Воржакова Юлія Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту підприємств

Е-mail: JuliyaV@meta.ua

Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯОСВІТАГРАНТИНДРПУБЛІКАЦІЇПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ, ДИПЛОМИСТУДЕНТУ

2015 р.

Кандидат економічних наук
Диплом ДК 032409 від 15.12.2015 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Формування конкурентної політики підприємств поліграфічної промисловості»

2015 р.

Доцент кафедри менеджменту підприємств
Атестат доцента АД № 010533, виданий 06.06.2022 року.

2001-2006 рр.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Видавничо-поліграфічний інститут
«Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту організацій.

ГРАНТ МОН: Виконавець міжнародного білатерального проекту на тему «Посилення соціального виміру вищої освіти: Україна та Словацька Республіка» № UA-SK-2021.

1) Керівництво студенткою Мельник Катерина Геннадіївна, яка зайняла призове місце, та стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» з науковою роботою на тему «Діджиталізація управління бізнес-процесами» (диплом ІІ ступеня, 22.04.2020, Київ)

2) Керівництво студентокою Лінивою Іриною Сергіївною, яка зайняла призове місце, та стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент», за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» з дипломною роботою на тему «Оптимізація корпоративної культури на підприємстві» (диплом ІІІ ступеня, 24.02.2022, Київ).

4)  Керівництво науковою роботою здобувачок Савчук Олександри Артурівни та Решетнікової Юлії Олександрівни на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт
за підтримки МОН України та під егідою ЮНЕСКО зі спеціальності 073 «Менеджмент» (Кременчуцький Національний Університет імені Михайла Остроградського, кафедра менеджменту), призери ІІ туру (диплом ІІІ ступеню).

5.) Керівництво студенткою Поліщук Катериною Олександрівною, яка зайняла призове місце, та стала переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» з науковою роботою на тему «Особливості кадрового забезпечення в умовах воєнного стану» (І місце, 26.05.2023, Київ) (диплом І ступеню).

6.) Керівництво науковою роботою здобувачки Решетнікової Юлії Олександрівни на конкурсі International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science”.

АВТОР СЕРТИФІКАЦІЙНИХ КУРСІВ:

1. Сертифікат НМП № 5495 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Інноваційний менеджмент», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2231

2. Сертифікат НМП № 5499 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Тайм-менеджмент», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3170

3. Сертифікат НМП № 5497 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Техніка презентацій та ВЕБ-дизайн», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3557

4. Сертифікат НМП № 6016 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Основи менеджменту», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4773

5. Сертифікат НМП № 5512 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=673

6. Сертифікат НМП № 6012 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Бізнес-комунікації», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4772

7. Сертифікат ДК № 0040 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «Тренінг «Критичне мислення», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6311

8. Сертифікат ДК № 0079 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «International scientific and technical cooperation»,  https://classroom.google.com/c/NTk5NTgyMDcxMTUy

9. Сертифікат ДК № 6014 про визнання  інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання – «HR-менеджмент», https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=674

МОНОГРАФІЇ

2021

1. Воржакова Ю.П. Формування конкурентної полтики поліграфічних підприємств: монографія. К.: НТУУ «КПІ», 2021. 234 с.

2014

2. Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : моногр. / Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 412 с. (Розділ 4.  Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. С. 284-330).

2013

3. Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : моногр. / [кол. авторів]: В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, К. О Бояринова. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. 726 с. (Розділ 2, п. 2.2. Науково-методичні підходи до оцінювання стану розвитку підприємств. С. 89-109).

4. Економічна безпека держави : міждисциплінарний підхід : моногр. / [кол. авторів] за наук. редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є. В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2013. (Розділ 4., п. 4.7. Забезпечення конкурентної політики підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави. С. 446-451.

СТАТТІ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2022

5. Zhygalkevych, Z., Vorzhakova, Y., Koleshnya, Y., Dergachova, A. Influence of the Digital Economy on the Innovative Development of Enterprises. 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2022-Proceedings, 2022. URL:DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922974 (Scopus).
2020

6. Vorzhakova Y. , Boiarynova K. The application of digitalization in enterprises on the basis of multiple criteria selection design. Central European Management Journal. 2020. Volume 30. №3.  URL: https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5780 (Web of Science, Scopus, фахова, категорія «А»).

