М. Шульгіна, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 62 с.
3. Стратегічне управління підприємством: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій»,«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл. Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко– К.: НТУУ «КПІ» 2012. – 42 с.
4. Стратегічне управління підприємством: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 71 с.

2010 р.

Монографії, статті, тези

1. Артеменко Л.П., Макабула С.І. Розвиток економіки знань // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 9 –12.
2. Артеменко Л.П., Чемерис Л.О. Розвиток фондового ринку України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 83 – 88.
3. Артеменко Л.П., Кучерява І.О. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 28 – 33.
4. Артеменко Л.П. Інноваційний підхід до розвитку стратегічного управління // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт». – 2010. –№1 (3). – Том 2. – С. 3 – 10.
5. Артеменко Л.П., Поліщук А. С. Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2010. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_1/Artemenko_110.htm
6. Коліна Л.М., Ніколаєв В.О.Артеменко Л.П. Розвиток інфраструктури бенчмаркінгу в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» 15 – 17 квітня 2010 року, м. Ялта. – Ялта, РВНЗ КГУ, 2010. – С. 157–162.
7. Артеменко Л.П., Дідок В.В. Інноваційні процеси як один зі шляхів розвитку малого підприємництва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (частина ІІ). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 51 – 55.
8. Артеменко Л.П. Пріоритети стратегічного управління в умовах невизначеності середовища // Матеріали Міжнародної конференції «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» 22-23 квітня 2010. Ч.2. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – С. 213–216.
9. Артеменко Л.П., Юхименко Т.В. Стратегічне управління технопарками України // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2010.– №7. – С. 241–245.
10. Чемерис Л.О., Артеменко Л.П. Стратегічне планування підприємств в умовах нестабільності // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
11. Артеменко Л.П. Стратегічне управління в умовах турбулентної економіки // Вчені записки університету «Крок» / Ун-т економіки та права «Крок».– Вип. 1 (1997). – Вип. 22. – К., 2010. – С. 117 – 126.
12. Вронська Є. А., Артеменко Л. П. Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Vronska_210.htm
13. Артеменко Л.П., Леус А.М. Комплексна оцінка ефективності системи стратегічного управління промисловим підприємством // Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Leus_210.htm
14. Артеменко Л.П. Управління безпекою підприємства при реалізації інноваційних стратегій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Интеллект молодых – производству 2010» 31.08 – 4.09.2010.
15. Артеменко Л.П., Ільченко І.В. Формування конкурентоспроможності персоналу // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 190 – 192.
16. Артеменко Л.П., Дерипащук А.Б. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» 28-29 жовтня 2010 року. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – С. 62 – 64.
17. Артеменко Л.П., Полонська Є.С. Використання валютного опціону як інструменту хеджування ризиків// Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління [Текст]: Збірка статей за результатами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Випуск 2. С. 3 – 7.
18. Артеменко Л.П., Колайдо О. Проблеми та перспективи розвитку стратегічного аутсорсингу в Україні // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 126-127.
19. Артеменко Л.П., Кротова Т.В. Етапи розширення диверсифікаційного набору фірми // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 190.
20. Щербата Т.С., Кулькова М.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 258.
21. Артеменко Л.П., Брижатий І.С. Стратегічне планування на вітчизняних підприємствах // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 127-128.
22. Довгалюк О.Л., Артеменко Л.П. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 24 листопада 2010 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 156-157.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління. навч. посіб. – 2-е вид. / Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. – К. : ЦУЛ, 2011. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0.
2. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Каракай, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/909 –Назва з екрана.
3. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова, Л. П. Артеменко, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 471 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Режим доступу:http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/908 – Назва з екрана.

2009 р.

