Салоїд Станіслав Васильович

Освіта:1997 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Машини та технологія високоефективних процесів обробки», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «інженер-механік»2004 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», здобув кваліфікацію «юрист»Студенту:
Вчений ступіньКандидат економічних наук, захистив дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування»
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА (ЗО 7)
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ (ЗО 16)
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО (ПО 20)
ПРАВОЗНАВСТВО (ЗО 13)

Innovation and investment strategies to intensify the potential modernization and to increase the competitiveness of microeconomic systems-Web of Science Core Collection
Вчене званняне має
Наукова діяльність:автор та співавтор більше 30 наукових праць, в т.ч. 2 монографії
Навички:Підбір кадрів, управління персоналом; аналіз і оцінка економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності; організація вступної кампанії на освітній ступінь бакалавра та магістра на факультет менеджменту та маркетингу; організація та ведення діловодства; організація матеріально-технічного забезпечення кафедри

Заступник декана, доцент кафедри.

Навчальні курси:
Правознавство, основи права, університетська освіта, господарське право, тайм-менеджмент, міжнародне економічне право

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/sni67
[one_third] E-mail: s_saloid@ukr.net 

Перелік наукових та навчально-методичних публікацій

Монографія

 1. Тульчинська С.О., Чорній Б.П., Салоїд С.В. Понятійно-категоріальний апарат теорії інвестування та економічної безпеки підприємств. Механізм оцінювання залучення інвестиційних ресурсів як засіб забезпечення економічної безпеки промислових підприємств: монографія. 2018
 2. Тульчинська С.О., Кириченко С.О., Салоїд С.В. Механізм оцінювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України: монографія. 2017

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Салоїд С.В. Виявлення умов та прогнозування тенденцій ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств машинобудування. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5

Статті в наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Гавриш О. А., Салоїд С. В. Використання теорії штучних нейронних мереж для оцінки результатів управлінських дій на економічну безпеку підприємств точного машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Вип. 21 (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar)
 2. Zgurovskiy O.M., Saloid S.V. Functional characteristics of destabilizing factors of the internal environment of economic security of machine-building enterprises. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Vol. 1(63). (Міжнародна індексація: Index Copernicus)
 3. Салоїд С.В. Внутрішні передумови формування економічної безпеки підприємств машинобудування. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018. Вип. 15. C. 208–218. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals, Global Impact Factor (GIF), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), Academic Resource Index (ResearchBib), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Scientific Indexing Services (SIS), WorldCat, OpenAIRE, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE))
 4. Салоид С.В. Методические аспекты формирования мер противодействия негативным факторам внешней среды и их влияния на экономическую безопасность предприятий точного машиностроения Украины. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 18 (Міжнародна індексація: Index Copernicus)
 5. Салоїд С. В. Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування. Економіка та держава. 2018. Вип. 10. С. 101–105. (Міжнародна індексація: Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar)
 6. Салоїд С.В. Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування. Агросвіт. 2018. Вип. 23. С. 51–58. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar)
 7. Салоїд С.В. Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект електропостачання. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. Вип. 14. C. 250 – 255. (Міжнародна індексація: Index Copernicus, Global Impact Factor (GIF), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), Academic Resource Index (ResearchBib), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Scientific Indexing Services (SIS), WorldCat, OpenAIRE, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE))

Статті в інших наукових виданнях

 1. Салоид С.В. Формирование системы экономической безопасности машиностроительного предприятия. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: збірник наукових праць. 2018. Вип. 21 (Міжнародна індексація: Index Copernicus).

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Салоїд С.В. Удосконалення інструментарію організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХVII міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2018 р. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018
 2. Салоид С.В. Дестабилизирующие факторы внешней и внутренней среды экономической безопасности предприятий точного машиностроения. Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: collection of scientific works of II International scientific conference, 23 March 2018. Klaipeda, Lithuania, 2018
 3. Saloid S.V. Factor analysis of indicators of economic safety of machine-building complex of Ukraine. Innovative economy: processes, strategies, technologies: collection of scientific works of II international scientific conference. 26 January 2018, Poland, Kielce: State University of Jan Kochanowski, 2018
 4. Салоїд С.В. Богданов Є.Ю. Інституційна підтримка процесу формування економічної безпеки і стійкості машинобудівних підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей IХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2018 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2018
 5. Салоїд С.В. Механізм управління економічною безпекою підприємства у сучасних умовах підприємства. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22 листопада 2017 року. Київ: НТУУ «КПІ», 2017