7. Revtuk E., Vorzhakova Y. Functioning of the Education System and Efficiency of Investing in Human
Capital on the Example of the Industrial Sector of Ukraine. 36th IBIMA Conference Proceedings: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. 2020. Part 9. P. 6325-6334. URL: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=7802801347 (Web of Science, Scopus, фахова, категорія «А»). 

2014

8. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми економіки. К. 2014. № 4. C. 32-40 (Scopus, фахова, категорія «А»).

Статті у наукових фахових виданнях, що належать до інших наукометричних баз даних, в тому числі IndexCopernicus:

2023

9. Воржакова Ю. П., Ситник Н. І., Пермінова С.О. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ INDUSTRY 4.0. В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Ефективна економіка. 2023. №5. Ел. наук. вид. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1570 (фахова, категорія «Б») 

10. Решетнікова Ю. О., Воржакова Ю. П.  АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У АДАПТАЦІЇ. Ефективна економіка. № 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.50 (фахова, категорія «Б») 

11. Шевчук Н. Р., Воржакова Ю. П. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ. Ефективна економіка. 2023, № 8. https://www.nayka.com.ua  (фахова, категорія «Б») 

12. Воржакова Ю. П., Поліщук К. О. Вдосконалення механізму кадрового забезпечення на підприємстві в особливих умовах воєнних дій. Науковий фаховий журнал Економіка:реалії часу. 2023. №4 (68).С. 25-32. https://economics.net.ua/367-2 (фахова, категорія «Б») 

2022

13. Ситник Н. І.,Пермінова С. О., Воржакова Ю. П. Дизайн-стратегія як інструмент розроблення нових продуктів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».2022. № 45. С. 42–49. https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-45-5 (фахове видання, категорія «Б»).

14. Пермінова С. О., Воржакова Ю. П., Ситник Н. І. Регулювання інноваційної діяльності в умовах сучасної парадигми економічного розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки.№ 4 (60), 2022. С. 58–66. http://surl.li/jwdro (фахове видання, категорія «Б»).

15. Воржакова Ю.П. Зоріна Є. Д. Оптимальний період проведення стратегічного планування для підприємств. Ефективна економіка. 2022. № 11.https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.49 (фахове видання, категорія «Б»).

16. Воржакова Ю. П., Лінива І. С. Формування моделі мотивації праці для зростання професійного інтелекту команди. Ефективна економіка. 2022. №12.
Ел. наук. вид. Фахове   видання категорія Б. Режим доступу:  https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/902

2021

17. Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та науковців. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107 (фахове видання, категорія «Б»).

18. Дергачова В. В., Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. Випуск 14. С. 60-68. (фахова, категорія «Б»).

19. ВоржаковаЮ. П.,ФурманецьВ. В. Аналіз зарубіжних моделей мотивації праці та доцільність їх впровадження на українських підприємствах. Актуальні проблеми економіки та управління. №15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/228569 (IndexCopernicus)

2020

20. Воржакова Ю. П., Мельник К. Г. Закордонний досвід впровадження новітніх систем та підходів до управління бізнес-процесами у виробничій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205475. (Index Copernicus)

21. Воржакова Ю. П., Лис А. С. Методичні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/203962.  (Index Copernicus)

22. Vorzhakova Y. P. Оrganizational and economic mechanism of stuff motivation in etities. 2020. №17. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216365 (фахова, категорія «Б») 

2019

23. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Побудова ефективної системи управління персоналом: сучасні та традиційні рішення. Вісник Волинського Інституту Економіки та менеджменту. 2019. № 23. С. 6-13. (фахова, категорія «Б») 
24. Воржакова Ю. П. Класифікація кадових ризиків покоління Z. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2019. № 16. С. 234-241. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182606 (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)
25. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Сучасний стан та перспективи розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. Економіка та держава. 2019. №12. С. 104-108. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4471&i=18 (фахова, категорія «Б») 

26. Воржакова Ю. П. Методи мінімізації кадрових ризиків. Херсон, Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки», 2019. № 33. С.89-93. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/101/98 (фахова, категорія «Б») 

27. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Вдосконалення системи управління персоналом на поліграфічних підприємствах з врахуванням теорії поколінь X, Y, Z. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. №14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190484 (Index Copernicus)

28. Воржакова Ю. П., Жиренкова Є. С. Шляхи управління кар’єрою та професійним зростанням на підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. №13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/168672/168459. (Index Copernicus)

29. Воржакова Ю. П., Пиктельова В. Управління кадровими ризиками на підприємстві з позиції різниці між поколіннями. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. № 13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167628/167328. (IndexCopernicus)

30. Мельник К. Г., Воржакова Ю. П. Система 5-S або як японська модель управління пов’язана  зHI-TECH. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. №13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/167625. (Index Copernicus)

2018

31. Воржакова Ю. П. Становлення та еволюція наукових поглядів щодо поняття «кадрові ризики», К.,”Підприємництво та інновації”, 2018. № 5. С.76-86. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/journal052018.pdf (фахова, категорія «Б») 
32. Воржакова Ю. П. Система управління кадровими ризиками. К.,”Підприємництво та інновації”, 2018. № 6. С. 41-48. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/images/stories/journal/journal062019.pdf (фахова, категорія «Б») 

2016

33. Воржакова Ю. П. Впровадження конкурентної політики у діяльність поліграфічних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. К. 2016. № 13. С. 136-142. (фахова, категорія «Б», IndexCopernicus)
34. Воржакова Ю. П. Моделювання ефективності конкурентної політики залежно від вибору підходу до її формування. Журнал Київського університету ринкових відносин: економіка, бізнес-адміністрування, право. 2016. С. 145-152. (фахова, категорія «Б») 
35. Воржакова Ю. П. Оцінювання ефективності конкурентної політики поліграфічних підприємств. К.,”Підприємництво та інновації”, 2016. № 1. С. 68-74. (фахова, категорія «Б») 

2013

36. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України. Економіка та держава : наук. журнал. К. 2013. № 6. С. 34-38. (фахова, категорія «Б») 
37. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Поліграфічна промисловість України: сучасний стан та тенденції розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». К. 2013. № 10. C. 139-144. (фахова, категорія «Б», IndexCopernicus)

2012

38. Мохонько Г. А., Воржакова Ю. П. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості. Зб. наук. праць Черкаського держ. технол. ун. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2012. № 30. С. 190-197. (фахова, категорія «Б») 

39. Воржакова Ю. П. Основні складові формування конкурентної політики поліграфічного підприємства. Економіка Криму : наук.-практ. журнал. Сімферополь. 2012. № 3 (40). С.241-245. (фахова, категорія «Б») 

40. Воржакова Ю. П. Сучасні підходи до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. К. 2012. № 28. С. 53-63. (фахова, категорія «Б») 

41. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління.  К., 2012. URL :http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf (IndexCopernicus)

ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

2023

42. Воржакова Ю. П., Савчук О. А. Особливості формування професійних компетентностей працівників в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми якості, менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я: матер. І міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 19 травня 2023. – Харків : НФаУ, 2023. С. 18-26.

2021

43. Воржакова Ю. П., Лінива І. С. Заходи оптимізації корпоративної культури в умовах пандемії. Збірник наукових статей «Сучасні підходи до управління підприємством. 2021. №6.

44. Воржакова Ю. П., Фурманець В. В. Використання сучасних методів мотивації праці на українських підприємствах. Збірник наукових статей «Сучасні підходи до управління підприємством. 2021. №6.

45. Воржакова Ю. П., Лінива І. С. Корпоративна культура компанії МакДональдз. Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн» № 1, 2021 р. URL: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/1/korporativna-kultura-kompaniyi-makdonaldz/

46. Воржакова Ю. П., Зоріна Є. Д. Принципи мотивації трудової діяльності персоналу. Збірник наукових статей «Сучасні підходи до управління підприємством. 2021. №6.

2020

47. ВоржаковаЮ. П., ЛисА. С. Проблеми реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності в українських компаніях. Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2020 р. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204737

48. Мохонько Г. А. , Воржакова Ю. П.  Стратегічна стійкість поліграфічних підприємств у системі забезпечення їх конкурентоспроможності. Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2020 р. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204742

2019

49. Малишевська А. О., Воржакова Ю. П. Основні аспекти мотивації персоналу в епоху «Vuca» у контексті двофакторної теорії  Ф. Герцберга. Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2019 р. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180672.