Монографії, статті, тези

1.Змаженко Т.В., Артеменко Л.П. Синергічні ефекти в реалізації стратегії підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 82 – 85.
2. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного лідерства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина І. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 121 – 125.
3. Марченко К.Ю., Артеменко Л.П. Методы прогнозирования продаж при разработке стратегии организации // ІI Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Моделювання та прогнозування економічних процесів” м. Київ, 10-12 грудня 2008 р. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 92– 93.
4. Романенко І. Л., Артеменко Л. П. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” Дніпропетровськ , 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 81 – 83.
5. Артеменко Л.П. Стратегічний моніторинг забезпечення воєнно-економічної безпеки // Проблеми системного підходу в економіці. – № 1. – 2009. – URL http:// www. nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/
6. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 9 – 10.
7. Ковальська Т.М., Артеменко Л.П. Науково-технічний потенціал підприємства як інструмент виходу з кризи // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 33 – 34.
8. Романенко О.С., Гавриленко О.І., Артеменко Л.П. Чинники формування макроінноваційної стратегії України// Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 63 – 64.
9. Шевелева О.В., Артеменко Л.П. Аутсорсинг: стратегія ефективного управління і виробництва // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 15-18 квітня 2009 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 84-86.
10. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Формування стратегічного потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 118 – 120.
11. Лазар Ю.В., Артеменко Л.П. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств України [Текст] // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина ІІ. – Київ: ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – С. 133 – 136.
12. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи // Актуальні проблеми економіки та управління [Текст]: зб. наук. праць мол. вчен. – К.:НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. – 3. – С. 44 – 47.
13. Артеменко Л.П., Бебешко Д.В. Стратегічні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства// Проблеми системного підходу в економіці. – № 2. – 2009. – URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm
14. Артеменко Л.П., Довгань Л.Є. Інноваційні підходи до підвищення ефективності управлінської діяльності // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Збірник наукових праць. – Київ: ПП “Екмо”. – 2009.– №6. – С. 212–215.
15. Артеменко Л.П., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –№19.– С. 12– 14.
16. Артеменко Л. П., Якименко О. С. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №28/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 139–143.
17. Кошук А.А., Артеменко Л.П. «Оренда» фахівців як один із способів подолання кризи на підприємстві // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2009” Volume 1. Ekonomiczne nayki: Przemysl. Nauka I studia – Str. 82–84. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і інновації – 2009” Дніпропетровськ Економічні науки/5. Управління трудовими ресурсами. – 2009. – С. http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/52048.doc.htm
18. Артеменко Л.П. Сучасні тенденції розвитку стратегічного управління // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 25 листопада 2009 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. – С. 133 – 134.
19. Артеменко Л.П., Кличенко Я.І. Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового комплексу України // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 14 – 15.
20. Артеменко Л.П., Ніколаєнко К.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 16 – 17.
21. Артеменко Л.П., Солов’ян І.О. Управлінські інновації на підприємствах в сучасних умовах// Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» 23 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України; Нац. Авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 18 –

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0.
2. Дистанційний курс «Організація праці менеджера» / Навчально-методична праця / Розробн.: Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Артеменко Л.П. К.: НТУУ „КПІ”. – 2009.
3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Л.П. Артеменко, Н.О. Сімченко. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 52 с.
4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління персоналом” для студентів факультету менеджменту та маркетингу зі спеціальностей 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»./ Уклад.: Л.Є.Довгань, Н.О. Сімченко, Л.П. Артеменко, Л.Л. Ведута. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 54 с.

5. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) з дисципліни “Основи менеджменту” [Електронний засіб навчального призначення] / Уклад. Довгань Л.Є., Лазоренко Т.В., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – c. 37.
6. Короткий тлумачний словник (російською, українською, англійською мовами) до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» [Електронний засіб навчального призначення]/ Уклад. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. – К. : НТУУ „КПІ”, 2010. – 67 с

2008 р.

Монографії, статті, тези

1. Воєнно-економічна безпека: управлінські та технічні аспекти [Текст]: Монографія / Л.П. Артеменко, Л.Є. Довгань, С.Ф. Теленик, П.І Терещенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 476 с. – Бібліогр.: с. 442 – 473. 27,67 д.а.
2. Артеменко Л.П. Стратегічний баланс потенціалу підприємства [Текст] / Л.П. Артеменко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації”, 22 – 24 жовтня 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 176 – 178. – 300 прим. – ISBN 978-966-654-229-1.
3. Довгань Л.Є., Артеменко Л.П. Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція, 2008 р., 30-31 жовтня, м. Донецьк: [матеріали] / редкол.: О.О. Шубін [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 130 – 132.
4. Артеменко Л.П. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” 29-30 жовтня 2008 р. – Том 9. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 61 – 63. – ISBN 966-323-046-0.
5. Григорська Н.М., Євстратьєва В.А., Артеменко Л.П. Формування стратегічного мислення менеджерів малих підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 29 – 30.
6. Зелена Г.В., Артеменко Л.П. Впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 53 – 54.
7. Кононенко А.В., Артеменко Л.П. Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 75 – 76.
8. Корнієнко А.В., Артеменко Л.П. Синергія стратегій розвитку та зростання [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 77 – 78.
9. Ярмоленко О.М., Артеменко Л.П. Організаційне забезпечення впровадження системи збалансованих показників [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 170 – 171.
10. Брода І.Ю., Артеменко Л.П. Роль державної політики в інноваційній активності малих підприємств [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 184 – 185.
11. Кожевникова М.Л., Малюк Н.В., Артеменко Л.П. Формування успішного лідерства [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” 26 листопада 2008 р. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2008. – С. 207 – 208.
12. Барчан О.Є., Артеменко Л.П. Управління рівнем конкурентоспроможності підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 12 – 13.
13. Змаженко Т.В, Артеменко Л.П. Ефект синергії в стратегічному розвитку підприємства [Текст] // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” 17-19 грудня 2008 р.: Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – C. 45 – 46.
14. Бебешко Д. В., Артеменко Л. П. Теоретичні підходи до визначення економічної безпеки підприємства [Текст] // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні питання світової науки – 2008”. Том 8. Економіка. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. 17-25 грудня 2008 р. – С. 30 – 32.

, , , , , , , ,