50. Мельник К. Г., Воржакова Ю. П. Ефективне управління персоналом з використанням технології блокчейн – міф чи реальність? Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством» у 2019 р. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180670.

2014

51. Воржакова Ю. П. Складові елементи конкурентної політики підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 р. К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. С. 37-41.

2013

52. Воржакова Ю. П., Узлюк Г. Д. Згуртованість колективу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р. К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С. 356-360.

53. Воржакова Ю. П., Михайленко І. В. Фінансові аспекти оцінювання конкурентної політики підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2013 р.  К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. С. 153-158.

2012

54. Воржакова Ю. П. Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Сучасні підходи до управління підприємством : збірн. наук. праць IІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15 березня 2012 р. – К., НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. С. 373-377.

55. Довгань Л. Є., Воржакова Ю. П. Особенности управления конкурентоспособностью малых предприятий. Новые подходы в экономике и управлении : материалы II междунар. науч.-практ.конф., 15-16 сентября 2012 г. Пенза, 2012. С. 79-83.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2023

56. Нудьга А. В., Воржакова Ю. П. Основні аспекти ефективного спілкування. Теоретичні та практичні дослідження в галузі гуманітарних і природничих наук: матеріали наук.- практ. конф. м. Запоріжжя, 24-25 лютого 2023 р. – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 125-128.

57. Воржакова Ю. П., Музикоришко В. О. Діджиталізація бізнес-процесів промислових підприємств: переваги та недоліки. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квітня 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. C. 27-28.

58. Маслова А. В, Воржакова Ю.П. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств під час війни та у післявоєнний період. MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф. 22-24.05.2023 року
Київ.

59. Шевчук Н.Р., Воржакова Ю.П. Особливості забезпечення конкурентоспроможності в умовах воєнного стану. СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ: матеріали VIІ Міжнародної наук.- практ. конф. 28 квітня 2023 року. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2023. С. 254-257.

60. Поліщук К. О., Воржакова Ю. П. Зміни кадрового  забезпеченні в Україні в умовах воєнного стану. Технологія-2023: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Київ. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. С. 312 -313.

61. Воржакова Ю. П., Савчук О. А. Формування професійного інтелекту команди на підприємстві. Технологія-2023: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Київ. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. С. 317-318.
62. Шевчук Н. Р., Воржакова Ю. П. Інновації в умовах воєнного стану як одна з складових конкурентоспроможності підприємства. Технологія-2023: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Київ. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. С. 332 -333.

63. Воржакова Ю. П., Савчук О. А. Значення професійного інтелекту команди підприємства в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матер.  ХІ міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Одеса. – Одеса:2023. С. 152-153.

64. Поліщук К. О., Воржакова Ю. П. Сучасні умови розвитку кадрового забезпечення як складової кадрового менеджменту. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матер.  ХІ міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Одеса. – Одеса:2023. С. 184-186.
65. Решетнікова Ю. О., Воржакова Ю. П. Особливості інноваційної адаптивності промислових підприємств у несприятливих умовах національної економіки. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квітня 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. C. 138.

66. Лучинець  О. Р. , Воржакова Ю. П. Інструментарій японського підходу до управління якістю промислового підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квітня 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. C. 42-43.

67. Erdeli-Klyap O., Vorzhakova Yu. Anti-crisis communications under martial  law. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІV Міжнародної наук.- практ. конф., 20 квітня 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. C. 21.

2022

68. Воржакова Ю. П., Лінива І.С. Побудова стратегій розвитку персоналу на підприємстві. Світ наукових досліджень: зб.наук.публ. Міжнародної Мультидисциплінарної наукової
інтернет-конференції. 2022. Випуск 12. URL: http://www.economy-confer.com.ua/art/17/110/901/0/

69. Воржакова Ю. П., Лінива І. С. Закордонний досвід застосування softs kills.
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 8 грудня 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 15-16.

70. Зоріна Є. Д. Відмінності між глобальними та локальними цілями при стратегічному
плануванні. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф., 8 грудня 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 310.

71. Пазюра Н. В., Воржакова Ю. П. Види бізнес-комунікацій та їх особливості у сучасному світі. Світ наукових досліджень: зб.наук.публ. Міжнародної Мультидисциплінарної наукової
інтернет-конференції. м. Тернопіль, Україна – м-. Переворськ, Польща, 29-30 вересня 2022 р. Випуск 12.  С. 84-85.

72. Воржакова Ю. П., Шпинта Х. В. Сучасні прояви Апріорі  комунікацій Карла Отто Апеля. Вересневі наукові зібрання — 2022: зб. тез доп. XСVІІ Міжнародної наук.- практ. iнтернет-конф.,  19 вересня 2022 року. Київ. С. 44-47.

73. Воржакова Ю. П., Аніскіна Д. О. Основні важелі підтримки комунікації в бізнесі під час воєнного стану. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 2. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022. С. 201-203.

74. Воржакова Ю. П., Новокшанова О. О. Важливість культурних цінностей в діловій комунікації. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної наук.- практ. конф.,  25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 2. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022. С. 83-86.

2021

75. Воржакова Ю. П., Євстафієва О. Є. Роль транспортної логістики в розвитку промислових підприємств. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: м. Одеса, 3-4 червня 2021 р. Одеса, 2021. с. 87-88.

76. Ahmadreza Zare, Vorzhakova Yu. P. Challenges of becoming an international Business. Матеріали І міжнародної науково –практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів». 28 травня 2021 р. Херсон. С. 68-70.

77. Воржакова Ю.П., Лінива І.С. Складові корпоративної культури сучасного підприємства. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: управління змінами як нова реальність менеджменту матеріали міжнар. наук.-прак. конф. м. Одеса, 28 травня 2021 р. Одеса, 2021. с. 15-16.

78. Rachel Korkor Nartey, Vorzhakova Yu. P. Current trends in the theory and practice in management. Матеріали І міжнародної науково –практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів». 28 травня 2021 р. Херсон. С. 22-24.

79. Воржакова Ю.П., Буток К.А. Роль тайм-менеджменту у формуванні особистості. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: управління змінами як нова реальність менеджменту матеріали міжнар. наук.-прак. конф. м. Одеса, 28 травня 2021 р. Одеса, 2021. с. 17-18.

80. Воржакова Ю. П., Лінива І. С. «Діаманти» зарубіжного досвіду впровадження корпоративної культури. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління персоналом в інституційній економіці» . м. Київ, 28.04.2021. С. 109-111. URL: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/view/232084.

81. Воржакова Ю.П., Пазюра Н.В. Тайм-менеджмент як інструмент успішного начання студентів. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: управління змінами як нова реальність менеджменту матеріали міжнар. наук.-прак. конф. м. Одеса, 28 травня 2021 р. Одеса, 2021. с. 42-43.

82. Мельник Д. Я., Воржакова Ю.П. Інтеграція та співробітництво в ланцюгах поставок. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи – матеріали ІІ міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 22 квітня 2021. С. 270-271.

83. Воржакова Ю.П., Подлєсна Д.А. Фактори впливу на внутрішні бізнес-комунікації підприємства. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: управління змінами як нова реальність менеджменту матеріали міжнар. наук.-прак. конф. м. Одеса, 28 травня 2021 р. Одеса, 2021. с. 194-195.

84. Воржакова Ю. П., Новокшанова О. О. Діджиталізація процесів управління персоналом на підприємствах. Всеукраїнська наукова конференція (із зарубіжною участю) «Актуальніпроблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації». Покровськ. 12-13 травня 2021. с. 53-55.

85. Воржакова Ю.П., Подлєсна Д.А. Адаптація бізнес-комунікації на підприємстві під час дистанційної роботи. Менеджмент: матеріали міжнар. наук. конф. м. Умань, 20 травня 2021 р. Умань, 2021. с. 92-96.

86. Воржакова Ю. П., Зоріна Є. Д. Основні складові елементи трансформації операційного менеджменту. Всеукраїнська наукова конференція (із зарубіжною участю) «Актуальніпроблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації». Покровськ. 12-13 травня 2021. с. 49-52.

87. Vorzhakova Yu. P., Lin Chen. Predictions and challenges of the Fourth Industrial Revolution. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Economic development of the country, regions and enterprises: problems and prospects». Львів. 28-29 квітня 2021. с. 282-283.

88. Zhang Lijianwen, Vorzhakova Yu. Patenting and the World Technology Center in history. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи- матеріали ІІ міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 22 квітня 2021. С. 140-141.

89. Воржакова Ю. П., Фурманець В. В. Система методів мотивації за видами потреб. Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю 28 квітня 2021 року: «Управління персоналом в інституційній економіці». Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 13-15. URL: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/view/231291.

90. Vorzhakova Yu., Revtiuk Ye. Influence of the quality the education system on the efficiency of investing in human capital (on the example of Ukraine). Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи- матеріали ІІ міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 22 квітня 2021. С. 138-139.

91. Воржакова Ю. П., Євстафієва О. Є. Законодавче регулювання транспортної діяльності підприємств України. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали V Міжнар. наук.-практ конф.: м. Кривий Ріг, 27 квітня 2021 р. Кривий Ріг, 2021. с. 30-35.

92. Erdeli-KlyapO., VorzhakovaYu. Features of the communication process at the enterprise in a pandemic. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи – матеріали ІІ міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 22 квітня 2021. С. 24-25.

93. Зоріна Є. Д., Воржакова Ю.П. Проблеми трансформації малого бізнесу при переході до великого та середнього бізнесу. V Міжнародна науково-практичнаконференція «Потенціал сучасної науки». Київ. 23-24 січня 2021. С. 8-9

2020

94. Vorzhakova Y. , Erdeli-Klyap O. Communacation strategy as the basis for industrial enterprise development. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи. 2020. С. 150-151. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201147

95. Воржакова Ю. П., Гриньов М. А. Унікальність стартап-проекту “Консолідація та обробка даних для оцінки рівня міжнародної діяльності організації”. V Міжнародна науково-практична конференція . “Актуальні питання сучасної науки”. Київ. 5 – 6 червня 2020. С. 10

96. Мельник К. Г., Воржакова Ю.П. Діджиталізація управління бізнес-процесами. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи. Київ, 2020. С. 52-53. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201188

97. Vorzhakova Y. , Lytka S. The importance of implementation of startup projects in the realm of alternative energy. ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Літні підсумки 2020 року» . Дніпро. 04 червня 2020. С. 41-42. URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/31_conf_04.06.2020_P.1.pdf

98. Воржакова Ю.П., Зоріна Є. Мотивація персоналу в Indusrty 4.0. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи. Київ, 2020. С. 30-31. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201152

99. Воржакова Ю.П., Пономаренко В.С. Розвиток та підвищення енергоефективністі підприємств України. Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи. Київ, 2020. С. 102-103. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201148

100. Воржакова Ю.П., Мельник К. Г. Діджиталізація процесів управління персоналом в сучасних умовах. Управління персоналом в інституційній економіці. Київ, 2020. URL: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/viewFile/202772/202611

101. Воржакова Ю.П., Лис А. С. Оцінка результатів діяльності працівників в умовах Indusrty 4.0. Управління персоналом в інституційній економіці. Київ, 2020. URL: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc/article/viewFile/203125/202927

2019

102. Воржакова Ю. П.  Портфель кадрового ризику в системі управління персоналом. Міжнар.наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвику еконо-міки, обліку, менеджменту, фінансів та права». Полтава, 26 січня 2019 р., С. 144-147.

103. Воржакова Ю. П.  Роль кадрових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. XV Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 14 березня 2019.

104. Амелькина А. О., Воржакова Ю. П. Основні тенденції розвитку персоналу сучасних підприємств. Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва” ДонНТУ. Покровськ. 27.03.2019. URL: http://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/142/1/Збірник%20конференції%202019.pdf.

105. Піктельова В., Воржакова Ю. П. Особливості управління поколінням Z на підприємстві. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11.04.2019.

106. Воржакова Ю. П., Якимчук О. І. Кадрові ризики в системі розвитком персоналу підприємства. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11.04.2019.

107. Мельник К. Г., Воржакова Ю.П. Технологія блокчейн – як спосіб підвищення ефективності управління персоналом. Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 11 квітня 2019.

108. Воржакова Ю. П., Старовойтенко О. В. Корпоративні інформаційні системи як складова інформаційного менеджменту. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій. Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 18.12.2019.

109. Воржакова Ю. П., Савчук Т. Я. Особливості мотивації праці на поліграфічних підприємствах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ, ФІНАНСИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ”, Львів, 26 жовтня 2019 року. С. 59-61.

110. Воржакова Ю. П., Савчук Т. Я. Застосування теорій мотивації у сучасному світі. IІI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY, Leipzig, Germany, October 25th, 2019. С. 1-4.

111. Воржакова Ю. П., Бояршин І. І. Одна з головних помилок при створенні нового стартап проекту. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції ” Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки”.  Київ, 27–28 грудня 2019 р. С. 142-144.

112. Воржакова Ю. П., Дорошенко Л. Ю. Як презентувати стартап проект, щоб вразити інвестора. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції ” Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки”.  Київ, 27–28 грудня 2019 р. С. 146-148.

113. Воржакова Ю. П., Верченко М. С. Мотивація персоналу при використанні KPI. Матеріали Х Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Освіта і наука в Україні:
шляхи розвитку та напрямки взаємодії”. Київ. 27 – 28 грудня 2019 року. С. 15-17.

114. Воржакова Ю. П., Амелькина А. О. Актуальність впровадження системи “Корпоративний університет” в управлінні персоналом на видавничо-поліграфічному підприємстві. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій. Київ, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 18.12.2019.

2016

115. Воржакова Ю. П. Підбір оптимального кола постачальників  у поліграфічній промисловості. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку. Хмельницький, 16-17 травня 2016 р., С.199-202.

2015

116. Воржакова Ю. П. Основні складові ресурсного підходу до формування конкурентної політики поліграфічних підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Листопад 2015 р.  С. 34.

2013

117. Воржакова Ю. П. Брендинг у формуванні конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // В2В маркетинг : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 лютого 2013 р. – К., – С. 118-119.

118. Воржакова Ю. П. Значення науково-технічного співробітництва у формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали ІХ (ХХІ) всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. – К., 2013. – С. 182-183.

119. Воржакова Ю. П. Використання ресурсно-потенціального підходу в оцінюванні конкурентної політики підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XІI міжнар. наук-практ. конф., 2-5 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 8.

120. Довгань Л. Є. Особливості формування попиту на продукцію підприємств поліграфічної промисловості / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали І міжнар. наук-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р. – Дрогобич, 2013. С. 40-43.

121. Воржакова Ю. П. Техніко-технологічна база як складова механізму конкурентної політики підприємства поліграфічної промисловості / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2013 р. – К., 2013. – С. 29.

2012

122. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного співробітництва на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали VІII всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 р.-К., 2012.- С. 133.

123. Воржакова Ю. П. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоспроможність поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали XI міжнар. наук-практ. конф., 3-6 квітня 2012 р. – К., 2012.

124. Воржакова Ю. П. Управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств / Ю. П. Воржакова // Облік, контроль і аналіз в управління підприємницькою діяльністю : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2012 р. – Черкаси, 2012. – Том 2, С. 86-88.

125. Воржакова Ю. П. Потенційні можливості підприємства в контексті формування його конкурентної політики / Ю. П. Воржакова // Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., 27-29 вересня 2012 р. – Одеса,2012.–С.14-15.

126. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Ю. П. Воржакова // Управление развитием предпринима-тельства в современных условиях : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., 3-6 октября 2012р. – Євпаторія, 2012. – С. 79-80.

127. Воржакова Ю. П. Використання клієнтоорієнтованого підходу при формуванні конкурентної політики на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Економіка підприємства: теорія і практика: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 240-242.

128. Мохонько Г. А. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості / Г. А. Мохонько, Ю. П. Воржакова // Економіка – менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2012 р. – Дрогобич, 2012. – С. 92-94.

129. Воржакова Ю. П. Ефективність конкурентної політики поліграфічного підприємства / Ю. П. Воржакова // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции : матеріали междунар. науч.-практич. конф., 24-27 жовтня 2012 р. – Варшава, 2012. – С. 156-158.

130. Воржакова Ю. П. Управління конкурентною політикою на поліграфічних підприємствах / Ю. П. Воржакова // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств : матеріали  міжнар. наук.–практ. конф., 24-25 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 55-56.

131. Воржакова Ю. П. Конкурентна політика в системі управління підприємством / Ю. П. Воржакова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012 р. – К., 2012. – С. 27.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2022

132. Бізнес-комунікації: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування». КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Воржакова Ю. П. – Електронні текстові данні (1 файл: 854,36 Кбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 77 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45959.

133. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 186 «Видавництво та поліграфія», 133 «Галузеве машинобудування». КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ю. П. Воржакова, М . О. Чупріна. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.52 MБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 130 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48939.

2021

134. Тайм-менеджмент : навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Салоїд, Ю. П. Воржакова. Електронні текстові дані (1 файл: 405,28 Кбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 29 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41108.

135. Університетська освіта : навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Салоїд, Ю. П. Воржакова. Електронні текстові дані (1 файл: 471,92 Кбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 37 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41109.

136.  Техніка презентацій та веб-дизайн: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування». КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Воржакова Ю. П., Чупріна М. О. – Електронні текстові данні (1 файл: 854,36 Кбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 50 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41113.

137. Fundamentals of International business: lectures [Electronic Resource] : textbook for foreign students studying in the specialty 051 «Economy» / Yu. P. Vorzhakova, K. Yu. Redko ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 1,49 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 66 p. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45813/1/Redko_International%20busibess_lectures.pdf

138. International scientific and technical cooperation: lectures [Electronic resource] : textbook for foreign students studying in the specialty 051 «Economy» / Yu. P. Vorzhakova, K. Yu. Redko ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 855 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 71 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45809 .

139. International scientific and technical cooperation: practice [Electronic Resource] : textbook for foreign students studying in the specialty 051 «Economy» / Yu. P. Vorzhakova, K. Yu. Redko: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 796 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 49 p.

140. Fundamentals of international business: practice [Electronic Resource] : teaching manual for the students Specialty 051 «Economics» / Yu. P. Vorzhakova, K. Yu. Redko ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 668 KB). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 50 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45807.

2018

141. Дунська А. Р., Воржакова Ю. П., Жалдак Г. П., Копішинська К. О. Проходження переддипломної практики. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент і бізнес-адміністрування»,«Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій»,«Логістика».К.2018.

1. Познанський університет технологій (м. Познань, Республіка Польща) сертифікатом про проходження стажування Traineeship Certificate від 14.03.2020, запрошенням та наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського № 31-вс від 04.03.2020. Термін: з 09.02.2022-14.03.2022 загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

2. Ягеллонський університет та фундація «Зустріч» (Республіка Польща) сертифікатом про проходження стажування SZFL-000954 від 17.10.2021, запрошення та наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського № 69-вс від 15.09.2021. Термін: з 10.09.2021 по 17.10.2021, загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

3. КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов». Сертифікат мовної освіти – рівень В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань): № 25325 від 19.06.2019, реєстраційний номер 4025. Термін: з 20.09.2018 по 18.06.2019.

4. (МОН) «Організація навчального процесу. Новий освітній процес», від 24.08.2020 (ІППО). Сертифікат: № 799186327-3v Термін: з 11.08.2020 по 22.08.2020, загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС).

5. M.E.Doc: Сертифікат № КПІ/В 023 (M.E.Doc) про право викладати навчальні курси по роботі з КП M.E.Doc, від 22.05.2020. Термін: з 10.03.2020 по 22.05.2020, загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

6.Certificate ES № 1079/2020 «The cloud storage service for the on line studying on the example of the Zoom platform»від 07.09.2020 Термін: з 31.08.2020 по 07.09.2020, загальний обсяг 45 годин (1,5 кредити ЄКТС).

7. Свідоцтво ПК № 05210621/006231-21 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Internationalprojects: writing, submission, submission, implementation», термін: з 01.05.2021 по 26.06.2021, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).